Статті (Е та ПТ)

 

Recent Submissions

 • Тубальцева, Н. П.; Тубальцева, С. А.; Тубальцев, А. М.; Tubaltseva, N.; Tubaltseva, S.; Tubaltsev, A. (2019)
  Стаття присвячена питанням освіти дорослих у зв’язку зі станом продуктивних сил при переході суспільства до подальшого етапу розвитку. Розглядаються соціальні та економічні причини становлення освіти дорослих. Визначені ...
 • Грушина, О. Г.; Grushyna, O. G. (2017)
  Анотація. В статті проаналізовано процеси, що виникають в гідравлічному перетворювачі енергії дискового типу в процесі його роботи. Проведено розрахунки потужності тертя обертового диску. Подано аналіз залежності діаметра ...
 • Trokhymenko, Ganna; Magas, Nataliya; Gomelya, Nikolai; Trus, Inna; Koliehova, Anastasiia (2020)
  The article presents the results of the study on the process of copper electroevolution from the regeneration solutions in one- and two-chamber electrolyzers at different concentrations of sulfuric acid and the solutions ...
 • Koliehova, Anastasiia; Trokhymenko, Hanna; Gomelya, Mykola (2018)
  The results of the electrochemical separation of sulfate and zinc chloride regeneration solutions; the pH influence on the electrolysis process and the extracting efficiency of metallic zinc are presented in the work. It ...
 • Koliehova, A.; Trokhymenko, H.; Magas, N. (2019)
  Об’єктом дослідження є модельні розчини стічних вод та промивних вод металооброблювальних підприємств, що містять іони міді, нікелю та цинку. Одним з найбільш проблемних місць є те, що недостатньо вивчені процеси сорбції ...
 • Кельїна, С. Ю.; Цимбал, Д. О.; Трохименко, Г. Г.; Сухарева, А. С. (2015)
  Розроблено і вдосконалено методику визначення хімічного споживання кисню (ХСК) в умовах гетерогенного фотокаталізу. Здійснено порівняльний аналіз результатів визначення ХСК арбітражною та розробленою методиками досліджуваних ...
 • Gomelya, M.; Trohymenko, G.; Shabliy, T. (2016)
  Досліджено процеси іонообмінного вилучення з води амонію та нітратів. Визначено вплив умов сорбції нітратів та амонію на ефективність очищення води, досліджено процеси регенерації катіонітів та аніонітів з подальшою ...
 • Трохименко, А. Г.; Цыганюк, Н. В.; Trokhymenko, H. H.; Tsyhaniuk, N. V. (2014)
  Представлены данные о возможности внедрения фитотехнологии для очистки водоема от химических загрязнителей. Приведена сравнительная характеристика местных видов макрофитов для использования их при очистке водоема.
 • Gomelya, M.; Trohymenko, G.; Hlushko, O.; Shabliy, T. (2018)
  Досліджено процеси електрохімічного видалення іонів кадмію та цинку окремо і в суміші з розчинів сірчаної або соляної кислот в одно- та двокамерних електролізерах. Показано графічну залежність виходу за струмом важких ...
 • Gomelya, N.; Petrychenko, A.; Trokhimenko, A.; Martyniuk, Y. (2017)
  Досліджено процеси сорбції фосфатів на слабкоосновному та сильно-основному аніонітах. Встановлено вплив форми аніоніту АВ-17-8 на його ємність по фосфатах у модельних розчинах та у водопровідній воді. Вивчено вплив сульфатів ...
 • Trus, І.; Gomelya, N.; Trokhymenko, G.; Magas, N.; Hlushko, O. (2019)
  Розробка надiйних, екологiчно безпечних i економiчно вигiдних методiв очищення води вiд важких металiв, є першочерговим завданням для охорони навколишнього середовища. Дослiджено ефективнiсть сорбцiйного очищення та ...
 • Koliehova, A.; Trokhymenko, H.; Magas, N. (2019)
  Об’єктом дослідження є модельні розчини стічних вод та промивних вод металооброблювальних підприємств, що містять іони міді, нікелю та цинку. Одним з найбільш проблемних місць є те, що недостатньо вивчені процес сорбції ...
 • Magas, N.; Trokhymenko, G.; Blahodatnyi, V. (2018)
  Розроблено методику оцiнки рiвня екологiчної безпеки водних об’єктiв на основi спiвставлення впливу окремих точкових джерел скиду стiчних вод. Використання такої методики дозволяє розв’язати проблему виявлення екологiчно ...
 • Gomelya, N.; Trohymenko, G.; Shabliy, T. (2018)
  Об’єктом дослідження є промивні стічні води гальванічних виробництв, що містять катіони важких металів. Найбільш поширені реагентні методи очистки гальванічних стоків не забезпечують необхідний ступінь очищення води, ...
 • Трохименко, Г. Г.; Циганюк, Н. В.; Trokhymenko, G. G.; Tsyhanyuk, N. V. (2015)
  З’ясовано рівень накопичення важких металів в організмах гідробіонтів (карась сріблястий і бичок-пісковик) Бузького лиману. Показано методику підготовки проб і встановлення вмісту важких металів в організмах риб за допомогою ...
 • Гомеля, М. Д.; Грабітченко, В. М.; Трохименко, Г. Г.; Шаблій, Т. О. (2016)
  Вивчено процеси натрій-катіонного пом’якшення високомінералізованих вод з використанням сильно- та слабокислотних катіонітів для стабілізації води. Показано, що слабокислотний катіоніт Dowex Mac-3 в натрій формі забезпечує ...
 • Gomelya, M.; Hrabitchenko, V.; Trokhymenko, А.; Shabliy, T. (2016)
  Вивчено процеси натрій-катіонного пом’якшення високомінералізованих вод з використанням сильно- та слабокислотних катіонітів для стабілізації води. Показано, що слабокислотний катіоніт Dowex Mac-3 в натрій формі забезпечує ...
 • Гомеля, М. Д.; Трохименко, Г. Г.; Шаблій, Т. О. (2016)
  Досліджено процеси іонообмінного вилучення з води амонію та нітратів. Визначено вплив умов сорбції нітратів та амонію на ефективність очищення води, досліджено процеси регенерації катіонітів та аніонітів з подальшою ...
 • Gomelya, M.; Trohymenko, G.; Shabliy, T. (2016)
  Досліджено процеси іонообмінного вилучення з води амонію та нітратів. Визначено вплив умов сорбції нітратів та амонію на ефективність очищення води, досліджено процеси регенерації катіонітів та аніонітів з подальшою ...
 • Федюкіна, Д. В.; Трохименко, Г. Г. (2010)
  Проаналізовано процес мікробіологічної деградації вуглеводнів нафти й нафтопродуктів. Особливу увагу сконцентровано на біологічних чинниках і чинниках навколишнього середовища, які впливають на ступінь та швидкість ...

View more