Математичні моделі для оцінювання трудомісткості робіт при управлінні часом проектів розробки конструкторської документації суден

dc.contributor.advisorПриходько С. Б.uk_UA
dc.contributor.authorКудін, О. О.
dc.contributor.authorKudin, O. O.
dc.date.accessioned2021-09-16T12:07:19Z
dc.date.available2021-09-16T12:07:19Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionКудін, О. О. Математичні моделі для оцінювання трудомісткості робіт при управлінні часом проектів розробки конструкторської документації суден : дис. … канд. техн. наук : 05.13.22 / О. О. Кудін ; наук. кер. С. Б. Приходько ; НУК. – Миколаїв, 2021. – 145 с.uk_UA
dc.description.abstractКудін О. О. Математичні моделі для оцінювання трудомісткості робіт при управлінні часом проектів розробки конструкторської документації суден. – Кваліфікаційна наукова робота на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.22 «Управління проектами і програмами» – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Міністерство освіти і науки України, Миколаїв, 2021. В наш час спостерігається суттєве скорочення тривалості проектування і виготовлення продукції у всіх галузях промисловості, зокрема у суднобудуванні. Однією з причин такого явища є використання сучасних інформаційних та комп’ютерних технологій при проектуванні і виготовлені промислових виробів. Зокрема, впровадження сучасних технологій в процеси проектування суден суттєво скоротило трудомісткість і, відповідно, час виконання проектів розробки конструкторської документації суден. Але при цьому ускладняється вирішення задачі достовірного оцінювання трудомісткості робіт при управлінні часом проектів розробки конструкторської документації. Отже, скорочення трудомісткості, в свою чергу, робить актуальною задачу підвищення достовірності оцінювання трудомісткості робіт на всіх етапах виконання проектів розробки конструкторської документації суден. Вирішення цієї задачі ускладняється впливом випадкових непередбачуваних факторів на трудомісткість проектів розробки конструкторської документації суден. У дисертації вирішено актуальну науково-прикладну задачу підвищення достовірності оцінювання трудомісткості робіт з розробки конструкторської документації суден в умовах впливу випадкових непередбачуваних факторів завдяки побудові математичних моделей трудомісткості робіт на основі двовимірного нормалізуючого перетворення Джонсона сімейства SB. Такі математичні моделі дозволяють в подальшому підвищити достовірність оцінювання тривалості робіт при управлінні часом в проектах розробки конструкторської документації суден. Перевага запропонованого рішення полягає у тому, що оцінювання трудомісткості робіт проводиться на основі статистичних даних виконаних проектів розробки конструкторської документації суден на відміну від існуючих методів і моделей оцінювання трудомісткості, основаних на власному досвіді менеджерів проектів. При проведенні дослідження виконано аналіз процесів управління часом проектів розробки конструкторської документації суден у суднобудівних конструкторських бюро та визначено, що трудомісткість робіт є базовою величиною при управлінні часом проектів розробки конструкторської документації. З’ясовано, що на практиці оцінювання трудомісткості робіт виконується менеджерами проектів на основі власного досвіду. Але менеджери проектів не завжди мають достатній досвід проектування конкретних типів суден. Це є однією з причин низької достовірності оцінювання трудомісткості робіт і, відповідно, викликає перевищення контрактних строків виконання проектів. Проведено аналіз існуючих методів і моделей для оцінювання трудомісткості робіт при управлінні часом проектів розробки конструкторської документації суден. З’ясовано, що відомі методи і моделі оцінювання трудомісткості робіт використовують оцінки, які призначаються здебільшого однією людиною і іноді можуть бути помилковими. Тому пропонується оцінювати трудомісткість розробки конструкторської документації суден з використанням статистичних даних виконаних проектів шляхом побудови рівнянь нелінійної регресії та нелінійних регресійних моделей трудомісткості робіт. Виконано формалізацію задач дисертаційного дослідження та основних напрямків їх вирішення, а саме: вибрати нормалізуючі перетворення для нормалізації двовимірного негаусівського вектору трудомісткості робіт; побудувати математичні моделі для трансформованого еліпсу передбачення на основі вибраного нормалізуючого перетворення для видалення двовимірних викидів даних з двовимірного негаусівського вектору трудомісткості робіт; побудувати рівняння нелінійної регресії трудомісткості робіт з розробки конструкторської документації секцій корпусів суден в залежності від маси цих секцій на основі вибраного нормалізуючого перетворення; побудувати нелінійну регресійну модель трудомісткості робіт з розробки конструкторської документації секцій корпусів суден в залежності від маси цих секцій на основі вибраного нормалізуючого перетворення; розробити методику оцінювання середньої трудомісткості робіт з розробки конструкторської документації суден та її застосування при управлінні часом проектів розробки конструкторської документації суден; розробити методику оцінювання трудомісткості робіт з розробки конструкторської документації суден, як випадкової величини, та її застосування при управлінні часом проектів розробки конструкторської документації суден. В результаті проведених досліджень вперше побудовано негаусівську ймовірнісну модель трудомісткості робіт з розробки конструкторської документації секцій корпусів суден та маси цих секцій на основі функції щільності ймовірності двовимірного розподілу Джонсона сімейства SB. Ця модель дозволяє врахувати реальний характер розподілу двовимірних емпіричних даних і кореляцію між ними та провести кращу нормалізацію емпіричних даних в порівнянні з наявними моделями, побудованими на основі щільностей одновимірних розподілів. Використання означеної моделі дозволяє надалі підвищити достовірність оцінювання трудомісткості робіт та, відповідно, достовірність оцінювання часу виконання робіт. Удосконалено рівняння трансформованого еліпсу передбачення для двовимірного негаусівського вектору трудомісткості робіт з розробки конструкторської документації секцій корпусів суден та маси цих секцій на основі двовимірного нормалізуючого перетворення Джонсона сімейства SB. Це дозволяє визначити наявність двовимірних викидів у подібних наборах негаусівських даних без припущення про їх нормальний розподіл і, в подальшому, підвищити достовірність оцінювання трудомісткості та, відповідно, тривалості робіт з розробки конструкторської документації секцій корпусів суден. Побудовано рівняння нелінійної регресії для оцінювання трудомісткості робіт із розробки конструкторської документації секцій корпусів суден в залежності від маси цих секцій на основі двовимірного нормалізуючого перетворення Джонсона сімейства SB та довірчі інтервали і інтервали передбачення нелінійної регресії. Це дозволяє підвищити достовірність оцінювання середньої трудомісткості робіт та, відповідно, середнього часу виконання робіт. Побудовано нелінійну регресійну модель для оцінювання трудомісткості робіт із розробки конструкторської документації секцій корпусів суден на основі двовимірного нормалізуючого перетворення Джонсона сімейства SB. Використання цієї регресійної моделі дозволяє підвищити достовірність оцінювання трудомісткості робіт та відповідного часу виконання робіт з розробки конструкторської документації. Проведено порівняння результатів побудови рівняння нелінійної регресії та нелінійної регресійної моделі для оцінювання трудомісткості робіт на основі двовимірного перетворення Джонсона сімейства SB з результатами побудови нелінійної регресії для оцінювання трудомісткості робіт з розробки конструкторської документації секцій корпусів суден на основі одновимірних нормалізуючих перетворень. Виявлено, що використання двовимірного нормалізуючого перетворення Джонсона покращує критерії якості нелінійної регресії MMRE та Pred(0,25) у порівнянні з використанням одновимірних нормалізуючих перетворень. Удосконалено рівняння нелінійної регресії та границь її довірчого інтервалу на основі двовимірного нормалізуючого перетворення Джонсона сімейства SB для оцінювання трудомісткості робіт із розробки конструкторської документації секцій корпусів суден, що дозволяє підвищити достовірність оцінювання вибіркового середнього трудомісткості робіт в залежності від маси цих секцій у порівнянні з відповідними рівняннями, що отримані за одновимірними нормалізуючими перетвореннями. Удосконалено рівняння границь інтервалу передбачення нелінійної регресії на основі двовимірного нормалізуючого перетворення Джонсона сімейства SB для оцінювання трудомісткості робіт із розробки конструкторської документації секцій корпусів суден, що дозволяє зменшити ширину зазначеного інтервалу у порівнянні з відповідними рівняннями, що отримані за одновимірними нормалізуючими перетвореннями. В результаті зменшення ширини інтервалу передбачення підвищується достовірність оцінювання трудомісткості робіт з розробки конструкторської документації і, відповідно, часу виконання цих робіт. Розроблено методику оцінювання середньої трудомісткості робіт при управлінні часом проектів розробки конструкторської документації суден з використанням нелінійної регресійної моделі трудомісткості робіт та довірчих інтервалів, побудованих на основі двовимірного перетворення Джонсона сімейства SB, наведено приклад її використання. Розроблено методику для оцінювання трудомісткості робіт, як випадкової величини, при управлінні часом проектів розробки конструкторської документації суден з використанням нелінійної регресійної моделі трудомісткості робіт і інтервалів передбачення нелінійної регресії, побудованих на основі двовимірного нормалізуючого перетворення Джонсона сімейства SB, та наведено приклад її використання. Наведено опис використання розроблених методик оцінювання трудомісткості робіт для оцінювання середньої трудомісткості робіт за методом PERT.uk_UA
dc.description.abstract1Kudin O.O. Mathematical models for estimating the complexity of work in time management of projects for the development of design documentation of ships. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. Dissertation for the Degree of Candidate of Technical Sciences. Specialty 05.13.22 – Project and Program Management. – Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Ministry of Education and Science of Ukraine, Mykolaiv, 2021. Nowadays, there is a significant reduction in the duration of design and manufacture in all industries, including shipbuilding. One of the reasons for this phenomenon is the use of modern information and computer technology in the design and manufacture of industrial products. In particular, the introduction of modern technologies in ship design processes has significantly reduced the effort and, accordingly, the time of implementation of projects for the development of design documentation for ships. However, this complicates the solution of the problem of reliable assessment of the effort of work in time management of projects for the development of design documentation. Thus, the reduction of effort, in turn, makes it an urgent task to increase the reliability of the assessment of effort of work at all stages of the project development of ship design documentation. The solution of this problem is complicated by the influence of unforeseen random factors on the effort of projects for the development of ship design documentation. The dissertation solves the current scientific and applied problem of increasing the reliability of estimating the effort of work on the development of ship design documentation under the influence of unforeseen random factor by building mathematical models of effort based on bivariate Johnson normalizing transform of the SB family. Such mathematical models can further increase the reliability of estimating the duration of work in time management in projects for the development of ship design documentation. The advantage of the proposed solution is that the assessment of effort is based on statistical data of completed projects of development of ship design documentation in contrast to existing methods and models of effort assessment based on the own experience of project managers. The dissertation solves the current scientific and applied problem of increasing the reliability of estimating the effort of work on the development of ship design documentation under the influence of unforeseen random factor by building mathematical models of effort based on bivariate Johnson normalizing transform of the SB family. Such mathematical models can further increase the reliability of estimating the duration of work in time management in projects for the development of ship design documentation. The advantage of the proposed solution is that the assessment of effort is based on statistical data of completed projects of development of ship design documentation, in contrast to existing methods and models of effort assessment based on the own experience of project managers. During the study, the analysis of time management processes of projects for the development of ship design documentation in shipbuilding design bureaus and determined that the effort of the work is the basic value in time management projects for the development of design documentation. It was found that in practice, the assessment of the complexity of the work is performed by project managers based on their own experience. However, project managers do not always have sufficient experience in designing specific types of ships. This is one of the reasons for the low reliability of the assessment of the effort of the work and, accordingly, causes the excess of contractual terms of projects. The analysis of existing methods and models for estimation of effort of work at time management of projects for the development of ship design documentation is carried out. It has been found that known methods and models for estimating the effort of work use estimates that are assigned mostly by one person and can sometimes be erroneous. Therefore, it is proposed to estimate the effort of the development of ship design documentation using statistical data of completed projects by constructing nonlinear regression equations and nonlinear regression models of effort. The formalization of the tasks of the dissertation research and the main directions of their solution. To choose the normalizing transformations for the normalization of the bivariate non-Gaussian vector of labor intensity. Build mathematical models for the transformed prediction ellipse based on the selected normalizing transformation to remove two-dimensional data emissions from the two-dimensional non-Gaussian vector of labor intensity. To construct the equation of nonlinear regression of labor intensity of works on development of design documentation of sections of hulls of vessels depending on weight of these sections on the basis of the chosen to normalize transformation. To build a nonlinear regression model of labor intensity of works on development of design documentation of sections of hulls of vessels depending on weight of these sections on the basis of the chosen to normalize transformation. A method for estimating the average complexity of work on the development of design documentation for ships and its application in time management of projects for the development of design documentation for ships to develop. To develop a method for estimating the complexity of work on the development of design documentation of ships, as a random variable, and its application in time management of projects for the development of design documentation of ships. As a result of the conducted researches the non-Gaussian probabilistic model of labor intensity of works on development of design documentation of sections of hulls and weight of these sections on the basis of function of density of probability of two-dimensional distribution of Johnson of SB family is constructed. This model allows us to take into account the real nature of the distribution of two-dimensional empirical data and the correlation between them and to better normalize the empirical data compared to existing models based on the densities of one-dimensional distributions. The use of this model allows to further increase the reliability of estimating the complexity of work and, accordingly, the reliability of estimating the time of work. The equation of the transformed prediction ellipse for the two-dimensional non-Gaussian vector of labor intensity of work on development of design documentation of ship hull sections and mass of these sections on the basis of two-dimensional normalizing Johnson transformation of SB family is improved. This allows to determine the presence of two-dimensional emissions in such nonGaussian data sets without assuming their normal distribution and, further, to increase the reliability of estimating the complexity and, accordingly, the duration of work on the design documentation of ship hull sections. A nonlinear regression equation is constructed to estimate the complexity of work on the development of design documentation for hull sections depending on the mass of these sections based on the two-dimensional normalizing Johnson transform of the SB family and confidence intervals and intervals for predicting nonlinear regression. This allows to increase the reliability of estimating the average complexity of work and, accordingly, the average time of work. A nonlinear regression model for estimating the complexity of work on the development of design documentation for hull sections based on a twodimensional normalizing Johnson transform of the SB family is constructed. The use of this regression model allows to increase the reliability of estimating the complexity of work and the corresponding time of work on the development of design documentation. The results of constructing a nonlinear regression equation and a nonlinear regression model for estimating the complexity of work based on two dimensional Johnson transformation of the SB family are compared with the results of constructing a nonlinear regression for estimating the complexity of work on developing design documentation for ship hull sections based on onedimensional normalizing transformations. It was found that the use of twodimensional Johnson normalizing transformation improves the quality criteria of nonlinear regression MMRE and Pred (0.25) in comparison with the use of onedimensional normalizing transformations. The nonlinear regression equation and its confidence interval limits are improved on the basis of two-dimensional normalizing Johnson normalization of the SB family to estimate the complexity of work on the development of design documentation for hull sections, which increases the reliability of estimating the sample average labor intensity depending on the mass of these sections. obtained by one-dimensional normalizing transformations. The equation of the boundaries of the nonlinear regression prediction interval based on the two-dimensional normalizing Johnson transform of the SB family has been improved to estimate the complexity of work on the development of design documentation for hull sections, which reduces the width of this interval compared to the corresponding equations obtained by one-dimensional normalizations. As a result of reducing the width of the prediction interval, the reliability of estimating the complexity of the work on the development of design documentation and, accordingly, the time of these works increases. A method for estimating the average labor intensity in time management of projects for the development of design documentation of ships using a nonlinear regression model of labor intensity and confidence intervals based on the twodimensional Johnson transformation of the SB family, an example of its use. A method for estimating labor intensity as a random variable in time management of ship design documentation projects using a nonlinear regression model of labor intensity and nonlinear regression prediction intervals based on two-dimensional normalizing Johnson transform of the SB family is developed, and an example of its use is given.uk_UA
dc.identifier.urihttp://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/4386
dc.language.isoukuk_UA
dc.relation.ispartofseries005.8:519.62uk_UA
dc.subjectуправління часом проектівuk_UA
dc.subjectнелінійна регресійна модельuk_UA
dc.subjectтрудомісткість робітuk_UA
dc.subjectдвовимірне нормалізуюче перетворення Джонсонаuk_UA
dc.subjectконструкторська документація суденuk_UA
dc.subject05.13.22 "Управління проектами та програмами"uk_UA
dc.subjectproject time managementuk_UA
dc.subjectnonlinear regression modeluk_UA
dc.subjecteffortuk_UA
dc.subjectbivariate Johnson normalizing transformationuk_UA
dc.subjectdesign documentation of vesselsuk_UA
dc.titleМатематичні моделі для оцінювання трудомісткості робіт при управлінні часом проектів розробки конструкторської документації суденuk_UA
dc.title1Mathematical models for estimating the complexity of work in time management of projects for the development of design documentation of shipsuk_UA
dc.title22021
dc.typeOtheruk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Dis_Kudin.pdf
Розмір:
2.9 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
дисертація
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.05 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:

Зібрання