NUOS Repository

Функциональное состояние спортсменов-гребцов на байдарках (юношей) при моделировании тренировочной деятельности

Show simple item record

dc.contributor.author Богуш, Владимир
dc.contributor.author Гетманцев, Сергей
dc.contributor.author Кувалдина, Ольга
dc.contributor.author Косенчук, Александр
dc.contributor.author Яцунский, Евгений
dc.contributor.author Bogush, Volodymyr
dc.contributor.author Getmantsev, Sergiy
dc.contributor.author Kuvaldina, Olga
dc.contributor.author Kosenchuk, Oleksandr
dc.contributor.author Yatsunskiy, Yevgen
dc.date.accessioned 2021-11-30T08:40:13Z
dc.date.available 2021-11-30T08:40:13Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.issn 1991-0177 (Print)
dc.identifier.issn 1999-818X (Online)
dc.identifier.uri http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4649
dc.description Функциональное состояние спортсменов-гребцов на байдарках (юношей) при моделировании тренировочной деятельности / В. Богуш, С. Гетманцев, О. Кувалдина, В. Косенчук, Е. Яцунский // Слобожанський наук.-спорт. вісн. – Харків : ХДАФК, 2018. – № 6 (68). – С. 21–30. uk_UA
dc.description.abstract Мета: провести комплексне дослідження функціонального стану спортсменів (юнаків) різних вікових груп, що спеціалізуються у веслуванні на байдарках, для можливого подальшого визначення перспективності в даному виді спорту. Матеріал і методи: обстежувалися спортсмени різних вікових груп (11–12 років, 13–14 років, 15–16 років, 17–18 років) і спортивної кваліфікації, всього 95 осіб, за розробленою нами методикою вимірювання ефекту тренувального дії, а також вимірювалися візуально-моторні і слухо-моторні реакції, рівень м'язово-суглобової чутливості та координації рухів, потужність форсованого вдиху і видиху. Результати: проведені дослідження дозволили вивчити функціональний стан спортсменів. Оптимальна структура спортивної діяльності сприяє вдосконаленню всіх її компонентів, які на ранніх етапах і в силу вікових особливостей спортсменів, а також закономірностей розвитку рухових якостей істотно не впливають на рівень результату, проте мають великий вплив на появ відповідної функціональної основи, особливо на ранніх вікових періодах максимальної реалізації індивідуальних можливостей. Особливості реакції організму спортсменів є проявом ефективної індивідуальної адаптації до інтенсивних і складних подразників тренувальної та змагальної діяльності. Функціональний стан спортсменів визначається рівнем розвитку різних фізичних якостей, координаційних здібностей, властивостей нервової системи, оптимальне поєднання яких характерно для кожного конкретного виду спорту і дозволяє цілеспрямовано вибрати спортивну спеціалізацію. Висновки: запропоновані тести вимірювання ефекту тренувальної дії, електроміорефлексометрії, пневмотахометрії і реверсивної динамометрії є досить інформативними в спортивній практиці і дозволяють визначити і оцінити індивідуальні передумови спортивних досягнень. Отримані параметри функціонального стану дозволяють виявити індивідуальні особливості організму спортсмена, можливість їх корекції і управління тренувальним процесом. Проведені комплексні обстеження психофізіологічних і функціональних особливостей організму спортсменів-веслувальників дозволяють створити методики оцінки перспективності спортсменів в обраному виді спорту. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.relation.ispartofseries 796.012.13:797.12 uk_UA
dc.subject функциональное состояние uk_UA
dc.subject измерение эффекта тренирующего действия uk_UA
dc.subject электромиорефлексометрия uk_UA
dc.subject пневмотахометрия uk_UA
dc.subject реверсивная динамометрия uk_UA
dc.subject функціональний стан uk_UA
dc.subject вимір ефекту тренувальної дії uk_UA
dc.subject електроміорефлексометрія uk_UA
dc.subject пневмотахометрія uk_UA
dc.subject реверсивна динамометрія uk_UA
dc.subject functional state uk_UA
dc.subject measurement of the effect of the training action uk_UA
dc.subject electromyoreflexometry uk_UA
dc.subject pneumotachometry uk_UA
dc.subject reversible dynamometry uk_UA
dc.title Функциональное состояние спортсменов-гребцов на байдарках (юношей) при моделировании тренировочной деятельности uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstract1 Purpose: to conduct a comprehensive study of the functional status of athletes (boys) of various age groups specializing in rowing, for the possible subsequent determination of prospects in this sport. Material & Methods: athletes of various age groups (11–12 years old, 13–14 years old, 15–16 years old, 17–18 years old) and sports qualifications were surveyed, in total 95 people, according to our method of measuring the effect of a training action, and also visual-motor hearing and motor reactions, the level of musculo-articular sensitivity and coordination of movements, the power of forced inhalation and exhalation. Results: studies have allowed us to study the functional state of athletes. The optimal structure of sports activities contributes to the improvement of all its components, which in the early stages and due to the age characteristics of athletes, as well as the patterns of development of motor skills do not significantly affect the level of results, but have a great impact on the appearance of the corresponding functional basis, especially in the early age periods realization of individual capabilities. Features of the reaction of the body of athletes are a manifestation of effective individual adaptation to intense and complex stimuli of training and competitive activity. The functional state of athletes is determined by the level of development of various physical qualities, coordination abilities, properties of the nervous system, the optimal combination of which is characteristic of each particular sport and allows you to specifically choose sports specialization. Conclusion: the proposed tests for measuring the effect of the training action, electromyoreflexometry, pneumotachometry and reverse dynamometry are sufficiently informative in sports practice and allow us to determine and evaluate the individual prerequisites for sporting achievements. The obtained parameters of the functional state allow you to identify the individual characteristics of the athlete’s body, the possibility of their correction and management of the training process. Conducted comprehensive examinations of the psycho physiological and functional characteristics of the body of athletes rowers allow you to create methods for assessing the prospects of athletes in their chosen sport. uk_UA
dc.description.abstract2 Цель: провести комплексное исследование функционального состояния спортсменов (юношей) различных возрастных групп, специализирующихся в гребле на байдарках, для возможного последующего определения перспективности в данном виде спорта. Материал и методы: обследовались спортсмены различных возрастных групп (11–12 лет, 13–14 лет, 15–16 лет, 17–18 лет) и спортивной квалификации, всего 95 человек, по разработанной нами методике измерения эффекта тренирующего действия, а также измерялись зрительно-моторные и слухо-моторные реакции, уровень мышечно суставной чувствительности и координации движений, мощность форсированного вдоха и выдоха. Результаты: проведенные исследования позволили изучить функциональное состояние спортсменов. Оптимальная структура спортивной деятельности способствует совершенствованию всех ее компонентов, которые на ранних этапах и в силу возрастных особенностей спортсменов, а также закономерностей развития двигательных качеств существенно не влияют на уровень результата, однако оказывают большое воздействие на появление соответствующей функциональной основы, особенно на ранних возрастных периодах максимальной реализации индивидуальных возможностей. Особенности реакции организма спортсменов являются проявлением эффективной индивидуальной адаптации к интенсивным и сложным раздражителям тренировочной и соревновательной деятельности. Функциональное состояние спортсменов определяется уровнем развития различных физических качеств, координационных способностей, свойств нервной системы, оптимальное сочетание которых характерно для каждого конкретного вида спорта и позволяет целенаправленно выбрать спортивную специализацию. Выводы: предложенные тесты измерения эффекта тренирующего действия, электромиорефлексометрии, пневмотахометрии и реверсивной динамометрии являются достаточно информативными в спортивной практике и позволяют определить и оценить индивидуальные предпосылки спортивных достижений. Полученные параметры функционального состояния позволяют выявить индивидуальные особенности организма спортсмена, возможность их коррекции и управления тренировочным процессом. Проведенные комплексные обследования психофизиологических и функциональных особенностей организма спортсменов-гребцов позволяют создать методики оценки перспективности спортсменов в избранном виде спорта. uk_UA
dc.title1 The functional state of the rowing kayaks (boys) athletes in the simulation of training activities uk_UA
dc.title2 2018


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context