Адміністративно-правові аспекти взаємодії центральних органів виконавчої влади і громадянського суспільства

dc.contributor.authorБараненко Д. В.
dc.contributor.authorBaranenko D. V.
dc.date.accessioned2023-09-07T08:33:10Z
dc.date.available2023-09-07T08:33:10Z
dc.date.issued2020
dc.descriptionБараненко, Д. В. Адміністративно-правові аспекти взаємодії центральних органів виконавчої влади і громадянського суспільства = Administrative and legal aspects of interaction between central executive bodies and civil society / Д. В. Бараненко // Право і суспільство. – 2020. – № 6.2(1). – С. 128–135.
dc.description.abstractУ статті досліджено адміністративно-правові аспекти взаємодії центральних органів виконавчої влади і громадянського суспільства. Підкреслено, що громаянське суспільство є невід’ємним елементом сучасного демократичного і правового суспільства. Громадянське суспільство можна розглядати як сукупність різних зв’язків і відносин між людьми з метою як найповнішого задоволення різних інтересів: культурних, комунікативних, освітніх, економічних. Інтереси кожної людини, реалізація яких дозволяє задовольняти індивідуальні (групові, корпоративні) потреби, і будуть приватними інтересами. Наголошено, що центральні органи виконавчої влади є найбільш розгалуженою ланкою системи виконавчої влади, яка володіє достатніми повноваженнями в частині реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян. Водночас саме центральні органи виконавчої влади є найменш підконтрольними населенню, яке відповідно до Конституції є єдиним джерелом влади. Громадянське суспільство здійснює вплив на центральні органи виконавчої влади на всіх етапах прийняття та реалізації публічно-управлінських рішень. Зазначено, що участь громади в управлінні публічними справами, у владній діяльності визначається як критерій ефективності діяльності центральних органів виконавчої влади при її оцінці. Побудова системи центральних органів виконавчої влади за європейськими стандартами передбачає налагодження взаємодії між владою в усіх сферах суспільного життя і громадськістю, усунення адміністративних перешкод і створення максимально сприятливих умов для самореалізації народу, забезпечення вільної реалізації свобод громадян у сфері власності та надійний правовий захист життєдіяльності соціуму. Визначено, що в нашій державі на сучасному етапі розвитку правової системи потребують активізації такі аспекти діалогу громадськості та центральних органів виконавчої влади: налагодження взаємодії шляхом удосконалення функціонування центральних органів виконавчої влади; активізація діалогу шляхом забезпечення можливості громадянам брати участь в управлінні державними справами; використання новітніх інформаційних технологій для удосконалення врядування; посилення комунікативної діяльності центральних органів виконавчої влади; подолання корумпованості чиновницького апарату.
dc.description.abstract1The article examines the administrative and legal aspects of the interaction of central executive bodies and civil society. It is emphasized that civil society is an integral part of modern democratic and legal society. Civil society can be seen as a set of different connections and relationships between people in order to best meet the various interests: cultural, communicative, educational, economic and others. The interests of each individual, the implementation of which allows to meet individual (group, corporate) needs and will be private interests. It is emphasized that the central executive bodies are the most branched part of the executive branch, which has significant powers in terms of exercising the rights, freedoms and legitimate interests of citizens. At the same time, it is the least controlled by the people, which according to the Constitution is the only source of power. Civil society influences the executive branch at all stages of making and implementing public administration decisions. It is noted that the participation of the community in the management of public affairs, in government activities is defined as a criterion for the effectiveness of the central executive bodies in its evaluation. Building a system of central executive bodies according to European standards involves establishing interaction between the government in all spheres of public life and the public, removing administrative barriers and creating the most favourable conditions for self-realization of the people, ensuring free exercise of civil liberties and reliable legal protection of society. It is determined that in our country at the present stage of development of the legal system, the following aspects of dialogue between the public and central executive bodies need to be intensified: establishing cooperation by improving the functioning of central executive bodies; intensification of dialogue by providing opportunities for citizens to participate in the management of public affairs; use of the latest information technologies to improve governance; strengthening the communicative activity of central executive bodies; overcoming the corruption of the bureaucracy. It is stated that the mechanism of interaction between state executive bodies and civil society is an important factor in democratization of the state, ensures the effectiveness of management decisions, its perception by citizens and the formation of the legal system based on values of human rights and freedoms, protection of their legitimate interests.
dc.identifier.govdochttps://doi.org/10.32842/2078-3736/2020.6.2.1.20
dc.identifier.issn2078-3736 (Print)
dc.identifier.urihttps://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/6834
dc.language.isouk
dc.relation.ispartofseriesУДК; 342.951.02:342.5(477)
dc.titleАдміністративно-правові аспекти взаємодії центральних органів виконавчої влади і громадянського суспільства
dc.title.alternativeAdministrative and legal aspects of interaction between central executive bodies and civil society
dc.typeArticle

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Baranenko5.pdf
Розмір:
342.8 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
4.38 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: