NUOS Repository

Розробка комплексу антикризових заходів на підприємстві пасажирського наземного транспорту

Show simple item record

dc.contributor.advisor к.е.н., доцент Ломоносва О. Е. uk_UA
dc.contributor.author Клочко, Олена
dc.contributor.author Klochko, Olena
dc.date.accessioned 2021-02-17T09:58:16Z
dc.date.available 2021-02-17T09:58:16Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3509
dc.description Клочко, О. В. Розробка комплексу антикризових заходів на підприємстві пасажирського наземного транспорту = Development of a set of anti-crisis measures at the enterprise of passenger land transport : робота на здобуття рівня магістра; спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / О. В. Клочко; наук. кер. О. Е. Ломоносова. – Херсон : ХФ НУК, 2020. – 114 с. uk_UA
dc.description.abstract Метою кваліфікаційної роботи є дослідження фінансових результатів діяльності підприємства, оцінка наявних ризиків та розробка комплексу антикризових заходів для покращення фінансової стійкості та запобігання банкрутству. Основними завданнями дослідження є: - розглянути особливості функціонування підприємств пасажирського наземного транспорту міського і приміського сполучення в Україні, виділити основні тенденції та проблеми розвитку сфери пасажирських перевезень; - дослідити сутність та місце лізингу у забезпеченні ефективності функціонування автотранспортного підприємства; - ознайомитися з існуючими інструментами антикризового управління підприємствами пасажирського наземного транспорту; - надати характеристику фінансово-господарської діяльності об’єкта дослідження; - проаналізувати рівень та динаміку фінансових результатів; - провести кореляційно-регресійний аналіз прибутку; - проаналізувати показники рентабельності; - визначити основні ризики та надати характеристику існуючій системі управління ризиками на підприємстві; - провести оцінку рівня фінансової стійкості та діагностику ймовірності банкрутства підприємства; - розробити систему антикризових заходів на підприємстві; - розробити проєкт оновлення рухомого складу. Для вирішення поставлених завдань і досягнення мети дослідження у кваліфікаційній роботі використано такі методи: теоретичного узагальнення, аналізу і синтезу, емпіричні методи, системного та комплексного підходу, статистичного аналізу, статистичні і графічні. Інформаційну базу дослідження складають наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, матеріали науково-практичних конференцій, матеріали щорічної фінансової звітності ПрАТ «Автотранс», матеріали періодичних та спеціалізованих видань, офіційні дані Державної служби статистики України. У магістерській роботі проаналізовано рівень і динаміку фінансових результатів, проведено кореляційно-регресійний аналіз прибутку та аналіз показників рентабельності підприємства. За результатами аналізу фінансових результатів визначено основні ризики діяльності підприємства та надано характеристику існуючої системи управління ризиками, проведено оцінку рівня фінансової стійкості та діагностику ймовірності банкрутства підприємства, розроблено систему антикризових заходів, розроблено проєкт оновлення рухомого складу за рахунок лізингу. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.relation.ispartofseries УДК;338.47 uk_UA
dc.subject фінансовий результат uk_UA
dc.subject система управління ризиками uk_UA
dc.subject фінансова стійкість uk_UA
dc.subject антикризові заходи uk_UA
dc.subject спеціальність : 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" uk_UA
dc.subject financial result uk_UA
dc.subject risk management system uk_UA
dc.subject financial stability uk_UA
dc.subject anti-crisis measures uk_UA
dc.title Розробка комплексу антикризових заходів на підприємстві пасажирського наземного транспорту uk_UA
dc.title.alternative Development of a set of anti-crisis measures at the enterprise of passenger land transport uk_UA
dc.type Other uk_UA
dc.description.abstract1 The purpose of the qualification work is to study the financial results of the enterprise, assess the risks and develop a set of anti-crisis measures to improve financial stability and prevent bankruptcy. The main objectives of the study are: - to consider features of functioning of the enterprises of passenger land transport of city and suburban communication in Ukraine, to allocate the basic tendencies and problems of development of sphere of passenger transportations; - to investigate the nature and place of leasing in ensuring the efficiency of the motor transport enterprise; - to get acquainted with the existing tools of crisis management of passenger land transport enterprises; - provide a description of the financial and economic activities of the object of study; - analyze the level and dynamics of financial results; - to conduct correlation-regression analysis of profit; - analyze profitability indicators; - identify the main risks and characterize the existing risk management system at the enterprise; - assess the level of financial stability and diagnose the probability of bankruptcy of the enterprise; - to develop a system of anti-crisis measures at the enterprise; - develop a project to upgrade rolling stock. To solve the tasks and achieve the goal of the research in the qualification work the following methods were used: theoretical generalization, analysis and synthesis, empirical methods, systematic and integrated approach, statistical analysis, statistical and graphical. The information base of the study consists of scientific works of domestic and foreign scientists, materials of scientific and practical conferences, materials of the annual financial statements of PJSC "Avtotrans", materials of periodicals and specialized publications, official data of the State Statistics Service of Ukraine. In the master's thesis the level and dynamics of financial results are analyzed, the correlation-regression analysis of profit and the analysis of indicators of profitability of the enterprise are carried out. Based on the results of the analysis of financial results, the main risks of the enterprise are identified and the existing risk management system is characterized, the level of financial stability is assessed and the probability of bankruptcy is diagnosed, a system of anti-crisis measures is developed, a rolling stock renewal project is developed. uk_UA
dc.date.issued1


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account