Навчально-методичні матеріали (Е та ПТ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 57
 • Документ
  Управління та поводження з промисловими відходами
  (2023) Благодатний В. В.; Магась Н. І.
  У методичних вказівках наведено методики визначення параметрів систем управління промисловими відходами. Наведено приклади розрахунків апаратів переробки рідких і твердих відходів. Методичні вказівки призначені для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 101 Екологія, освітньої програми «Екологія та охорона навколишнього середовища», а також для студентів за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища» і можуть бути використані у курсовому та дипломному проектуванні за названими спеціальностями.
 • Документ
  Управління та поводження з муніципальними відходами
  (2023) Благодатний В. В.; Магась Н. І.
  У методичних вказівках наведено методики визначення параметрів систем управління з побутовими відходами. Наведено приклади розрахунків апаратів переробки рідких та твердих відходів. Методичні вказівки призначені для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальності 101 Екологія, освітньої програми «Екологія та охорона навколишнього середовища», а також для студентів за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища» і можуть бути використані у курсовому та дипломному проектуванні за названими спеціальностями.
 • Документ
  Методичні вказівки до проходження наукового стажування магістрів (для студентів усіх форм навчання спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища»)
  (2021) Бродовська, Альбіна Вікторівна; Трохименко, Ганна Григорівна; Наконечний, Ігор Володимирович
  Мета даних вказівок – забезпечити магістрантів методичними вказівками з організації, проходження і захисту звітів з переддипломної практики. Метою переддипломної практики є закріплення і розширення знань, отриманих при освоєнні теоретичного курсу, формування навичок творчого професійного мислення шляхом оволодіння науковими методами дослідження, методами аналізу даних, формування аналітичної та виробничої діяльності, узагальнення отриманих результатів. Призначено для студентів усіх форм навчання спеціальностей 101 "Екологія" та 183 "Технології захисту навколишнього середовища".
 • Документ
  Економіка природокористування та організація управління в екологічній діяльності
  (2020) Літвак, С. М.; Літвак, О. А.; Магась, Н. І.
  Наведено порядок виконання практичних робіт при вивченні питань, пов’язаних з проблемами природокористування і визначення економічного механізму здійснення екологічної політики. Подано практичні завдання з прикладами розрахунків, довідково-інформаційний матеріал, список рекомендованої літератури і перелік питань поточного та підсумкового контролю знань. Видання має на меті допомогти студентам у засвоєнні теоретичного матеріалу, а також у виробленні практичних навичок у сфері економічного управління природокористуванням. Призначено для використання в освітньому процесі підготовки бакалаврів за спеціальностями 101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища».
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему "Прогнозування наслідків впливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на хімічно небезпечних об'єктах"
  (2020) Зубарєв, А. А.; Літвак, С. М.; Літвак, О. А.
  Наведено порядок виконання курсової роботи на тему "Прогнозування наслідків впливу небезпечних хімічних речовин при аваріях на хімічно небезпечних об'єктах" з дисципліни "Безпека у виробничих процесах та надзвичайних ситуаціях". Призначено для використання в освітньому процесі підготовки бакалаврів освітньої програми "Холодильні машини і установки" за спеціальністю 142 "Енергетичне машинобудування".
 • Документ
  Методичні вказівки до підготовки кваліфікаційної роботи бакалавра студентами спеціальності 101 "Екологія", галузь знань 10 "Природничі науки"
  (2020) Трохименко, Г. Г.; Наконечний, І. В.; Благодатний, В. В.
  Наведені структура і склад кваліфікаційної роботи бакалавра зі спеціальності 101 "Екологія" галузі знань 10 "Природничі науки". Викладено вимоги та рекомендації оформлення окремих розділів, пояснювальної записки та графічної частини роботи. Наведено приклади оформлення креслень, а також зміст презентації. Призначено для студентів денної форми навчання спеціальності 101 "Екологія". Можуть бути використані студентами інших спеціальностей та викладачами.
 • Документ
  Охорона праці в суднобудуванні
  (2009) Пістун, І. П.; Тубальцев, А. М.; Тубальцева, Н. П.
  Навчальний посібник містить основні відомості з правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних заходів щодо збереження здоров'я і працездатності працівників, які працюють у суднобудуванні. Для студентів кораблебудівних вузів і факультетів. Може бути корисним інженерам і технікам суднобудівних підприємств і організацій.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Управління та поводження з відходами"
  (2016) Благодатний, В. В.; Магась, Н. І.
  Наведено методики визначення параметрів систем управління промисловими та побутовими відходами, а також приклади розрахунків апаратів переробки рідких, твердих та газоподібних відходів. призначено для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування", а також для студентів спеціальності 8.00001 "Економіка довкілля та природних ресурсів".
 • Документ
  Методичні вказівки з дисципліни "Екологічна безпека суднобудування"
  (2014) Ремешевська, І. В.; Благодатний, В. В.; Титов, С. Д.
  Уміщено відповіді на основні питання, пов’язані з визначенням ступеня екологічної безпеки суднобудівного підприємства. Розглянуто особливості впливу технологічних процесів основних виробництв суднобудівного підприємства на навколишнє середовище та наведено алгоритм визначення його значущості. призначені для студентів денної і заочної форм навчання спеціальностей: Екологія та охорона навколишнього середовища, Економіка довкілля і природних ресурсів, Екологічна безпека. Можуть бути використані студентами інших спеціальностей, викладачами вищих навчальних закладів третього-четвертого рівнів акредитації, а також у системі перепідготовки та підвищення кваліфікації.
 • Документ
  Методичні вказівки до завдання до практичних занять з дисципліни "Охорона праці в галузі"
  (2013) Голубченко, Т. О.; Бідніченко, О. Г.
  У даних методичних вказівках з кожної тематики практичних занять наведені необхідні відомості, методика розрахунку, порядок виконання завдання, необхідна довідкова інформація, а також приклади щодо вирішення конкретних питань для поліпшення умов праці на виробництві. Призначені для студентів усіх спеціальностей, які вивчають дисципліну "Охорона праці в галузі", а також можуть використовуватись при виконанні розділу "Охорона праці" в дипломних проектах.
 • Документ
  Охорона праці в галузі
  (2017) Щедролосєв, О. В.; Коновалова, Г. В.; Мозговий, А. М.; Савельев, В. В.
  Навчальний посібник складається зі вступу; розділів "Теоретичні матеріали до модулів дисципліни"; "Тестові запитання зі змістовного модуля спеціальної підготовки"; "Безпечна експлуатація електроустановок споживачів", "Тестові запитання зі змістовного модуля спеціальної підготовки "Безпечна експлуатація вантажопідіймальних кранів, "Тестові запитання зі змістовного модуля спеціальної підготовки "Безпечна експлуатація вантажопідіймальних кранів, "Тестові запитання зі змістовного модуля спеціальної підготовки "Безпечна експлуатація парових і водогрійних котлів", "Тестові запитання зі змістовного модуля спеціальної підготовки "Безпечна експлуатація посудин, що працюють під тиском", "Тестові запитання зі змістовного модуля спеціальної підготовки "Безпечна експлуатація персональних комп’ютерів, списку рекомендованої літератури. Призначений для студентів освітнього рівня "магістр" денної й заочної форм навчання.
 • Документ
  Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни "Екологічна етика" для студентів денної форми навчання
  (2013) Щедролосєв, О. В.; Додонова, Г. В.; Мозговий, А. М.
  Наведено організацію і розподіл навчального часу, тематику лекційних занять, плани практичних занять, завдання для індивідуальної та самостійної роботи, системи поточного та підсумкового контролю знань, список рекомендованої літератури та джерел. Призначені для студентів другого курсу денної форми навчання, що навчаються за напрямом підготовки 030504 "Економіка підприємства".
 • Документ
  Методичні вказівки з виконання розрахунку величини опору захисного заземлення електротехнічної установки
  (2016) Ремешевська, І. В.; Грушина, О. Г.
  Уміщено необхідні теоретичні відомості щодо області застосування, характеристики та виконання заземлюючих пристроїв. Наведено методику і порядок виконання розрахунку величини опору штучного захисного заземлення електроустановки. Призначено для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей, які вивчають дисципліну "Охорона праці в галузі". Можуть використовуватися при виконанні розділу "Охорона праці" в дипломних проектах.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання магістерської роботи студентами спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища"
  (2018) Трохименко, Г. Г.; Благодатний, В. В.; Маркіна, Л. М.
  Наведено структуру і склад дипломного проекту (роботи) магістра зі спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". Викладено вимоги та рекомендації до оформлення окремих розділів пояснювальної записки та графічної частини роботи, приклади оформлення креслень, що складають графічну частину магістерської роботи, а також зміст презентації. Призначено для студентів та викладачів ВНЗ III - IV рівнів акредитації.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання магістерської роботи студентами спеціальності 101 "Екологія"
  (2018) Трохименко, Г. Г.; Благодатний, В. В.
  Наведено структуру і склад дипломного проекту (магістерської роботи) зі спеціальності 101 "Екологія", спеціалізацій "Екологія", "Раціональне природокористування". Викладено вимоги та рекомендації до оформлення окремих розділів пояснювальної записки і графічної частини роботи. Призначено для студентів денної форми навчання спеціальності 101 "Екологія". Можуть бути використані студентами інших спеціальностей, викладачами ВНЗ III - IV рівнів акредитації.
 • Документ
  Методичні вказівки з дисципліни "Методика викладання у вищій школі"
  (2016) Маркіна, Л. М.; Трохименко, Г. Г.
  Наведено основи теоретичного матеріалу дисципліни "Методика викладання у вищій школі", пов'язані з методами викладання та проведення аудиторних занять, практичних і лабораторних робіт, наукових досліджень та питань етики викладача і студента, а також контрольні питання і перелік основної літератури. Призначено для викладачів, аспірантів та магістрів будь-якої форми навчання і спеціальності. Можуть бути використані викладачами вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, а також у системі підвищення кваліфікації.
 • Документ
  Методичні вказівки до підготовки магістерської роботи студентами спеціальності 8.18010017 "Економіка довкілля та природних ресурсів" галузі знань 1801 "Специфічні категорії"
  (2015) Рижков, С. С.; Трохименко, Г. Г.; Благодатний, В. В.
  Наведені структура і склад магістерських робіт зі спеціальності 8.18010017 "Економіка довкілля та природних ресурсів". Викладено вимоги та рекомендації до оформлення окремих розділів пояснювальної записки та графічної частини роботи. Наведено приклади оформлення креслень, що складають графічну частину магістерської роботи, а також зміст презентації. Призначено для студентів денної форми навчання спеціальності 8.18010017 "Економіка довкілля та природних ресурсів". Можуть бути використані студентами інших спеціальностей, викладачами вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.
 • Документ
  Радіоекологія
  (2012) Трохименко, Г. Г.
  Розглянуто актуальні проблеми вивчення та основні поняття і положення радіоекології. З урахуванням основ фундаментальної екології висвітлені питання медико-біологічних ефектів радіації. Викладено методи проведення радіоекологічних досліджень та уявлення про природні та техногенні джерела радіоактивного забруднення довкілля. Розглянуто сучасну радіаційну ситуацію в Україні та особливості радіоактивного забруднення її екосистем, нормування радіоактивного навантаження і радіоекологічного моніторингу досліджуваних територій. Подано словник радіоекологічних термінів та основних понять. Рекомендовано для студентів екологічних, географічних, геологічних і біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти.
 • Документ
  Біогеохімія : конспект лекцій
  (2007) Трохименко, Г. Г.
  Розглянуто основні напрямки розвитку біогеохімії як науки, що виникла на межі біології, геохімії та екології. Описано основні положення В.І. Вернадського про біосферу, поняття про біогеоценоз та ландшафти, роль ґрунту в процесах, що відбуваються у біосфері, біогеохімічна роль живої речовини у розвитку гідросфери, літосфери та біосфери. Наведено закони розповсюдження хімічних речовин, показано шляхи трансформації органічних сполук у ґрунті. Призначено для студентів спеціальності "Екологія та охорона навколишнього середовища".
 • Документ
  Екологічна експертиза та оцінка впливу на навколишнє природне середовище
  (2013) Рижков, С. С.; Гіржева, О. Л.; Магась, Н. І.
  У навчальному посібнику систематизовано матеріали з теорії та практики екологічної експертизи. Висвітлено питання організаційно-правових основ проведення екологічної експертизи та оцінки впливу на навколишнє природне середовище, розглянуто екологічні вимоги до створення й експлуатації господарських та інших об’єктів, етапи процедури оцінки впливу на навколишнє природне середовище та екологічної експертизи, надано теоретичні та практичні рекомендації, а також порядок оформлення документації. Навчальний посібник призначений для студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також буде корисним для викладачів вузів, фахівців-практиків у галузі екологічної експертизи.