NUOS Repository

Діагностичне оцінювання у викладанні іноземних мов в умовах дистанційного навчання

Show simple item record

dc.contributor.author Смуглякова, М. К.
dc.contributor.author Smuhliakova, M. K.
dc.date.accessioned 2022-06-21T09:30:47Z
dc.date.available 2022-06-21T09:30:47Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.issn 2522-4360
dc.identifier.uri http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5558
dc.description Смуглякова, М. К. Діагностичне оцінювання у викладанні іноземних мов в умовах дистанційного навчання = Diagnostic assessment in teaching foreign languages in distance learning / М. К. Смуглякова // Педагогічні науки: теорія та практика. – 2022. – № 1 (41). – С. 68–73. uk_UA
dc.description.abstract Діагностичне оцінювання базових знань та навичок студентів стало невіддільною частиною процесу викладання іноземних мов. Авторка підкреслює, що діагностичне тестування важливе для планування процесу подальшого навчання відповідно до можливостей і потреб студентів, що може забезпечувати послідовність у засвоєнні змісту вибраного мовного курсу. Уміле застосування різноманітних методів оцінювання з метою збору даних щодо рівня володіння іноземною мовою та сформованості навичок студентів дає змогу викладачеві диференціювати навчання кожного студента та контролювати весь процес навчання. Дистанційне навчання під час пандемії стало справжнім викликом для студентів та викладачів. Окреслено мету статті, яка полягає у дослідженні особливостей проведення діагностичного тестування під час вивчення іноземної мови в умовах онлайн-навчання. Наголошено на необхідності розроблення нових методів та засобів проведення діагностичного тестування дистанційно. Проаналізовано головні переваги проведення діагностичного тестування он-лайн. Наведено приклади використання популярних навчальних платформ та освітніх сервісів, таких як Online Test Pad, Master Test, ClassMaker, Google Classroom, Kahoot. Визначено основні переваги кожного ресурсу, які дають змогу проводити повноцінну діагностику навичок та знань студентів, надають можливість створення тестів за рівнем складності та звіту статистики успішності студентів за підсумками проведених тестів. Авторка наполягає, що проведення діагностичного тестування мовних навичок студентів за допомогою навчальних онлайн-ресурсів допомагає економити час, охопити велику кількість студентів, уникнути суб’єктивності в оцінюванні знань студентів та використовувати сучасні інноваційні технології під час проведення тестів. Наведено перспективи подальшого дослідження особливостей проведення діагностичного тестування з використанням сучасних технологій в умовах дистанційного навчання та визначено деякі ефективні шляхи їх удосконалення. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.relation.ispartofseries 811.111:37.091.26 uk_UA
dc.subject діагностичне тестування uk_UA
dc.subject навички uk_UA
dc.subject іноземна мова uk_UA
dc.subject рівень uk_UA
dc.subject оцінювання uk_UA
dc.subject навчальні ресурси uk_UA
dc.subject дистанційне навчання uk_UA
dc.subject diagnostic testing uk_UA
dc.subject skills uk_UA
dc.subject foreign language uk_UA
dc.subject level uk_UA
dc.subject assessment uk_UA
dc.subject educational resources uk_UA
dc.subject distance learning uk_UA
dc.title Діагностичне оцінювання у викладанні іноземних мов в умовах дистанційного навчання uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstract1 Diagnostic assessment of students’ basic knowledge and skills has become an integral part of the foreign languages teaching process. The author emphasizes that diagnostic testing is crucial for planning further learning goals in accordance with students’ capabilities and needs and can provide consistency in mastering the content of the language course chosen. Skillfully using various assessment methods in order to collect data on the level of the students’ skills and foreign language proficiency allows the teacher to differentiate each student’s learning goals and control the entire learning process. Distance learning during the pandemic has been a real challenge for both students and teachers. The purpose of the article outlined is to study specific features of conducting diagnostic testing in learning foreign languages online. The author emphasizes the need to develop new methods and tools for conducting diagnostic testing in distance learning. The main advantages of diagnostic assessments are analyzed. The examples of the most popular online learning platforms and services, such as Online Test Pad, Master Test, ClassMaker, Google Classroom, Kahoot! and their basic features are given. The article highlights the online educational resources given in the article enable to carry out appropriate diagnostics of students’ knowledge and skills and to create tests on different levels of complexity and the statistics reports on the students’ achievements based on the diagnostic assessments conducted. The author insists that conducting diagnostic testing of students’ language skills through online educational resources helps save time, reach large number of students, avoid subjectivity in assessing student’s knowledge and use innovative technologies during testing. The author reveals the prospects for further study of the diagnostic testing methods using modern technologies in distance learning and identified some effective ways to improve them. uk_UA
dc.title1 Diagnostic assessment in teaching foreign languages in distance learning uk_UA
dc.title2 2022


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context