Магістерські роботи (ЕОВ)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено магістерські дисертації на здобуття ступеня магістра

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 9 з 9
 • Документ
  Управління формуванням та ефективністю використання економічного потенціалу підприємства
  (2023-01-03) Синельников, Андрій Вікторович; Мігай Н. Б.
  Кваліфікаційну магістерську роботу присвячено ефективності використання економічного потенціалу підприємства. В роботі вивчено сутність поняття економічний потенціал, вивчено методичні підходи до оцінки економічного потенціалу підприємства. Проведено діагностику стану та ефективності управління економічним потенціалом на досліджуваному підприємстві. Оцінено ефективність використання основних та оборотних фондів підприємства, оцінку кадрового потенціалу. Проаналізовано ефективність використання фінансових ресурсів та стану підприємства у конкурентному середовищі. За результатами здійсненого у магістерській роботі проведене коригування оптимального розподілу капіталу підприємства. Запропоновано впровадження та розвиток інструментів цифрової логістики у систему управління економічним потенціалом. Сформовано пропозиції щодо вибору консервативної стратегії управління економічним потенціалом.
 • Документ
  Стратегічні імперативи управління персоналом промислового підприємства (по матеріалам ТДВ «Первомайськдизельмаш»)
  (2022) Химорода, І. І.; Жувагіна Ірина Олександрівна
  Одержані в ході дослідження результати в сукупності вирішують важливе науково-практичне завдання з подальшого розвитку теоретичних засад, розроблення методичних підходів і практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення управління стратегічних імператив розвитку трудового потенціалу підприємства. Досліджено теоретичні положення еволюційного розвитку теорії та практики управління кадрами, людськими ресурсами та персоналом. Проаналізовано структуру системи управління персоналом підприємства, на основі виокремлення підсистем: керівництва, організаційної структури та кадрів; управління трудовими відносинами, соціальним та корпоративним розвитком; правового та інформаційного забезпечення; функціонування та розвитку персоналу. Проаналізовано теоретико-методологічне підґрунтя стратегічних імператив методології управління персоналом підприємства. Запропоновано схему взаємозв’язку між: теорією управління персоналом; теорією життєздатності суб’єкта та концептуальної моделі життєздатності промислових підприємств. Здійснено оцінку особливостей стратегічних імператив управління персоналом промислового підприємства. Окреслено стратегічні імперативи ефективності використання трудового потенціалу підприємства. Визначена концепція стратегічних імператив управління трудовими ресурсами промислового підприємства. Запропоновано механізм впровадження інвестицій у інноваційний розвиток трудового потенціалу ТДВ «Первомайськдизельмаш».
 • Документ
  Шляхи підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства
  (2021) Чепіжко, Ольга Юріївна; Хмарська Ірина Анатоліївна; ;
  Тема кваліфікаційної магістерської роботи присвячена зовнішньоекономічній діяльності підприємства. Актуальність роботи полягає в тому, що в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів, які відбуваються в українській та світовій економіці та намагання України посилити свою позицію як конкурентоздатного суб’єкта світових економічних відносин постає нагальна потреба в удосконаленні механізму зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств. Саме тому держава повинна більше уваги приділяти стимулюванню виходу суб’єктів господарських відносин на зовнішні ринки та в той жи час приймати заходи щодо захисту вітчизняного товаровиробника на внутрішньому ринку. Основним завданням роботи полягає у розкритті сутності зовнішньоекономічної діяльності підприємства, провести теоретичний аналіз законодавчої бази розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Провести аналіз фінансово-господарської діяльності досліджуваного підприємства, аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Також розробити і обґрунтувати заходи щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності досліджуваного підприємства.
 • Документ
  Обґрунтування бізнес-плану підприємства
  (2021) Чабанюк, О. В.; Хмарська Ірина Анатоліївна
  Тема кваліфікаційної магістерської роботи присвячена розробці бізнес-плану підприємства, та є актуальною, оскільки опанування мистецтва складання бізнес-планів сьогодні стає доцільним з кількох причин: в економіку йде нове покоління підприємців, багато хто з них ніколи не керували якою-небудь комерційною структурою, і тому дуже погано уявляють все коло своїх проблем, особливо в ринковій економіці. У роботі наведені теоретико-методологічні основи бізнес-планування, розглянуто сутність бізнес-планування та необхідність його розроблення, методологію бізнес-планування на підприємстві. Проведено аналіз економічної діяльності підприємства, наведена загальна характеристика підприємства, досліджено маркетингову діяльність молокопереробного заводу. Запропоновано бізнес-план створення технологічної лінії по виробництву солодких сирків на досліджуваному підприємстві, як напрямок підвищення ефективності діяльності підприємства. У висновках підводяться підсумки проведеного дослідження. У списку використаної літератури подаються джерела, на основі яких було здійснене наукове дослідження.
 • Документ
  Удосконалення управління логістичною діяльністю підприємства
  (2021) Боровик, Ілля Олександрович; Мігай Наталя Борисівна
  Кваліфікаційну магістерську роботу присвячено проблемі управління логістичною діяльністю підприємства в сучасних умовах господарювання. В роботі вивчено сутність поняття логістична діяльність. Досліджено основні інструменти та принципи управління логістичною діяльністю підприємства. Визначено фактори впливу на логістичну діяльність підприємства та методичні підходи до оцінки її ефективності. Проведено оцінку ефективності логістичної діяльності досліджуваного підприємства. Оцінено фінансово-економічний стан підприємства, розраховано показники ліквідності та прибутковості, визначено їх вплив на логістичну діяльність. За результатами здійсненого у магістерській роботі дослідження сформовано напрями удосконалення управління логістичною діяльністю досліджуваного підприємства. Розроблено пропозиції щодо оптимізації логістичних витрат підприємства, удосконалення процесу управління логістичними ризиками та впровадження WMS – системи управління складом. Це дозволить удосконалити структуру управління логістичною діяльністю та сформувати цифро орієнтовану логістичну систему підприємства
 • Документ
  Управління маркетинговим потенціалом підприємства
  (2020) Уруський, Олександр; Uruskyi, Oleksandr; Хмарська І. А.
  Досліджено сутність "управління маркетинговим потенціалом підприємства, а також категорії розвитку харчових підприємств і їх сукупного потенціалу". Акцентовано увагу на тому, що в сучасних умовах неможливо забезпечити результативність діяльності на засадах орієнтації лише на ефективне використання наявних потужностей. Одним з ключових ресурсів підвищення ефективності діяльності підприємств є використання маркетингового підходу, формування та розвитку маркетингового потенціалу. У роботі наведені алгоритми взаємодії стратегічного управління маркетинговим потенціалом підприємства та його розвитком. Зроблено висновок про те, що результати дослідження маркетингового потенціалу дозволяють підприємству зрозуміти, який рівень використання його можливостей на ринку, виявити слабкі місця, що не дозволяють в достатній мірі реалізувати прийняті стратегічні і тактичні рішення щодо розвитку діяльності. Запропоновано напрямки підвищення ефективності використання маркетингової політики підприємства, удосконалення асортиментної політики, та покращення маркетингових комунікацій. У висновках підводяться підсумки проведеного дослідження. У списку використаної літератури подаються джерела, на основі яких було здійснене наукове дослідження.
 • Документ
  Діагностика фінансового стану підприємства та напрями його поліпшення
  (2020) Авдєєнко, Анна Сергіївна; Avdieienko, Anna Serhiivna; Мігай Н. Б.
  Кваліфікаційну магістерську роботу присвячено діагностиці фінансового стану підприємства та методам його покращення у кризовій ситуації. В роботі вивчено сутність поняття оцінки фінансового стану підприємства у сучасних умовах, досліджено методи діагностики фінансового стану підприємства та узагальнено підходи до прогнозування показників фінансового стану суб’єкта господарювання. Проведено аналіз фінансово-господарської діяльності досліджуваного підприємства, вивчено динаміку показників фінансової стійкості, платоспроможності, оцінено фінансові результати діяльності підприємства за останні три роки. Також здійснено оцінку та прогнозування ймовірності банкрутства підприємства. За результатами здійсненого у магістерській роботі дослідження запропоновано заходи мобілізації резервів підвищення рівня стійкості фінансового стану підприємства, серед яких зменшення собівартості продукції, оптимізація співвідношення власного та позикового капіталу підприємства, зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості. Обґрунтовано заходи оптимізації капіталу підприємства.
 • Документ
  Оцінка інвестиційної привабливості підприємства та засоби впливу на її підвищення
  (2020) Чудочкін, Віталій; Chudochkin, Vitalii; Жувагіна І. О.
  У результаті дослідження еволюції теорії інвестиційного потенціалу виявлено наявність різних позицій до трактування його сутності та складових. Дослідження трансформації підходів до оцінки потенціалу підприємства дало можливість виділити основних її користувачів та обґрунтувати концептуальну модель оцінки інвестиційного потенціалу підприємства на основі виділення двох блоків оцінки. За допомогою компаративного аналізу систематизовано існуючі методи оцінки інвестиційного потенціалу підприємства за такими групами: кількісні, якісні, змішані. Проведене дослідження обумовило необхідність розширення спектру чинників впливу на формування та розвиток інвестиційного потенціалу підприємств. Оцінку сприятливості зовнішнього середовища формування інвестиційного потенціалу підприємства запропоновано проводити на основі науково-методичного підходу, який ґрунтується на розрахунку основних показників зовнішнього середовища розвитку інвестиційно-фінансової та результуючої складових інвестиційного потенціалу підприємства. На основі проведеного дослідження, було рекомендовано основні стратегічні напрямки розвитку підприємства, зокрема: зменшення залежності від постачальників сировини і матеріалів; підвищення гнучкості виробничого устаткування на основі організації тісної взаємодії з підприємствами промисловості; інтенсифікація процесів дослідження ринку та організація довготривалої співпраці з дизайнерськими фірмами. Оцінка інвестиційної привабливості досліджуваного підприємства дозволила визначити основні напрямки його подальшого розвитку, що сприятиме поглибленню процесів структурної адаптації промисловості з обов’язковим дотриманням принципів стійкого розвитку. У кваліфікаційній магістерській роботі було здійснено дослідження основоположних питань та окреслено загальні вимоги до охорони праці на підприємстві.
 • Документ
  Трудовий потенціал підприємства та напрями підвищення його використання
  (2020) Гришина, Анастасія; Hryshyna, Anastasiia; Жувагіна І. О.
  Одержані в ході дослідження результати в сукупності вирішують важливе науково-практичне завдання з подальшого розвитку теоретичних засад, розроблення методичних підходів і практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення управління розвитком трудового потенціалу підприємства. У процесі проведеного дослідження визначено зміст поняття "трудовий потенціал підприємства" на основі аналізу існуючих підходів. Обґрунтовано вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на рівень розвитку трудового потенціалу підприємства. Доведено необхідність систематичної координації цілей розвитку трудового потенціалу з цілями розвитку підприємства на основі врахування виробничого, фінансового, маркетингового, управлінського, інноваційного, інформаційного і соціально-культурного потенціалів. Обґрунтовано, що доцільно розглядати функції аналізу розвитку трудового потенціалу підприємства, його прогнозування та планування, організації управління, мотивації, контролю та регулювання розвитку трудового потенціалу суб’єкта господарювання. Узагальнення наявного вітчизняного та зарубіжного досвіду в сфері інвестування у трудовий потенціал дозволило обґрунтувати та систематизувати основні вимоги та визначальні напрями оптимізації процесу інвестування підприємством коштів у інноваційний розвиток трудового потенціалу із метою досягнення ним умов продуктивного та перспективного професійного розвитку працівників підприємства. Запропоновано організаційно-економічний механізм управління трудовим потенціалом підприємства відповідно до потреб інноваційної економіки. Визначено, що тільки за умови комплексного поєднання науки і техніки, інтеграції знань і провідного досвіду, формування системи обміну та передавання знань буде створено принципово нове знання, здійснена підготовка висококваліфікованих фахівців.