124 "Системний аналіз"

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • Документ
  Дослідження бізнес-моделей організації підприємства та розробка інформаційної системи прийняття рішень щодо їх бізнес-організації
  (2021) Паладій, Д. О.; Михелєв І. Л.
  Дипломна робота “Дослідження бізнес-моделей організації підприємства та розробка інформаційної системи прийняття рішень щодо їх бізнес організації” присвячена аналізу існуючих бізнес-моделей та побудові власної моделі на основі існуючих, а також створення системи відбору кандидатів для прийняття на ту чи іншу посаду. Стрімкий розвиток нових підприємств приносить багато різних компаній на ринку надання послуг і їх результати існування дуже різняться. Актуальність роботи полягає в створенні системи для надання повного спектру послуг і правильної побудови кожного кроку для правильного функціонування. Дана робота містить інформацію про опис бізнес-моделей та процесів, алгоритм побудови, інформацію про використане програмне забезпечення на підприємстві, результати роботи і систему відбору кандидатів. Пояснювальна записка до дипломної роботи виконана на 101 сторінці, містить 51 рисунок, 3 таблиці, 1 додаток та список використаної літератури з 13 найменувань.
 • Документ
  Дослідження методів і алгоритмів розпізнавання мови та розробка системи голосового управління
  (2021) Заіченко, Т. С.; Книрік Н. Р.
  Дипломна робота викладена на 90 сторінках, вона містить 6 розділів, 23 ілюстрації, 7 таблиць, 14 джерел в переліку посилань. Об’єктом розгляду є методи та алгоритми розпізнання мови системою голосового управління. Предмет роботи – програмна реалізація системи голосового управління. Метою роботи є розробка системи голосового управління ПК за допомогою Python. У першому розділі представлені основні поняття роботи типової системи голосового управління. У другому розділі розроблена структура та алгоритм роботи системи голосового управління. В третьому розділі представлена програмна реалізація та підтвердження працездатності програми. Четвертий розділ містить розрахунок економічної ефективності програми. У п’ятому розділі розглянуті основні заходи щодо охорони праці та техніки безпеки. В останньому розділі дипломної роботи було досліджено вплив виробничих факторів на оточуюче середовище. За результатами роботи зроблено висновки та пропозиції щодо створення та використання системи голосового управління.
 • Документ
  Методи оптимізації та технології побудови маршрутів для перевезення вантажів
  (2020) Корня, А. В.; Гайдаєнко О. В.
  Пояснювальна записка до дипломної роботи містить: 94 сторінок, 19 рисунків, 12 таблиць, 13 джерел. Метою даної роботи є дослідження методів оптимізації транспортних перевезень та вдосконалення математичної моделі класичної транспортної задачі, завдяки якої розробка опорного плану перевезень має бути більш ефективною за рахунок введення нових обмежень на завантаженість і якість покриття доріг. Вдосконалення моделі обумовлено необхідністю дуже часто перебудовувати маршрут від пунктів відправлення до пунктів призначення за умов погіршення погодних умов напередодні виконання перевезення тощо. В ході виконання даної роботи було проаналізовано модель класичної транспортної задачі, проведено дослідження найбільш популярних методів оптимізації перевезень, доведено актуальність даного дослідження та обґрунтовано мету вдосконалення математичної моделі транспортної задачі, сформовані критерії ефективності відповідно до поставленої задачі. Вдосконалена математична модель транспортної задачі була проаналізована та досліджена на основі експериментальних розрахунків. В роботі також розглянуто практичне застосування вдосконаленої моделі, що доводить її ефективність та актуальність дослідження.
 • Документ
  Системно-аналітичне дослідження вантажних операцій на припортовій залізниці
  (2020) Казимиренко, Ю. О.; Kazymyrenko, Yuliia; Міхелєв І. Л.
  Магістерська робота ''Системно-аналітичне дослідження вантажних операцій на припортовій залізниці'' за спеціальністю 124 ‒ системний аналіз. Робота присвячена вирішенню важливого науково-прикладного завдання управління вантажними операціями на припортових залізницях на підставі нового системно-аналітичного підходу з розробкою нового інформаційного забезпечення. Мета роботи ‒ за допомогою методів системного аналізу дослідити процеси функціонування транспортно-технологічних систем припортових залізниць і розробити інформаційне забезпечення завантаження суден. Наукова новизна виконаних досліджень полягати у наступному: • вперше для припортових залізниць застосовано синергетичний підхід до організації вантажних операцій, за допомогою якого визначено організаційні, економічні та експлуатаційні складові функціонування транспортно-технологічних систем як складних технічних систем • удосконалено підхід до управління вантажними операціями на припортових залізницях, який за рахунок розробки нової інформаційної системи дає змогу формувати завантаженість суден за принципами ефективного розміщення вантажів та скорочення терміну простою транспорту. Практичне значення роботи полягатиме у ситуаційному аналізі організаційно-технічних рішень з інформаційного забезпечення та розробці програми заходів щодо їх усунення. Результати роботи можуть бути застосовані у сучасній практиці стивідорних та логістичних компаній. Методи досліджень: синергетичний підхід, теорія складних систем, графічний метод інтерпретації причинно-наслідкових зав’язків, метод аналізу ієрархій, технології проєктування баз даних. Апробація роботи: результати були представлені на трьох Міжнародних науково-технічних конференціях і викладені у науковій статті. Робота написана на 119 сторінках машинописного тексту, містить 22 рисунка, 23 таблиці, 1 додаток і список використаних джерел з 31 найменування.
 • Документ
  Аналіз методів управління та розробка інформаційної системи служби екстреної допомоги
  (2020) Курган, Д. О.; Чернова Л. С.
  Робота присвячена аналізу методів управління та розробки інформаційної системи служби екстреної допомоги. Мета роботи: провести аналіз методів управління та розробити інформаційну систему служби екстреної допомоги. Під час роботи сформовані вимоги до системи, розроблені основні проектні рішення за технічним, інформаційним та програмним забезпеченням, сформована робоча документація за програмним забезпеченням. Дипломна робота виконана на 111 аркушах машинописного тексту, містить 51 рисунків, 10 таблиць, 3 додатки, список використаних джерел містить 15 найменувань.
 • Документ
  Дослідження евристичних методів системного аналізу та розробка інформаційної системи відділення “Нова пошта“
  (2020) Яковлєва, І. Р.; Чернова Л. С.
  Робота присвячена розробці проекту інформаційної системи та дослідження методів оптимізації транспортних перевезень для побудови маршрутів поштового відділення. Метою розробки є дослідження існуючих методів оптимізації транспортних перевезень, розробка інформаційної системи для підвищення ефективності роботи та доставки товару за короткий час. Під час роботи сформовані вимоги до системи, розроблені основні проектні рішення за технічним, інформаційним та програмним забезпеченням, сформована робоча документація за програмним забезпеченням. Дипломна робота виконана на 133 аркушах машинописного тексту, містить 47 рисунків, 16 таблиць, 2 додатки, список використаних джерел містить 24 найменування.
 • Документ
  Дослідження методу масового обслуговування на АЗС і розробка ІС для колонки самообслуговування
  (2020) Щербинін, М. В.; Гайдаєнко О. В.
  Дипломна робота «Дослідження методу масового обслуговування на АЗС і розробка ІС для колонки самообслуговування» розробляється для повної автоматизації обслуговування на АЗС. Під час роботи формуються вимоги до системи, розроблюється концепція системи, технічне завдання. Далі проводиться дослідження методів, що використовуватимуться для реалізації визначених задач та вимог до підсистеми, розробка проектних рішень за технічним, інформаційним та програмним забезпеченням, формується робоча документація за програмним забезпеченням. Дипломна робота виконана на 108 сторінках друкованого тексту, містить 31 рисунок, 21 таблицю та має 2 додатки, які містять технічне завдання, код виконаної програми.