Навчально-методичні матеріали. Кафедра менеджменту

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 19 з 19
 • Документ
  Транспортна логістика
  (2024) Крамаренко Ірина Сергіївна; Надточій Ірина Ігорівна; Маркова Євгенія Юхимівна
  Наведено загальні відомості про самостійну роботу з дисципліни, зміст програми навчальної дисципліни, методичні рекомендації до написання реферату, рекомендовані теми рефератів, перелік питань до підсумкового контролю, тестові завдання, а також список рекомендованої літератури. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Вступ до спеціальності
  (2024) Крамаренко Ірина Сергіївна; Надточій Ірина Ігорівна; Маркова Євгенія Юхимівна
  Наведено загальні відомості про дисципліну, методичні вказівки щодо організації самостійної роботи при вивченні курсу, завдання до самостійної роботи, а також список рекомендованої літератури. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Транспортна логістика
  (2024) Крамаренко Ірина Сергіївна; Надточій Ірина Ігорівна; Маркова Євгенія Юхимівна
  Наведено загальні відомості про дисципліну, зміст лекційних та практичних занять, методику розв’язання транспортних задач, а також список рекомендованої літератури. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Методичні вказівки до навчальної практики з дисципліни "Вступ до фаху"
  (2016) Фатєєв, М. В.; Гросицька, О. Є.; Сіренко, І. В.
  Методичні вказівки містять опис змісту практики з дисципліни "Вступ до фаху" й основні вимоги до змісту та оформлення звіту, рекомендації щодо його написання, матеріали до індивідуальної та самостійної роботи студентів під час практики з дисципліни "Вступ до фаху". Призначено для допомоги студентам напряму 030601 "Менеджмент" денної форми навчання під час проходження першої з навчальних практик.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Економічна інформатика"
  (2017) Трушлякова, А. Б.
  Розглянуті основні засоби створення, редагування і форматування електронних документів, включаючи обробку текстової інформації, створення і форматування таблиць, діаграм, математичних формул та різних графічних об'єктів. Призначено для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності "Менеджмент" при підготовці до лабораторних занять та закріпленні лекційного матеріалу з дисципліни "Економічна інформатика".
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Менеджмент організацій"
  (2017) Фатєєв, М. В.; Запорожець, І. М.
  Методичні вказівки включають рекомендовані теми курсових робіт та їх структуру. Наведено механізми оперативної діагностики підприємства за допомогою фінансових коефіцієнтів, а також основні підходи до формування управлінських рішень на основі аналізу результатів діагностики. Призначено для студентів спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання магістерської роботи
  (2018) Запорожець, І. М.; Чубчик, Т. Т.
  Методичні вказівки містять основні вимоги до проведення дослідження, змісту, оформлення, написання автореферату, процедури проведення захисту, презентації та методичні рекомендації до виконання основних структурних частин магістерської роботи з управління проектами. Також у вигляді шаблонів наведені основні супроводжуючи документи. Призначено для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 122 – Комп'ютерні науки та інформаційні технології, спеціалізації "Управління проектами".
 • Документ
  Методичні рекомендації з проходження виробничої практики для спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування"
  (2016) Сергійчук, С. І.
  Подано рекомендації з проходження виробничої практики і написання звіту. Сформульовано цілі і завдання, визначено етапи роботи, а також вимоги до проходження практики та виконання звіту. Призначено для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування", а також для студентів ІПДО.
 • Документ
  Корпоративне управління
  (2016) Сергійчук, С. І.
  Вміщено рекомендації до системного вивчення основ корпоративного менеджменту – теорію і практику управління корпоративними підприємствами в умовах піднесення економіки України. Призначено для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування", а також для студентів ІПДО, викладачів вищих навчальних закладів та фахівців усіх профілів, які займаються корпоративним управлінням.
 • Документ
  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Фінансовий менеджмент"
  (2018) Пулянович, О. В.; Парсяк, К. В.
  Наведено загальні відомості про дисципліну, зміст лекційних та практичних занять, завдання для самостійного розв'язання за темами курсу та методичні вказівки щодо їх вирішення, перелік контрольних питань, поточний та підсумковий модульний контроль успішності, а також список рекомендованої літератури. Призначено для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання
  (2012) Єфімова, Ганна Вікторівна; Парсяк, Володимир Никифорович
  У концентрованій формі вміщено відповіді на основні питання, пов'язані з організацією та методикою проведення курсової роботи студентів: вибір теми, визначення об'єкта і предмета дослідження, оформлення результатів. Викладені матеріали ґрунтуються на вимогах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та стандартів ІЕФ НУК щодо курсових робіт.
 • Документ
  Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисциплін: "Інвестування", "Інвестиційний менеджмент"
  (2008) Сергійчук, Сергій Ілліч
  Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисциплін: "Інвестування", "Інвестиційний менеджмент" включають теоретичні, практичні та комплексні контрольні роботи. В методичних вказівках розглядаються як основи інвестиційного аналізу (вартість грошей у часі, прості і складні проценти, майбутня і теперішня вартість ануїтету), так й сучасні методи оцінки інвестиційних проектів (простий і дисконтовиний період окупності, середня норма рентабельності, чиста теперішня вартість, індекс прибутковості, проста і модифікована внутрішня норма рентабельності). Результатом комплексної контрольної роботи є оцінка доцільності інвестування проекту з модернізації виробничого обладнання.
 • Документ
  Методичні вказівки з дисципліни "Ціноутворення"
  (2002) Сипко, Тетяна Данилівна; Карась, Петро Миколайович
  Методичні вказівки розроблені відповідно до програми курсу "Ціноутворення". Містять комплекс теоретичних і практичних ситуацій, завдань з визначення цін на різні види продукції на різних етапах проектування і виробництва, основні положення і рекомендації щодо їх виконання.
 • Документ
  Методичні вказівки по вивченню дисципліни "Операційний менеджмент" в Інституті післядипломної освіти
  (2008) Запорожець, Ірина Михайлівна; Фатєєв, Микола Володимирович
  Методичні вказівки для самостійної роботи слухачів ІПДО з дисципліни «Операційний менеджмент» включають: тематичний план, анотації тем, плани семінарських занять, завдання на індивідуальну роботу, з яких викладачем складається зміст контрольних робіт. Може використовуватись студентами денної та заочної форми навчання зі спеціальності "Менеджмент організацій".
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Операційний менеджмент"
  (2011) Заботін, Олег Михайлович; Гросицька, Олена Євгенівна; Сипко, Тетяна Данилівна; Сіренко, Ігор Вікторович
  Методичні вказівки розроблені на основі типових методик та інструкцій, які застосовуються у машинобудівній промисловості. Містять методику розрахунку загальних техніко-економічних показників діяльності малого підприємства, організаційно-економічний проект малого підприємства або дільниці механічного цеху машинобудівного підприємства. Призначені для студентів інженерно-економічного факультету денної та заочної форм навчання спеціальності "Менеджмент організацій" галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування".
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Основи менеджменту"
  (2011) Сіренко, Ігор Вікторович; Поткін, Олександр Олександрович
  Методичні вказівки містять основні вимоги до оформлення курсової роботи та рекомендації щодо написання її теоретичної частини та бізнес-проектування за допомогою програмного комплексу Project Expert 6.1. Призначені для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та індивідуальних робіт з курсу "Проектний аналіз"
  (2011) Сергійчук, Сергій Ілліч
  Розкрито основні розрахункові положення аналізу інвестиційних проектів, добору критеріїв економічної ефективності й ризику та методів їх визначення. Наведено типовий приклад розрахунку показників ефективності та обґрунтування інвестиційного проекту. Призначені для студентів денної та заочної форми навчання спеціальностей 6.030601 "Менеджмент", 6.030504 "Економіка підприємства", а також для студентів ІПДО, викладачів вищих навчальних закладів і фахівців усіх профілів, які займаються аналізом інвестиційних проектів.
 • Документ
  Здобувачу кваліфікації магістра з менеджменту
  (2010) Сергійчук, Сергій Ілліч; Фатєєв, Микола Володимирович
  Методичні вказівки розроблені для допомоги під час виконання магістерських робіт.
 • Документ
  Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інформаційні системи в менеджменті" для студентів напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності 8.050201 "Менеджмент організацій"
  (2010) Голіков, Володимир Іванович; Голіков, Іван Володимирович
  Методичні рекомендації складені відповідно до програми курсу "Інформаційні системи в менеджменті" для студентів напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності 8.050201 "Менеджмент організацій". Наведено опис восьми лабораторних робіт. Кожна лабораторна робота припускає вивчення теоретичного матеріалу та практичну частину. Теоретичний матеріал розглядає основні положення, які пов'язані із використанням інформаційних систем у менеджменті. Практична частина містить описи та порядок виконання лабораторних робіт. Рекомендації включають завдання для лабораторних занять і самостійної роботи, контрольні питання до кожної лабораторної роботи, список рекомендованої літератури.