Бакалаврські роботи (ПЛ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 11 з 11
 • Документ
  Розробка електронного довідника: "Структурно-типологічні характеристики мов країн Європейського Союзу"
  (2024) Войтович І. Р.; Voitovych I. R.; Дубова О. А.
  Войтович І. Р. Електронний довідник "Структурно-типологічні характеристики мов країн Європейського Союзу" : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти "бакалавр" – Миколаїв, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова – 2024 р. Кваліфікаційну роботу виконано на кафедрі прикладної лінгвістики гуманітарного навчально-наукового інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова – 2024 р. Керівник роботи – д-р філол. наук, професор О. А Дубова. Робота складається зі «Вступу», трьох розділів основної частини, загальних "Висновків", списку використаної літератури (75 найменувань). Загальний обсяг роботи становить 180 сторінок. Дипломне дослідження присвячено визначенню структурно-типологічних характеристик, що належать мовам країн Європейського Союзу. У роботі з’ясовано способи визначення структурно-типологічної характеристики мови. Обґрунтовано та розмежовано вживання понять тип мови та тип у мові. Проаналізовано терміни, які використовуються для позначення структурно-типологічних властивостей мови (типів у мові), а також визначено, що структурно-типологічними властивостями, які використовуються для визначення структурно-типологічної характеристики мови, є такі власне морфологічні типи в мові, як аморфізм, аналітизм, синтетизм. За допомогою алгоритму було проаналізовано українську, англійську, німецьку та французьку мови. У результаті аналізу українську мову було віднесено до синтетичних. Англійську, німецьку та французьку – до аналітичних. Інформація з дослідження систематизовано та упорядковано подається у довіднику, який складається з семи розділів, у яких представлено інформацію про можливості застосування довідника, окремими частинами подані структурно-типологічні характеристики досліджуваних мов.
 • Документ
  Розробка електронного посібника "Профілактика орфоепічних помилок в українському мовленні працівників ЗМІ"
  (2024) Мирінець О. А.; Myrinets O.; Гогоренко О. В.
  Дипломна робота присвячена вивченню орфоепічних помилок в мовленні ведучих миколаївських ЗМІ та розробці електронного посібника "Профілактика орфоепічних помилок в українському мовленні працівників ЗМІ". У першому розділі роботи розглядаються загальні засади сучасної української орфоепії, включаючи аспекти нормативності мовлення під впливом засобів масової інформації. Другий розділ аналізує конкретні орфоепічні помилки в мовленні ведучих миколаївських ЗМІ та пропонує коригувальні заходи. У третьому розділі описана методика створення електронного посібника, в якому визначено змістову структуру та викладено прийоми його створення. Робота завершується висновками, де узагальнені результати дослідження та підкреслено важливість розробленого електронного посібника для підвищення рівня орфоепічної правильності мовлення працівників ЗМІ. Також подано теоретичні відомості про сутність, вимоги та принципи створення електронних інформаційних сайтів, а також описано хід та обґрунтовано доцільність розроблення сайту за результатами проведеного дослідження.
 • Документ
  Створення електронного посібника з лінгвокультурології "Паремійний концепт ЖІНКА/WOMAN в українській та англійській мовах"
  (2024) Касюкова Яна Костянтинівна; Kasiukova Yana Kostantynivna; Мочалова Н. С.
  Створення електронного посібника з лінгвокультурології "Паремійний концепт ЖІНКА/WOMAN в українській та англійській мовах". Дипломна робота присвячена розгляду явища концепту в лінгвістичній науці, мовної картини світу. Розглянуто також питання про порівняльне вивчення концептів різних мов та запропоновано визначення терміну "паремійний концепт". У роботі проаналізовано паремії англійської та української мов, які вербалізують концепт ЖІНКА/WOMAN; виявлено ролі, ознаки та рекомендації, що стосуються жінки; визначено концептуальні ознаки, які перебувають в ядрі та на периферії концепту. Здійснено порівняльний аналіз ознак концепту в українській та англійській мовах; виявлено спільні та відмінні риси, які виражають оцінку тим чи іншим явищам та ролям жінки в обох мовах.
 • Документ
  "Особливості застосування сучасних інтерактивних технологій при роботі за методом CLIL в середній школі"
  (2024) Тамбовцева Г. Є.; Tambovtseva H.; Мочалова Н. С.
  Ця дипломна робота присвячена розробці та технічній реалізації електронного посібника для вивчення англійської мови в середній школі використовуючи методику CLIL та інноваційні інтерактивні технології. Методика CLIL, яка базується на інтеграції мовного та предметного навчання, стає дорогоцінним інструментом для покращення навчального процесу. У роботі детально проаналізовано концепцію створення електронного посібника, включаючи відео- та аудіоматеріали для розвитку навичок мовлення та аудіювання, інтерактивні завдання для активного засвоєння матеріалу та використання віртуальних ресурсів для поглибленого вивчення. Технічна реалізація базується на веб-платформі з використанням сучасних мов програмування та фреймворків, що забезпечує універсальний доступ та високий рівень взаємодії з користувачем. Враховуючи сучасні тенденції в освіті, електронний посібник також пристосований для використання на різних пристроях, включаючи мобільні телефони та планшети. Окремий акцент зроблено на гарантування безпеки та конфіденційності, а також на введення системи моніторингу та аналітики для вчителів, що дозволяє вчасно виявляти труднощі та адаптувати навчальний процес. Ця дипломна робота відкриває нові перспективи у сфері навчання англійської мови в середній школі, запропоновуючи практичні рекомендації для ефективного впровадження електронного посібника з методики CLIL за допомогою інтерактивних технологій. Результати дослідження сприятимуть покращенню методичних підходів та якості навчання, сприяючи розвитку знань та мовних вмінь учнів.
 • Документ
  Знаки-символи в художньому дискурсі Е. По: впливовий вимір (проблеми конструювання Інтернет-каталога)
  (2021) Юсупов, І.; Yusupov, I.; Щербак О. В.
  Юсупов І. «Знаки-символи в художньому дискурсі Е. По: впливовий вимір (проблеми конструювання Інтернет-каталога)». Роботу присвячено питанню проблеми конструювання Інтернет-каталога з теми «Знаки-символи в художньому дискурсі Е. По: впливовий вимір». У роботі охарактеризовано основні положення лінгвосеміотики як науки, охарактеризовано лінгвосеміотичний простір художнього твору та тексту. Охарактеризовано поняття знаку як центрального поняття лінгвосеміотики, висвітлено основні дефініції, ознаки, функції знаку-символу. У роботі було представлено кластерний підхід визначення семантики знаків-символів у художньому дискурсі Е. По, а також проаналізовано впливовий потенціал знаків-символів у художньому дискурсі Е. По. Перспективи дослідження пояснюються можливістю використання результатів під час офф- та онлайн викладання спецкурсів із лінгвосеміотики та НЛП, почасти – з дискурсології; у ході написання студентами курсових і дипломних робіт; у створенні традиційних та електронних словників.
 • Документ
  Термінологічні основи розробки автоматизованого словнику-мінімуму за спеціальністю «Суднові енергетичні установки»
  (2021) Любомська, І. М.; Черницький Б. В.
  В даній дослідницькій роботі, що подається на здобуття ступеня бакалавра, розглядається вивчення термінології cуднових енергетичних установок в більш широкому термінологічному полі суднобудування. В роботі зроблено спробу розглянути теоретичні досягнення світової термінології та термінографії останніх років, а також вибрати підхід до ефективного підбору, аналізу та систематизації предметної області та їх функціонування в термінологічних областях двох мов: англійської та української. В ході вивчення, було вирішено декілька допоміжних проблем, таких, як: когнітивний аналіз термінів cуднових енергетичних установок, перегляд морських технічних словників, розробка автоматизованого англійсько-українського словнику-мінімуму.
 • Документ
  Розробка електронного посібника з перекладознавства на тему: «Особливості перекладу юридичних текстів з англійської мови на українську»
  (2021) Жажка, Л. Р.; Zhazhka, L. R.; Мочалова Н. С.
  Жажка Л. Р. Розробка електронного посібника з перекладознавства на тему: «Особливості перекладу юридичних текстів з англійської мови на українську». Дипломну роботу присвячено питанню розробки методичного посібника довідкового характеру з перекладознавства на тему: «Переклад юридичних текстів з англійської мови на українську». У роботі охарактеризовано поняття юридичного тексту та висвітлено його основні характеристики, а також проаналізовано погляди вітчизняних та зарубіжних дослідників на класифікацію основних видів юридичного перекладу. Наведено основні лексичні та граматичні особливості перекладу юридичних текстів (контрактів). Проаналізовано основні труднощі в перекладі контрактів. Була запропонована покрокова методика перекладу контрактів, яка перш за все, передбачає аналіз основних лексичних та граматичних особливостей юридичних текстів, задля досягнення адекватності перекладу такого виду документів.
 • Документ
  Укладання автоматизованого навчального словника «поліеквівалентні терміни»
  (2021) Постоєв, І. І.; Філіппова Н. М.
  Дипломна робота Постоєва І. присвячена актуальній темі багатозначності термінів. Термін "поліеквівалентні терміни" використовується автором для того, щоб позначати полісемантичні терміни, які використовуються в різних галузях знань, тобто є прикладами міжгалузевої полісемії. Мета дослідження – укладання електронного навчального термінологічного словника, який може бути корисним довідником для тих, хто перекладає технічні тексти. Матеріалом слугували 100 ключових частотних термінів, відібраних з аутентичних англомовних технічних текстів. У Розділі 1 автор визначає підходи до розуміння понять "термін", "терміносистема", "поліеквівалентний термін", професіоналізм", "номенклатура"; у Розділі 2 він зосереджує свою увагу на огляді стану україномовної термінографії, взагалі, і навчальної термінографії, зокрема, а також на описі процедури укладання навчального термінологічного словника; у Розділі 3 показано алгоритм створення електронної версії словника. Укладений словник может стати у нагоді студентам-філологам, які вивчають курс "Теорія і практика науково-технічного перекладу".
 • Документ
  Розробка електронного посібника з методики викладання англійської мови на тему: «Використання ігрових цифрових ресурсів при навчанні лексики»
  (2021) Голуб, А. І.; Golub, A. І.; Мочалова Н. С.
  Голуб А. І. Розробка електронного посібника з методики викладання англійської мови на тему: «Використання ігрових цифрових ресурсів при навчанні лексики». Дипломну роботу присвячено питанню розробки методичного посібника довідкового характеру з методики викладання англійської мови на тему: «Використання ігрових цифрових ресурсів при навчанні лексики». У роботі було проаналізовано погляди провідних сучасних дослідників на поняття лексичної компетенції та ігрових цифрових ресурсів, а також досліджено теоретичні положення методики використання ігрових цифрових ресурсів. У дослідженні представлено особливості використання ігрових цифрових ресурсів при навчанні лексики. Також було запропоновано систему вправ із використанням ігрових цифрових ресурсів, які можуть поєднувати роботу з підручниками та застосування ігрових цифрових ресурсів, як при навчанні дітей безпосередньо на уроці, а також під час самостійної роботи.
 • Документ
  Електронний посібник з використання і коригування машинного перекладу
  (2021) Юрченко, І. В.; Yurchenko, І.; Дубова О. А.
  Юрченко І. В. Електронний посібник з використання і коригування машинного перекладу : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» – Миколаїв, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова – 2021 р. Кваліфікаційну роботу виконано на кафедрі прикладної лінгвістики Гуманітарного навчально-наукового інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова – 2021 р. Керівник роботи – д-р філол. наук, професор О. А. Дубова. Робота складається зі «Вступу», трьох розділів основної частини, загальних «Висновків», списку використаної літератури (40 найменувань), трьох додатків. Загальний обсяг роботи становить 76 сторінок. Дипломне дослідження присвячено визначенню шляхів ефективного виправлення найбільш частотних помилок, що здійснюються сервісом машинного перекладу Google Translate на матеріалі мовної пари «англійська → українська». Висвітлено зміст поняття «машинний переклад» і стимули його розвитку, досліджено типологію видів машинного перекладу, визначено універсальні/індивідуальні переваги/недоліки електронних ресурсів машинного перекладу, пояснено доцільність застосування систем машинного перекладу під час роботи з текстами різних стилів, а також описано типові помилки сервісу Google Translate на прикладах і, як результат, розроблено алгоритм постредагування отриманого перекладу користувачами систем машинного перекладу.
 • Документ
  Розробка методичного посібника з перекладознавства на тему: «Особливості аудіовізуального перекладу»
  (2021) Матвєєва, І. С.; Мочалова Н. С.
  Дипломна робота присвячена проблемі визначення місця аудіовізуального перекладу в перекладознавстві. У першому розділі дипломної роботи «Загальні відомості про аудіовізуальний переклад» систематизовано теоретичний матеріал із теми та розглянуто види аудіовізуального перекладу та його головні компоненти. У другому розділі «Практичні підходи до перекладу аудіовізуальної продукції» проведено лінгвістичний аналіз субтитрів і дубляжу на матеріалах конференцій TED TALKS, а також проаналізовано звукові та візуальні коди відеоряду. У третьому розділі роботи «Створення електронного посібника для кращого розуміння студентами аудіовізуального перекладу» розглянуто електронні платформи для навчання, розроблення субтитрування і дублювання. Описано електронний посібник, розроблений у рамках дослідження, та його структуру для засвоєння нового матеріалу та для самостійної роботи.