Підвищення ефективності теплоутилізаційних контурів когенераційних установок при використанні водопаливних емульсій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Корнієнко, В. С.
Kornienko, V. С.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У вступі обґрунтована актуальність теми дисертаційної роботи і сформульовані мета і завдання дослідження, відображена наукова новизна і практична цінність отриманих результатів. У першому розділі виконаний аналіз наукових уявлень про вплив фізикохімічних процесів на техніко-економічні та екологічні показники роботи котлів. На підставі виконаного аналізу встановлено, що відсутні кількісні дані зі швидкості корозії і забруднення НТПН при використанні ВПЕ з надлишком повітря а вище 1,5 (до 3,0), що впливає на ефективність теплопередачі, на теплотехнічні і економічні характеристики КЕУ.
In the introduction the relevance of thesis topic is substantiated and purpose and objectives of the research are formulated, scientific novelty and practical value of results are reflects. In the first section analysis of scientific ideas about influence of physical and chemical processes on technical, economic and environmental performance of boilers are carried out. On the basis of the performed analysis it was established that there are no quantitative data of corrosion and pollution rate of the low-temperature heating surfaces (LTHS) when using water-fuel emulsions (WFE) with excess air factor a above 1,5 (up to 3,0), which affects efficiency of heat transfer, heat engineering and economic characteristics of cogeneration units (CEU).

Опис

Корнієнко, В. С. Підвищення ефективності теплоутилізаційних контурів когенераційних установок при використанні водопаливних емульсій : дис. … канд. техн. наук : 05.14.06 / В. С. Корнієнко ; наук. кер. А. А. Андреєв ; МОН України ; НУК ім. адмірала Макарова. – Одеса, 2018. – 192 с.

Ключові слова

водопаливні емульсії, утилізаційний котел, когенераційна установка, конденсаційна поверхня нагріву, низькотемпературна корозія, забруднення, water-fuel emulsions, exhaust gas boiler, cogeneration unit, condensing heating surface, low-temperature corrosion, pollution

Бібліографічний опис

Зібрання