Статті (ІМтаТМ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 13 з 13
 • Документ
  Технологические аспекты и их влияние на ресурс дизеля
  (2016) Кротик, Иван Алексеевич; Боду, Светлана Жаковна; Боду С. Ж.; Кротик І. О.; Боду С. Ж.; Боду С. Ж.; Krotik І. A.; Bodou S. Z.
  Проведено аналіз впливу точності і шорсткості отворів соплових пристроїв на довговічність форсунок суднових дизелів. Описано основні причини виходу з ладу паливних форсунок і способи вирішення цих проблем, що призведе до більш стійких режимів експлуатації ДВС і підвищення ресурсу силового пристрою. Наведено найбільш прогресивні, на сьогоднішній день, технологічні прийоми виготовлення, вигладжування і доведення крайок, які найчастіше важкодоступні, а іноді, через високу твердість, не можуть бути оброблені лезовим ріжучим інструментом. Розглянуто приклад реалізації досягнення мети за допомогою верстатів фірми «Sodick».
 • Документ
  Use of refined finite element models for solving the contact thermoalasticity problem of gas turbine rotors
  (2018) Kairov, Aleksey; Morgun, Sergey; Каіров, О. С.; Моргун, С. О.
  Розроблена уточнена математична модель роторів газотурбінних двигунів з використанням тривимірних скінченних елементів криволінійної форми. Всі розрахунки виконані для роторів, що дуже поширені в енергетичному машино- та суднобудуванні. Деталі такого типу мають конструктивну неоднорідність, яку навряд чи можна було б правильно пояснити, використовуючи добре відомі скінченні елементи та їхні функції форми. З іншого боку, математична модель повинна бути максимально простою з метою її широкого використання в процесі проектування ротора. Тому була розроблена нова уточнена скінченноелементна математична модель, що складається з тривимірних криволінійних скінченних елементів типу гексаедр. Вона використовувалась для розрахунку поля переміщень, викликаного комплексним впливом теплового потоку, і контактного навантаження в місцях з'єднання елементів ротора. Такий підхід дає можливість описати весь ротор як суперпозицію розроблених криволінійних моделей скінченних елементів і зробити процес розрахунку більш правильним і компактним. Для вирішення поставленого завдання була складена система матричних рівнянь. Вона грунтується на використанні залежностей енергетичного балансу під час механічної контактної взаємодії елементів ротора, а також теплового балансу у разі впливу нестаціонарного теплового потоку. Під час створення чисельного алгоритму розв’язання поставленої задачі використовувалося пряме розкладання Холецького. Для додання розв’язку більшої компактності застосовувалася схема Шермана. Всі розрахунки полів переміщень і температур проведені для двох широко поширених типів з'єднань, які використовуються для створення таких роторів, а саме: з'єднань з зазором та натягом.
 • Документ
  Особливості кінематики роторно-поршневого двигуна нової конструкції
  (2019) Ткач, М. Р.; Митрофанов, О. С.; Познанський, А. С.; Tkach, M. R.; Mytrofanov, O. S.; Poznanskyi, A. S.
  Наведені загальна будова та принцип роботи роторно-поршневого двигуна нової конструкції 12РПД-4,4/1,75 з регульованим золотниковим розподілом повітря. Конструкція двигуна поєднує переваги поршневих та роторних двигунів, що забезпечує низькі значення питомої витрати робочого тіла й високі значення ККД. Розглянутий роторно-поршневий двигун завдяки своїм техніко-експлуатаційним перевагам має широкий спектр застосування у різних галузях промисловості та у складі енергетичних установок різного призначення, наприклад у схемах комбінованих силових установок транспортних засобів. Досить проста й компактна конструкція при малій вазі запропонованого двигуна забезпечує його невисоку ціну при виготовленні, а також надійність і невибагливість при експлуатації. Роторно-поршневий двигун завдяки рівномірному розміщенню циліндрів у роторі та малій вазі деталей, що рухаються зворотно-поступово, має високу врівноваженість та можливість пуску при будь-якому положенні центрального ротора. Конструкція двигуна, як і для всіх ротаційних двигунів, передбачає відсутність мертвого об’єму. Тобто фактично мертвий об’єм відповідає роботі виштовхування при тиску впуску в компресорному циклі. На відміну від існуючих серійних пневмодвигунів із золотниковим розподілом повітря, розглянута конструкція роторно-поршневого двигуна має можливість регулювати фази газорозподілу та режими роботи двигуна за рахунок ступеня наповнення циліндра. Регулювання фаз газорозподілу в досить широкому діапазоні забезпечується за рахунок повороту центрального регулюючого кулачкового вала. Крім того, центральний регулюючий кулачок дає змогу змінювати напрямок обертання центрального ротора. Розглянута кінематична схема, яка значно відрізняється від класичної схеми кривошипно-шатунного механізму. Проведений кінематичний аналіз схеми руху роторнопоршневого двигуна. Для подальшого розрахунку діючих сил у двигуні запропоновані залежності визначення безрозмірних переміщення, швидкості та прискорення поршня залежно від кута повороту центрального ротора φ. Визначені коефіцієнти гармонічного ряду в зазначених залежностях.
 • Документ
  Эффективность энергетической установки на базе двигателя 1Ч 7,5/6 с термохимической утилизацией теплоты отходящих газов
  (2015) Тимошевский, Б. Г.; Ткач, М. Р.; Проскурин, А. Ю.; Митрофанов, А. С.; Познанский, А. С.; Timoshevsky, B. G.; Tkach, M. R.; Proskurin, A. Y.; Mitrofanov, A. S.; Poznansky, A. S.
  Представлені результати чисельних досліджень параметрів роботи енергетичної установки на базі поршневого двигуна 1Ч 7,5/6 з термохімічною утилізацією теплоти відпрацьованих газів. Визначено параметри роботи двигуна залежно від режиму навантаження при роботі по навантажувальній характеристиці на етанолі і синтез-газах, отриманих з реакції розкладання і паровою конверсією. Встановлено, що для ДВЗ 1Ч 7,5/6, що працює на етанолі застосування ТХУ теплоти відпрацьованих газів ефективно при конверсії етанолу з реакції розкладання. Зниження витрати етанолу досягається при ступенях конверсії – 95...100 % і становить 6...26 г/(кВт∙год) (1,0...5,4 %). Визначено, що раціональний температурний напір на вході в термохімічний реактор лежить в діапазоні 20…160 °С. Частка теплоти відпрацьованих газів, яку необхідно утилізувати змінюється в межах 38…44 %.
 • Документ
  Характеристики процесса сгорания двигателя 2Ч 7,2/6 с добавками до 65 % синтез-газа к бензину
  (2015) Тимошевский, Б. Г.; Ткач, М. Р.; Познанский, А. С.; Митрофанов, А. С.; Проскурин, А. Ю.; Timoshevsky, B. G.; Tkach, M. R.; Poznansky, A. S.; Mitrofanov, A. S.; Proskurin, A.Y.
  Представлені результати досліджень роботи двигуна 2Ч 7,2/6 з іскровим запалюванням та зовнішнім сумішоутворенням при роботі на бензині з добавками синтез-газу. Отримано індикаторні діаграми при роботі по навантажувальної характеристиці при добавках синтез-газу – 25–64 %. Запропоновано залежності для визначення значень показника згоряння m і тривалості згоряння φz при коефіцієнті надлишку повітря 1,1...1,22.
 • Документ
  Ефективність використання термохімічного перетворення етанолу в енергетичній установці на базі двигуна 1Ч 6,8/5,4
  (2017) Митрофанов, О. С.; Проскурін, А. Ю.; Познанський, А. С.; Mytrofanov, O. S.; Proskurin, A. Y.; Poznanskyi, A. S.
  У статті представлені результати досліджень енергетичної установки на базі двигуна з іскровим запалюванням 1Ч 6,8/5,4, що працює на еталоні з термохімічною утилізацією теплоти відпрацьованих газів. Визначено, що при використанні добавок синтез-газу до етонолу (2,0…3,5 %) в двигуні спостерігається стабільне бездетонаційне згоряння з незначним збільшенням максимального тиску згоряння при потужності двигуна 2,6 кВт і частоті обертання копінчастого вала 3000 хв та збільшення всіх ефективних показників роботи двигуна. Зниження питомої ефективної витрати палива складає 2,5…12,4 %.
 • Документ
  Повышение эффективности двигателя 4Ч 8,4/9,1 путем добавки синтез-газа к бензину
  (2016) Ткач, М. Р.; Тимошевский, Б. Г.; Познанский, А. С.; Митрофанов, А. С.; Проскурин, А. Ю.; Tkach, M. R.; Timoshevsky, B. G.; Poznansky, A. S.; Mitrofanov, A. S.; Proskurin, A. Y.
  Представлені результати роботи двигуна 4Ч 8,4/9,1 з іскровим запалюванням та зовнішнім сумішоутворенням при роботі на бензині з добавками синтез-газу. Отримано залежності зміни параметрів робочого циклу двигуна, що працює за навантажувальною характеристикою при величині добавки синтез-газу до бензину 25…65 %. При використанні добавок синтез-газу 65 % зниження індикаторної потужності стано вить 20 %, при цьому також знижується і питома індикаторний витрата палива. Встановлено, що добавка синтез-газу до бензину зменшує загальну тривалість згоряння суміші і покращує екологічні показники роботи двигуна.
 • Документ
  Підвищення ефективності ДВЗ малотоннажних суден застосуванням добавок синтез-газу
  (2018) Ткач, М. Р.; Тимошевський, Б. Г.; Митрофанов, О. С.; Познанський, А. С.; Проскурін, А. Ю.; Tkach, M. R.; Tymoshevskyy, B. G.; Mytrofanov, O. S.; Poznanskyi, A. S.; Proskurin, A.Yu.
  При використанні альтернативних палив у ДВЗ, в першу чергу необхідно враховувати їх фізико-хімічні властивості, які вносять значні корективи в спосіб організації робочого процесу і суттєво впливають на ефективні та екологічні показники двигуна й всієї енергетичної установки в цілому. Представлені результати досліджень роботи двигуна 4Ч 10,16/9,1 з іскровим запалюванням і зовнішнім сумішоутворенням при роботі на етанолі з добавками синтез-газу. Отримано індикаторні діаграми й діаграми зміни температури газів у циліндрі двигуна при роботі на етанолі та з добавкою синтез-газу. Встановлено, що зростання індикаторного ККД двигуна з іскровим запалюванням на 10,5 % досягається при величині масової добавки синтез-газу до етанолу 1...10 % за рахунок підвищення коефіцієнта надлишку повітря α до 0,98…1,2 при згорянні суміші етанолу та синтез-газу (для етанолу – 0,85…0,95), що приводить до зменшення теплових втрат, зниження температури відпрацьованих газів і скорочення викидів токсичних речовин, при цьому зростання величини добавки синтез-газу призводить до зростання індикаторного ККД двигуна. Досліджено, що добавка синтезгазу до етанолу зменшує загальну тривалість згоряння суміші на 45% і покращує екологічні показники роботи двигуна.
 • Документ
  Особливості математичного моделювання процесу згоряння поршневих двигунів працюючих з добавками синтез-газу
  (2017) Ткач, М. Р.; Тимошевський, Б. Г.; Митрофанов, О. С.; Познанський, А. С.; Проскурін, А. Ю.; Tkach, M. R.; Tymoshevskyi, B. G.; Mytrofanov, O. S.; Poznanskyi, A. S.; Proskurin, A. Y.
  Представлені результати досліджень роботи двигуна 2Ч 7,2/6 з іскровим запалюванням і зовнішнім сумішоутворенням при роботі на бензині з добавками синтез-газу. Отримано індикаторні діаграми і характеристики тепловиділення при роботі по навантажувальній характеристиці при добавках синтез-газу – 25…64%. Запропоновано універсальне рівняння для визначення швидкості тепловиділення при згорянні воденьмістких палив, що враховує змінний характер показника m при коефіцієнті надлишку повітря 1,1...1,22. Визначено, що в залежності від величини добавки синтез-газу тривалість згоряння φz лежить в діапазоні 40...66°, а показник m = 2,4...4,53
 • Документ
  Ефективність використання термохімічного перетворення етанолу в енергетичній установці на базі двигуна 1Ч 6,8/5,4
  (2017) Митрофанов, О. С.; Проскурін, А. Ю.; Познанський, А. С.; Mytrofanov, O. S.; Proskurin, A. Y.; Poznanskyi, A. S.
  У статті представлені результати досліджень енергетичної установки на базі двигуна з іскровим запалюванням 1Ч 6,8/5,4, що працює на етанолі з термохімічною утилізацією теплоти відпрацьованих газів. Визначено, що при використанні добавок синтез-газу до етанолу (2,0...3,5%) в двигуні спостерігається стабільне бездетонаційне згоряння з незначним збільшенням максимального тиску згоряння при потужності двигуна 2,6 кВт і частоті обертання колінчастого вала 3000 хв-1 та збільшення всіх ефективних показників роботи двигуна. Зниження питомої ефективної витрати палива складає 2,5…12,4%
 • Документ
  Визначення динамічних параметрів елементів газотурбінних двигунів методом голографічної інтерферометрії в режимі реального часу
  (2011) Ткач, М. Р.; Золотий, Ю. Г.; Довгань, Д. В.; Жук, І. Ю.
  Розглянуто експериментальне визначення динамічних характеристик конструкційних елементів газотурбінних двигунів методом стробоголографічної віброметрії в режимі реального часу. Виключення впливу паразитних смуг інтерференції та відновлення форми коливань здійснюються за даними комп'ютерного фотометрування інтерферограм при зміні амплітуди вібронавантаження або скануванні стробувальним імпульсом фази механічних коливань. Запропонована методика дозволяє проводити оцифровування інтерферограм без прив'язки до нульової смуги та визначати спектр власних частот і форм коливань конструкції з використанням однієї опорної голограми.
 • Документ
  Методика дослідження впливу швидкісного протягування на шорсткість обробленої поверхні
  (2011) Шумілов, О. П.; Двірна, О. З.
  Розроблено методику та обґрунтовано доцільність застосування процесу стругання з використанням різця спеціальної конструкції в дослідженнях залежності шорсткості обробленої поверхні від технологічних умов протягування у широкому діапазоні швидкостей різання.
 • Документ
  О некоторых аспектах подготовки специалистов для решения ими проблем двигателестроения
  (2011) Влялько, А. М.; Vlialko, A. M.
  Представлен взгляд на взаимосвязь процессов, происходящих в космосе, на планете и в обществе и ее отражение в процессах развития науки и техники, в процессах подготовки специалистов в области двигателестроения