NUOS Repository

Підвищення мотивації у процесі вивчення іноземної мови фахового спрямування

Show simple item record

dc.contributor.author Овсянко, Г. В.
dc.contributor.author Ovsyanko, G. V.
dc.date.accessioned 2022-06-23T12:00:00Z
dc.date.available 2022-06-23T12:00:00Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.issn 2786-5622(Print)
dc.identifier.issn 2786-5630 (Online)
dc.identifier.uri http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5653
dc.description Овсянко, Г. В. Підвищення мотивації у процесі вивчення іноземної мови фахового спрямування = Increasing of motivation in the process of professional oriented foreign language learning / Г. В. Овсянко // Педагогічні науки: теорія та практика. – 2022. – № 1 (41). – С. 62–67. uk_UA
dc.description.abstract Статтю присвячено дослідженню мотивації під час вивчення іноземної мови фахового спрямування на прикладі Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Розглянуто роль мотивації під час вивчення іноземної мови фахового спрямування у немовному ЗВО. Мотивацію визначено як сукупність внутрішніх і зовнішніх сил, що спонукають індивіда до діяльності, окреслюють межі і форми цієї діяльності і надають напрям досягнення визначеної мети. Мотивацію розглянуто як поштовх для початку навчання іноземній мові, а пізніше – рушійну силу для підтримки тривалого і часто виснажливого процесу опанування іноземної мови. Також підкреслено зв’язок мотивації зі змістом навчання. Мотивацію визначено одним із компонентів навчання, вагомим елементом цілісного процесу навчання. Наголошено на необхідності розуміння викладачем мотивів студентів, умінні правильно їх виявляти і розумно ними керувати для інтенсифікації учбового процесу. Розглянуто можливі види мотивів, проаналізовано результати анкетування серед студентів немовних спеціальностей Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Наведено ресурси та приклади їх використання для заохочення студентів до вивчення іноземної мови фахового спрямування. Зроблено узагальнюючі висновки щодо шляхів підвищення мотивації та перспективи подальших досліджень цього питання. Велике значення для підвищення мотивації до вивчення мови надано урахуванню індивідуальних психофізіологічних особливостей студентів, типу нервової системи, пам’яті. Підкреслено завдання суттєво оновити зміст навчання іноземним мовам і запровадити нові способи формування та підвищення мотивації до вивчення іноземних мов у майбутніх спеціалістів. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.relation.ispartofseries 378.147:811.111 uk_UA
dc.subject мотивація uk_UA
dc.subject внутрішня мотивація uk_UA
dc.subject зовнішня мотивація uk_UA
dc.subject професійна компетенція uk_UA
dc.subject іноземна мова uk_UA
dc.subject навчальний процес uk_UA
dc.subject підвищення мотивації uk_UA
dc.subject motivation uk_UA
dc.subject internal motivation uk_UA
dc.subject external motivation uk_UA
dc.subject professional competence uk_UA
dc.subject foreign language uk_UA
dc.subject educational process uk_UA
dc.subject increase of motivation uk_UA
dc.title Підвищення мотивації у процесі вивчення іноземної мови фахового спрямування uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstract1 The article is devoted to the study of motivation in the learning of a foreign language of professional orientation on the example of the National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov. The article considers the role of motivation in learning a foreign language of professional orientation at non-linguistic university. Motivation is defined as a set of internal and external forces that motivate an individual to work, outline the boundaries and forms of this activity and provide direction to achieve a certain goal. Motivation is seen as a stimulus to start learning a foreign language, and later as a driving force to support a long and often exhausting process of learning a foreign language. The connection between motivation and learning content is also emphasized. Motivation is defined as one of the components of learning, an important element of the holistic learning process. Emphasis is placed on the need for the teacher to understand the motives of students, the ability to correctly identify them and intelligently manage them to intensify the learning process. Possible types of motives are considered, the results of questionnaires among students of non-linguistic specialties of National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov are analyzed. Resources and examples of their use to encourage students to learn a foreign language of professional orientation are given. Generalized conclusions are made on ways to increase motivation. The prospects for further research on this issue are outlined. It is considered important to increase the motivation to learn the language taking into account the individual psycho-physiological characteristics of students, such as the nervous system, memory. The task of significantly updating the content of teaching foreign languages and introducing new ways to form and increase motivation to learn foreign languages in future professionals is emphasized. uk_UA
dc.title1 Increasing of motivation in the process of professional oriented foreign language learning uk_UA
dc.title2 2022


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context