Статті (ПЛ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 113
 • Документ
  Case study of esp teaching pattern using desktop simulator
  (2018) Yan Tian-ming; Chernytskyi Volodymyr
 • Документ
  Day to day’ or ‘day in day out
  (2018) Zhang Xilai; Chernytskiy Volodymyr
 • Документ
  On improving the teaching quality of sino-foreign cooperation education
  (2017) Yan Tianming; Chernytskyi Volodymyr
 • Документ
  Class activities to develop students’ speaking confidence
  (2020) Ponomarenko N. N.
 • Документ
  How to develop students’ speaking confidence in esl classes
  (2020) Ponomarenko N. N.; Smuhliakova M. K.
 • Документ
  Зоонімна лексика. Зооніми cow, bull, ox, їх етимологія, семантика та функції в англійській мові
  (2020) Пономаренко Н. М.; Смуглякова, М. К.; Ponomarenko N. M.; Smuhliakova, M. K.
  В роботі розглянуто роль зоонімів в свідомості “мовної особистості” та їх використання в повсякденному житті. А саме роль деяких фразеологізмів із зоонімами, які широко вживаються в англійській мові, їх особливості вживання в переносному значенні. Мета написання полягає у комплексному аналізі етимологічних, семантичних та функціональних характеристик зоонімів в англійській мові.
 • Документ
  Організація дистанційного навчання із використанням інноваційних технологій. Останні тренди ED-TECH
  (2023) Пономаренко Н. М.; Рибчук Л. І.; Ponomarenko N. M.; Rybchuk L. I.
  Основним завданням ефективної організації дистанційного навчання є правильний підхід до вибору засобів та подачі матеріалу. У статті розглянуто світові тенденції дистанційного навчання і фактори впливу на активний розвиток онлайн-освіти, яка в останні роки набуває поширення. Здійснено аналіз світового ринку освітніх технологій, що демонструє швидке зростання, особливо в умовах самоізоляції. Проаналізовано причини стрімкого зростання у світі кількості університетів, які здійснюють навчання студентів за дистанційною формою, внаслідок бурхливого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та популяризації освітніх інновацій.
 • Документ
  Quality speaking activities for advanced esl students
  (2023) Ponomarenko N. M.; Rybchuk L. I.
  Навички усного мовлення є невід’ємною частиною навчання англійської мови як іноземної і їхній розвиток вимагає від студентів зосередити увагу на правильності вільному володінні мовою, доцільності та комунікативній компетентності. Щоб досягти цього, ефективне навчання говорінню англійською мовою повинно включати різноманітні стратегії викладання, які залучають студентів до автентичної та змістовної комунікації. Розвиток стійких навичок говоріння може допомогти студентам ефективно спілкуватися англійською мовою та брати повноцінну участь у соціальній, академічній та професійній сферах. Ця стаття містить вичерпний огляд ефективних розмовних вправ для просунутих студентів, які вивчають англійську мову як іноземну, та висвітлює кілька ефективних підходів і вправ. Спираючись на дослідження та публікації, що розглядають викладання мови на основі завдань, дебатів, театральних вправ, інноваційних та різноманітних видів мовленнєвої діяльності, автентичних та релевантних видів мовленнєвої діяльності, а також технологічно опосередкованих видів мовленнєвої діяльності, наша розвідка демонструє, як ці підходи можуть суттєво покращити навички говоріння та комунікативну компетентність студентів, які вивчають англійську мову як іноземну, на просунутому рівні. Підхід TBLT є особливо ефективним для розвитку комунікативних навичок студентів, оскільки він дає можливість студентам практикувати свої навички мовлення в автентичному та актуальному контексті. Технологічно опосередкована мовленнєва діяльність з використанням онлайн-ресурсів, таких як відеочати та голосові повідомлення, також допомагає студентам покращити свої комунікативні навички в цифрову епоху. Впроваджуючи ці підходи та вправи у свою практику викладання, викладачі іноземної мови можуть забезпечити своїх студентів різноманітними та цікавими можливостями для розвитку їхніх мовленнєвих навичок. Ця стаття є корисним ресурсом для викладачів, які прагнуть розробити та впровадити ефективні вправи з розвитку говоріння, що задовольняють різноманітні потреби просунутих студентів.
 • Документ
  The influence of the content of the country-studying webs ites on students’ comm unication competence
  (2022) Rybchuk, L. I.; Рибчук, Л. І.
  У даній статті було подане визначення комунікативної компетенції людини, проаналізовано її складові та основні шляхи її формування. Також було проаналізовано лексичні особливості контенту різноманітних ресурсів з країнознавства та їхній вплив на мовну компетенцію студентів.
 • Документ
  Перехід від «застосування» до вищих рівнів таксономії Блума в навчанні фонетики
  (2022) Мочалова, Н. С.; Мочалов, Д. Є.; Mochalova, N. S.; Mochalov, D. Ye.
  У статті представлено принципи відбору цілей та завдань для вивчення фонетики відповідно до таксономії Блума, котрі стосуються формування навичок мислення вищого порядку: аналізу, оцінки, створення. Процес формування цих навичок проаналізовано в контексті формування комплексної фахової компетенції майбутніх лінгвістів, що включає в себе мовну, культурну, міжкультурну, навчальну та інші компетенції, які слід розвивати як єдине ціле. У статті наведені приклади практичних завдань з фонетики на основі дієслів дії для етапу «аналіз», «оцінка» та «створення».
 • Документ
  Критичне мислення як один з вимірів сучасної освіти: можливості формування
  (2022) Філіппова, Н. М.; Filippova, N. M.
  Критичне мислення вважається одним із ключових вмінь, так званих soft skills, які передбачають здібність швидко адаптуватися до політичних, економічних, соціальних змін і нетипових ситуацій, тому у сучасному освітянському просторі воно може стати основою навчальної діяльності. Стаття показує потенційні можливості першого етапу формування критичного мислення.
 • Документ
  Використання і коригування машинного перекладу
  (2022) Дубова, О. А.; Юрченко, І. В.; Dubova, O. A.; Yurchenko, I. V.
  Стаття присвячена розглядові шляхів ефективного виправлення найбільш частотних помилок, що здійснюються сервісом машинного перекладу Google Translate на матеріалі мовної пари «англійська→українська». Висвітлено зміст поняття «машинний переклад». Пояснено доцільність застосування систем машинного перекладу під час роботи з текстами різних стилів. Описано алгоритм постредагування отриманого перекладу користувачами систем машинного перекладу.
 • Документ
  Орфоепічні помилки в українському мовленні ведучих миколаївських телеканалів
  (2022) Дубова, О. А.; Мирінець, О. А.; Dubova, O. A.; Myrinecz, O. A.
  У статті описано аналіз орфоепічних помилок, типових для мовлення ведучих, що працюють на телеканалах міста Миколаєва. Причиною відхилень від норм сучасної української мови визначено обмеженість мовленнєвої практики ведучих у користуванні українською мовою і внаслідок цього відсутність потрібних артикуляційних навичок. Кваліфікація виявлених порушень орфоепічної норми супроводжується лінгвістичним коментарем.
 • Документ
  Мовленнєвий етикет в етнолінгвістичному аспекті
  (2022) Дубова, О. А.; Газаков, Б. Т.; Dubova, O. A.; Gazakov, B. T.
  У статті представлено результати аналізу конотацій, виявлених у формулах привітання української, туркменської і російської мов. Визначено репертуар конотативних значень для привітань, що використовують в офіційному і неофіційному спілкуванні. З’ясовано, що конотації етикетних формул привітання є відображенням експресій, прийнятних в національній культурі для експлікації ставлення до співрозмовника.
 • Документ
  Концептуальні цінності і пріоритети: стабільність VERSUS змінність (на матеріалі деформованих паремій)
  (2019) Філіппова, Н. М.; Філіппова, Н. М.; Filippova, N. M.
  Автор пропонує більш ефективно використовувати проектну роботу у навчальному процесі і описує один з прикладів інтеграції методів теоретичних лінгвістичних дисциплін у навчальному процесі студентів-філологів на матеріалі деформованих прислів’їв, оскільки зміни у системі соціальних цінностей і пріоритетів наглядно проявляються при їх аналізі: вони виражають відношення народу до моральних і категоріальних імператів як з точки зору традицій, так і з точки зору сучасності.
 • Документ
  Комунікативна компетенція: лінгводидактичний підхід
  (2018) Філіппова, Н. М.
  Стаття присвячена проблемам формування комунікативної компетенції з позицій лінгводидактики. Розглядається один з прикладів підвищення ефективності навчального процесу за допомогою використання ресурсів самостійної роботи студентів, а саме – проектної роботи. Визначається роль цієї діяльності для формування мовної особистості.
 • Документ
  Причини аморфізаційних змін (на прикладі адвербіальної системи синтетичних української та російської, аналітичної англійської мов)
  (2015) Фомічова, В. О.; Fomichova, V.
  У статті здійснюється спроба опису методики встановлення причин аморфізаційних змін у мовах різних типів, визначення загальних та специфічних причин цих змін у синтетичних українській та російській і аналітичній англійській мовах. Пояснюються основні терміни, які становлять теоретичні засади дослідження аморфізаційних змін. Узагальнено представлено алгоритм ідентифікації аморфізаційних змін у мовах різних типів для подальшого встановлення причин цих змін в українській, російській та англійській мовах. Цю методику розроблено в такий спосіб, щоб можна було ідентифікувати аморфізаційні зміни в будь-яких синтетичних і аналітичних мовах (мовах, у яких аморфізм є периферійним типом у мові). У цій статті методику застосовано для виявлення та аналізу аморфізаційних змін в адвербіальній системі синтетичних української та російської та аналітичній англійській мовах. Також у статті здійснюється спроба прогнозування закономірностей типологічних змін під впливом виявів аморфізму в зазначеній системі.