NUOS Repository

Критерии оценки показателей быстроты движений в академической гребле у девушек

Show simple item record

dc.contributor.author Богуш, Владимир
dc.contributor.author Гетманцев, Сергей
dc.contributor.author Богатырев, Константин
dc.contributor.author Кулаков, Юрий
dc.contributor.author Кувалдина, Ольга
dc.contributor.author Яцунский, Евгений
dc.contributor.author Bogush, V.
dc.contributor.author Hetmantsev, S.
dc.contributor.author Bogatyrev, K.
dc.contributor.author Kulakov, Yu.
dc.contributor.author Kuvaldina, O.
dc.contributor.author Yatsunskyi, Ye.
dc.date.accessioned 2021-11-30T08:11:04Z
dc.date.available 2021-11-30T08:11:04Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.issn 1991-0177(Print)
dc.identifier.issn 1999-818X (Online)
dc.identifier.uri http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4646
dc.description Критерии оценки показателей быстроты движений в академической гребле у девушек / В. Л. Богуш, С. В. Гетманцев, К. А. Богатырев, Ю. Е. Кулаков, О. В. Кувалдина, Є. О. Яцунский // Слобожанський наук.-спорт. вісн. – Харків : ХДАФК, 2017. – № 4 (60). – С. 7–16. uk_UA
dc.description.abstract Мета: розробити критерії оцінки швидкісних здібностей за темпом рухів, часом та швидкістю одного руху, частотою рухів, що забезпечують виконання рухових дій у певних умовах конкретного проміжку часу. Матеріал і методи: обстежувалися дівчата, учні Вищого училища фізичної культури і студентки ВНЗ, що спеціалізуються в академічному веслуванні, різних вікових груп і спортивної кваліфікації, загалом 73 спортсменки. За розробленою нами методикою вимірювання ефекту тренувальної дії вивчалися швидкісні здібності, що характеризують прояв якості швидкості. На спеціальному стенді спортсмени здійснювали рухи рукою від мішені до мішені. У першому періоді тесту, тривалістю 15 с, спортсменки повинні були набрати максимальну швидкість; у другому періоді, тривалістю 60 с, необхідно було підтримувати досягнуту швидкість – досліджувалася дистанційна швидкість; у третьому періоді – 15 с, визначалася швидкісна витривалість – спортсменки повинні були виконувати рухове завдання з максимальною швидкістю. Визначалися темп, час і швидкість одиночного руху, частота рухів, а також досліджувалися сенсомоторні реакції на звуковий і світловий подразники при моделюванні умов тренувальної і змагальної діяльності. Результати: формування та вдосконалення рухових здібностей у конкретні вікові діапазони обумовлено високими темпами розвитку морфологічних і функціональних показників у сенситивні періоди. Отримані результати характеризують індивідуальні психофізіологічні особливості організму спортсменок в умовах моделювання спортивної діяльності, показують різну реакцію у спостережуваних вікових групах, різний рівень спортивної кваліфікації, що дає можливість вносити корективи у процес вдосконалення швидкісних здібностей і ефективно керувати тренувальним процесом. Висновки: на підставі порівняльного аналізу проведених досліджень були розроблені критерії оцінки фізичної якості швидкості та її складових (темп, час і швидкість одиночного руху, частота рухів). Запропоновану методику дослідження ефекту тренувального дії можна застосовувати для цілеспрямованого вивчення і розвитку фізичної якості швидкості у тренувальному процесі, а також для визначення перспективності спортсменів та застосування як однієї зі складових частин методики відбору на різних етапах вдосконалення спортивної підготовки і підвищення рівня спортивної кваліфікації. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.relation.ispartofseries 796.012.13:797.12 uk_UA
dc.subject темп uk_UA
dc.subject время и скорость одного движения uk_UA
dc.subject частота движений uk_UA
dc.subject время сенсомоторных реакций на звуковой и световой раздражители uk_UA
dc.subject темп uk_UA
dc.subject час і швидкість одного руху uk_UA
dc.subject частота рухів uk_UA
dc.subject час сенсомоторних реакцій на звуковий і світловий подразники uk_UA
dc.subject rate uk_UA
dc.subject time and speed of one motion uk_UA
dc.subject the frequency of movements uk_UA
dc.subject time of sensorimotor reactions to sound and light stimuli uk_UA
dc.title Критерии оценки показателей быстроты движений в академической гребле у девушек uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstract1 Purpose: to develop criteria for assessing the speed capabilities of the pace of movement, time and speed of one movement, the frequency of movements that ensure the performance of motor actions in certain conditions of a specific period of time. Material & Methods: the girls, students of the Higher School of Physical Culture and university students, specializing in rowing, various age groups and sports qualification were surveyed, all 73 athletes. According to the method of measuring the effect of the training action developed by us, we studied the speed capabilities that characterize the manifestation of the quality of swiftness. On a special stand athletes made hand movements from the target to target. In the first period of the test, with a duration of 15 seconds, the athletes were to gain maximum speed; In the second period, with a duration of 60 s, it was necessary to maintain the achieved speed – distance velocity was investigated; in the third period – 15 seconds, speed endurance was determined – the athletes were supposed to perform the motor task with the maximum speed. The pace, time and speed of single movement, the frequency of movements were determined, and sensorimotor responses to sound and light stimuli were studied in modeling the conditions of training and competitive activity. Result: formation and improvement of motor abilities in specific age ranges is caused by high rates of development of morphological and functional indicators in sensitive periods. Obtained results characterize the individual psycho-physiological characteristics of the athlete’s body in the context of modeling sports activities, show a different reaction in the observed age groups, a different level of sports qualification, which makes it possible to make adjustments in improving the speed abilities and effectively manage the training process. Conclusion: based on a comparative analysis of the studies that carried out, criteria were developed for assessing the physical quality of swiftness and its components (rate, time and speed of single movement, the frequency of movements). The proposed technique for investigating the effect of a training action can be applied for the purposeful study and development of physical quality of swiftness in the training process, as well as to determine the prospects of athletes and use as one of the constituent parts of the selection methodology at various stages of improving sports training and perfecting the level of sports qualifications. uk_UA
dc.description.abstract2 Цель: разработать критерии оценки скоростных способностей по темпу движений, времени и скорости одного движения, частоте движений, обеспечивающих выполнение двигательных действий в определенных условиях конкретного промежутка времени. Материал и методы: обследовались девушки, учащиеся Высшего училища физической культуры и студентки вузов, специализирующиеся в академической гребле, различных возрастных групп и спортивной квалификации, всего 73 спортсменки. По разработанной нами методике измерения эффекта тренирующего действия изучались скоростные способности, характеризующие проявление качества быстроты. На специальном стенде спортсмены совершали движения рукой от мишени к мишени. В первом периоде теста, продолжительностью 15 с, спортсменки должны были набрать максимальную скорость; во втором периоде, длительностью 60 с, необходимо было поддерживать достигнутую скорость – исследовалась дистанционная скорость; в третьем периоде – 15 с, определялась скоростная выносливость – спортсменки должны были выполнять двигательное задание с максимальной скоростью. Определялись темп, время и скорость одиночного движения, частота движений, а также исследовались сенсомоторные реакции на звуковой и световой раздражители при моделировании условий тренировочной и соревновательной деятельности. Результаты: формирование и совершенствование двигательных способностей в конкретные возрастные диапазоны обусловлено высокими темпами развития морфологических и функциональных показателей в сенситивные периоды. Полученные результаты характеризуют индивидуальные психофизиологические особенности организма спортсменок в условиях моделирования спортивной деятельности, показывают различную реакцию в наблюдаемых возрастных группах, разный уровень спортивной квалификации, что дает возможность вносить коррективы в процесс совершенствования скоростных способностей и эффективно управлять тренировочным процессом. Выводы: на основании сравнительного анализа проведенных исследований были разработаны критерии оценки физического качества быстроты и ее составляющих (темп, время и скорость одиночного движения, частота движений). Предложенную методику исследования эффекта тренирующего действия можно применять для целенаправленного изучения и развития физического качества быстроты в тренировочном процессе, а также для определения перспективности спортсменов и применения как одной из составляющих частей методики отбора на различных этапах совершенствования спортивной подготовки и повышения уровня спортивной квалификации. uk_UA
dc.title1 Swiftness movement evaluation criteria in women's rowing uk_UA
dc.title2 2017


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context