NUOS Repository

Economic and mathematical model of an investment eco-project under conditions of uncertainty

Show simple item record

dc.contributor.author Tsesliv, Olga V.
dc.contributor.author Kolomiiets, Anna S.
dc.contributor.author Kolomiiets, Serhii V.
dc.contributor.author Цеслів, О. В.
dc.contributor.author Коломієць, А. С.
dc.contributor.author Коломієць, С. В.
dc.date.accessioned 2021-11-03T08:33:54Z
dc.date.available 2021-11-03T08:33:54Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.issn 2311–3405 (Print)
dc.identifier.issn 2313-0415 (Online)
dc.identifier.uri http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4540
dc.description Tsesliv, O. V. Economic and mathematical model of an investment eco-project under conditions of uncertainty = Економіко-математична модель інвестиційного екопроєкту в умовах невизначеності, O. V. Tsesliv, A. S. Kolomiiets, S. V. Kolomiiets // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2021. – № 2 (485). – С. 46–52. uk_UA
dc.description.abstract Анотація. Стаття присвячена розробці економіко-математичної моделі оцінки ефективності стартап-проєктів у сфері екології на основі імітаційного моделювання. Стартапи – це невеликі компанії, які будують свій бізнес на новітніх інноваційних ідеях з використанням сучасних інформаційних технологій та характеризуються високим ризиком. Імітаційне моделювання – це метод аналізу і синтезу складних систем, який використовується, коли традиційні математичні методи дослідження неможливі або неефективні. Цікавим є дослідження ризику в імітаційному моделюванні. У роботі розглянуто два інвестиційні проєкти у сфері екології. Дослідження проводилося на основі чистої приведеної вартості та внутрішньої прибутковості. Генеруються вектори з N випадкових чисел з рівномірним законом розподілу та граничними точками інтервалу. Розрахунок проведено в програмі Mathcad. Розраховано коефіцієнт ризику для розглянутих проєктів. Побудовано гістограму розподілу NPV. В результаті якісного аналізу були виявлені фактори проєкту, найбільш схильні до ризику. Визначено рейтинг чинників проєкту. Розробка інвестиційного проєкту базується на певних принципах, при цьому важливу роль відіграє аналіз проєктних ризиків. Сучасна економічна ситуація характеризується нестабільністю, що необхідно враховувати в процесі прийняття грамотних інвестиційно-проєктних рішень. Однак для адекватної оцінки ризику необхідно мати достатню кількість даних, отримати які деколи неможливо. Якщо фізичні дані отримати важко або неможливо, їх замінюють величинами, що були отримані під час імітаційного експерименту. Новизною роботи є визначення коефіцієнту ризику як співвідношення сподіваних величин – несприятливих і сприятливих відхилень показників від прогнозованого рівня. У роботі знайдено коефіцієнти ризику для двох досліджуваних екопроєктів. Якісний аналіз був проведений в програмі EXCEL. Аналізувалась чутливість NPV до чинників проєкту, схильних до ризику. Модель може бути використана як інвесторами, так і підприємцями. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.relation.ispartofseries 005.8:519.876.5 uk_UA
dc.subject net present value uk_UA
dc.subject risk factor uk_UA
dc.subject simulation uk_UA
dc.subject discounting uk_UA
dc.subject qualitative analysis uk_UA
dc.subject чиста приведена вартість uk_UA
dc.subject коефіцієнт ризику uk_UA
dc.subject імітаційне моделювання uk_UA
dc.subject дисконтування uk_UA
dc.subject якісний аналіз uk_UA
dc.title Economic and mathematical model of an investment eco-project under conditions of uncertainty uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstract1 Abstract. This article is devoted to the development of an economic and mathematical model for evaluating the effectiveness of startup projects in of ecology, based on simulation modeling. Startups are small companies that build their business on the latest innovative ideas using modern information technologies and are characterized by high risk. Simulation modeling is a method of analyzing and synthesizing complex systems that is used when traditional mathematical research methods are impossible or ineffective. It is interesting to study the risk in simulation modeling. The paper considers two investment projects in the ecology. The study is conducted on the basis of net present value and internal profitability. Vectors of N random numbers with a uniform distribution law and interval boundary points are generated. The calculation was performed in the Mathcad program. The risk ratio for the projects under consideration is calculated. A histogram of the NPV distribution is plotted. As a result of a qualitative analysis, the project factors that are most at risk were identified. The rating of project factors is determined. The development of an investment project is based on certain principles, and the analysis of project risks plays an important role. The current economic situation is characterized by instability, which must be taken into account in the process of making competent investment and design decisions. However, for an adequate risk assessment, it is necessary to have a sufficient amount of data, which is sometimes impossible to obtain. If physical data is difficult or impossible to obtain, they are replaced with values obtained during the simulation experiment. The novelty of the work is the definition of the risk coefficient as a ratio of expected values: unfavorable and favorable deviations of indicators from the predicted level. The paper finds risk coefficients for two of the studied ecoprojects. Qualitative analysis was performed in EXCEL, namely the sensitivity of the NPV to project risk factors. The model can be used by both investors and entrepreneurs. uk_UA
dc.title1 Економіко-математична модель інвестиційного екопроєкту в умовах невизначеності uk_UA
dc.title2 2021


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account