Статті (ЕПТ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • Документ
  Аналіз деструктивного потенціалу мікроорганізмів роду Bacillus у комбінації з фульвокислотами для ризодеградації нафтових вуглеводнів
  (Видавничий дiм «Гельветика», 2023) Трохименко, Г. Г.; Недорода, В. М.; Trokhymenko G.; Nedoroda V.
  У даній роботі представлені результати дослідження фітотоксичності ґрунту з високим рівнем нафтового забруднення. Зразки ґрунтосуміші були приготовлені у лабораторних умовах та містили 50 % та 70 % нафтошламу відносно загальної маси. Штучно забруднені ґрунти обробляли нафтодеструкторами, на основі штамів Bacillus amyloliquefaciens та Bacillus subtilis з додаванням розчину фульвокислот. Основною метою роботи була оцінка впливу добрив на підвищення ефективності мікробіологічної деструкції. Визначення проводили за допомогою біотестування у комбінації з аналізом фракційного складу ґрунту газовою хроматографією. У якості біоіндикаторної рослини була використана Гірчиця польова (Sinapis arvensis). У результаті тестування хроматографічний аналіз ґрунту показав, що без використання нафтодеструкторів, тобто у результаті самоочищення, концентрація вуглеводневого забруднення, залежно від загальної стартової концентрації, знизилася на 2,44 %–8,70% за 86 діб експерименту. При цьому у разі використання нафтодеструкторів рівень забруднення знизився на 17,47 %–26,83 %. Загальний рівень зниження вмісту полютантів у забруднених зразках чітко відображає ефективність використання нафтодеструкторів на основі штаму Bacillus. Але при цьому, при високих рівнях забруднення нафтопродуктами ефективність деструкції значно підвищується у разі використання органічних добрив у якості каталізатору процесу ризодеградації. Так, використання добрив на основі фульвокислот для стимулювання росту рослин при більш високому рівні забруднення, дозволило знизити концентрацію нафтопродуктів у зразках на 27,30 %–34,52 %. Хроматографічний аналіз зразків показав значне зниження концентрації легких фракцій нафти, у той час як деструкція важких фракцій (С15–С24) відбувається значно повільніше.
 • Документ
  Bioremediation Possibilities of Oil-Contaminated Soil by Biosurfactant Based on Bacillus Strain
  (Journal of Ecological Engineering (JEE), 2022-07-01) Nedoroda Vladyslav; Trokhymenko Ganna; Magas Nataliya
 • Документ
  Analysis of Petroleum Biodegradation by a Bacterial Consortium of Bacillus amyloliquefaciens ssp. Plantarum and Bacillus subtilis
  (Journal of Ecological Engineering (JEE), 2021-11-01) NedorodaVladyslav; Trokhymenko Ganna; Khrapko Taras; Koliehova Anastasiia
 • Документ
  Екологічна освіта молоді в контексті розвитку циркулярної економіки
  (2022) Літвак, Ольга Анатоліївна; Litvak, Olga Anatoliivna
  Перехід від поточної лінійної економічної моделі до циркулярної економіки є нагальною потребою суспільства в контексті вирішення проблем зміни клімату, раціонального природокористування та забезпечення життєздатного майбутнього для наступних поколінь на нашій планеті. Щоб здійснити перехід від суспільного розвитку з надмірним споживанням до циркулярної економіки, потрібні організаційні, культурні та індивідуальні зрушення, в яких будуть задіяні всі шари суспільства, усі зацікавлені сторони, усі громадяни. Екологічна освіта від раннього віку до рівня вищої освіти здатна розвивати та підтримувати нове бачення сучасного світу, і, таким чином, є ключовим фактором для досягнення циркулярної економіки та переходу до сталого розвитку. В статті визначено, що екологічна освіта в контексті просування циркулярної економіки повинна формуватися з дитячого садка, коли діти починають пізнавати світ та спілкуватися з однолітками. Вона продовжується через початкову та середню школу аж до вищої освіти, оскільки стає вбудованою в спосіб життя людини. Ефективна програма екологічної освіти молоді повинна бути всеохоплюючою, та зосередженою не лише на концептуальних знаннях, а й матиме триєдину мету: підвищити рівень грамотності, сприяти розвитку свідомості та культивувати екологічно відповідальне громадянство. Доведено, що саме вищі навчальні заклади мають стати центрами інформаційно-просвітницької роботи в галузі впровадження заходів з просування циркулярної економіки, оскільки вони володіють науковим і педагогічним потенціалом, здатним підготувати грамотних і компетентних лідерів екологічної освіти. Обґрунтовано, що інноваційні підходи до екологічної освіти мають значний потенціал у підготовці молоді до перегляду споживчих звичок і цінностей, коригування уявлення про цикли продуктів і відходів, а також про відносини людей з природою та природними ресурсами. Ефективна освіта формує критичне мислення та допомагає навчальному процесу стати більш актуальним та пов’язаним із власним життям учнів, підвищує їх особисту відповідальність, принципову позицію та екологічну активність.
 • Документ
  Пріоритетні напрями реалізації концепції циркулярної економіки: світові тенденції
  (2022) Літвак, Ольга Анатоліївна; Літвак, Сергій Михайлович; Litvak, Olga Anatoliivna; Litvak, Serhiy Mykhailovych
  Глобальні виклики, які стоять перед світовою економікою з кожним роком стають все більш комплексними та масштабними. В умовах різкого скорочення природних ресурсів, значного погіршення якості повітря, води, ґрунту та негативного впливу на природні екосистеми, міжнародні проблеми поводження з відходами стали досить актуальними і потребують пошуку найкращих рішень і технологій. Тому особливої уваги заслуговує перехід до циркулярної економіки, питання розвитку якої перебувають на порядку денному органів державної влади, бізнес-середовища, науково-дослідних інститутів та неурядових організацій різних країн світу. Концепція циркулярної економіки тісно пов’язана з ефективністю використання природних ресурсів на системному рівні, відповідно протягом усього життєвого циклу продукції, а також з перетворенням відходів у нові ресурси для інших галузей. В статті наведено принципи циркулярної економіки, а також основні і додаткові показники, які дають змогу відстежувати ефективність застосування кожного принципу. В циркулярній економіці ці показники доповнюють ВВП, який є головним індикатором поточного стану економіки. Визначено, що успішний перехід до циркулярної економіки передбачає запровадження циклічності та стійкості на всіх етапах ланцюга створення вартості, від проектування до виробництва і, нарешті, до споживача. Наведено пріоритетні сектори розширення ринків продуктів замкнутого циклу в умовах розвитку циркулярної економіки: відходи електричного та електронного обладнання, продукти харчування, вода та поживні речовини, пакування, акумулятори та транспортні засоби, будівлі та будівництво, пластмаси, текстиль. Таким чином циркулярна економіка має як операційні, так і стратегічні переваги та поєднує величезний потенціал для створення позитивних ефектів в екологічній, соціально-економічній і діловій сферах. Головними перевагами такого підходу є економія природних ресурсів, зберігання енергії, води, розвиток циклічних виробництв та збільшення кількості робочих місць. Обґрунтовано комплексний підхід для подальшого розвитку циркулярної економіки. Головною умовою є формування готовності суспільства змінювати свої споживчі звички з переважанням використання товарів замкнутого циклу.
 • Документ
  Вирішення соціальних та екологічних питань в процесі сталого розвитку транспортної системи міста
  (2022) Літвак, О. А.; Litvak, O.
  Транспорт є одним з головних споживачів енергії та вагомим джерелом забруднення міського довкілля. З метою усунення цього негативного впливу необхідним є формування транспортної системи, що забезпечує збалансований облік економічних, соціальних і екологічних аспектів сталого розвитку. Запропоновано комплекс заходів, спрямованих на ефективний розвиток транспортних систем населених пунктів, що дозволяють звести до мінімуму негативний вплив транспорту та його інфраструктури на навколишнє середовище і здоров'я людини.
 • Документ
  Напрями раціонального використання родовищ сапропелю в Україні
  (2021) Літвак, С. М.; Літвак, О. А.; Litvak, S.; Litvak, O.
  Освоєння сапропелевих покладів вимагає кількісної оцінки запасів і їх якісних показників з метою вибору конкретного напрямку використання сировини, способу розробки та експлуатації родовищ. Обґрунтовано напрями раціонального використання родовищ сапропелів в Україні та підвищення ефективності його використання при комплексному підході з урахуванням екологічної складової.