NUOS Repository

Психолого-педагогічні умови формування автономної навчальної діяльності студентів у процесі вивчення іноземних мов

Show simple item record

dc.contributor.author Задорожна, Т. П.
dc.date.accessioned 2022-06-20T07:53:09Z
dc.date.available 2022-06-20T07:53:09Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.issn 2663-6085
dc.identifier.uri http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5518
dc.description Задорожна, Т. П. Психолого-педагогічні умови формування автономної навчальної діяльності студентів у процесі вивчення іноземних мов = Psychological and pedagogical aspects of formation of students’ autonomous activity in the process of learning foreign languages / Т. П. Задорожна // Інноваційна педагогіка. – 2021. – Вип. 42. – С. 56–59. uk_UA
dc.description.abstract Стаття присвячена актуальній проблемі розвитку сучасного навчального процесу – автономії навчальної діяльності студента. Із точки зору автора, самостійне управління студентом особистим навчальним процесом та рефлексія, що спирається на когнітивне, свідоме оволодіння навчальним матеріалом, складають основу організації автономної навчальної діяльності суб’єктів навчання. У статті автономна навчальна діяльність розглянута з точки зору розвитку рефлексії як особистої якості суб’єкта навчання та з точки зору самоуправління студентом своєю навчальною діяльністю. У дослідженні висвітлені та змістовно аргументовані базові, структурні елементи самостійного управління студентом особистим навчальним процесом, а також розглянуто його вплив на розвиток особистих якостей студента , які роблять його суб’єктом навчальної діяльності. Автором розглянуто основні підходи науковців до визначення дефініції «автономія». На основі аналізу психолого-педагогічної літератури визначаються різні аспекти розвитку автономної навчальної діяльності та обґрунтовується авторське визначення цього поняття. Встановлено, що автономна навчальна діяльність студентів – динамічна категорія, яка проходить певні стадії свого розвитку та має певні рівні. Основна увага зосереджується на теоретико-методологічному обґрунтуванні п’яти рівнів автономії навчальної діяльності: інструктивно-виконавчого, варіативного, пошуковому, активно-пошукового, навчального. Висвітлюються та аналізуються показники та критерії сформованості кожного рівня. З’ясовано, що кожному рівню автономії навчальної діяльності відповідає певний ступень рефлексії студента та відповідні структурні елементи самоуправління навчальною діяльністю. Наводяться змістовні характеристики та прийоми формування рефлексії пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення іноземних мов. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.relation.ispartofseries 811:378.147 uk_UA
dc.subject автономія uk_UA
dc.subject рівні автономної навчальної діяльності uk_UA
dc.subject рефлексія uk_UA
dc.subject прийоми рефлексії uk_UA
dc.subject самоуправління особистим навчальним процесом uk_UA
dc.subject autonomy uk_UA
dc.subject levels of autonomous learning activity uk_UA
dc.subject self-reflection uk_UA
dc.subject self-reflection uk_UA
dc.subject self-direction of personal learning process uk_UA
dc.title Психолого-педагогічні умови формування автономної навчальної діяльності студентів у процесі вивчення іноземних мов uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstract1 The article is devoted to the topical problem of autonomy of student’s learning activity in current learning process. From the point of view of the author, student’s self – directed personal learning activity and self – reflection based on cognitive – conscious mastery are the basis for the organization of autonomous learning process. According to the article autonomous learning process is considered from the point of view of self – reflection development as a personal quality, and from the point of view of self-directed learning activity. The study highlights and substantiates the basic, structural elements of student’s self – directed personal learning activity, and its impact on the development of personal qualities of a student, which make him as a subject of learning process. The author considers the main approaches of researches to the definition of “autonomy”. Based on the analysis of psychological and pedagogical literature, various aspects of the development of autonomous learning activities are determined and the author’s definition of this concept is substantiated. It is established that autonomous learning process is a dynamic phenomenon that goes through certain stages of its development and has certain levels. The main attention is focused on the theoretical and methodological aspects of five levels of autonomy of learning activity: instructive - executive, variable, search, active – search, educational. Indicators and criteria of formation of each level are covered and analyzed. It was found that each level of autonomous learning activity corresponds to a certain degree of self – reflection, and the corresponding structural elements of self-directed learning process. Meaningful characteristics and methods of forming a student’s self – reflection as a cognitive activity in the process of learning foreign languages are given. uk_UA
dc.title1 Psychological and pedagogical aspects of formation of students’ autonomous activity in the process of learning foreign languages uk_UA
dc.title2 2021


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context