Матеріали конференцій (ЕІС та РК)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 62
 • Документ
  Розробка регулятору стабілізації упору рушійно-кермового пристрою автономного ненаселеного підводного апарату
  (2022) Грудініна Ганна Сергіївна; Hrudinina Hanna S.
  За результатами математичного моделювання рушійно-кермових пристроїв в косому потоці води отримано вибірку даних, що у векторній формі описує залежність упору РКП від кута та швидкості набігання потоку. За отриманими функціями визначено похибку загальної тяги РКП. Для стабілізації швидкості АНПА при роботі РКП в косому потоці розроблено регулятор, що апроксимує отриману залежність і визначає значення корегування сигналу керування.
 • Документ
  Розробка ієрархічної структури системи інформаційного обміну підводного апарата
  (2022) Сірівчук, А. С.; Клочков, О. П.; Sirivchuk A. S.; Klochkov O. P.
  Розробка системи інформаційного обміну підводного апарата зазвичай є окремим завданням при проектуванні кожного засобу підводної робототехніки. Одним з завдань сьогодення є створення такої структури системи інформаційного обміну, що забезпечить її модульність конструкції та зменшення зусиль на розробку унікальної для кожної серії апаратів системи. Для вирішення даного завдання пропонується використання трирівневої системи інформаційного обміну, яка забезпечить модульність системи.
 • Документ
  Основні шляхи розвитку науково-технічного напрямку «Морська робототехніка» в Україні
  (2022) Бабкін, Г. В.; Babkin, G. V.
  Сформульовано наукову проблему створення засобів морської робототехніки в інтересах України та зовнішнього ринку. Розглянуто шляхи реалізації наукової проблеми. Сформульована гіпотеза, яка передбачає використання сучасних інформаційних технологій. Розроблено концепцію реалізації наукової проблеми.
 • Документ
  Підвищення точності стабілізації швидкості АНПА при плоскому криволінійному русі
  (2021) Грудініна Г. С.; Овсянников В. М.; Hrudinina Hanna; Ovsiannykov Vasyl
  В роботі, шляхом математичного моделювання отримано діаграми залежності упору рушія автономного ненаселеного підводного апарату (АНПА) від швидкості та кута потоку води, що набігає на гребний гвинт під час плоского криволінійного руху підводного апарату. Методом апроксимації експериментальних даних на базі штучної нейронної мережі синтезовано систему автоматичної стабілізації швидкості руху АНПА, висока точність роботи якої досягається за рахунок компенсації зниженого упору гребного гвинта, обумовленого роботою рушія у косому потоці води.
 • Документ
  Особливості роботи електродвигунів у генераторному режимі в багатодвигунних підйомно-транспортних механізмах
  (2023) Волянська Я. Б.; Волянський С. М.; Волянський Ю. С.; Баланський В. П.; Ковальчук М. С.; Volianska Ya.; Volyanskyy S.; Balanskyy V.; Kovalchuk M.
  В роботі розглянути особливості конструктивних схем із залежним та незалежним виконанням електромеханічних систем багатодвигунних підйомно-транспортних механізмів. Доведено доцільність розробки і використання в подібних електромеханічних системах універсального електротехнічного пристрою накопичення електричної енергії з подальшим його резервуванням, який дозволяє спростити конструкцію систем і, відповідно, зменшити витрати на їх конструктивне виконання та експлуатацію.
 • Документ
  Електропривод гільйотинних ножиць
  (2023) Войтасик, А. М.; Voitasyk Andrii Mykolayovych
  Представлено кінематичну схему та розроблено 3D-модель згідно до якої запропоновано реалізувати електроприводний механізм руху леза гільйотинних ножиць призначених для швидкого виготовлення плоских алюмінієвих заготовок товщиною до 4 мм, які у подальшому закладаються в основу відкритої рамної конструкції підводного транспортного засобу. Сформульовано основні технічні характеристики розробки та детально описано принцип роботи запропонованого електроприводного механізму руху леза.
 • Документ
  Моніторинг підводного середовища
  (2023) Войтасик, А. М.; Voitasyk Andrii Mykolayovych
  Розглянуто основні різновиди та особливості використання підводних систем, які застосовують у своєму складі підводні апарати та здатні вирішувати задачі реалізації моніторингу підводного середовища. Представлені зовнішні вигляди серійних зразків підводних апаратів розробки та виготовлення Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Запропоновано залучати підводні апарати різних конструктивних виконань з врахуванням особливостей їх умов застосування з метою підвищення ефективності та швидкодії процесу проведення моніторингу підводного середовища.
 • Документ
  Ескізний проект створення вантажного саморухомого підводного носія
  (2021) Блінцов, В. С.; Бабкін, Г. В.; Войтасик А. М.; Клочков, О. П.; Сірівчук, А. С.; Алоба Л. Т.; Blintsov, V. S.; Babkin, G. V.; Voytasik A. N.; Klochkov A. P.; Sirivchuk A. S.; Aloba Л. Т.
  Розглянуто основні проблеми, які потребують свого вирішення при розробці ескізного проекту вантажного саморухомого підводного носія. Сформульовано низку науководослідних і організаційно-технічних заходів, виконаних при виконанні ескізного проекту. Обґрунтовано перелік прийнятих технічних рішень для елементів і систем вантажного саморухомого підводного носія.
 • Документ
  Застосування засобів CFD моделювання для уточнення значення упору рушія в косому потоці
  (2023) Грудініна Г. С.; Hrudinina Hanna S.
  Методом математичного моделювання проведено дослідження гідродинамічних параметрів рушійно-кермового пристрою автономного ненаселеного підводного апарату (АНПА). Отримано залежності упору рушійних пристроїв типу гребний гвинт в поворотній насадці та гвинтова поворотна колонка при роботі в косому потоці води. В роботі пропонується виконати розрахунок гідродинамічних параметрів рушійного пристрою засобами Flow Vision.
 • Документ
  Відеобокс для підводного апарата
  (2023) Войтасик А. М.; Voitasyk Andrii Mykolayovych
  Розглянуті основні чинники та їх вплив на якість отримання візуальної інформації про підводне середовище при проведені робіт з залученням підводних апаратів. Представлені фотофрагменти проведення технічного обслуговування систем відеоспостереження та штучного освітлення діючого підводного апарата. Запропоновано застосовувати електроприводні механізми руху відеобоксу з метою забезпечення можливості зміни його положення відносно корпусу підводного апарата.
 • Документ
  Концепція модульного програмного забезпечення підводних апаратів
  (2023) Сірівчук, А. С.; Клочков О. П.; Sirivchuk A. S.; Klochkov O. P.
  Розробка нових засобів підводної робототехніки є актуальною задачею сьогодення. Одним з ключових етапів створення підводних апаратів є розробка його програмного забезпечення. Представлено опис бібліотеки базового класу підводного апарата для об'єктно-орієнтованої мови програмування.
 • Документ
  Актуальні напрямки досліджень щодо створення засобів морської робототехніки в інтересах України
  (2023) Блінцов, В. С.; Бабкін Г. В.; Данько С. В.; Фомбо Жюль; Blintsov V. S.; Babkin G. V.; Danko S. V.; Fombo Zhiul
  Розглянуто основні задачі проєктування, будівництва та експлуатації засобів морської робототехніки. Показано необхідність створення конкурентоспроможних безекіпажних надводних, підводних та літальних апаратів, які доцільно застосовувати при виконання підводних місій в інтересах України. Обґрунтовано необхідність створення автономних ненаселених підводних апаратів для гуманітарного розмінування акваторій.
 • Документ
  Система енергозабезпечення бортового обладнання автономного вантажного самохідного підводного носія
  (2023) Войтасик, А. М.
  Автономні самохідні підводні апарати застосовують при виконанні багатьох підводно-технічних робіт. Транспортування та установка вантажів на морському дні визначені одними з найбільш перспективних та технологічно складних. Для більшої ефективності їх реалізації запропоновано застосовувати автономні вантажні самохідні підводні носії. Метою даного дослідження є аналіз можливих варіантів проектування системи енергозабезпечення бортового обладнання автономного самохідного підводного носія під певні технічні вимоги. З цією метою застосовуються методи математичного і комп’ютерного моделювання для створення досліджуваних моделей, планування та обробки отриманих даних. В роботі представлено декілька варіантів реалізації системи енергозабезпечення серед яких визначено найбільш оптимальний варіант, що передбачає використання існуючих акумуляторних батарей зі схожими технічними параметрами.
 • Документ
  Концепція створення засобів морської робототехніки в інтересах ВМС ЗС України
  (2023) Войтасик, А. М.
  В роботі представлено перелік основних тактико-технічних характеристик засобів морської робототехніки для прихованого переміщення, транспортування і розміщення на морському дні корисних приладів і обладнання в рамках інтересів Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Наведені етапи створення спеціалізованого засобу морської робототехніки та представлено загальний перелік необхідних складових елементів його електрообладнання.
 • Документ
  Проект створення спуско-підйомного пристрою пневмоколісного крана
  (2022) Войтасик, А. М.
  В роботі наведено актуальність розробки спуско-підйомного пристрою пневмоколісного крана для виконання технічних задач на територіях яхт-клубів та портів з метою обробки вантажів у вигляді парусних та моторних яхт. Розроблено ескізний проект створення спуско-підйомного пристрою пневмоколісного крана, призначеного для переміщення вантажів масою до 10 т. Наведено технічні характеристики виробу та виконано опис його складових елементів.
 • Документ
  Розробка електропривода вантажної лебідки на колісній базі вантажопідйомністю 0,5 т
  (2022) Войтасик, А. М.
  В роботі запропоновано виріб, виконаний у вигляді спуско-підйомного пристрою, який відрізняється високою продуктивністю і ефективністю, а також відповідає всім вимогам безпеки при виконанні операцій обробки вантажів. При масі 0,73 т він здатний справлятися з вантажами до 0,5 т, піднімаючи їх на висоту до 30 м. Застосування вантажної лебідки на колісній базі в ряді випадків дозволяє відмовитися від використання іншої вантажопідйомної техніки на об’єкті проведення вантажопідіймальних робіт. Особливістю застосування електропривода вантажної лебідки, яка позитивно відрізняє його від подібних механічних підйомників, є можливість піднімати/опускати вантажі, не використовуючи ручну силу.
 • Документ
  Проблеми енергоефективності електропривода індивідуального моно- транспорту
  (2022) Войтасик, А. М.; Voitasyk, Andrii Mykolayovych
  Розглянуті основні технічні характеристики індивідуального електротранспорту, принципи їх керування та основні недоліки щодо експлуатації. Визначено індивідуальний моно- транспорт як найбільш енергоефективний. Запропоновано впровадити в систему керування рухом моно- транспорту пасивну екстремальну адаптивну систему автоматичного регулювання з метою підвищення рівня безпеки його експлуатації під час динамічного розгону.
 • Документ
  До концепції національного проекту «створення морських енергетичних комплексів з водневим циклом»
  (2012) Блінцов, В. С.; Запорожець, Ю. М.; Кудря, С. О.
  Останні роки економіка України знаходиться під тиском зростаючих цін на мпортований природний газ, який використовується переважно хімічною та металургійною галузями, продукція яких постачається переважно на експорт. У цьому сегменті витрачається вдвічі більший обсяг газу, ніж споживається населенням України. При цьому значна його частина використовується для вироблення водню, який використовуються у виробництві аміаку, метанолу, міндобрив, нафтохімічної продукції. Для зменшення залежності вітчизняної економіки від імпорту природного газу вбачається необхідним застосовувати альтернативні способи виробництва водню в промислових масштабах, зокрема, шляхом електролізу води, який також є поширеним і відпрацьованим технологічним процесом.
 • Документ
  Возможности усовершенствования электрических движительно-рулевых установок подводных аппаратов (с коллекторным электроприводом)
  (2012) Блінцов, В. С.; Ставинский, А. А.; Чекунов, В. К.; Шевченко, В. В.
  В последние десятилетия в промышленном регулируемом приводе электрические коллекторные двигатели (КД) постоянного тока практически вытеснены частотно-регулируемыми асинхронными, а также вентильными двигателями. Однако существуют сферы деятельности, в которых коллекторный электропривод постоянного тока является востребованным, в частности в объектах подводной и бронетанковой техники, а также электромобилях.
 • Документ
  Концепція формування технічного завдання на створення автономних підводних апаратів-роботів для ВМС ЗС України
  (2012) Блінцов, В. С.; Блінцов, С. В.; Красних, О. В.
  Розроблено концепцію формування технічного завдання на створення автономних підводних апаратів-роботів для ВМС ЗС України, яка спирається на наукомісткі складові формулювання підводних робіт, експлуатаційних властивостей, архітектурно-конструктивного типу АПА та його тактико-технічних характеристик.