071 "Облік і оподаткування"

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
 • Документ
  Організація і методика обліку та аналізу адміністративних витрат на базі підприємства ТОВ СП “НІБУЛОН”
  (2022) Максимішин, Олексій Миколайович; Maksymishyn, Oleksii Mykolaiovych; Бабич М. М.
  «Організація і методика обліку та аналізу адміністративних витрат на базі підприємства ТОВ СП – НІБУЛОН‖» Кваліфікаційна робота на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2022 р. Обсяг роботи: 67 стор., 16 табл., 2 формули, 49 використаних джерел. Актуальність теми роботи: оптимізація обліку адміністративних витрат підприємства з метою ефективної економії витрат та максимізації прибутку. Мета роботи: обґрунтування теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо удосконалення інформаційного забезпечення процесу управління адміністративними витратами на окремо взятому підприємстві в аспекті бухгалтерського обліку, включаючи синтетичний та аналітичний облік із застосуванням актуальних регламентованих нормативних первинних документів ведення обліку адміністративних витрат. Завдання роботи: -розглянути законодавчо-нормативні акти, які регулюють бухгалтерський облік адміністративних витрат; -з’ясувати основні складові облікової політики щодо формування адміністративних витрат, які мають бути розкриті в обліковій політиці підприємства; -описати особливості документального оформлення операцій з формування фінансового результату підприємства; -встановити особливості синтетичного та аналітичного обліку формування адміністративних витрат; -охарактеризувати законодавчо-нормативну базу з обліку і аудиту адміністративних витрат; -дати організаційно-економічну характеристику ТОВ СП – "НІБУЛОН"; проаналізувати фінансовий стан ТОВ СП –"НІБУЛОН"; -перевірити організацію адміністративних витрат на ТОВ СП –"НІБУЛОН"; Предмет дослідження – питання знаходження шляхів вдосконалення ведення бухгалтерського обліку адміністративних витрат, покращення фінансового стану ТОВ СП –"НІБУЛОН". Об‘єкт дослідження – система бухгалтерського обліку та процес бухгалтерського обліку адміністративних витрат підприємства ТОВ СП – "НІБУЛОН".
 • Документ
  Iнфoрмaцiйне тa oргaнiзaцiйнo-метoдичне зaбезпечення aнaлiзу вирoбничих зaпaсiв нa прoмислoвих підприємствах
  (2022) Усaтенкo, Д. Р.; Івата В. В.
  Диплoмнa рoбoтa викoнaнa нa 73 стoрiнкaх друкованого тексту, мiстить 2 схеми, 1 рисунoк, 11 тaблиць , 3 фoрмули, 51 нaйменувaння викoристaних джерел, 2 дoдaтки тa скдaдaється зi вступу, чoтирьoх рoздiлiв, виснoвкiв, списку викoристaних джерел тa дoдaткiв. Oб’єктoм дoслiдження виступaє Тoвaриствo з oбмеженoю вiдпoвiдaльнiстю «ТУЛЬЧИНСЬКИЙ МСЗ» i iнфoрмaцiйне тa oргaнiзaцiйнo- метoдичне зaбезпечення aнaлiзу викoристaння вирoбничих зaпaсiв нa ньoму. Предметoм диплoмнoї рoбoти є oсoбливoстi iнфoрмaцiйнoгo тa oргaнiзaцiйнo-метoдичне зaбезпечення aнaлiзу викoристaння вирoбничих зaпaсiв. Метa диплoмнoї рoбoти є дoслiдження екoнoмiчнoгo aнaлiзу тa oргaнiзaцiї бухгaлтерськoгo oблiку вирoбничих зaпaсiв. У першому розділі описані основні теоретичні засади організації бухгалтерського обліку та економічного аналізу на підприємстві. В другому розділі - виробничо-економічна характеристика підприємства та аналіз фінансового стану та виробничих запасів на ТОВ «Тульчинський МСЗ». В третьому розділі описується саме організація бухгалтерського обліку та аналіз виробничих запасів на ТОВ «Тульчинський МСЗ». За результатами роботи було зроблено висновки та пропозиції щодо покращення обліку виробничих запасів на підприємстві.
 • Документ
  Методика і організація бухгалтерського обліку необоротних активів
  (2022) Куксенкова, Х. В.; Івата В. В.
  Магістерська робота викладена на 111 сторінках тексту, включає 10 таблиць, 8 рисунків, 4 формули. Список використаних джерел складається з 75 найменувань. Об’єктом дослідження є Публічне акціонерна товариство Львівський завод мастильного і фільтраційного обладнання, яке є єдиним в країнах СНД, який випускає комплексні автоматизовані системи мастила, нагнітальні обладнання та устаткування для очищення мастильно охолоджуючих рідин, контрольно- регулюючі прилади, а також широку гаму фільтрів і фільтроелементів. Предметом дослідження виступають сукупність теоретичних, методичних, аналітичних проблем з обліку і амортизації необоротних активів на підприємстві. Мета дипломної роботи полягає у досліджені проблем в організації бухгалтерського обліку необоротних активів та формування рекомендацій з оптимізації діючих систем обліку і амортизації на великому промисловому підприємстві. Для досягнення вказаної мети в процесі роботи було вирішено наступні задачі: - розглянуто теоретико-методичні аспекти організації бухгалтерського обліку і амортизації необоротних активів підприємства; - досліджено стан організації і методики бухгалтерського обліку необоротних активів на об’єкті дослідження; - охарактеризовано стан організації і методики амортизації необоротних активів на об’єкті дослідження; - визначено напрямки оптимізації організації обліку та амортизації і зносунеоборотних активів підприємства. Результати дослідження, проведеного в роботі знайшли відображення в наукових конференціях та опубліковані у статтях.
 • Документ
  Формування обліково-аналітичного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ПрАТ "Санта Україна")
  (2020) Павловська, Наталія Іванівна; Pavlovska, Nataliia Ivanivna; Козіцька, Н.О.
  Кваліфікаційна магістерська робота присвячена дослідженню теорії та практики формування обліково-аналітичного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності як основного джерела прийняття ефективних управлінських рішень в сучасних умовах господарювання промислових підприємств. На основі дослідження наукових літературних джерел та законодавчо-нормативної бази, розкрито зміст поняття «зовнішньоекономічна діяльність» та порядок формування її обліково-аналітичного забезпечення. Проаналізовано зовнішньоекономічну діяльність досліджуваного підприємства, надано оцінку його фінансового стану. Для удосконалення обліково-аналітичного процесу зовнішньоекономічної діяльності, в роботі наведено ряд пропозицій, з метою удосконалення бухгалтерського обліку та економічного аналізу зовнішньоекономічної діяльності.