Навчально-методичні матеріали (ТЕтаТМ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • Документ
  Теплообмінні апарати
  (2023) Анастасенко С. М.; Жигуліна В. В.; Семенов М. М.; Соломонюк Д. М.; Шаповалов Ю. О.; Швець І. А.; Шостак О. В.
  Наведено інформацію щодо конструкції та принципу дії теплообмінних апаратів, основ їх розрахунку і проектування. Розглянуто приклади розрахунку теплообмінників. Наведено необхідні довідкові матеріали, правила оформлення розрахунково-пояснювальної записки і креслень загального виду.
 • Документ
  Технологія енергомашинобудування
  (2019) Ошовський, Віктор, Якович
  Конспект лекцій розроблений відповідно до програми курсу “Технологія енергомашинобудування” та навчального плану підготовки бакалаврів за освітньою програмою «Холодильні машини і установки та системи кондиціонування» спеціальності 142 – Енергетичне машинобудування. В кожній темі приведені питання до вивчення, література та питання і завдання для самоконтролю. Матеріал посібника призначений для самостійної підготовки студентів з теоретичного курсу і для поглибленого вивчення дисципліни. Посібник також може бути використаний студентами інших напрямів підготовки з дисциплін, пов’язаних з технологіями машинобудування.
 • Документ
  Методичні вказівки з наукового стажування за освітньо-професійною програмою магістра спеціальності 131 “Прикладна механіка” для спеціалізацій «Технології машинобудування» та «Технології енергетичного машинобудування»
  (2019) Ошовський, Віктор, Якович; Грабовенко, Олександр, Іванович
  В методичних вказівках приведені нормативні і науково-методичні рекомендації щодо переддипломної практики у формі наукового стажування за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів спеціальності 131 – “Прикладна механіка” для спеціалізацій «Технології машинобудування» та «Технології енергетичного машинобудування». Методичні вказівки призначені для ознайомлення студентів зі змістом та методикою наукового стажування та виконанням і оформленням звітів.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання магістерської роботи за освітньо-професійною програмою спеціальності 131 «Прикладна механіка».
  (2022-09-14) Ткач, Михайло, Романович; Ошовський, Віктор, Якович; Іодловський, Володимир Іванович
  В методичних вказівках приведені нормативні і науково-методичні рекомендації щодо виконання магістерської роботи за освітньо-професійною програмою підготовки “Магістр” для студентів спеціальності 131 – “Прикладна механіка” щодо спеціалізацій «Технології машинобудування» та «Технології енергетичного машинобудування». Методичні вказівки призначені для ознайомлення студентів зі структурою, змістом, тематикою та методикою виконання і оформлення випускних магістерських робіт. Приведені рекомендації дозволять студентам на основі знань і умінь отриманих при вивченні дисциплін освітньо-професійної програми та відповідних наукових, методичних, нормативних та інших інформаційних джерел виконати випускну магістерську роботу.
 • Документ
  Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів: лабораторний практикум
  (2018) Ошовський, Віктор Якович
  Навчальний посібник підготовлений відповідно до робочих навчальних програм з дисципліни "Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів", затверджених вченою радою ПФ НУК. В практикумі наведені для кожної лабораторної роботи короткі теоретичні відомості, порядок виконання, форма звіту та контрольні питання. Приведені довідникові дані з урахуванням змін до стандартів та література. Наведені методики дозволять студентам аналізувати властивості сплавів в залежності не тільки від їх складу, а й від мікроструктури, яка визначається відповідною термічною обробкою. Отримані навички можуть використовуватися з метою аналізу сплавів та їх вибору для конкретних деталей і інструменту з урахуванням експлуатаційних та інших вимог, а також при призначенні технологій виготовлення заготовок та деталей. Практикум призначений студентам спеціальностей "Прикладна механіка", "Теплоенергетика" та "Енергетичне машинобудування" для підготовки до лабораторних робіт з дисципліни та їх виконання з метою кращого засвоєння теоретичного матеріалу та набуття практичних навичок дослідження і вибору матеріалів для деталей машин, а також для засвоєння основ щодо методів виготовлення заготовок і деталей. . Може бути корисним студентами інших спеціальностей при вивченні матеріалознавства та технології конструкційних матеріалів.
 • Документ
  Проектування технологічного оснащення: практикум
  (2019) Григурко, Іван; Анастасенко, Сергій; Будуров, Василь
  Навчальний посібник підготовлений згідно основних вимог та програми курсу «Технологічна оснастка», затвердженої вченою радою ПФ НУК як навчальний посібник. В ньому послідовно викладено науково-методичні рекомендації щодо виконання контрольних, практичних робіт, курсового та дипломного проектування та методики вирішення практичних типових задач приближених до виробництва з дисциплін: «Технологічна оснастка», «Проектування технологічного оснащення», «Технологія машинобудування», які допомагають студентам краще засвоїти теоретичний матеріал і використовувати його на практиці.
 • Документ
  Основи автоматизації об’єктів теплоенергетики
  (2020) Анастасенко, С. М.; Білюк, І. С.; Бугрім, Л. І.; Гаврилов, С. О.; Гаврилов, В. В.; Семенов, М. М.; Шостак, О. В.
  Навчальний посібник розроблений на основі Освітньої програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 144 "Теплоенергетика" і призначений для вивчення дисципліни "Основи автоматизації об’єктів теплоенергетики". У посібнику приводяться короткі відомості про структуру засобів автоматизації, про основні поняття теорії автоматичного регулювання. На основі аналізу технології роботи і протікання теплофізичних процесів розглянуті системи автоматичного регулювання і захисту різних теплофізичних установок. Розглянуто основні типи регулюючих органів. Наведено основні умовні позначки для побудови функціональних схем автоматизації.