Статті (ІУСтаТ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 18 з 18
 • Документ
  Механизмы эффективного управления проектами в организационных системах с нечетко выраженными состояниями
  (2016) Гайда, Анатолий Юлианович; Фарионова, Татьяна Анатольевна; Ворона, Михаил Владиславович; Гайда, Анатолій Юліанович; Фаріонова, Тетяна Анатоліївна; Ворона, Михайло Владиславович; Gayda, Anatoliy; Farionova, Tatyana; Vorona, Mihail
  Системи управління проектами є різновидом динамічних систем з нечітко вираженими станами. Їх неоптимальне управління часто призводить не тільки до значних фінансових витрат, але і до краху проектів. Метою роботи є розробка механізмів підвищення ефективності управління проектами в системах з нечітко вираженими станами з урахуванням обсягів робіт проектів і ресурсів виконавців. У роботі проаналізовані характерні особливості впливу об'єктивних і суб'єктивних чинників на стан проектів в організаційних системах управління, визначено та обґрунтовано можливість підвищення якості управління на основі уточненого стану проектів. В результаті проведеного дослідження авторами розроблено механізм виявлення впливу суб'єктивних факторів на основі методів кореляційного аналізу та запропоновано використання штучної нейронної мережі для встановлення кореляцій між значеннями атрибутів проектів і їх змінами в часі. Зроблено висновок про необхідність навчання мережі на неманіпульованому наборі станів, джерелом якого може бути використано історію виконання успішних проектів.
 • Документ
  Классификация проектов на основе неполно-избыточных данных
  (2015) Гайда, Анатолий Юлианович; Кошкин, Владимир Константинович; Гайда, Анатолій Юліанович; Кошкін, Володимир Костянтинович; Gaida, Anatoliy; Koshkin, Volodymyr
  Рішення задач управління передбачає наявність інформації про стан керованого об'єкта. Аналіз наявних методів оцінки стану проектів показує, що в управлінні проектами визначення цього стану утруднено через складність організаційної системи, неточність або неможливість вимірювання значень атрибутів проектів, постійний вплив зовнішнього середовища. У статті досліджено підходи до розробки механізмів раціонального управління проектами за наявності неповних та/або надлишкових даних по проектах. Запропоновано механізми проактивного управління проектами на основі результатів обробки даних за поточними і раніше виконаними проектами з усуненням неповноти та/або надмірності цих даних.
 • Документ
  Project management of water supply systems reconstruction with decision support system using
  (2015) Chernov, Sergiy; Gaida, Anatoly; Kharitonov, Yuriy; Koshkin, Volodymyr; Чернов, Сергій Костянтинович; Гайда, Анатолій Юліанович; Харитонов, Юрій Миколайович; Кошкін, Володимир Костянтинович; Чернов, Сергей Константинович; Гайда, Анатолий Юлианович; Харитонов, Юрий Николаевич; Кошкин, Владимир Константинович
  Запропоновано організаційну структуру системи підтримки прийняття рішень проектів реконструкції систем водопостачання. Для вибору раціонального проекту використано механізм нейронних мереж. Виконано апробацію системи.
 • Документ
  Управління стейкхолдерами лікувальних проектів
  (2016) Гайдаєнко, О. В.
  Побудовано модель оцінки впливу стейкхолдерів на проект. Визначено основні стейкхолдери проекту, види та типи проектів. Сформовано модель профілю стейкхолдерів лікувального проекту та запропоновано заходи щодо роботи з різними типами стейкхолдерів лікувальних проектів. На основі теорії стейкхолдерів побудовано математичну модель оцінки загального опору змінам у проектах, яка дозволить знизити ризики, пов'язані з конфліктами інтересів стейкхлдеров, і підвищити ймовірність успіху проекту, що реалізується.
 • Документ
  Стейкхолдери медичних проектів
  (2016) Гайдаєнко, О. В.; Кошкін, К. В.
  Медична установа, яка функціонує за рахунок реалізації медичних проектів, розглядається як проектно-орієнтована організація. Показано, що споживачі продукту лікувального проекту (пацієнти стаціонару) є одними з ключових стейкхолдерів. Оцінка споживачів продуктів лікувальних проектів є визначною при формуванні стратегії розвитку медичного закладу та управління реалізацією лікувальних проектів. В рамках дослідження проведено аналіз даних споживачів та визначено відхилення від нормального закону функції щільності розподілу ймовірності, що підтверджено методом Шапіро–Уілка. Запропоновано застосовувати робасні алгоритми для отримання ефективної оцінки кількості споживачів продуктів лікувальних проектів.
 • Документ
  Method for determining the integrated value of a construction project
  (2021) Nakhimi, M.; Savina, O.; Haidaienko, O.; Bielova, O.
 • Документ
  Аналіз статистично нестійких проектних показників
  (2016) Гайдаєнко, О. В.; Haydayenko, O. V.
  В роботі запропоновано алгоритм методики статистичного аналізу реальних даних моніторингу медичних захворювань, що представлені часовими рядами. Показано, що показники медичних проектів є неоднорідними та підрозділами. Доцільним є використання стійких (робастних) оцінок, а також їх адаптивних модифікацій для усунення зазначених властивостей. Використання процедур робастного статистичного оцінювання дозволяє отримати незміщені та ефективні оцінки контрольованих показників навіть при наявності неоднорідності. Розроблений алгоритм методики може бути застосований для аналізу вимог користувачів продуктів проекту та загалом усіх його стейкхолдерів. Порівняння існуючих підходів до оцінювання показую перспективність запропонованого алгоритму методи управління стейкхолдерами проектів.
 • Документ
  Особенности жизненного цикла лечебных проектов
  (2016) Кошкин, К. B.; Гайдаенко, О. В.; Гайдаенко, А. В.
 • Документ
  Трифакторне нелінійне регресійне рівняння для оцінювання трудомісткості розробки мобільних застосунків у фазі планування
  (2019) Приходько, С. Б.; Приходько, Н. В.; Книрік, К. О.; Prykhodko, S. B.; Prykhodko, N. V.; Knyrik, K. O.
  Метою роботи є створення множинного нелінійного рівняння регресії для оцінювання трудомісткості розробки мобільних застосунків на основі багатовимірного нормалізуючого перетворення у фазі планування за змінними, що беруться, наприклад, з такого документу, як RAD (Requirement Analysis Document). Трифакторне нелінійне регресійне рівняння для оцінювання трудомісткості розробки мобільних застосунків у фазі планування побудоване на основі нормалізації чотиривимірного негаусівського набору даних (фактична трудомісткість розробки у людино-годинах, кількості екранів, функцій та файлів мобільного застосунку) із 30 застосунків. Нормалізація цього набору даних здійснена за допомогою чотиривимірного перетворення Джонсона для сімейства SB. Використання чотиривимірного перетворення у порівнянні з одновимірними дозволяє врахувати кореляцію між змінними, що призводить до покращення нормалізації даних, яка пов’язана з виконанням статистичної гіпотези щодо відповідності їх розподілу чотиривимірному розподілу Гауса, з подальшим підвищенням достовірності відповідного оцінювання. Виконано порівняння побудованого нелінійного рівняння з лінійним регресійним рівнянням і нелінійними регресійними рівняннями на основі десяткового логарифму і одновимірного перетворення Джонсона. Порівняно з іншими регресійними рівняннями (як лінійними, так і нелінійними) побудоване нелінійне рівняння має більше значення множинного коефіцієнту детермінації, більший відсоток передбачення, менше значення середньої величини відносної похибки та менші ширини довірчого інтервалу нелінійної регресії. Цей результат може бути пояснений найкращою багатовимірною нормалізацією і тим, що немає підстав відкидати нульову гіпотезу про те, що чотиривимірний розподіл для нормалізованих даних, який нормалізується за допомогою чотиривимірного перетворення Джонсона для сімейства SB, є таким самим, як і чотиривимірний нормальний розподіл.
 • Документ
  Снижение числа критериев в многокритериальных задачах принятия решений методом попарного сравнения
  (2017) Коваленко, И. И.; Павленко, А. Ю.; Kovalenko, I. I.; Pavlenko, A. Y.
  Проведено аналіз існуючих методів зниження числа критеріїв в багатокритеріальних задачах прийняття рішень. Запропоновано алгоритм до зниження кількості критеріїв в багатокритеріальних задачах оцінювання фундаментальних та прикладних науково-технічних проектів з використанням методу попарного порівняння та адитивно-мультиплікативного підходу. Метод призначений для випадків, коли неможливо ігнорувати жоден з критеріїв. Представлені основні етапи реалізації цього методу для згортання ієрархічної структури критеріїв експертної оцінки фундаментальних, а також прикладних науково-технічних проектів. Наведені приклади дають змогу визначити найбільш пріоритетні критерії по кожній групі.
 • Документ
  Особливості прийняття рішень у проектах реконструкції муніципальних систем водопостачання
  (2016-06-02) Гайда, А. Ю.; Григорян, Т. Г.; Харитонов, Ю. М.; Кошкін, К. В.
  Розглянуто питання вдосконалення процесів прийняття рішень у проектах реконструкції систем муніципального водопостачання. Наведено аналіз особливостей подібних систем та їх вплив на процеси прийняття рішень при плануванні та управлінні проектами їх реконструкції. Розроблено модель ранжирування проектів, яка заснована на інтегральному оцінюванні соціальної значущості проектів модифікованим методом зваженої суми та оцінюванні поточних станів проектів за допомогою нейромережевого класифікатора. Запропоновано функціональні та структурні моделі, а також відповідне програмне забезпечення системи підтримки прийняття рішень при управлінні проектами реконструкції систем муніципального водопостачання.
 • Документ
  Выбор состава композиционных материалов и покрытий технических средств для перевозки опасных грузов на основе экспертных оценок
  (2015-12-22) Фарионова, Т. А.; Казимиренко, Ю. А.
  Рассмотрено применение метода экспертных оценок для решения оптимизационных задач выбора состава композиционных материалов и покрытий, применяемых в экстремальных условиях. = Application of the jndgement method to solve the optimization selection problems of composites and coverings makeup, applied in extreme conditions, are considered.
 • Документ
  Методы, модели и информационные технологии проектов и программ развития наукоемких производств
  (2015-12-21) Возный, А. М.; Гайда, А. Ю.; Кошкин, К. В.; Шамрай, А. Н.
  Рассмотрены правовое поле, условия создания и функционирования наукоемких производств. Приведены примеры реализации проектов эффективных предприятий в различных отраслях экономики, для создания которых использованы соответствующие методы, модели и информационные технологии. = The legal framework, establishment conditions and functioning of the science-oriented manufactures are discussed. The examples of effective enterprises projects realization in different branches of economics are presented. The appropriate methods, models and information technologies were used for the enterprises founding.
 • Документ
  Алгоритмическое и программное обеспечение расчетов балок на нелинейно деформированном сплошном основании
  (2015-12-11) Михелев, И. Л.
  Приведена математическая модель, разработаны алгоритм и ЭВМ-программа для расчета изгиба балок на сплошном нелинейно деформированном основании. Проведен анализ сходимости указанной математической модели и выполнены числовые расчеты компонентов напряженно-деформированного состояния балки в упруго-пластической стадии. = A mathematical model is given, the algorithm and the software program for calculating of beams bending on a nonlinearly-strained solid base are developed. The analysis of the given mathematical model convergence is completed and the numerical computation of the components of the stress-strained state of a beam in the elastic-plastic phase.
 • Документ
  Математическая модель и алгоритм расчета пластин при плоском напряженном состоянии за пределами линейной упругости
  (2015-12-10) Кочанов, Ю. П.; Михелев, И. Л.
  Приведена математическая модель и разработан алгоритм расчета плоского напряженно-деформированного состояния пластин при упругопластических деформациях. Результаты работы могут быть использованы при разработке ЭВМ-программ для указанных расчетов. = The mathematical model is presented and the algorithm for calculating the plane stress with the elastic-plastic deformations. The results can be used in the development of the computer programs for calculating.
 • Документ
  Применение численных методов анализа для разработки алгоритмов расчета напряженно- деформированного состояния мононаборных перекрытий танкеров
  (2015-11-25) Михелев, И. Л.
  Приведены алгоритмы расчета напряженно-деформированного состояния мо- нонаборных судовых перекрытий в рамках модели ортотропной пластины с использованием комбинации приближенных методов математического анализа. Результаты работы могут быть использованы при разработке ЭВМ-программ для расчетов и анализа компонентов напряженно-деформированного состояния мононаборных перекрытий. = Calculation algorithms of stress-strain state of marine unidirectional-girder-systems within the frame of orthotropic plate model width application of approximate techniques of mathematical analysis combination are presented. The results of work can be used in computer software development for calculation and analysis of stress-strain components state of unidirectional-girder-systems.