Адміністративно-правові засади інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності центральних органів виконавчої влади

dc.contributor.authorБараненко Д. В.
dc.contributor.authorДідківська Г. В.
dc.contributor.authorBaranenko D. V.
dc.contributor.authorDidkivska H. V.
dc.date.accessioned2023-09-07T09:27:57Z
dc.date.available2023-09-07T09:27:57Z
dc.date.issued2020
dc.descriptionБараненко, Д. В. Адміністративно-правові засади інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності центральних органів виконавчої влади = Administrative and legal principles of information and analytical support of central executive bodies / Д. В. Бараненко, Г. В. Дідківська // Держава та регіони. Сер. Право. – Запоріжжя, 2020. – № 3 (69), т. 2. – С. 16–23.
dc.description.abstractУ статті досліджені адміністративно-правові засади інформаційно-аналітичного забез¬печення діяльності центральних органів виконавчої влади. Підкреслено, що узагальнення теоретичних основ інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності центральних орга¬нів виконавчої влади дозволило уточнити, що його удосконалення має здійснюватися на основі архітектурного підходу до проектування інформаційних систем і поєднання інфор¬маційно-аналітичної діяльності центральних органів виконавчої влади з технологіями е-урядування. Відповідно до даного підходу власне інформаційно-аналітична система централь¬них органів виконавчої влади характеризується як сукупність технологічних, процедурних, сер¬вісних, користувацьких елементів, що, базуючись на інформаційно-комунікаційних технологіях, використовує комплекс методів збору та обробки інформації із зовнішніх та внутрішніх джерел з метою забезпечення центрального органу виконавчої влади вичерпною інформацією, необ¬хідною для прийняття та реалізації публічно-управлінських рішень і надання адміністратив¬них послуг. Запропоновано визначення інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності центральних органів виконавчої влади як особливого виду діяльності, що здійснюється інфор¬маційно-аналітичними підрозділами цих органів на базі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та передбачає збирання, обробку, аналіз інформації з метою отримання даних, які лягають в основу реалізації публічно-управлінських рішень і надання адміністративних послуг. Визначено, що вихідним елементом проектування інформаційно-аналітичної системи цен¬тральних органів виконавчої влади та їх інтеграції в інформаційно-аналітичну систему публіч¬ного управління є оцінка стану інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності централь¬них органів виконавчої влади та інформаційної готовності до впровадження окремих модулів або технологій е-урядування в країні. Розвинуто методичні положення щодо оцінки стану інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності центральних органів виконавчої влади, які містять групування оціночних показників (показники використання інформаційних технологій підприємствами та населенням, показники стану впровадження систем е-урядування; показ¬ники електронної готовності діяльності центральних органів виконавчої влади та інформацій¬ної відкритості; показник рівня використання інформаційно-аналітичних технологій).
dc.description.abstract1The article examines the administrative and legal principles of information and analytical support of central executive bodies. It is emphasized that the generalization of the theoretical foundations of information and analytical support of central executive bodies allowed to clarify that its improvement should be based on an architectural approach to designing information systems and combining information and analytical activities of central executive bodies with e-government technologies. According to this approach, the information-analytical system of central executive bodies is interpreted as a set of technological, procedural, service, user architectures, which, based on information and communication technologies, uses a set of methods for collecting and processing information from external and internal sources to ensure the authority with comprehensive information necessary for the adoption and implementation of public administration decisions and the provision of administrative services. The definition of information-analytical support of public administration as a special type of activity carried out by information-analytical subdivisions of central executive bodies on the basis of modern information-communication technologies and provides for collection, processing, analysis of information to obtain data that form the basis of implementation public management decisions and the provision of administrative services. It is determined that the initial element of designing the information-analytical system of central executive bodies and their integration into the information-analytical system of public administration is the assessment of the state of information-analytical support of central executive bodies and information readiness for implementation of separate modules or e-government technologies in the country. Methodical provisions for assessing the state of information and analytical support of central executive bodies have been developed, which include grouping of evaluation indicators (indicators of information technology use by enterprises and the population, indicators of e-government systems implementation; indicators of electronic readiness of central executive bodies and information openness; indicator of the level of use of information and analytical technologies).
dc.identifier.issn1813-338Х
dc.identifier.urihttp://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/6838
dc.language.isouk
dc.relation.ispartofseriesУДК; 342.951.02:342.5(477)
dc.titleАдміністративно-правові засади інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності центральних органів виконавчої влади
dc.title.alternativeAdministrative and legal principles of information and analytical support of central executive bodies
dc.typeArticle

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Baranenko6.pdf
Розмір:
249.34 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
4.38 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: