NUOS Repository

Кафедра економіки і організації виробництва (ЕОВ)

Кафедра економіки і організації виробництва (ЕОВ)

Recent Submissions

 • Остапенко, Маріанна Володимирівна; Ostapenko, Marianna V. (2021)
  Розкрито теоретико-методичні основи управління конкурентоспроможністю продукції, а саме: методичнi пiдходи до оцiнки рiвня конкурентоспроможностi продукцiї, процес, модель та система управління конкурентоспроможністю ...
 • Мальована, Оксана Олегівна; Malovana, Oksana O. (2021)
  Розкрито теоретико-методичні засади стратегії управління підприємством, а саме: розглянуто сутність стратегії управління, характеристика стратегій розвитку підприємства, особливості обґрунтування стратегії підприємства в ...
 • Кокошинська, Юлія; Kokoshynska, Yuliia (2021)
  Кваліфікаційну бакалаврську роботу присвячено проблемі банкрутства підприємства та формування напрямів його запобігання в ринкових умовах. В роботі досліджено сутність банкрутства промислових підприємств у сучасних умовах, ...
 • Пасічник, Руслан; Pasichnyk, Ruslan (2021)
  Тема кваліфікаційної бакалаврської роботи присвячена управлінню комерційною діяльністю підприємства. Також, на сьогоднішній день вона є актуальною та проблематика обумовлена, перш за все, тією роллю, яку відіграє комерційна ...
 • Уруський, Олександр; Uruskyi, Oleksandr (2020)
  Досліджено сутність "управління маркетинговим потенціалом підприємства, а також категорії розвитку харчових підприємств і їх сукупного потенціалу". Акцентовано увагу на тому, що в сучасних умовах неможливо забезпечити ...
 • Запорожець, Анастасія; Zaporozhets, Anastasiia (2021)
  Кваліфікаційну бакалаврську роботу присвячено проблемі маркетингової діяльності на підприємстві та напрямам її удосконалення. В роботі розглянуто поняття маркетингу, досліджено сутність та принципи маркетингової діяльності ...
 • Авдєєнко, Анна Сергіївна; Avdieienko, Anna Serhiivna (2020)
  Кваліфікаційну магістерську роботу присвячено діагностиці фінансового стану підприємства та методам його покращення у кризовій ситуації. В роботі вивчено сутність поняття оцінки фінансового стану підприємства у сучасних ...
 • Чудочкін, Віталій; Chudochkin, Vitalii (2020)
  У результаті дослідження еволюції теорії інвестиційного потенціалу виявлено наявність різних позицій до трактування його сутності та складових. Дослідження трансформації підходів до оцінки потенціалу підприємства дало ...
 • Гришина, Анастасія; Hryshyna, Anastasiia (2020)
  Одержані в ході дослідження результати в сукупності вирішують важливе науково-практичне завдання з подальшого розвитку теоретичних засад, розроблення методичних підходів і практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення ...
 • Гришина, Л. О.; Філіпішина, Л. М.; Gryshyna, L.; Filipishyna, L. (2019)
  Доповідь присвячена висвітленню організаційно-економічних аспектів розвитку водного транспорту, як складової морегосподарського комплексу країни, в умовах європейського вектору економічної інтеграції. Проведено дослідження ...
 • Мігай, Н. Б.; Хмарська, І. А.; Mihai, N. B.; Khmarska, I. A. (2019)
  Доповідь присвячена висвітленню проблем формування ефективної логістичної інфраструктури морських портів України. Здійснено аналіз діяльності вітчизняних морських портів та визначено переваги створення мультимодальних ...