Статті (СЕЕС)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 12 з 12
 • Документ
  Реактор трансформаторного типа с изменением коэффициента взаимоиндукции между обмотками
  (2018) Гаврилов, С. А.; Кимстач, О. Ю.; Новогрецкий, С. Н.; Подымака, В. И.; Прудников, А. А.
  Розглянуто реактор трансформаторного типу, у якому регулювання струму в первинній обмотці здійснюється за допомогою зменшення коефіцієнта взаємоіндукції між окремими частинами вторинної обмотки з кратністю, що дорівнює п’яти. Запропонована конструкція реактора з акціональним симетричним тристрижневим магніпроводом, у якому частини вторинних обмоток електрично з’єднані послідовно, замкнуті накоротко й відокремлені одна від одної в просторі магнітним шунтом, що регулюється поперечним підмагнічуванням. Розглянуто схему заміщення магнітного кола реактора запропонованої конструкції. Показано, що намагнічуюча сила первинної обмотки прямо пропорційно залежить від магнітного опору шунта.
 • Документ
  Влияние насыщения совмещенной магнитной системы бесконтактного синхронного генератора на гармонический состав электродвижущей силы его обмоток
  (2013) Новогрецкий, С. Н.; Прудников, А. А.
  Рассмотрена магнитная цепь бесконтактного синхронного генератора с совмещенной магнитной системой. Проведен анализ влияния насыщения магнитной цепи на гармонический состав электродвижущей силы в обмотках переменного тока машины. Предложены конструктивные рекомендации для уменьшения высших гармоник в выходном напряжении и устранения уравнительных токов между отдельными секциями обмоток.
 • Документ
  Метод квазіконстант
  (2012) Кімстач, О. Ю.
  Розглянуто метод квазіконстант, призначений для параметричної оптимізації об’єктів електромеханіки. Проаналізовано вибір незалежних змінних та критеріїв оптимізації. Наведено алгоритм виконання уточнення результату оптимізації при методі квазіконстант.
 • Документ
  Онлайн-ідентифікація параметрів підводного апарата як нестаціонарного об’єкта в системі керування на базі інверсної моделі
  (2012) Блінцов, C. В.
  Розглянуто динаміку руху підводного апарата як нестаціонарного об’єкта першого порядку. Розроблено підхід до ідентифікації параметрів такого об’єкта та синтезу на їх основі закону керування, при цьому ідентифікація не потребує великої кількості вимірювань і може бути проведена за необхідності в будь-який момент при роботі апарата, тобто в онлайн-режимі.
 • Документ
  Построение модели цепи «источник питания – плазменная дуга»
  (2012) Верещаго, Е. Н.; Костюченко, В. И.
  Построена физико-математическая модель системы «источник питания — плазменная дуга». Приведены результаты ее исследования.
 • Документ
  Система керування підводним апаратом як об’єктом другого порядку на базі інверсної моделі з онлайн-ідентифікацією параметрів
  (2012) Блінцов, С. В.
  Розроблено алгоритм роботи регулятора, який дозволяє в процесі роботи виконувати онлайн-ідентифікацію параметрів об’єкта при плавній зміні керуючого сигналу, що дає змогу об’єднувати послідовно з’єднані такі регулятори для керування об’єктами другого порядку. На основі вказаних регуляторів побудовано систему автоматичного керування швидкістю руху підводного апарата на базі його інверсної моделі. Шляхом комп’ютерного моделювання підтверджено її високу ефективність.
 • Документ
  Автоматичне керування швидкістю і прискоренням руху підводного апарата на базі штучних нейронних мереж
  (2010) Блінцов, С. В.
  Розглянуто побудову високоефективної системи автоматичного керування швидкістю і прискоренням руху підводного апарата на базі штучних нейронних мереж, яку можна синтезувати в умовах невизначеності. Показано, що керування не тільки за швидкістю, але й прискоренням забезпечує плавну динаміку руху без різких ривків керуючої напруги і коливань швидкості. = The design of high-performance automatic speed and acceleration control system for underwater vehicle movement on the basis of artificial neural networks is considered. The system can be synthesized under uncertainty. It is shown that both speed and acceleration control provide the smooth dynamics of movement without abrupt jerks of the control voltage and speed fluctuations.
 • Документ
  Автоматизація підводних пошуково-обстежувальних робіт на основі застосування автономного підводного апарата-робота
  (2010) Блінцов, С. В.; Вакар, Р. В.
  Наведено аналітичні залежності для планування місій пошуково-обстежувальних автономних підводних апаратів-роботів (АПР), оптимальних за критеріями продуктивності та енергетичної ефективності. Розроблено структурну схему автоматизованого планування місій АПР як основу створення спеціалізованого програмно-апаратного комплексу, призначеного для синтезу оптимальних систем автома-тичного керування АПР. = The analytical relationships for mission planning of the search and inspecting works by autonomous underwater vehicles, that are efficient for their capacity and power, are given. The structural scheme of the automated underwater vehicle mission planning is developed as the base for special hardware-software complex, designed for synthesis of automatic control optimum sys- tems of the autonomous underwater vehicles.
 • Документ
  Возможности усовершенствования судовых электромеханических комплексов на основе нетрадиционных технических решений электрических машин
  (2010) Ставинский, А. А.; Шевченко, В. В.; Чекунов, В. К.
  Рассмотрены способы и средства усовершенствования систем и элементов электромеханических комплексов судов на основе нетрадиционных исполнений и структурного преобразования вращающихся и статических электрических машин. = Methods and means of systems and elements improvement of ships electromechanical complexes on the basis of non-traditional implementations and structural transformation of rotating and static electrical machines have been considered.
 • Документ
  Особенности анализа статической устойчивости электроэнергетических систем
  (2010) Новогрецкий, С. Н.
  Рассмотрены особенности анализа статической устойчивости электроэнергетических систем. Предложен алгоритм расчета коэффициентов характеристического уравнения системы. Представлены фрагмент программы и результаты исследования устойчивости работы синхронного генератора на активно-индуктивную нагрузку. Алгоритм обладает простотой и высокой точностью. = The particularities of the steady-state stability analysis of electrical power systems are examined. The calculation algorithm of the system characteristic equation coefficients is proposed. The programs fragment and the stability analysis results of the synchronous generator operations on actively-inductive load are presents. The algorithm possesses the simplicity and high accuracy.
 • Документ
  Фильтрокомпенсирующее устройство с управляемым реакторным компенсатором
  (2010) Жук, А. К.; Жук, Д. А.
  Предложены усовершенствованные схемы управляемого фильтрокомпенсирующего устройства для электроэнергетических систем с полупроводниковыми преобразо- вателями, содержащие управляемый реакторный компенсатор с широтно-импульсным регулированием. Выполнен анализ и предложена методика расчета основных характеристик разработанного компенсатора. = The modified schematics of controlled harmonic’s and reactive power compensator are proposed in the article. Mentioned schematics include reactor compensator with time-proportional control. The analysis of regulator and methodic of it’s characteristics calculation are proposed.
 • Документ
  Розробка оптимальних за швидкодією систем керування підводним апаратом в умовах невизначеності на базі штучних нейронних мереж
  (2010) Блінцов, С. В.; Грудініна, Г. С.
  На базі штучних нейронних мереж розроблено оптимальні за швидкодією системи керування швидкістю руху та переміщенням для істотно нелінійного об’єкта — підводного апарата. Запропоновано методику побудови вказаних систем керування в умовах невизначеності параметрів і математичної моделі об’єкта. = The control systems optimal on speed for substantially nonlinear object — remotely operated vehicle are developed on the basis of artificial neural networks for speed and movement control. The principles of design of such control systems in conditions of uncertainty of object parameters and mathematical model are offered.