NUOS Repository

Алгоритм створення дистанційного освітнього курсу у закладах вищої освіти

Show simple item record

dc.contributor.author Кисельова, Т. В.
dc.contributor.author Фатєєва, В. Г.
dc.contributor.author Kyselova, Т. V.
dc.contributor.author Fatieieva, V. G.
dc.date.accessioned 2022-06-23T12:13:56Z
dc.date.available 2022-06-23T12:13:56Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.govdoc DOI https://doi.org/10.26661/2786-5622-2022-1-06
dc.identifier.issn 2522-4360
dc.identifier.uri http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5656
dc.description Кисельова, Т. В. Алгоритм створення дистанційного освітнього курсу у закладах вищої освіти = Algorithm of creating a distance educational course in higher education institutions / Т. В. Кисельова, В. Г. Фатєєва // Педагогічні науки: теорія та практика. – 2022. – № 1 (41). – С. 40–45. uk_UA
dc.description.abstract Уважається, що дистанційне навчання як форма роботи зі студентами з’явилося відносно недавно, проте це не так. Але у сучасному світі дистанційна освіта є невід’ємною частиною навчального процесу, яка сприяє створенню мобільного та гнучкого освітнього середовища. Дистанційні курси як одна з форм навчання користуються великим попитом, тому що за наявністю якісного продукту вони значно покращують мотивацію студентів, а для викладачів відкриваються можливості проявити свій творчий потенціал. Стрімкий розвиток інформаційних та комунікаційних технологій спростив доступ до віддалених освітніх ресурсів у процесі навчання. Нові можливості кардинально змінили традиційні форми навчання, тому в сучасних реаліях дистанційна освіта стає невід’ємною, а часом і єдиною можливою формою роботи, яка активно впроваджується в освітній процес. У статті розглянуто алгоритм створення дистанційного освітнього курсу для закладів вищої освіти. Доведено доцільність та ефективність використання алгоритму, який значно мінімізує час на його написання, що, своєю чергою, дає змогу викладачам створювати якісний освітній продукт, витрачаючи менше часу, а студентам – отримувати сучасний контент, тим самим збільшуючи свою конкурентоспроможність на ринку праці. Визначено структуру та зміст навчальних матеріалів, проаналізовано методику викладання дистанційних курсів та доведено підвищення ефективності навчального процесу. Особливу увагу приділено аналізу проблем та чинникам ризику, які виникають на етапі створення курсу. Доведено, що алгоритм створення дистанційного курсу має чітку структуру, зручний у використанні та може бути шаблоном для створення авторських курсів для технічних дисциплін та дисциплін природничо-наукового циклу. Запропоновано алгоритм проєктування модульних програм і модулів, реалізація якого є основним етапом розроблення НМК, орієнтованого на дистанційне навчання. Проаналізовано етапи створення навчальнометодичного комплексу для дистанційного навчання, визначено структуру та зміст навчальних матеріалів, розроблено критерії оцінювання студентів. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.relation.ispartofseries 811.111:378.147 uk_UA
dc.subject індивідуальна траєкторія uk_UA
dc.subject навчальний процес uk_UA
dc.subject навчально-методичний комплекс uk_UA
dc.subject інформаційні технології uk_UA
dc.subject електронні ресурси uk_UA
dc.subject individual path uk_UA
dc.subject educational process uk_UA
dc.subject methodical complex uk_UA
dc.subject information technologies uk_UA
dc.subject electronic resources uk_UA
dc.title Алгоритм створення дистанційного освітнього курсу у закладах вищої освіти uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstract1 It is considered that distant learning as a form of teaching is a recent solution but it is not true at all. Although in the modern world distance education is an integral part of the learning process that contributes to the creation of a mobile and flexible educational environment. Distance courses are one of the forms of study that is currently in great demand due to many factors. They significantly improve the motivation of students, and teachers have opportunities to show their creative potential. The rapid development of information and communication technologies has facilitated access to remote educational resources in the learning process. New opportunities have radically changed traditional forms of learning, so in modern realities, distance education is becoming an integral and sometimes the only possible form of work that is actively implemented in the educational process. The article considers the algorithm of creating a distance education course for higher education institutions. The expediency and efficiency of using an algorithm that significantly minimizes the time to write it, which in turn allows teachers to create a quality educational product, spending less time, and students receive modern content, thereby increasing their competitiveness in the labor market. The structure and content of educational materials are determined, the methods of teaching distance learning courses are analyzed and the increase of efficiency of educational process is proved. Particular attention is paid to the analysis of problems and risk factors that arise when creating the course. It is proved that the algorithm for creating a distance course has a clear structure, easy to use and it can be a template for creating author’s courses for both technical disciplines and disciplines of the natural science cycle. An algorithm for designing modular programs and modules is also proposed. The stages of creation of educational and methodical complex for distance learning are analyzed, the structure and content of educational materials are determined; the criteria of student evaluation are developed. uk_UA
dc.title1 Algorithm of creating a distance educational course in higher education institutions uk_UA
dc.title2 2022


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context