NUOS Repository

Применение термохимической утилизации в энергетических установках высокотехнологичных судов

Show simple item record

dc.contributor.author Чередниченко, А. К.
dc.contributor.author Cherednichenko, О.
dc.date.accessioned 2021-09-01T08:20:59Z
dc.date.available 2021-09-01T08:20:59Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.govdoc doi: 10.32620/aktt.2019.7.07
dc.identifier.issn 1727-7337 (print)
dc.identifier.issn 2663-2217 (online)
dc.identifier.uri http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4298
dc.description Чередниченко, А. К. Применение термохимической утилизации в энергетических установках высокотехнологичных судов = Application of Thermochemical Waste Heat Recovery in Power Plants of High-Tech Ships / А. К. Чередниченко // Авиационно-космическая техника и технология. – 2019. – № 7 (159). – С. 58–64. uk_UA
dc.description.abstract Статтю присвячено питанням застосування термохімічної утилізації в судновій енергетиці. Проаналізовано вплив зростання світової економіки на кількісний і якісний склад світового флоту. Розглянуто зміни, пов'язані з сучасними тенденціями розвитку суднової енергетики, вимоги, що пред'являються до суднових енергетичних установок в середньостроковій перспективі, підходи до оцінки актуальності застосування нових енергозберігаючих технологій. Враховано тенденції збільшення видобутку вуглеводнів з шельфу та необхідність формування нових підходів до енергетики плавучих об'єктів нафтогазовидобутку. Наведено результати розрахунків питомої вартості на тонну дедвейту для різних типів суден. Встановлено, що ряд суден (офшорні судна, пасажирські судна, газовози) можуть бути виділені в групу високотехнологічних суден. Виявлено, що термохімічні технології дозволяють розширити сферу застосування альтернативних видів палива та забезпечують можливість використання різних типів теплових двигунів у складі єдиних електрогенеруючих установок. Основною метою дослідження є аналіз застосовності термохімічної утилізації теплоти в енергетиці високотехнологічних суден. Методами математичного моделювання проаналізовані параметри газотурбінної установки для морської бурової платформи. Установка передбачає парову конверсію попутного газу шляхом утилізації теплоти відхідних газів ГТД. Виявлено, що найбільшої ефективністі відповідає схема з двоступінчастим реактором парової конверсії попутного газу. Розрахунок показників ефективності термохімічної конверсії показав повну конверсію важких вуглеводнів. Отримані результати збігаються з проведеними раніше дослідженнями та підтверджують ефективність застосування в енергетичних установках високотехнологічних суден термохімічної утилізації. Результати досліджень можуть бути використані при проектуванні енергетичних установок перспективних суден та плавучих об'єктів нафтогазовидобутку. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.relation.ispartofseries 629.5.03:621.43.068.1 uk_UA
dc.subject судовая энергетическая установка uk_UA
dc.subject конверсия топлива uk_UA
dc.subject термохимическая утилизация теплоты uk_UA
dc.subject газотурбинный двигатель uk_UA
dc.subject синтез-газ uk_UA
dc.subject суднова енергетична установка uk_UA
dc.subject конверсія палива uk_UA
dc.subject термохімічна утилізація теплоти uk_UA
dc.subject газотурбінний двигун uk_UA
dc.subject синтез-газ uk_UA
dc.subject ship power plant uk_UA
dc.subject fuel conversion uk_UA
dc.subject thermo-chemical recuperation uk_UA
dc.subject gas turbine engine uk_UA
dc.subject syngas uk_UA
dc.title Применение термохимической утилизации в энергетических установках высокотехнологичных судов uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstract1 The research’s subject is the processes of energy transformation of fuel in the ship power plant with thermo-chemical waste heat recovery. Modern approaches to assessing the energy efficiency of ship power plants were considered. The characteristics of traditional and perspective ships were analyzed. Passenger ships (including Ro-Ro ferry and cruise ships), offshore ships (including FPSO, FSRU, MODU, OSV etc) and LNG/LPG carriers are classified as high-tech ships. The use of thermo-chemical waste heat recovery in power plants of high-tech ships is discussed. It is proposed to increase the efficiency of fuel use by using synthesis gas obtained through thermo-chemical heat recovery of secondary energy resources of ship engines. The main objective of the study is to analyze of the energy efficiency of steam thermo-chemical transformation of fuel in ship power plants. The design scheme of the marine power plant for offshore platform is presented. The mathematical model of the ship gas turbine installation with thermo-chemical heat recovery by steam conversion of associated gas is shown. The associated gas conversion efficiency was determined by the heat potential of the exhaust gases and was calculated based on the thermal balance of the thermo-chemical reactor. The reactor is two- stage. The results of mathematical modeling of processes in plant based on gas turbine engine of simple cycle under conditions of fixed output power, the fixed temperature of the gas in the turbine’s front for environmental parameters according to ISO 19859: 2016 are presented. The efficiency of the scheme which used steam conversion of associated gas in two- stage reactor was revealed. Calculation of thermo-chemical conversion efficiency indicators showed complete conversion of heavy hydrocarbons. The increase in the energy efficiency of the installation is 10...12%. The results obtained coincide with previous studies and confirm the effectiveness of the use of thermo-chemical heat recovery in power plants of high-tech ships. The research results can be used in the promising marine power plants designing. uk_UA
dc.description.abstract2 Статья посвящена вопросам применения термохимической утилизации в судовой энергетике. Проанализировано влияние роста мировой экономики на количественный и качественный состав мирового флота. Рассмотрены изменения, связанные с современными тенденциями развития судовой энергетики, требования, предъявляемые к судовым энергетическим установкам в среднесрочной перспективе, подходы к оценке актуальности применения новых энергосберегающих технологий. Учтены тенденции увеличения добычи ископаемых углеводородов с шельфа и необходимость формирования новых подходов к энергетике плавучих объектов нефтегазодобычи. Приведены результаты расчетов удельной стоимости на тонну дедвейта для разных типов судов. Установлено, что ряд судов (оффшорные суда, пассажирские суда, газовозы) могут быть выделены в группу высокотехнологичных судов. Выявлено, что термохимические технологии позволяют расширить область применения альтернативных видов топлив и обеспечивают возможность использования разных типов тепловых двигателей в составе единых электрогенерирующих установок. Основной целью исследования является анализ применимости термохимической утилизации теплоты в энергетике высокотехнологичных судов. Методами математического моделирования проанализированы параметры газотурбинной установки для морской буровой платформы. Установка предусматривает паровую конверсию попутного газа путем утилизации теплоты отходящих газов ГТД. Выявлено, что наибольшей эффективностью обладает схема с двухступенчатым реактором паровой конверсии попутного газа. Расчет показателей эффективности термохимической конверсии показал полную конверсию тяжелых углеводородов. Полученные результаты совпадают с проведенными ранее исследованиями и подтверждают эффективность применения в энергетических установках высокотехнологических судов термохимической утилизации. Результаты исследований могут быть использованы при проектировании энергетических установок перспективных судов и плавучих объектов нефтегазодобычи. uk_UA
dc.title1 Application of Thermochemical Waste Heat Recovery in Power Plants of High-Tech Ships uk_UA
dc.title2 2019


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context