NUOS Repository

Особливості розвитку комунікативних навичок з іноземної мови у студентів немовних спеціальностей за дистанційної форми навчання

Show simple item record

dc.contributor.author Давиденко, Олена
dc.contributor.author Davydenko, Olena
dc.date.accessioned 2022-06-20T08:24:15Z
dc.date.available 2022-06-20T08:24:15Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.issn 2308-4855 (Print)
dc.identifier.issn 2308-4863 (Online)
dc.identifier.uri http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5520
dc.description Давиденко, О. Особливості розвитку комунікативних навичок з іноземної мови у студентів немовних спеціальностей за дистанційної форми навчання = Peculiarities of foreign language communicative skills development in students of non-language specialties during distance form of studying / О. Давиденко // Актуальнi питання гуманiтарних наук. – 2022. – Вип. 48, т. 1. – С. 278–283. uk_UA
dc.description.abstract Статтю присвячено огляду основних особливостей вивчення іноземної мови на немовних спеціальностях за дистанційної форми навчання та висвітленню основних методів та способів розвитку та покращення комунікативних навичок з іноземної мови в студентів під час онлайн-навчання. Відзначено, що проблема дистанційного навчання у закладах вищої освіти, зокрема вивчення іноземних мов за таких умов, активно досліджується українськими та зарубіжними педагогами, фахівцями, науковцями, особливо у період останніх двох років. Більшість авторів відзначають, що нові умови освіти відкривають нові можливості та надихають на впровадження нових методів викладення матеріалу та розвитку мовних навичок. Вказано, що процес набуття комунікативних навичок людиною під час вивчення іноземної мови поділяється на два етапи: формування й удосконалення. Перший етап потребує більше уваги, адже від нього залежать подальші успіхи студента. Однак зазначено, що ці два компоненти можуть бути ефективно реалізовані під час дистанційної форми навчання. Перший етап включає формування навичок слухання та усного мовлення. Перше може бути забезпечено використанням різноманітних освітніх онлайн-платформ, де інформація професійного спрямування спеціальностей різних студентів подається іноземною мовою ораторами з різних куточків світу. Друге може бути реалізовано за допомогою читання в слух та розуміння фахової літератури, а також декламуванням монологів іноземною мовою. Етап удосконалення комунікативних навичок за дистанційного навчання реалізується за допомогою створення паралельних віртуальних кімнат з групами студентів для створення мовних ситуацій для конструювання діалогів і полілогів. В результаті дослідження зроблено висновок, що використання методів онлайн-практикування комунікаційних навичок з іноземної мови в студентів немовних спеціальностей дозволяє значно поглибити професійне спрямування мови, оптимізувати роботу, тобто витрачати більше часу саме на безпосередню практику розмовних навичок. Також такий формат занять уможливлює індивідуальній підхід до кожного студента, детальне пропрацювання помилок та недоліків спілкування. Використання онлайн-платформ і ресурсів під час очної форми навчання теж є ефективним методом, бо дозволяє частіше тренувати ораторські здібності й засвоювати матеріал. Надано список використаних джерел. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.relation.ispartofseries 811.111:37.018.43 uk_UA
dc.subject практика розмовних навичок uk_UA
dc.subject іноземна мова на немовних спеціальностях uk_UA
dc.subject дистанційна форма навчання uk_UA
dc.subject інформаційні технології у вивченні іноземної мови uk_UA
dc.subject practice of conversational skills uk_UA
dc.subject communication uk_UA
dc.subject foreign language in non-language specialties uk_UA
dc.subject distance studying uk_UA
dc.subject information technologies in learning a foreign language. uk_UA
dc.title Особливості розвитку комунікативних навичок з іноземної мови у студентів немовних спеціальностей за дистанційної форми навчання uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstract1 The article deals with the search of the main features of foreign language studying in non-language specialties during distance form of studying and highlighting the main methods and ways to develop and improve foreign language communication skills in students during online studying. It is noted that the problem of distance learning in higher education institutions, in particular study of foreign languages d uring such conditions, is actively studied by Ukrainian and foreign teachers, specialists, scientists, especially in the last two years. Most authors note that new educational conditions open up new opportunities and inspire the introduction of new methods of teaching and developing language skills. It is stated that process of acquiring communication skills by person during the study of foreign language is divided into two stages: formation and improvement. The first stage needs more attention, because student’s further success depends on it. However, it is noted that these two components can be eectively implemented during distance studying. The first stage includes the development of listening and speaking skills. The first can be provided by the use of various online educational platforms, where information on professional specialties of dierent students is presented in foreign language by speakers from around the world. The second can be realized by reading aloud and understanding professional literature, as well as reciting monologues in foreign language. The stage of improving communication skills in distance learning is realized through the creation of parallel virtual rooms with groups of students to create language situations for the construction of dialogues and polylogues. As a result of the research, it was concluded that the use of methods of foreign language communication skills online practice in students of non-language specialties can significantly deepen the professional orientation of language, optimize work, i.e. spend more time on direct practice of speaking skills. Also, this format of classes allows for individual approach to each student, detailed elaboration of mistakes and shortcomings of communication. The use of online platforms and resources during full-time education is also an eective method, as it allows you to train your public speaking skills and learn more often. Bibliographic list is provided. uk_UA
dc.title1 Peculiarities of foreign language communicative skills development in students of non-language specialties during distance form of studying uk_UA
dc.title2 2022


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context