Монографія ( ПЕЕТ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 5
 • Документ
  Analysis and synthesis of ship power plant automated control systems and its elements by means of the analytical methods
  (2021) Ushkarenko, Oleksandr Olehovych
  Розглянуто алгоритми мікропроцесорних систем, таких як системи контролю електричних параметрів, синхронізатори та розподільники навантаження, пристрої захисту тощо, які використовуються в системах керування судновою електростанцією з дизель-генераторами. Алгоритми описуються мовою логічних схем алгоритмів. Структурна надмірність систем і шляхи її подолання стали можливими шляхом аналізу змісту отриманих наборів: об'єднання систем моніторингу параметрів мережі, моніторингу основних параметрів і захисту генератора в контролері автоматизації; об'єднання пристроїв контролю параметрів і захисту генератора, синхронізаторів і розподільників навантаження в систему синхронізації та розподілу навантаження. Використання теорії патернових мереж для опису взаємодії програмних об'єктів дозволило за допомогою введення атрибутів виділяти міжоб'єктні зв'язки, які беруть участь у формуванні вхідного потоку системи масового обслуговування, а далі для об'єктів, інтегрованих виділеними комунікаціями, вводить атрибути, такі як довжини мережевих пакетів даних.
 • Документ
  Автоматизація процесів моніторингу параметрів та керування автономними електроенергетичними системами з дизель-генераторними агрегатами
  (2017) Рябенький, В. М.; Дорогань, О. І.; Ушкаренко, О. О.
  В монографії розглянуті питання проектування систем автоматизації електроенергетичних систем з дизель-генераторними агрегатами та всіх її складових, а також сучасні методи проектування, структурної оптимізації та моделювання апаратно-програмних засобів автоматизації розподілених систем управління з використанням комплексного системного підходу для підвищення надійності та ефективності оперативного управління автономними електроенергетичними установками. Розроблено алгоритмічне забезпечення системи інформаційної підтримки дій оператора для оцінки поточного стану електроенергетичної системи і тенденції зміни параметрів керованих процесів. Розроблена методика аналізу інформаційних потоків і оцінки впливу структури електроенергетичної установки на інформаційну мережу, що базується на поєднанні методів теорії масового обслуговування та теорії паттернових мереж. Для наукових та інженерно-технічних працівників, які виконують дослідження в галузі автоматизації електроенергетичних установок та розробників апаратно-програмного забезпечення.
 • Документ
  Оптимізація систем керування автономними електроенергетичними установками з газодизель-генераторними агрегатами
  (2013) Рябенький, В. М.; Юрченко, О. М.; Ушкаренко, О. О.; Сопель, М. Ф.
  В мoнoграфiї рoзглянуто питання синтeзу та oптимiзацiї систeм кeрування тeхнiчними засoбами автoнoмнoї eлeктрoeнeргeтичнoї устанoвки з газoдизeль-гeнeратoрними агрeгатами для пoкращeння якoстi eлeктрoeнeргiї. На oснoвi eкспeримeнтальних даних, oтриманих на рeальних газoдизeль-гeнeратoрних агрeгатах, визначeнi статистичнi характeристики збурeнь, мoжливий дiапазoн oбмiнних кoливань активнoї пoтужнoстi. Рoзрoблeна мeтoдoлoгiя мoдeлювання систeм для прoвeдeння дeтальних дoслiджeнь прoцeсiв в автoнoмних eлeктрoстанцiях, визначeнi нeoбхiднi кiлькiснi та якiснi захoди пo знижeнню кoливань oбeртiв газoдизeлiв та активнoї пoтужнoстi при паралeльнiй рoбoтi гeнeратoрiв, а такoж стабiлiзацiї кoeфiцiєнту пoтужнoстi в рeжимi паралeльнoї рoбoти гeнeратoра з мeрeжeю. Рoзрoблeна мeтoдика та спрoщeна матeматична мoдeль синхрoннoгo гeнeратoра для oптимiзацiї кeрування при кoмутацiї навантажeнь. Для наукoвих та iнжeнeрнo-тeхнiчних працiвникiв, якi викoнують дoслiджeння в галузi пiдвищeння якoстi eлeктрoeнeргiї та oптимiзацiї систeм кeрування автoнoмними eлeктрoeнeргeтичними устанoвками.
 • Документ
  Інформаційне забезпечення розподілених систем керування автономними електроенергетичними установками
  (2012) Рябенький, В. М.; Юрченко, О. М.; Ушкаренко, О. О.; Сопель, М. Ф.
  У монографії розглянуто питання інформаційного забезпечення розподілених систем керування автономними електроенергетичними установками. Визначено проблеми керування інформаційними потоками в мережах розподілених систем керування, виконано аналіз характеристик мереж та шляхів покращення їх функціонування, запропоновано алгоритми керування інформаційними потоками з визначеними критеріями оптимізації. Для наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються дослідженням у галузі інформаційних технологій, телекомунікацій і питаннями проектування й експлуатації розподілених систем керування.
 • Документ
  Программная реализация алгоритмов цифровой обработки сигналов
  (2016) Рябенький, В. М.; Ушкаренко, А. О.
  В монографии рассмотрены базовые вопросы дискретизации сигналов по времени, их цифрового представления, спектрально-корреляционного анализа, принципов модуляции сигналов, цифровой обработки изображений. Монография рекомендуется специалистам в области цифровой обработки сигналов, студентам, обучающимся по направлению "Телекоммуникации", а также студентам других направлений и специальностей, в образовательных программах которых предусмотрено изучение дисциплины "Цифровая обработка сигналов" или родственных дисциплин.