NUOS Repository

Формування мовленнєво-комунікативної компетентності студентів на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням)

Show simple item record

dc.contributor.author Гарбар, І. В.
dc.contributor.author Гарбар, А. І.
dc.contributor.author Garbar, I. V.
dc.contributor.author Garbar, A. I.
dc.date.accessioned 2022-06-18T08:28:13Z
dc.date.available 2022-06-18T08:28:13Z
dc.date.issued 2022-06-18
dc.identifier.govdoc https://doi.org/10.26661/2786-5622-2021-4-04
dc.identifier.issn 2522-4360
dc.identifier.uri http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5463
dc.description Гарбар, І. В. Формування мовленнєво-комунікативної компетентності студентів на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) = Formation of speech and communicative competence of students in ukrainian language classes (for professional purposes) / І. В. Гарбар, А. І. Гарбар // Pedagogical Sciences: Theory and Practice. – 2021. – № 4 (40). – С. 29–34. uk_UA
dc.description.abstract У статті досліджено формування мовленнєво-комунікативної компетентності здобувачів вищої освіти на заняттях із навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Акцентовано, що показником належного рівня комунікативності майбутніх фахівців є сприймання й відтворювання змісту почутого чи прочитаного, аргументоване викладання власних думок в усному та писемному мовленні. На основі вивчення низки наукових праць встановлено, що важливим аспектом у проведенні практичних занять з української мови (за професійним спрямуванням) є поєднання традиційних та інноваційних методів, прийомів та організаційних форм. Звернено увагу на те, що під час проведення занять викладач повинен враховувати лексичну, фонетичну та граматичну компетенції, які впливають на мовленнєвий розвиток особистості. Зазначено, що традиційним методом розвитку мовленнєвої культури здобувачів вищої освіти є комунікативно спрямовані навчально-тренувальні вправи. Ефективним є поєднання репродуктивних та продуктивних (творчих) вправ, що сприяють не лише аналізу інформації, а й креативному застосуванню набутих знань. Подано приклади рецептивних, репродуктивних та продуктивних вправ. Зауважено, що вправи перетворюють теоретичні відомості у систему практичних дій, тому, готуючи вправи, викладач повинен враховувати зміст теоретичного матеріалу, форми завдань та їх складність. Запропоновано використання дискусійних методів, які спонукають студентів до пошуку нової інформації, розвивають інтелектуальні та комунікативні здібності, сприяють не тільки нагромадженню знань, а й конструктивній діяльності. Подано приклад використання кейс-методу під час вивчення однієї з тем програмового матеріалу. Встановлено, що використання кейсу орієнтує студентів в інформаційному просторі, навчає оперативно працювати в команді, сприяє виробленню власної мотивації. Зауважено, що запорукою успіху у формуванні фахівця будьякої галузі є компетентнісний підхід, який передбачає не лише засвоєння мовних норм, а й здатність особисто діяти чи взаємодіяти у колективі, набуті знання та досвід креативно застосовувати у різних мовленнєвих ситуаціях, бути готовим до успішної реальної діяльності. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.relation.ispartofseries 811.161.2:378.147 uk_UA
dc.subject комунікативність uk_UA
dc.subject компетентність uk_UA
dc.subject уміння uk_UA
dc.subject навички uk_UA
dc.subject традиційні методи uk_UA
dc.subject інноваційні методи uk_UA
dc.subject навчально-тренувальні вправи uk_UA
dc.subject дискусійні методи uk_UA
dc.subject communicativeness uk_UA
dc.subject competence uk_UA
dc.subject abilities uk_UA
dc.subject skills uk_UA
dc.subject traditional methods uk_UA
dc.subject innovative methods uk_UA
dc.subject educational and training exercises uk_UA
dc.subject discussion methods uk_UA
dc.title Формування мовленнєво-комунікативної компетентності студентів на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstract1 The article examines the formation of speech and communicative competence of higher education students in classes on the subject “Ukrainian language (for professional purposes)”. Emphasis is placed on the fact that the indicator of the appropriate level of communicativeness of future professionals is the perception and reproduction of the heard or read content, reasoned presentation of their own opinions in oral and written speech. Based on the study of a number of scientific papers, it is established that an important aspect in conducting practical classes in the Ukrainian language (for professional purposes) is a combination of traditional and innovative methods, techniques and organizational forms. Attention is drawn to the fact that during classes the teacher must take into account lexical, phonetic and grammatical competencies that affect the speech development of the individual. It is noted that the traditional method of development of speech culture of higher education seekers is communicatively oriented educational and training exercises. A combination of reproductive and productive (creative) exercises is effective, which contributes not only to the analysis of information, but also to the creative application of acquired knowledge. Examples of receptive, reproductive and productive exercises are given. It is noted that the exercises turn theoretical information into a system of practical actions, so when preparing exercises, the teacher must take into account the content of theoretical material, forms of tasks and their complexity. The use of discussion methods is proposed, which encourages students to search for new information, develop intellectual and communicative abilities, contribute not only to the accumulation of knowledge, but also to constructive activities. An example of using the case method when studying one of the topics of the program material is given. It is established that the use of the case orients students in the information space, teaches to work quickly in a team, helps to develop their own motivation. It is noted that the key to success in forming a specialist in any field is a competency approach, which involves not only learning language norms, but also the ability to act or interact in a team, apply knowledge and experience creatively in different speech situations, be ready for successful real activity. uk_UA
dc.title1 Formation of speech and communicative competence of students in ukrainian language classes (for professional purposes) uk_UA
dc.title2 2021


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context