Соціально-економічне регулювання оплати праці в системі вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Ломоносов, А. В.
Lomonosov, A. V.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертаційну роботу присвячено розробці теоретико-методологічних засад соціально-економічного регулювання оплати праці в системі вищої освіти в контексті нових інституціональних підходів до функціонування та розвитку ВНЗ у децентралізації управління у вищій школі. Запропоновано концептуальні положення соціально-економічного регулювання оплати праці, а також комплекс економіко-математичних моделей, розроблених на основі встановленої функціональної залежності між основними соціально-трудовими показниками ВНЗ, що дає змогу істотно підвищити обґрунтованість управлінських рішень щодо оплати праці в системі вищої освіти.
The thesis is dedicated to the development of theoretical and methodological bases of social and economic regulation of remuneration in higher education system in the context of the new institutional approaches to the operation and development of higher education institutions under the circumstances of social and economic transformation and management decentralization. The conceptual provisions of social and economic regulation of remuneration have been offered as well as the complex of economic and mathematical models developed on the basis of functional dependence among the main social and labour indicators of higher education institutions, which allows to improve validity of management decisions for the system of remuneration in higher education.

Опис

Ломоносов, А. В. Соціально-економічне регулювання оплати праці в системі вищої освіти : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.07 / А. В. Ломоносов ; наук. консультант В. М. Новіков ; Нац. акад. наук України ; Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. – Київ, 2015. – 517 с.

Ключові слова

вищі навчальні заклади, заробітна плата, соціально-економічне регулювання оплати праці, кількість штатних посад науково-педагогічних працівників, єдина тарифна сітка, higher institutions, salary, social and economic regulation of remuneration, number of academic staff positions, unified tariff system

Бібліографічний опис

Зібрання