NUOS Repository

Особливості використання інноваційних технологій для навчання англійської лексики

Show simple item record

dc.contributor.author Давиденко, О. Б.
dc.contributor.author Задорожна, Т. П.
dc.contributor.author Davydenko, O. B.
dc.contributor.author Zadorozhna, T. P.
dc.date.accessioned 2022-06-20T07:43:23Z
dc.date.available 2022-06-20T07:43:23Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.issn 2786-5622 (Print)
dc.identifier.issn 2786-5630 (Online)
dc.identifier.uri http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5517
dc.description Давиденко, О. Б. Особливості використання інноваційних технологій для навчання англійської лексики = Peculiarities of using innovative technologies for teaching english vocabulary in the specialty "Shipbuilding" / О. Б. Давиденко, Т. П. Задорожна // Педагогічні науки: теорія та практика. – 2021. – № 3 (39). – С. 27–31. uk_UA
dc.description.abstract Проаналізовано особливості навчання англійської лексики на спеціальності «Суднобудування», систематизовано інформацію щодо використання інноваційних технологій для ефективного викладання та вивчення англійської лексики спеціального професійного напряму. Окреслено мету статті, яка полягає у дослідженні особливостей впровадження та використання інноваційних технологій для ефективнішого навчання англійської лексики на технічній спеціальності. Проаналізовано наукові джерела з цього питання і зроблено висновок про високий рівень зацікавленості викладачів та студентів технічних вищих навчальних закладів у впровадженні інноваційних технологій для навчання англійської мови. Підкреслено особливу важливість вивчення іноземної лексики професійного спілкування на немовних спеціальностях як частини професійного спілкування технічної спрямованості. Виявлено недостатню висвітленість цієї проблеми серед широких мас, незважаючи на високий рівень актуальності цього питання. Визначено основні переваги використання інноваційних комп’ютерних технологій для навчання англійської лексики на немовних спеціальностях. Розглянуто основні інноваційні ресурси, які використовуються багатьма закордонними спеціалістами для ефективного вивчення англійської лексики студентами. Виокремлено три найефективніші платформи для впровадження у вивчення англійської мови інноваційних технологій, зокрема інтернет-ресурси. Визначено основні призначення кожного ресурсу та поєднано їх значення з основними етапами вивчення іноземної мови в технічному університеті. Наведено конкретні приклади використання вибраних онлайн-платформ у вивченні англійської лексики студентами. Виявлено особливу ефективність комплексного використання усіх трьох ресурсів для ефективної реалізації поетапного вивчення нової лексики, закріплення вже вивченої та використання її на практиці для кращого засвоєння. Зроблено узагальнюючі висновки щодо вивчення цього питання та наведено перспективи подальшого дослідження особливостей використання інноваційних технологій у вищих навчальних закладах на спеціальності «Суднобудування». Надано бібліографічний список. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.relation.ispartofseries 811.111:629.5 uk_UA
dc.subject інноваційні технології uk_UA
dc.subject навчання англійської лексики uk_UA
dc.subject специфіка лексики на спеціальності «Суднобудування» uk_UA
dc.subject використання інноваційних технологій для навчання іноземної лексики uk_UA
dc.subject innovative technologies uk_UA
dc.subject studying English vocabulary uk_UA
dc.subject the specific of the vocabulary on the specialty "Shipbuilding" uk_UA
dc.subject innovative technologies use for foreign vocabulary studying uk_UA
dc.title Особливості використання інноваційних технологій для навчання англійської лексики uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstract1 The peculiarities of teaching English vocabulary in the specialty "Shipbuilding" are analyzed, the information on the use of innovative technologies for effective teaching and studying of English vocabulary in a special professional direction is systematized. The purpose of the article is outlined, which is to study the features of the introduction and innovative technologies use for more effective English vocabulary teaching in the technical specialty. Scientific sources on this issue are analyzed and conclusion is made about the high level of interest of teachers and students of technical higher educational institutions in the introduction of innovative technologies for English teaching. Special importance of studying foreign vocabulary of professional communication in non-language specialties as a part of professional communication of technical orientation is emphasized. Insufficient coverage of this problem among the masses is revealed despite the high level of this issue urgency. Advantages of using innovative computer technologies for teaching English vocabulary in non-language specialties are identified. Main innovative resources used by many foreign specialists for the effective English vocabulary study by students are considered. Three most effective platforms for the introduction of innovative technologies in the study of English, including Internet resources, are identified. Fundamental purposes of each resource are determined and their values are combined with the main stages of learning foreign language at a technical university. Specific examples of the selected online platforms use in the English vocabulary study by students are given. The special efficiency of complex use of all three resources for effective realization of step – by – step learning of new vocabulary, consolidation of already studied and its use in practice for better mastering is revealed. Generalized conclusions concerning studying of the given question are made and prospects of the further innovative technologies use research in higher educational institutions on the specialty "Shipbuilding" are resulted. A bibliographic list is provided. uk_UA
dc.title1 Peculiarities of using innovative technologies for teaching english vocabulary in the specialty "Shipbuilding" uk_UA
dc.title2 2021


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context