151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
 • Документ
  Удосконалення моделі автоматизації управління проектами системи керівництва ефективністю роботи підприємства
  (2020) Шутко, Наталія Валеріївна; Shutko, Natalia Valeriyivna; Савіна О. Ю.
  Темою роботи є «Удосконалення моделі автоматизації управління проектами системи керівництва ефективністю роботи підприємства» Узагальнено науково-теоретичні підходи і запропоновано вирішення проблеми щодо формування стратегії розвитку автоматизованих систем управління роботою контакт-центру страхової компанії. Дослідженно особливості трансформації страхового ринку України в умовах розвитку цифрових технологій. Обґрунтована потреба розроблення моделей систем управління операційною діяльністю страхової компанії. Удосконалена модель побудови систем управління операційною діяльністю страхової компанії, що забезпечує високу ефективність використання вказаних систем.
 • Документ
  Моделі управління командою проектної діяльності підприємства
  (2020) Жайворонок, М. О.; Zhaivoronok, Marharyta; Возний О. М.
  В області проектів в сучасних умовах найбільш гостро стоїть проблема формування і розвитку команди проекту. Виконання робіт за проектом можливо при наявності сильної і згуртованої групи учасників, яка на основі всебічного аналізу та оцінки ситуації, що склалася виробляє і реалізує раціональні решення. Магістерська робота присвячена дослідженню теорії управління проектами та особливостям управління командою проекту як однієї з умов управління розвитком підприємства. В роботі виявлені типологічні особливості учасників проекту, що дозволяє організовувати оптимальну рольову структуру команди, яка веде до збалансованості розподілу завдань і, як наслідок, до підвищення загальної результативності командної роботи. Розроблено метод формування команди проекту на основі диференціації ролей, що підвищує ефективність командної роботи протягом життєвого циклу проекту. Таким чином, теорія і практика показують, що ідеальна злагоджена команда проекту складається з учасників, які об'єднані спільними цілями, здатні брати на себе відповідальність і виконувати рольові функції, що відповідають їх типу особистості, вміють аналізувати проблеми і знаходити шляхи їх вирішення, орієнтовані не тільки на результат, а й на процес.
 • Документ
  Розробка механізму оцінки вартості проектів створення комплексів зернозберігання
  (2020) Філімонов, С. М.; Filimonov, Serhii; Чернов С. К.
  Магістерська робота присвячена управлінню вартістю в проектах будівництва комплексів зернозберігання. У роботі поставлено і вирішено актуальну проблему оцінки вартості комплексу зернозберігання на передінвестиційній стадії без розробки проектної документації. Науковою новизною магістерської роботи є розроблений механізм оцінки вартості проектів створення комплексів зернозберігання. Запропонований механізм дає можливість підвищити точність та зменшити трудомісткість процесу оцінки вартості проекту, ефективно приймати рішення з формування комерційних пропозицій та підписання контрактів. Отримані наукові результати можна використовувати для розробки методики оцінки вартості проекту створення комплексів зернозберігання на передінвестиційній стадії з максимальною точністю. Запропонований механізм дозволяє перерозподілити обов’язки працівників та реорганізувати відділ продаж для підвищення ефективності комерційної діяльності підприємства.
 • Документ
  Удосконалення моделі управління проектами автоматизації контролю пасажиропотоків у місті
  (2020) Рєзников, В. С.; Reznikov, Vladimir Sergeevich; Чернов С. К.
  Темою роботи є «Удосконалення моделі управління проектами автоматизації контролю пасажиропотоків у місті». В магістерській роботі узагальнено науково-теоретичні підходи і запропоновано вирішення проблеми щодо формування стратегії розвитку автоматизованих систем контролю пасажиропотоків у місті. Дослідженно особливості існуючої транспортної системи та стану громадського транспорту у м. Миколаєві. Обґрунтована потреба розроблення моделі автоматизованої системи опрацювання параметрів пасажиропотоків. Удосконалена ієрархічна програмна модель, яка завдяки поєднанню високо та низько рівневих засобів розробки та модульного принципу організації програмного забезпечення, дає змогу зменшити обсяг програмного коду і вартість програмної реалізації автоматизованої системи.
 • Документ
  Формування офісу управління проектами суднобудівного підприємства
  (2020) Демченко, І. О.; Demchenko, Ilona; Возний О. М.
  Демченко І. О. «Формування офісу управління проектами суднобудівного підприємства». – На правах рукопису. Магістерське дослідження на здобуття академічного ступеня «магістра» за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології», освітньої програми «Управління проектною діяльністю» Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова. Метою дослідження є визначення складу, функцій та відповідальності учасників офісу управління проектами в умовах суднобудівного виробництва. Для досягнення мети роботи виконано наступні задачі: проаналізовано дослідження та публікації, склад учасників офісу управління проектами; визначено підходи до формування офісу управління проектами суднобудівного підприємства, побудовано матрицю відповідальності персоналу, задіяного в управлінні проектами. Створення ОУП, чіткий розподіл відповідальності учасників ОУП дозволяють суттєво знизити неефективні витрати часу на прийняття проектних рішень, економити бюджети проектів і забезпечити підґрунтя переходу підприємства до більш високого рівня організаційної зрілості. Усе це в підсумку надає можливість, мінімізувавши витрати на розробку й впровадження, забезпечити зниження вартості виконання проекту.
 • Документ
  Удосконалення моделей управління проектною діяльністю команди в ІТ-проектах
  (2020) Бугайцов, В. І.; Buhaitsov, Valerii; Возний О. М.
  Бугайцов В. І. Удосконалення моделей управління проектною діяльністю команди в ІТ-проектах. – На правах рукопису. Магістерське дослідження на здобуття академічного ступеня магістра за спеціальністю 151«Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології» освітньої програми «Управління проектною діяльністю» Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова. В даній роботі було проведене дослідження впливу розглянутих моделей і методів управління проектами в цілому та управління аутсорсинговою командою зокрема на продуктивність і ефективність роботи усіх членів віртуальної команди. Продуктивність (ефективність) роботи – це відношення виконаного об’єму роботи до часу, витраченого на її виконання. Ця характеристика є важливою як у виробництві матеріальних продуктів, так і в надані нематеріальних послуг, адже чим менше часу витрачається на виконання певного об’єму робіт, тим більшою є економія коштів. Окрім того, продуктивність може непрямо впливати на зниження кількості ризиків та їх вірогідності і позитивно впливати на якість продуктів або послуг, що є немаловажливим у сфері менеджменту проектів. Розрахунок продуктивності було здійснено на основі даних по витраченому часу, отриманих протягом роботи над схожими між собою інтернет-проектами по розробці веб-сайтів. Комбінуючи моделі і методи, представлені в даній роботі, а також використання їх у сукупності дало позитивні результати і призвело до росту продуктивності роботи.