081 "Право"

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 25
 • Документ
  Європейський напрямок розвитку публічного управління в Україні: порівняльно-правовий аналіз
  (2021) Зелінський, В. О.; Zelinskyi, V. O.; Сікорський О. П.
  Зелінський В. О. Європейський напрямок розвитку публічного управління в Україні: порівняльно-правовий аналіз. Актуальність теми дослідження відображається у кардинальній трансформації організації та здійснення публічної влади в Україні, як цілісної системи. Оскільки, у сучасних умовах державно-правового розвитку нашої держави, права людини та становлення сучасного розуміння правового статусу особи стають головним стимулом до формування нових сфер відносин у суспільстві умовах науково-технічного прогресу та глобалізація, що, в свою чергу, зумовили зростання ролі цифрової трансформації (діджиталізація) у системі публічного управління. Саме тому питання реалізації органами державної влади й органами місцевого самоврядування своїх функцій та повноважень, їх взаємодії як у юриспруденції, так і у державному управлінні є предметом наукового дослідження для багатьох наук і цій проблемі присвячено досить значну увагу загалом. Магістерська робота складається з трьох розділів. В першому розділі проаналізовано становлення публічного управління в Україні та країнах Європи, а також надано розуміння публічного управління в Україні та визначено його структурну побудову і класифіковано за відповідними критеріями. В другому розділі проаналізовано адміністративно-правові засади здійснення публічного управління в Україні. У третьому розділі розглянуто міжнародні та європейські стандарти у галузі публічного управління та запропоновані шляхи удосконалення публічного управління в Україні. Наукова новизна роботи полягає у дослідженні адміністративноправових засад публічного управління з метою пошуку оптимальних шляхів його розвитку та забезпечення в Україні. Список використаних джерел містить 75 найменувань. Загальний обсяг роботи – 85 сторінок.
 • Документ
  Інститут нейтралітету у міжнародному праві
  (2021) Юн, А. Л.; Yun, A. L.; Бортник Н. П.
  Юн А. Л. Інститут нейтралітету у міжнародному праві Сьогодні нейтралітет як засіб вирішення конфліктів через переговори і пошук взаємовигідних рішень залишається в міжнародній практиці та доводить свою життєздатність. Проте, інститут нейтралітету потребує перегляду ряду концептуальних основ, що направлені на підвищення його ефективності та ролі у встановленні і підтримці міжнародного миру та безпеки, розширенні сфери його дії і пристосуванні до сучасних міжнародних реалій. З появою нових осередків конфліктів, обумовлених безпосередньо економічними інтересами розвинених країн, нейтралітет держав, що стоять на позиції неучасті у військових конфліктах, знову стає актуальним. У першому розділі під назвою «Теоретичні аспекти генези, змісту та форм нейтралітету як політико-правової категорії» наведені та проаналізовані існуючі дефініції поняття «нейтралітет» та його форми, розглянута генеза становлення та розвитку цього політико-правового явища. Другий розділ «Характеристика постійного нейтралітету як вищої форми його розвитку» розкриває поняття і зміст постійного нейтралітету як найвищої форми нейтралітету, способи його встановлення, можливість членства постійно нейтральних держав у міжнародних організаціях та міжнародно-правову відповідальність, яка настає за порушення цього статусу. У третьому розділі «Інститут нейтралітету в сучасних умовах розвитку міжнародно-правових відносин» йдеться, безпосередньо, про практику реалізації такого міжнародно-правового статусу, як нейтралітет на прикладі конкретних держав, а саме: Швейцарії, Австрії та Мальти, а також про перспективи подальшого розвитку нейтралітету у сучасному міжнародному праві.
 • Документ
  Кримінальна відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України
  (2021) Поповська, А. А.; Popovska, A. A.; Сікорський О. П.
  Поповська А. А. Кримінальна відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України. Актуальність теми дослідження відображається у злочинах проти основ національної безпеки України, які являються найбільш небезпечними посяганнями на суспільні відносини, оскільки останні забезпечують державну безпеку, обороноздатність, незалежність країни та її конституційний лад. Зокрема, без відповідної кримінально-правової охорони даної сфери соціальних відносин недопустиме нормальне функціонування держави та належних її інститутів в цілому. Тому, метою дослідження є загальний кримінально-правовий аналіз злочинів проти основ національної безпеки України, а також вивчення міжнародного досвіду у сфері забезпечення основ національної безпеки з метою їх імплементації. Магістерська робота складається з трьох розділів. В першому розділі досліджено історичний розвиток кримінального законодавства стосовно злочинів проти основ національної безпеки України. В другому розділі проаналізовано кримінально-правовий аналіз складів злочинів проти основ національної безпеки України. У третьому розділі розглянуто міжнародний досвід у сфері забезпечення основ національної безпеки та запобігання вчиненню злочинів проти основ національної безпеки України. Результати роботи або окремих положень проблеми національної безпеки України останніми роками є предметом активної дискусії серед вітчизняних та іноземних політиків та науковців. Список використаних джерел містить 91 найменувань. Загальний обсяг роботи – 95 сторінок.
 • Документ
  Правове регулювання доступу до публічної інформації
  (2020) Ясельська, А. С.; Yaselska, А.; Князєв В. С.
  Право на доступ до інформації в Україні є конституційним правом людини, яке передбачене і гарантоване статтею 34 Конституції України, а саме: право кожного на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань; право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір. Деякі фахівці стверджують, що доступність інформації є найбільш значущим зобов'язанням держави, його ще описують як «право осіб знати свої права і обов'язки (в області прав людини і основних свобод) і діяти відповідно до них». У розділі 1 «Правовий режим публічної інформації» проаналізовано поняття публічної інформації, зокрема, досліджено категорію «суспільний інтерес» як критерій публічної інформації, а також поняття «створеної» чи «готової» інформації як ознаки публічної інформації. У розділі 2 «Правове регулювання доступу до публічної інформації» висвітлено порядок доступу до публічної інформації, нормативно-правове забезпечення доступу до публічної інформації; проаналізовано суб’єктний склад відносин у сфері доступу до публічної інформації; порядок подання інформаційних запитів в різних формах; досліджено процедуру оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації. Розділ 3 «Міжнародні стандарти забезпечення доступу до інформації» містить сучасні тенденції в сфері вимог до доступу до публічної інформації України в контексті міжнародних стандартів. Список використаних джерел містить 50 найменувань. Загальний обсяг роботи – 84 сторінки.
 • Документ
  Корпоративні підприємства: особливості правового регулювання
  (2020) Ходжабердіев, Халикберді; Khodjaberdiev, Halykberdi; Ломакіна О. А.
  Магістерська робота присвячена ролі корпоративних утворень в системі економічного і соціального партнерства. Корпоративні підприємства як найбільш поширена форма організації підприємницької діяльності, акумулюючи в собі різні по галузевим і територіальним ознаками господарські освіти, складають основу економік більшості країн світу. З огляду на сучасний стан формування та розвитку корпоративного сектора національної економіки питання особливостей організації та функціонування корпоративних підприємств набувають особливої актуальності. Розділ 1 «Корпоративне підприємство: поняття, ознаки та місце серед інших юридичних осіб» присвячений дослідженню формування та розвитку корпоративних форм підприємництва в економіці України; аналізу поняття і ознак корпоративного підприємства. У розділі 2 «Класифікація корпоративних підприємств і особливості правового регулювання» розглянуті окремі особливості правового регулювання окремих видів корпоративних підприємств, зокрема: Товариство з обмеженою відповідальністю з двома і більше засновниками, господарські товариства, в тому числі, господарське товариство з одним учасником і кооперативи. Розділ 3 «Правовий статус корпоративних підприємств в Туркменістані» висвітлює правове регулювання корпоративних підприємств, їх класифікацію, порядок створення і функціонування згідно законодавства Туркменістану. Список використаних джерел містить 97 найменувань. Загальний обсяг роботи – 97 сторінок.
 • Документ
  Поняття непоіменованих договорів та особливості правового регулювання
  (2020) Сичугова, М. О.; Sichugova, M. O.; Ломакіна О. А.
  У темі магістерської роботи досліджено особливості непоіменованого договору, правове регулювання та основні види таких договорів. Проаналізовано ряд важливих питань: зміст «непоіменованого договору», межі свободи договору щодо вибору виду договору, що укладається; алгоритм кваліфікації непоіменованих договорів. В процесі роботи було використано законодавство України та зарубіжних країн, книги, статті. У розділі 1 «Поняття непоіменованих договорів та особливості правового регулювання» розглянуто особливості цивільно-правовового договору, принцип «дозволено все що не заборонено законом», а також поняття, зміст та правове регулювання непоіменованого договору. Розділ 2 «Аналіз окремих видів непоіменованих договорів» містить такі види: договір про надання медичних послуг, договір трансферу спортсмена, договір про надання освітніх послуг, договір про надання ритуальних послуг, дистриб'юторський договір. У розділі 3 «Правове регулювання непоіменованих договорів в окремих країнах» досліджено правове регулювання непоіменованих договорів в Росії, Німеччині, Франції, Молдові та інших країнах. Список використаних джерел містить 97 найменувань. Загальний обсяг роботи – 78 сторінок.
 • Документ
  Податкові правопорушення та боротьба з ними
  (2020) Козлов, І. О.; Kozlov, I. O.; Борко А. Л.
  Актуальність теми магістерського дослідження полягає у визначенні категорії – податкові правопорушення та способів боротьби з ними через аналіз встановленої юридичної відповідальності. Ці питання є вкрай актуальними, тому що не припиняється пошук оптимальної моделі оподаткування, яка б стимулювала платників податків до правослухняної поведінки, які б усвідомлювали, що сплата податків тягне за собою формування в державі соціальних благ. Емпіричну основу наукової роботи склали законодавчі та нормативні акти з питань оподаткування в Україні, матеріали Державної податкової адміністрації, Кримінальний Кодекс України, Податковий кодекс України, практика діяльності державних органів України та інших країн. У розділі 1 «Податкові правопорушення» розглянуто поняття та види податкових правопорушень, проаналізовано ознаки податкових правопорушень. У розділі 2 «Види юридичної відповідальності за податкові правопорушення» охарактеризовані особливості фінансово-правової, адміністративно-правової та кримінально-правової відповідальності. Розділ 3 «Іноземний досвід правового регулювання відповідальності за податкові правопорушення» складається із аналізу досвіду різних країн у сфері притягнення до юридичної відповідальності за податкові правопорушення. Список використаних джерел містить 62 найменування. Загальний обсяг роботи – 97 сторінок.
 • Документ
  Правовий статус суб’єктів господарювання у портовій діяльності України
  (2020) Козлов, А. С.; Kozlov, A.; Борко А. Л.
  Тема магістерської роботи присвячена розкриттю правового статусу суб’єктів господарювання у портовій діяльності України, ролі в економіці, обсягу їх функцій і повноважень. Емпіричну основу дослідження склали: законодавство України та зарубіжних країн, практика діяльності державних органів України та інших країн. У розділі 1 «Морепортова діяльність як різновид господарської діяльності» розглянуто становлення та розвиток портової галузі у системі галузей економіки як предмет правового впливу; досліджені правові засади державного регулювання господарської діяльності у сфері портової галузі України. Розділ 2 «Особливості правового статусу суб’єктів господарських відносин у портовій діяльності України» складається із аналізу правового статусу суб'єктів портової влади, суб'єктів портового господарства, суб'єктів господарювання – споживачів портових послуг або робіт, органів державної влади та місцевого самоврядування, що здійснюють організаційно-господарські повноваження у морських портах. Розділ 3 «Іноземний досвід правового регулювання господарських відносин у морських портах» присвячений огляду тенденцій розвитку правового регулювання господарських відносин у морських портах інших країн світу, запозичення передового досвіду на шляху інтеграції до Європейського Співтовариства, перспективам реформування системи господарських відносин у морських портах, механізму подальшого вдосконалення конкурентної політики України у визначеній сфері. Список використаних джерел містить 43 найменування. Загальний обсяг роботи – 102 сторінки.
 • Документ
  Компетенція центральних органів виконавчої влади у морській галузі Сполученого Королівства та України
  (2020) Маргарян, В. В.; Margaryan, V.; Сандюк Г. О.
  Світовий океан завжди відігравав значну роль у життєдіяльності людства та забезпеченні його існування. На сучасному етапі розвитку людської цивілізації важливе місце посідають морські перевезення та видобуток природних ресурсів у акваторіях морів та океанів. З метою забезпечення належного захисту навколишнього природного середовища та оптимального використання Світового океану при здійсненні господарської та інших видів діяльності людини кожна з держав нормативно врегульовує порядок використання водного простору у межах своєї акваторії і визначає перелік державних органів, які у подальшому будуть формувати та реалізовувати державну політику у даній галузі. З часу становлення України як незалежної держави, центральні органи виконавчої влади у морській галузі стрімко розвиваються та забезпечують розбудову України як морської держави. Для формування ефективної системи центральних органів виконавчої влади України у морській галузі та оптимізації їх діяльності є необхідність врахування досвіду та наукових здобутків як нашої держави, так і зарубіжних держав. У розділі 1 даної роботи розглянута компетенція та система центральних органів виконавчої влади у морській галузі Сполученого Королівства. Розділ 2 присвячений аналізу системи центральних органів виконавчої влади у морській галузі України та компетенції даних державних органів. У розділі 3 аналізуються спільні та відмінні риси центральних органів виконавчої влади Сполученого Королівства та України у морській галузі, а також проводиться аналіз ефективності виконання даними державними органами завдань державного управління у їх сфері з метою надання відповідних пропозицій щодо вдосконалення їх функціонування. Таким чином, у даній роботі розглянутоо органи виконавчої влади у морській галузі таких країн, як Великобританія та Україна, проаналізовано законодавство на підставі і у межах якого діють зазначені державні органи та спроба порівняти системи цих органів, виділити їх позитивні та негативні риси з метою встановлення можливостей удосконалення законодавства і оптимізації функціонування державного апарату в Україні.
 • Документ
  Дослідження сучасних проблем у сфері уникнення подвійного оподаткування
  (2020) Есенов, М.; Esenov, M.; Сандюк Г. О.
  Актуальність теми магістерської роботи обумовлена важливістю питання уникнення подвійного оподаткування в міжнародних відносинах. У сучасних умовах поширення інтеграційних процесів, інтернаціоналізації та інтенсифікації економіки значно розширилось коло проблем, які вимагають розв’язання на міжнародному рівні. Найбільш гостро це зачіпає податкову сферу, оскільки податки визначають розвиток міжнародної торгівлі, рух інвестицій, здійснення міжнародних зв’язків. Розширення міжнародного співробітництва неминуче породжує подвійність (багатомірність) оподаткування. З огляду на це постає нагальна потреба детального вивчення сучасного стану усунення подвійного оподаткування у світовому масштабі та визначення напрямів вирішення цієї проблеми в Україні. В цілому магістерська робота складається з трьох розділів. В першому розділі досліджено правову природу міжнародного подвійного оподаткування. В другому розділі розглянуто поняття міжнародних податкових угод та їх види. В третьому розділі охарактеризовано механізм усунення міжнародного подвійного оподаткування. Практична значимість дослідження полягає в тому, що наукові положення, оцінки, висновки, пропозиції, отримані в ході написання магістерської роботи, можуть бути використані при вдосконаленні чинного законодавства України; послужити основою для подальших наукових пошуків у галузі податкового права; сприяти практичній діяльності компетентних органів держави, на яких покладено обов'язок забезпечувати міждержавне податкове співробітництво. Список використаних джерел містить 118 найменувань. Загальний обсяг роботи – 114 сторінок.
 • Документ
  Адміністративні послуги в Україні: адміністративно-правовий аспект
  (2020) Батаріна, А. В.; Batarina, A.; Достдар Р. М.
  Тема магістерської роботи присвячена розкриттю проблемних питань, які виникають під час надання адміністративних послуг. У зв’язку з цим, в роботі було досліджено теоретичний та практичний аспекти розвитку сфери надання адміністративних послуг в Україні.Як наслідок було здійснено аналіз правового регулювання у сфері надання адміністративних послуг в Україні, охарактеризовано порядок надання адміністративних послуг з метою надання удосконалення вже існуючих адміністративних послуг в цілому. В цілому магістерська робота складається з трьох розділів. В першому розділі досліджено історичні аспекти встановлення та розвитку сфери адміністративних послуг в Україні, розкрито зміст та проаналізовано нормативо-правове регулювання адміністравтиних послуг в Україні. В другому розділі розглянуто види та порядок надання адміністравтиних послуг в Україні, а також охарактеризовано повноваження суб’єктів, які надають адміністративні послуги. В третьому розділі охарактеризовано міжнародний досвід надання адміністративних послуг та шляхи удосконалення національного законодавства в даній сфері. Результати роботи або окремих положень представлені до практичного застосування під час визначення поняття адміністративної послуги та вироблення шляхів удосконалення правового регулювання надання адміністративних послуг в України. Список використаних джерел містить 126 найменувань. Загальний обсяг роботи – 102 сторінки.
 • Документ
  Кримінально-правове дослідження стадій вчинення злочину
  (2020) Романко, Д. С.; Romanko, D. S.; Горбова Г. О.
  Актуальність теми. Злочин можна визначити як історичний феномен, злочинна діяльність, яку створює конкретна людина і направляє проти іншої людини. Злочинна діяльність це наслідок нездатності суб’єктів розв’язати життєві проблеми в дозволеній формі. Але, поняття злочину не можна вважати повним, якщо цим поняттям не охоплюється незакінчена злочинна діяльність, тобто попередня злочинна діяльність. В чинному законодавстві передбачені (статті 14, 15 Кримінального Кодексу України) незавершеність злочину та кримінальна відповідальність за цю діяльність (стаття 16 Кримінального Кодексу України). Мета і задачі дослідження. Згідно із сформованою та поставленою метою, автор намагається зосередити свою увагу на вирішенні основних завдань даної проблематики: провести аналіз стану наукової розробки проблеми стадій вчиннення злочину в КПУ. Об’єкт і предмет дослідження. Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають в процесі притягнення особи до кримінальної відповідальності на кожній із стадій попередньої злочинної діяльності. Предметом дослідження виступають норми чинного кримінального законодавства, які регламентують стадії вчинення злочину, їх види, визначають підстави кримінальної відповідальності за них, керівні роз’яснення Пленуму ВСУ. Структура і обсяг роботи: робота складається з 3 розділів, вступу, висновків і списків використаних джерел. Об’єм – 104 стор. Кількість використаної літератури – 199
 • Документ
  Миротворчі операції ООН: міжнародна-правова основа та практика
  (2020) Князева, М. В.; Дмитриченко І. В.
  Діяльність з підтримання миру є одним з найбільш ефективних інструментів, що є в розпорядженні ООН для надання допомоги країнам, що переживають складний період збройного конфлікту або виходу з конфліктної ситуації. Миротворча діяльність має унікальні переваги: такі, як легітимність, розподіл відповідальності, а також можливість розгортання і забезпечення функціонування військових і поліцейських підрозділів з різних країн світу з об'єднанням їхніх зусиль із зусиллями громадянського миротворчого контингенту з метою виконання багатопрофільних мандатів. Миротворці ООН забезпечують безпеку, політичну підтримку і сприяння миробудівництву з тим, щоб допомогти країнам якнайшвидше здійснити нелегкий перехід від конфлікту до миру. Для України міжнародна миротворча діяльність має особливе значення, оскільки вона розглядається, з одного боку, як засіб зміцнення її національної безпеки в умовах російської агресії, а з іншого – як її внесок у зміцнення міжнародної безпеки. Завдяки участі підрозділів Збройних Сил у миротворчих операціях під егідою ООН, Україна стверджує себе як повноправний суб’єкт міжнародних відносин, підвищує свій міжнародний авторитет, має змогу ознайомитися з досвідом інших держав у галузі оборонного планування та реформування збройних сил, демонструє миролюбну політику. У першому розділі магістерської роботи досліджуються теоретико-методологічні основи миротворчості та правова природа миротворчих операцій, процеси зародження та історико-правові аспекти становлення системи міжнародної миротворчості, роль миротворчості в підтримці міжнародного миру і безпеки. Другий розділ присвячений аналізу місця миротворчості у системі механізмів підтримки міжнародного миру та безпеки. А саме, досліджуються система органів ООН, відповідальних за підтримання міжнародного миру та безпеки, правові аспекти участі поліцейських спостерігачів в миротворчих операціях ООН з підтримання миру, проблеми модернізації в миротворчих операціях ООН. У третьому розділі дослідження аналізуються організаційно-правовий механізм здійснення миротворчих операцій, міжнародно-правове регулювання проведення міжнародної миротворчої діяльності, планування миротворчих операцій. Окрема увага приділяється участі України у здійсненні миротворчих операцій ООН та перспективам введення миротворців ООН на Донбас.
 • Документ
  Теоретичні засади функціонування ювенальної юстиції в Україні
  (2020) Михайлов, О. С.; Mykhailov, О. S.; Дмитрук, І. М.
  В наші дні, враховуючи особливості вчинення злочинів, збільшення кількості кримінальних справ за участю неповнолітніх, особливо актуальним є вивчення та вдосконалення ювенальної юстиції як основного механізму попереджання злочинів за участю неповнолітніх. Крім того, багатоаспектний та гнучкий функціонал ювенальної юстиції може мати велике значення в процесі зменшення загальної кількості вчинених правопорушень. Перший розділ присвячений вивченню та аналізу теоретико-правових засад діяльності ювенальної юстиції. У цьому розділі охарактеризується поняття ювенальної юстиції, досліджується питання історіографії поняття й принципів ювенальної юстиції. У другому розділі виконано аналіз особливостей ювенальної юстиції в різних країнах, проаналізовано характерні риси в різних країнах та дана оцінка ролі ювенальної юстиції в Україні. Третій розділ спрямований на покращення механізмів функціонування ювенальної юстиції аналізу ефективності і подальшого вдосконалення ювенальної юстиції в Україні.
 • Документ
  Науково-практичний аналіз проблеми існування перевищення повноважень в Україні
  (2020) Курковський, А. О.; Kurkovsky, A. O.; Дмитрук, І. М.
  Протидія злочинам, які вчиняють службові особи юридичних осіб приватного права, є важливою проблемою в процесі становлення України як демократичної і правової держави. Шкода, яку заподіюють такими діяннями, полягає не лише у матеріальних втратах, а й у порушенні законних прав та інтересів людей. За опублікованими статистичними даними спостерігається тенденція зростання чисельності таких злочинів. Для ефективної боротьби з цим негативним соціально-правовим явищем необхідно, щоб правоохоронні і судові органи правильно і однаково розуміли таке поняття, як службова особа юридичної особи приватного права. А також правильно визначали перевищення повноважень данної особи. Розділ 1. «Нормативне регулювання проблеми «перевищення повноважень» в Україні» присвячений історично-правовому огляду антикорупційного законодавства України, суспільній небезпечності перевищення повноважень. Розділ 2. «Юридичний аналіз складу злочину за ознаками перевищення повноважень» включає характеристику об'єкт злочину, об'єктивної сторони злочину, суб'єкту злочину, суб'єктивної сторони злочину. Розділ 3. «Науково-практичні основи кримінально-правової оцінки матеріалів оперативно-розшукової діяльності за ознаками перевищення повноважень» містить загальну характеристику, класифікацію матеріалів оперативно-розшукової діяльності за ознаками перевищення повноважень, поняття кримінально-правової оцінки матеріалів оперативно-розшукової діяльності та критерії оцінки матеріалів оперативно-розшукової діяльності за ознаками перевищення повноважень.
 • Документ
  Місце договору міжнародної купівлі-продажу товарів в системі міжнародних комерційних контрактів
  (2020) Колесниченко, А. В.; Kolesnichenko, A.; Ломжець, Ю. В.
  Тема магістерської роботи присвячена аналізу системи міжнародних комерційних контрактів та місця в ній договору міжнародної купівлі-продажу товарів. Договір (контракт) міжнародної купівлі-продажу є найбільш поширеною юридичною формою зовнішньоекономічної угоди. Його розробка (вироблення умов і складання проєкту), укладання та виконання вимагають спеціальних знань і навичок, врахування специфічних особливостей зовнішнього ринку. За своїм характером цей контракт, як і всі зовнішньоторговельні операції, пов'язаний з правом більш ніж однієї держави, внаслідок чого природним чином ускладнюється нормативна правова база, що забезпечує його функціонування. Істотні відмінності між національними законодавствами окремих країн, що зберігаються незважаючи на тенденцію гармонізації правових систем держав, в тому числі, що належать до різних правових інститутів, зумовлюють перевагу регламентації таких угод міжнародними договорами. Разом з тим відносна нечисленність і розрізненість таких актів обумовлює значну роль колізійних норм національного законодавства, уніфікованих норм міжнародного приватного права і міжнародних звичаїв. Дослідження взаємодії цих чотирьох складових в теорії і практиці правового регулювання міжнародної торгівлі являє собою актуальну задачу юридичної науки. Магістерська робота складається з трьох розділів. В першому розділі досліджено історико-правові аспекти уніфікації права міжнародного комерційного контракту та охарактеризовано поняття міжнародного комерційного контракту, основні ознаки та принципи міжнародного комерційного контракту. В другому розділі розглянуто поняття і правове регулювання міжнародної купівлі-продажу товарів. В третьому розділі охарактеризовано порядок укладення міжнародного комерційного контракту, форма, зміст і структура договору міжнародної купівлі-продажу товарів. Список використаних джерел містить 54 найменування. Загальний обсяг роботи – 114 сторінок.
 • Документ
  Захист конституційних прав біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту в умовах євроінтеграції
  (2020) Мунтян, А. В.; Muntian, A. V.; Седляр, Ю. О.
  Актуальність теми зумовлена проголошеним стратегічним курсом нашої держави на вступ до ЄС та виконанням зобов’язань за Угодою про асоціацію 2014 р., зокрема щодо співробітництва у сфері міграції, притулку та управління кордонами. Відсутність стабільного економічного стану, а також незадовільний соціально-політичний лад окремих країн призвели до активізації міграційних процесів серед населення планети. Негативні тенденції сучасної міграції полягають в тому, що мігрантами стають особи, які змушені залишити свої країни через громадянські війни, соціально-політичну нестабільність, дискримінацію тощо. Магістерська робота складається з трьох розділів. В першому розділі досліджено конституційні засади правового статусу біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту в Україні. В другому розділі проаналізовано набуття, реалізація і припинення правового статусу біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту в Україні. В третьому розділі розглянуто проблеми захисту прав біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту в умовах євроінтеграції. Результати роботи або окремих положень представлені до практичного застосування під час усунення прогалин вітчизняного законодавства у сфері захисту прав біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, а також під час проведення заходів з удосконалення міграційної політики та розробки довгострокової стратегії інтеграції біженців в українське суспільство. Список використаних джерел містить 94 найменування. Загальний обсяг роботи – 96 сторінок.
 • Документ
  Національність судна: міжнародно-правові та національні аспекти
  (2020) Любашова, А. А.; Liubashova, A. A.; Дмитриченко, І. В.
  Магістерська робота присвячена комплексному дослідженню інституту національної приналежності судна, реєстрації суден під прапором та практиці «зручних» прапорів. Саме національність судна визначає юрисдикцією якої держави буде підпорядковано судно та усі члени екіпажу, чи буде існувати «реальний звязок» між судном та державою. Магістерська робота складається з розділів. У розділі 1 розглянуто поняття «національність» судна, простежено значення прапору судна та застосування принципу закону прапора судна. У 2 розділі визначено поняття та види реєстрації суден під прапором, проаналізовано особливості «зручного прапору», показано практику боротьби міжнародного співтовариства із «зручними» прапорами. Простежено досвід та практику України у сфері надання національності судну, визначено особливості українського суднового реєстру, розглянуто перспективи вдосконалення національного законодавства в морській сфері.
 • Документ
  Адміністративно-правове забезпечення ґендерної рівності проходження служби в Збройних Силах України
  (2020) Александрова, А. І.; Aleksandrova, A.; Сікорський, О. П.
  Тема магістерської роботи присвячена проблематиці інтегрування та забезпечення ґендерної рівності чоловіків і жінок під час проходження служби в ЗСУ. У зв’язку з цим, у роботі було досліджено теоретичний та практичний аспекти визнання, закріплення та реалізації принципів рівності чоловіків та жінок у секторі безпеки і оборони України із врахуванням ситуації збройної агресії проти України й необхідності розбудови ЗСУ за стандартами НАТО. Як наслідок, було досліджено загальні положення адміністративно-правового забезпечення ґендерної рівності під час проходження служби в ЗСУ, а також розглянуто міжнародні стандарти забезпечення ґендерної рівності з метою їх імплементації в законодавство України. Магістерська робота складається з трьох розділів. В першому розділі досліджено історико-правові аспекти становлення ґендерної рівності та охарактеризовано особливості забезпечення ґендерної рівності в ЗСУ як об’єкта адміністративно правового регулювання в цілому. В другому розділі розглянуто адміністративно-правові гарантії забезпечення ґендерної рівності проходження служби у ЗСУ, зокрема: проаналізоване правове регулювання забезпечення ґендерної рівності в ЗСУ, а також досліджено механізми реалізації ґендерної рівності в ЗСУ та розкрито особливості адміністративного і судового захисту. В третьому розділі охарактеризовано міжнародний досвід у сфері забезпечення ґендерної рівності у секторі оборони та його впровадження в Україні. Результати роботи або окремих положень представлені до практичного застосування щодо подолання прогалин чинного законодавства в частині забезпечення ґендерної рівності в ЗСУ, а також у практичному застосуванні деяких положень роботи щодо подолання дискримінації за ознакою статі у сфері безпеки і оборони. Список використаних джерел містить 110 найменувань. Загальний обсяг роботи – 96 сторінок.
 • Документ
  Адміністративно-правове регулювання обмеження монополізму та недобровісної конкуренції в Україні
  (2020) Кучера, Марина Олегівна; Kuchera, Marina Olegivna; Федоренко, Т. М.
  У роботі охарактеризовано правові особливості, порядок здійснення, процедуру регулювання, сутність та зміст адміністративно-правового регулювання обмеження монополізму та недобросовісної конкуренції в Україні. Досліджено нормативно-правову базу та теоретичний матеріал, які регулюють монополізм та недобросовісну конкуренцію.У роботі визначено значимість регулювання діяльності природних монополій в сучасних ринкових процесах, висвітлено форми реалізації контролюючої функції за діяльністю суб'єктів природних монополій. Також досліджено питання про сучасний механізм правового (законодавчого) регулювання діяльності різних сфер природних монополій та особливостей адміністративного порядку захисту конкуренції. Запропоновані теоретичні рекомендації щодо удосконалення чинного законодавства, а також програм і стратегій, які необхідні Україні для ефективного регулювання обмеження монополізму та недобросовісної конкуренції. У першому розділі «Характеристика економічного монополізму та конкуренції як об’єктів адміністративно-правового регулювання в Україні» здійснено теоретичний огляд термінології за темою, з’ясовано стан дослідження монополізму та конкуренції, висвітлено різні підходи до вивчення економічного монополізму та конкуренції як особливої сфери економічних відносин, визначено роль та функції даного інституту. У другому розділі «Особливості антимонопольного регулювання господарської діяльності» проведено аналіз чинного законодавства в частині захисту економічної конкуренції, досліджено діяльність Антимонопольного комітету України, проаналізовано специфіку адміністративно-правового регулювання економічної діяльності. У третьому розділі «Практичний аналіз регулювання обмеження монополізму та недобросовісної конкуренції в Україні» представлені основні проблеми сучасного монополізму та запропоновано напрямки вдосконалення вітчизняного законодавства щодо забезпечення економічної конкуренції.