Автореферати

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 154
 • Документ
  Податкове стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу
  (2013) Гавриленко, Наталія Вікторівна; Дубовик, Ольга Юхимівна
  Дисертаційна робота присвячена дослідженню процесу податкового стимулювання функціонування малих та середніх підприємств в Україні. Визначено, що, незважаючи на чисельні наукові доробки у сфері оподаткування та підприємництва, існують певні розбіжності в понятійному апараті. Запропоновано трактування сутності категорій "підприємництво", "підприємництво у малому бізнесі", "малий бізнес","стимулювання" і "податкове стимулювання" шляхом уточнення даних понять, яке відрізняється від попередніх тим, що акцентує увагу на інноваційній складовій саме підприємницької діяльності. Проведений аналіз податкового стимулювання малого та середнього бізнесу в Україні показав його неефективність, а роль податкових надходжень від таких суб'єктів у надходженнях до бюджету – незначною. Узагальнення наукових доробок у цій сфері, враховуючи позитивний досвід країн світу, дозволив запропонувати надання певних пільг для середніх і малих підприємств, що здійснюють інноваційну діяльність та знаходяться на загальній системі оподаткування. Запропоновано рекомендації щодо податкового стимулювання виробничої сфери малого і середнього бізнесу, схему взаємозв’язку інформаційного та організаційного забезпечення податкового стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу, яка повинна сприяти впровадженню заходів зі стимулювання та контролю за їх виконанням.
 • Документ
  Економічне стимулювання розвитку підприємств суднобудування України
  (2021) Рогов, Вячеслав Георгійович; Rogov, V. H.; Єфімова, Ганна Вікторівна
  Обґрунтовано теоретичні та вдосконалено методичні положення економічного стимулювання в системі управління розвитком підприємства. Здійснено аналіз тенденцій розвитку суднобудівних підприємств і ефективності формування та використання ними стимулів їх розвитку. Надано рекомендації щодо формування податкових і кредитних стимулів розвитку суднобудівного підприємства на основі балансу суспільних і корпоративних інтересів; запропоновано науково-методичний підхід до створення системи раннього попередження і реагування на зміни економічних стимулів розвитку підприємства за слабкими і сильними сигналами; розроблено методичний підхід до оцінки економічних ризиків реалізації стратегії розвитку підприємства та обґрунтування доцільності застосування альтернативної стратегії в разі істотного впливу стимулів на основі математичного апарату теорії узагальнених нечітких чисел.
 • Документ
  Підвищення енергоефективності пропульсивної установки з кайтом шляхом визначення раціонального параметра узгодження для адаптації малообертового двигуна
  (2019) Кісарова, А. І.; Kisarova, A. I.; Шостак В. П.
  Кісарова А. І. Підвищення енергоефективності пропульсивної установки з кайтом шляхом визначення раціонального параметра узгодження для адаптації малообертового двигуна. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.03 – Двигуни та енергетичні установки. – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, 2019. У дисертаційному дослідженні вирішена актуальна науково-прикладна задача підвищення енергоефективності суднової пропульсивної установки шляхом раціональної адаптації малообертового двигуна до майбутніх умов експлуатації транспортного судна з додатковим рушієм – кайтом. Розроблено інструментарій для визначення раціонального значення параметра узгодження «двигун внутрішнього згоряння–турбокомпресор» при ймовірнісно-визначених гідрометеорологічних параметрах на рейсових лініях. Рух судна забезпечується як постійно працюючим МОД, так і кайтом, що епізодично включається в роботу. Досліджено вплив параметра узгодження на сумарну витрату палива за строк служби судна за допомогою розробленої імітаційної математичної моделі. Встановлено, що для середньотонажного танкера з двигуном 6S50ME-C7 і кайтом 640 м2 раціональне значення параметра відповідає точці узгодження на гвинтовій характеристиці двигуна з координатою по навантаженню 60,8 % від номінального. Економія палива від визначення на стадії проектування судна раціонального параметра «двигун внутрішнього згоряння–турбокомпресор» становитиме за строк експлуатації на рейсовій лінії в Північній Атлантиці зі сприятливим для роботи кайта вітровим потенціалом понад 4 %.
 • Документ
  Математичні моделі для оцінювання трудомісткості робіт при управлінні часом проектів розробки конструкторської документації суден
  (2021) Кудін, О. О.; Kudin, O.O.; Приходько С. Б.
  Кудін О.О. Математичні моделі для оцінювання трудомісткості робіт при управлінні часом проектів розробки конструкторської документації суден. – Кваліфікаційна наукова робота на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.22 «Управління проектами та програмами» – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Міністерство освіти і науки України, Миколаїв, 2021. У дисертації вирішено актуальну науково-прикладну задачу підвищення достовірності оцінювання трудомісткості робіт з розробки конструкторської документації суден в умовах впливу випадкових непередбачуваних факторів завдяки побудові математичних моделей трудомісткості робіт на основі двовимірного нормалізуючого перетворення Джонсона сімейства SB. Такі математичні моделі дозволяють підвищити достовірність оцінювання тривалості робіт при управлінні часом в проектах розробки КД суден. Перевага запропонованого рішення полягає у тому, що оцінювання трудомісткості робіт проводиться на основі статистичних даних виконаних проектів розробки конструкторської документації на відміну від існуючих методів і моделей оцінювання трудомісткості, основаних на власному досвіді менеджерів проектів. В результаті проведених досліджень побудовано негаусівську ймовірнісну модель трудомісткості робіт з розробки конструкторської документації секцій корпусів суден та маси цих секцій на основі функції щільності ймовірності двовимірного розподілу Джонсона сімейства SB. Удосконалено рівняння трансформованого еліпсу передбачення для двовимірного негаусівського вектору трудомісткості робіт, що дозволяє визначити наявність двовимірних викидів у подібних наборах негаусівських даних без припущення про їх нормальний розподіл і, в подальшому, підвищити достовірність оцінювання трудомісткості. Побудовано рівняння нелінійної регресії для оцінювання трудомісткості робіт із розробки конструкторської документації секцій корпусів суден в залежності від маси цих секцій. Побудовано нелінійну регресійну модель для оцінювання трудомісткості робіт із розробки конструкторської документації секцій корпусів суден. Розроблено методику оцінювання середньої трудомісткості робіт при управлінні часом проектів розробки конструкторської документації суден з використанням нелінійної регресійної моделі трудомісткості робіт та довірчих інтервалів, побудованих на основі двовимірного перетворення Джонсона сімейства SB. Розроблено методику для оцінювання трудомісткості робіт, як випадкової величини.
 • Документ
  Ефективність роторно-поршневих двигунів із шарнірнокулачковим механізмом перетворення руху
  (2021) Митрофанов, О. С.; Mytrofanov, O.; Тимошевський Б. Г.
  Митрофанов О. С. Ефективність роторно-поршневих двигунів із шарнірно-кулачковим механізмом перетворення руху. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки. – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. – Миколаїв, 2021. Дисертація присвячена вирішенню важливої науково-прикладної проблеми підвищення ефективності використання енергетичного потенціалу стиснутого робочого тіла шляхом раціональної організації робочого процесу перетворення потенційної енергії в механічну роботу, а саме забезпеченням збільшення повноти розширення, зменшенням зворотного стиснення та газодинамічних втрат робочого тіла у машинах об’ємної дії в енергетичних установках на їх базі. За результатами проведених науково-технічних досліджень розроблено концепцію підвищення ефективності перетворення низькопотенційної енергії стиснутого робочого тіла у механічну роботу машин об’ємної дії шляхом поєднання переваг організації робочого процесу ротаційних та поршневих двигунів, а саме забезпеченням регулювання початку й тривалості процесу наповнення, збільшенням повноти розширення робочого тіла та зниженням мертвого об’єму й газодинамічних втрат при газообміні, що реалізується за рахунок застосування нових конструктивних рішень механізму руху і газообміну у вигляді шарнірно-кулачкового механізму руху. Це дало змогу зменшити питому масу на 17…50 %, збільшити відношення пускового крутного моменту до номінального на 11 %, зменшити питому витрату робочого тіла на 15…24 % у порівнянні із серійними поршневими машинами об’ємної дії із золотниковим газорозподілом та кривошипно-шатунним механізмом руху. Наукове значення отриманих результатів полягає у розвитку основ та принципів перетворення низькопотенційної енергії стиснутого робочого тіла в механічну роботу за рахунок поєднання особливостей і переваг організації робочого процесу різних типів двигунів, що є теоретичною базою для реалізації концепції підвищення ефективності машин об’ємної дії. Практичне значення виконаної роботи полягає в нових розроблених і науково-обґрунтованих основах проектування та створення високоефективних роторно-поршневих двигунів об’ємної дії із шарнірно-кулачковим механізмом руху, а також енергетичних установок різного призначення на їх базі, що має істотне значення для розвитку промисловості. Отримані результати є теоретичною основою подальших наукових досліджень різних енергетичних установок на базі роторно-поршневих двигунів, технічного вдосконалення та підвищення енергоефективності, а розроблені загальні основи конструювання роторно-поршневих двигунів дають можливість створення високоефективних двигунів різного цільового призначення.
 • Документ
  Зменшення опору руху суден за допомогою використання виїмок та повітряного змащення
  (2021) Боднарчук, Ю. С.; Bodnarchuk, J. S.; Король Ю. М.
  Боднарчук Ю. С. Зменшення опору руху суден за допомогою використання виїмок та повітряного змащення – Кваліфікаційна наукова робота на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.08.03 «Конструювання та будування суден» – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, 2021 р. В дисертаційному дослідженні представлені засоби зниження опору судна у вигляді локальних поперечних поглиблень (виїмок) на днищовій поверхні різних типів суден та поглиблень (виїмок) у вигляді кілець на поверхні підводних човнів, а також вплив подачі повітряного мастила природним шляхом на поверхню швидкісного судна. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел. В роботі описаний алгоритм побудови розрахункових проектів в computational fluid dynamics комплексах Flow Vision та Flow Simulation. Підчас створення розрахункового проекту виконується параметричний аналіз за допомогою методів обчислювальної гідродинаміки. Визначаються параметри моделювання для того щоб працював алгоритм диференційних рівнянь, які описують рух рідини, метод кінцевих об’ємів зводить їх до системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Процес валідації програмного продукту Flow Vision та Flow Simulation при моделюванні обтікання корпусів суден виконувався для моделі танкеру проекту 005RST01 та підводного об’єкту сигаро подібної форми в різних науково-дослідницьких басейнах. Порівняння результатів розрахунків у вказаних програмних комплексах з даними фізичних експериментів показали дуже високу інформативність і достатню для практичного використання точність цих програм. Також в роботі описується процес дослідження впливу виїмок на відносно простих об’єктах, таких як циліндричне тіло та круговий циліндр, які є перехідними етапами до судна та підводного човна відповідно. Проводилося дослідження ефективності локального поперечного поглиблення (виїмок) на днищовій поверхні суховантажного судна. Перевірка ефективності впливу виїмок на ходові якості судна була виконана на моделі танкера проекту 005RST01. Окрім того, за допомогою computational fluid dynamics пакетів було виконано моделювання як для моделі, так і для натурного судна. Слід відмітити, що розміри і місце розташування виїмок для кожного судна необхідно підбирати окремо, беручи до уваги характеристики обраного натурного судна. В програмних продуктах Flow Vision та Flow Simulation проводилися розрахунки впливу встановлених виїмок на поверхнях двох типів підводних човнів. Проведено дослідження методів зниження опору для швидкісних суден. В програмному комплексі Flow Vision моделювалось швидкісне судно зі встановленою виїмкою в двох варіантах: без урахування вільної поверхні і з урахуванням вільної поверхні для скорочення часу розрахунку і більш детального вивчення ефекту. На моделі погано обтічного тіла, у вигляді паралелепіпеду, досліджувалось питання про ступінь ефективності одночасного використання декількох засобів впливу на прикордонний шар спрямованих на зниження опору тіл при їх русі в рідині. На моделі швидкісного судна досліджується вплив на зниження опору подачі повітря на днищову поверхню корпусу через канали при заданій швидкості та за рахунок перепаду тиску на дні судна та атмосферного тиску зверху, що дало позитивний результат. Сформована загальна схема алгоритму вибору засобів зниження опору руху під час проектування суден, які дають змогу зменшенню витрат палива і вартості перевезеного вантажу (пасажирів) та терміну окупності витрат при впроваджені цих засобів на новому або вже введеному в експлуатацію. Розроблено методику визначення можливості зниження опору руху об’єктів океанотехніки з встановленими місцевими особливостями в основу якої покладені методи обчислювальної гідродинаміки та параметричного аналізу.
 • Документ
  Визначення оптимальних головних розмірів ескортних буксирів
  (2021) Ястреба, О. П.; Yastreba, O. P.; Нєкрасов В. О.
  Ястреба О. П. Визначення оптимальних головних розмірів ескортних буксирів. Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 05.08.03 – конструювання та будування суден. – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, 2021. Метою дисертаційного дослідження є розробка методу вибору оптимальних головних розмірів ескортних буксирів на стадії концептуального проектування, який забезпечує найвищий рівень функціональної та економічної ефективності буксирів цього типу. Розроблено модель інженерних навігаційних якостей ескортного буксира, в якій на основі даних буксирувальних випробувань таких буксирів в дослідному басейні Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова розроблено метод визначення діючих на корпус буксира гідродинамічних сил. Сформульовано задачі функціонування багатоцільового ескортного буксира, в яких основною функціональною операцією обрано обслуговування певним буксиром певного діапазону дедвейту сукупності суден різних типів, які прибувають в морський порт. Надано метод розв’язання основної задачі функціонування. Обрано комплексний критерій економічної ефективності і надійності виконання буксиром основних функціональних операцій, в який включені вимоги класифікаційних товариств щодо забезпечення безпеки ескортних операцій. Розроблено метод концептуального проектування ескортного буксира на основі включення в оптимізаційну задачу вибору його головних розмірів і характеристик створених моделей інженерних та навігаційних якостей, задач функціонування та комплексного критерію ефективності та надійності.
 • Документ
  Удосконалення конструкції та технології побудови залізобетонного понтона плавучих композитних доків
  (2021) Кириченко, К. В.; Kyrychenko, K.; Щедролосєв О. В.
  Кириченко К. В. Удосконалення конструкції та технології побудови залізобетонного понтона плавучих композитних доків. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.08.03 «Конструювання та будування суден». – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, 2021. Основною метою дисертаційного дослідження є отримання нових даних, закономірностей, розрахункових схем, удосконалення конструкції та технології побудови залізобетонного понтона плавучих композитних доків для зниження матеріалоємності та зменшення трудомісткості їх побудови і собівартості робіт. У дисертації обґрунтовано вдосконалення конструкції та технології побудови залізобетонного понтона зі зменшеною кількістю набору плавучих композитних доків за рахунок збільшення розміру шпації. Виконано розрахунок напружено-деформованого стану плит стапель-палуби і днища залізобетонного понтона плавучого композитного доку зі зменшеною кількістю набору для випадків повного занурення на тихій воді без урахування можливих динамічних навантажень. Досліджено розподілення стиснутих та розтягнутих зон залізобетонної плити понтона плавучого композитного доку зі зменшеною кількістю набору при різних значеннях товщини і відносин довжин сторін на основі числового моделювання. Запропоновано конструктивно-технологічні рішення вдосконалення конструювання залізобетонного понтона зі зменшеною кількістю набору плавучих композитних доків на основі вимог, що пред'являються до корпусу доку та окремих його конструкцій. Удосконалено конструкцію стапеля для побудови залізобетонного понтона зі зменшеною кількістю набору та технологію побудови плавучих композитних доків зі зменшеною кількістю набору в понтоні.
 • Документ
  Удосконалення методу розрахунку міцності корпусу підводного апарату тороїдальної форми, виготовленого намотуванням
  (2021) Присташ, С. Ф.; Prystash, S. F.; Бурдун Є. Т.
  Присташ С. Ф. Удосконалення методу розрахунку міцності корпусу підводного апарату тороїдальної форми, виготовленого намотуванням. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.08.03 «Конструювання та будування суден». – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, 2021. Отримано математичну модель, яка, на відміну від існуючих моделей, враховує змінну товщину оболонки в результаті використання намотування та рекомендації класифікаційного товариства Bureau Veritas щодо оцінки пружних характеристик композиційного матеріалу за властивостями його компонентів. За допомогою отриманої математичної моделі удосконалено метод розрахунку напружено-деформованого стану і оцінки міцності корпусу підводного апарату тороїдальної форми при гідростатичному стисканні, що дало змогу врахувати конструктивно-технологічні фактори виготовлення із полімерних композиційних матеріалів способом намотування волокном (або стрічкою). Розроблено методику розрахунку напружено-деформованого стану міцного корпусу підводного апарату тороїдальної форми при гідростатичному стисканні з урахуванням конструктивно-технологічних факторів виготовлення його способом намотування волокном із ПКМ. Сформульовано практичні рекомендації щодо проектування тороїдальних міцних корпусів із ПКМ, зокрема із склопластика та вуглепластика, які задовольняють вимогам технологічності та критерію мінімуму маси.
 • Документ
  Удосконалення експериментально-теоретичного методу розрахунку втомної міцності суднових корпусних конструкцій
  (2019) Литвиненко, Д. Ю.; Lytvynenko, D.; Коростильов Л. І.
  Отримала подальший розвиток класифікація методів розрахунку втомної міцності суднокорпусних конструкцій. Показано доцільність застосування експериментально-теоретичного методу для вирішення практичних задач. Вперше розроблені критеріальні залежності експериментально-теоретичного методу для типового концентратора напружень, які дозволяють виконувати оцінку його втомної міцності при стохастичному навантаженні. Для розрахунку теоретичних коефіцієнтів концентрації напружень в конструктивних вузлах від зварних швів вперше запропоновано використовувати величини їх основних геометричних параметрів, визначені на основі статистичної обробки опублікованих в літературі даних. Удосконалено метод визначення теоретичного коефіцієнта концентрації напружень зварного вузла добутком таких коефіцієнтів від загальної геометрії і від зварного шва при узагальнених значеннях його геометричних параметрів. На основі удосконаленого експериментально-теоретичного методу розроблено методики розв’язку типових задач втомної міцності суднокорпусних вузлів та програмне забезпечення.
 • Документ
  Наукові основи проектування та підвищення захисту метал-скляними матеріалами елементів суден для радіоактивних вантажів = Scientic foundations of the design and the enhancement of rotection level of radioactive cargoes vessels’ elements by metal-glass materials
  Казимиренко, Ю. О.; Kazymyrenko, Y. A.
  Запропоновано, теоретично обґрунтовано та досліджено вирішення науково-технічної проблеми розробки принципово нового наукового підходу до проектування елементів суден і плавучих споруд для радіоактивних вантажів (РАВ), в основу якого покладено дотримання умов теплової безпеки та теорію захисту конструкцій на основі фізико-хімічних процесів створення нових композицій з полі- та ультрадисперсною структурою шляхом поєднання скляних мікросфер і порошків з металами методами спікання та електродугового напилення. Теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено можливість спікання порожніх скляних мікросфер системи Na2O–B2O3–SiO2 з порошками алюмінію = The solution of the scientific and technical problem of develoment of fundamentally new scientic aroach to the design of elements of vessels and floating facilities for radioactive cargoes has been roosed, theoretically substantiated and researched. It is based on comliance with conditions of thermal safety and the theory of rotection of constructions on the basis of hysical and chemical rocesses of creation of new comositions with oly- and ultra-disersed structure by combining glass microsheres and metal owders with the use of sintering and electricarc sraying methods. The ossibility of sintering the hollow glass microsheres of the Na2O–B2O3–SiO2 system with owder and aluminum owder has been theoretically substantiated and exerimentally conrmed.
 • Документ
  Засоби підвищення морехідних та експлуатаційних якостей підводних човнів = Studied on the improving the seaworthiness and operational qualities of submarines
  Мунесан, М. І.; Moonesun, M. I.
  В дисертаційному дослідженні представлені засоби підвищення морехідних та експлуатаційних якостей малих та середніх підводних човнів за рахунок зменшення опору руху та забезпечення ефективної роботи шноркелю в умовах хвилювання, що сприяє збільшенню їх радіусу дії. Дисертація складається зі вступу, шостих розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків = The aim of the thesis is to develop ways to increase the range of small and medium-sized submarines by reducing their resistance, and ensuring the effective operation of the snorkel in conditions of excitement. On the basis of a review of the literature, an analysis of the state is carried out and the main problems of increasing the nautical and operational qualities of small and medium-sized submarines are identified. The possibility is grounded and the technology of experimental research of the resistance of fully submerged submarines is improved.
 • Документ
  Удосконалення методики розрахунку льодових навантажень на бурові платформи для Азово-Чорноморського басейну = Improving the method for calculating ice loads on the drilling platforms for the Azov-Black Sea basin
  Заєць, А. Ю.; Zaiets, A. Y.
  Кваліфікаційна наукова робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.08.03 – Конструювання та будування суден. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, 2018. Метою дисертації є удосконалення процесу проектування на початковій стадії бурових платформ з урахуванням особливостей льодового режиму в Азово-Чорноморському басейні та на основі нейромережевого прогнозування товщини льодових утворень = The Qualifying scientific work for an academic degree of the Candidate of Technical Sciences in the specialty 05.08.03. – Design and building of ships. – Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Nikolaev, 2018. The purpose of the dissertation is to improve the design of the drilling platforms at the initial stage. Improvements are based on neural network forecase for the thickness of ice formations while taking into account the ice regime in the Azov-Black Sea basin.
 • Документ
  Управління портфелем проектів розвитку металургійного підприємства = Development project portfolio management of metallurgical enterprises
  Мазов, М. М.; Mazov, M. M.
  Дисертація присвячена вирішенню важливої науково-практичної задачі, яка полягає в розробці та дослідженні моделей управління сталим розвитком металургійних підприємств через портфелі проектів. У роботі поглиблено теоретичні засади управління портфелями сталого розвитку металургійних підприємств, розкрито особливості застосування дивергентного методу для урахуванням сценаріїв розвитку ринку металопродукції = The thesis is devoted to solution of important scientific and practical task – to develop and study management models of sustainable development of metallurgical enterprises through portfolios of projects. The work deepened the theoretical basis for the management of sustainable development portfolios of metallurgical enterprises, the features of the application of divergent method for given development scenarios of the steel market.
 • Документ
  Поліпшення масових показників газотурбінних установок шляхом вибору раціональних параметрів регенераторів = Improvement of mass indexes of gas-turbine plants by the choice of rational regenerators parameters
  Соломонюк, Д. М.; Solomonuk, D. N.
  Вирішена задача зниження маси регенеративних газотурбінних установок шляхом вибору раціональних параметрів регенераторів при забезпеченні заданих значень питомої витрати палива, ресурсу та габаритів з врахуванням обмежень, що накладаються на конструкцію регенератора із умов його надійності, технологічності, розміщення на об’єкті, транспортування. Визначено комплекс раціональних параметрів регенератора, які при проектуванні ГТУ з ресурсом регенератора на рівні 100 тис. годин забезпечують питомі значення витрати палива 163–203 г/(кВтгод) і маси установки 8,41–8,94 кг/кВт, а при модернізації – 252– 260 г/(кВтгод) та 18,5–20 кг/кВт відповідно = Problem of mass reduction of regenerative gas-turbine plants (GTP) by means of choosing rational parameters of regenerators with providing of set values of specific fuel consumption, resource parameters and overall dimensions taking into account additional limitations applied to regenerator structure from regenerator reliability, workability, location at the site and transportation was decided.
 • Документ
  Моделі управління проектами роботизації підводних археологічних досліджень = Models of project management robotization of underwater archaeological research
  Надточий, А. В.; Nadtochy, A. V.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами та програмами. – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, 2018 = The dissertation for the degree of Candidate of Technical Sciences in the specialty 05.13.22 – project and program management. – Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Nikolaev, 2018.
 • Документ
  Підвищення ефективності бензинових поршневих двигунів застосуванням добавок синтез-газу = Increasing the efficiency of gasoline piston engines by adding synthesis gas
  Познанський, А. С.; Poznanskyi, A. S.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки». – Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, Миколаїв, 2017. Дисертація присвячена вирішенню задачі підвищення ефективних показників двигунів, що працюють на альтернативному паливі = Dissertation for the degree of Candidate of Technical Sciences (PhD) by the specialty 05.05.03 “Engines and power plants”. – Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv, 2017. The dissertation suggests a solution to the problem of improving the efficiency indicators of the engines operating on alternative fuels (namely, on the mixture of gasoline and synthesis gas) through the rational organization of the combustion process.
 • Документ
  Удосконалення конструкції підводних населених апаратів теплоізолюючими блоками плавучості = The improvement the design of manned submersibles by use of thermal insulating buoyancy blocks
  Юреско, Т. А.; Yuresko, T. A.
  У дисертації обґрунтовано напрямок удосконалення конструкції підводного населеного апарату (ПНА) теплоізолюючими блоками зі сферопластика з додатковою поруватістю (СДП) з глибиною експлуатації 1500…2000 м. = The thesis covers the problem of improvement the design of manned submersibles by installation buoyancy blocks with syntactic foam with additional porosity (SFAP). Damage accumulation in SFAP blocks was experimentally studied during prolonged dives of the underwater-inhabited device under different depths and under cyclic dive-surfacing for air temperatures below 0ºC.
 • Документ
  Підвищення економічності газопоршневої установки автономного енергозабезпечення охолодженням наддувного повітря абсорбційним термотрансформатором = Increasing the economy of reciprocating gas integrated energy plant by scavenge air cooling in the absorption thermotransformer
  Коновалов, А. В.; Konovalov, A. V.
  Дисертація присвячена підвищенню паливної ефективності газопоршневих установок автономного енергозабезпечення при експлуатації в умовах підвищених температур зовнішнього повітря шляхом більш глибокого, порівняно з радіаторним, охолодження наддувного повітря абсорбційним термотрансформатором. Розроблено та реалізовано підхід до охолодження наддувного повітря ГПУ установок автономного енергозабезпечення при експлуатації в умовах підвищених температур зовнішнього повітря, який полягає у використанні типового для таких установок обладнання: абсорбційного термотрансформатора з градирнею мокрого типу – для більш глибокого, порівняно з радіатором, зниження температури наддувного повітря = The dissertation is devoted to increasing the fuel efficiency of reciprocating gas engines of integrated energy plant during operation in conditions with increased ambient air temperatures due to more deep cooling of reciprocating gas plant (RGР) scavenge air in absorption thermotransformer as compared with dry cooling in radiator. The approach of scavenge air cooling in RGР of integrated energy plants for operation in conditions with increased ambient air temperatures according to which the absorption thermotransformer with wet cooling tower is applied as typical equipment for such plants was developed and realized.
 • Документ
  Метод оптимальної трансформації носової частини судна в задачі зниження опору його руху = The method of optimum foreship transformation in the problem of decreasing ship resistance to movement
  Печенюк, А. В.; Pechenyuk, A. V.
  Метою дисертаційної роботи є розробка метода визначення оптимальної трансформації носової частини водотоннажних суден з метою зниження опору їх руху. Розроблений комплексний метод оптимальної трансформації носової частини судна, що включає методику чисельного моделювання, модель систематичних трансформацій корпусу та метод зниження опору = The method of optimum foreship transformation was applied to the researched ships and showed significant decrease in towing resistance. The results concerning one of the two ships were validated with the help of experimental research in ship model basin. The new scientific principle was formulated, wherein the effect of a foreship form on wave resistance is determined by dependence of the local prismatic coefficient versus longitudinal coordinate in relation to the length of transverse wave.