Ціннісно-орієнтоване протиризикове управління портфелями наукомістких проектів підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Савіна, О. Ю.
Savina, O. Yu.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У дисертаційній роботі вирішена актуальна науково-прикладна задача пов’язана зі створенням і дослідженням моделей та методів ціннісно-орієнтованого управління портфелями наукомістких проектів підприємств (ПНПП) в поєднанні з мінімізацією їхніх ризиків, що сприяє підвищенню ефективності управління такими портфелями. Проведено аналіз сучасного стану ціннісно-орієнтованого управління наукомістких галузей, існуючих моделей і методів управління наукомісткими проектами та їхніми портфелями, розглянуто загальні проблеми такого управління, виявлено основні особливості наукомістких проектів, їх портфелів, а також елементів їхнього управління. Обґрунтовано методологічні аспекти вдосконалення моделей та методів ціннісно-орієнтованого протиризикового управління ПНПП на базі сучасної методології управління PMBoK і P2M та їхнього інструментального забезпечення. Зокрема, це використання підходів щодо оцінювання цінностей портфелів проектів за стандартом Р2М і процесів управління ризиками за стандартом PMBoK.
The dissertation renders a solution to the relevant scientific and applied problem of development and research of the models and methods for value-oriented management of portfolios of science-based projects of enterprises (PSPE) along with minimization of their risks, which helps to increase the efficiency of management of such portfolios. The current state of value-oriented management of science-based industries, existing models and methods of management of science-based projects and their portfolios have been analyzed. General problems of such management are considered. The key features of science-based projects, their portfolios, and elements of their management are revealed. The methodological aspects of improvement of the models and methods of value-oriented anti-risk management of PSPE are substantiated; they are based on the current PMBoK and 7 P2M management methodology and their support tools.

Опис

Савіна, О. Ю. Ціннісно-орієнтоване протиризикове управління портфелями наукомістких проектів підприємств : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / О. Ю. Савіна ; МОН України, НУК ім. адмірала Макарова ; наук. керівник С. К. Чернов. – Миколаїв, 2019. – 209 с.

Ключові слова

наукомісткі проекти, портфелі наукомістких проектів, ціннісно-орієнтоване управління портфелями проектів, управління ризиками, функціонально-вартісний аналіз портфелів проектів, science-based projects, science-based project portfolios, value-oriented project portfolio management, risk management, functional cost analysis of project portfolios

Бібліографічний опис

Зібрання