Використання загальних та емпіричних методів наукового пізнання у суднобудуванні

DSpace/Manakin Repository

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Патлайчук, О. В.
dc.contributor.author Мартиченко, Я. О.
dc.contributor.author Шпорчук, Д. М.
dc.contributor.author Patlaichuk, O. V.
dc.contributor.author Martichenko, Y. A.
dc.contributor.author Shporchuk, D. M.
dc.date.accessioned 2016-12-29T07:43:44Z
dc.date.available 2016-12-29T07:43:44Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2117
dc.description Патлайчук, О. В. Використання загальних та емпіричних методів наукового пізнання у суднобудуванні / О. В. Патлайчук,Я. О. Мартиченко, Д. М. Шпорчук // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2016. – Вип. 9. – С. 229–239. en_US
dc.description.abstract Розглянуто існуючі методи наукового пізнання – універсальні (аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, індукція, дедукція, аналогія, моделювання) та емпіричні наукові (емпіричне знання, спостереження, опис, вимірювання, експеримент) стосовно їх застосування в інженерній діяльності. Проаналізовано використання цих методів у теоретичному дослідженні та практичному вирішенні питань суднобудування. Встановлено, що правильний вибір методів дослідження і пізнання є головним в роботі науковця та сприяє спеціалізації науково-пізнавального процесу, створюючи умови розвитку суднобудівельної галузі en_US
dc.description.abstract Existing methods of scientific knowledge – universal (analysis, synthesis, abstraction, generalization, induction, deduction, analogy, modeling) and empirical scientific (empirical knowledge, observation, description, measurement, experiment) are considered with regard to their application in engineering. The use of these methods in theoretical research and practical issues of shipbuilding was analyzed. It is determined that the correct choice of research and cognition methods is central at the work of a scientist and encourages specialization of scientific-cognitive process, creating conditions for the development of the shipbuilding industry. uk
dc.language.iso other en_US
dc.relation.ispartofseries УДК;001.8:167.7
dc.subject наукове пізнання en_US
dc.subject суднобудування en_US
dc.subject метод en_US
dc.subject наука en_US
dc.subject теорія en_US
dc.subject дослідження en_US
dc.subject scientific cognition en_US
dc.subject shipbuilding en_US
dc.subject method en_US
dc.subject science en_US
dc.subject theory en_US
dc.subject study en_US
dc.title Використання загальних та емпіричних методів наукового пізнання у суднобудуванні en_US
dc.title.alternative The general and empirical methods of scientific knowledge in shipbuilding uk
dc.type Article en_US

Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних фондах

Показати скорочений опис матеріалу