Матеріали конференцій (ТТіСПУ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 21
 • Документ
  Інтегральна оцінка ефективності суднових енергетичних установок з урахуванням теплообмінних апаратів
  (2021) Кузнецов В. В.; Kuznetsov V. V.
  Запропонований інтегральний показник для оцінки комплексної ефективності енергетичної установки, який враховує коефіцієнт корисної дії, екологічності, ресурсу та компактності. Виконаний розрахунок для суднової енергетичної установки з головним двигуном 12S90ME-C9.2 та утилізацією теплоти відпрацьованих газів. Отримані значення показали залежність ефективності і компактності енергетичної установки в залежності від ступеня інтенсифікації тепловіддачі в утилізаційному котлі.
 • Документ
  The carbon dioxide problem in internal combustion engines
  (2022) Kapitonov P. P.; Leybovych L. I.; Patsurkovskyi, P. A.
 • Документ
  Термостатичний конденсатовідвідник з ефектом термомеханічної пам’яті форми
  (2022) Пилипчак В. І.; Єпіфанов, О. А.; Pilipchak V. I.; Yepifanov O. A.
  Досліджено вплив способу виготовлення пружинних силових елементів із конструкційного сплаву ВСП-1 з ефектом термомеханічної пам'яті форми на основі інтерметаліду титан-нікель на їх деформаційно-силові характеристики. Встановлено, що деформаційно-силові характеристики пружинних силових елементів на основі інтерметаліду титан-нікель залежать від їх геометричних параметрів (діаметрів дроту та пружини, кроку навивки), способу термообробки та кількості циклів термосилового циклування. Наведено опис конструкції термостатичного конденсатовідвідника, розробленого на основі досліджень характеристик силових приводів із сплавів з ефектом пам’яті форми.
 • Документ
  Визначення умов комплексної технічної ефективності теплообмінних апаратів енергетичних установок
  (2022) Кузнецов В. В.; Чурсін Д. І.; Шевцов А. П.; Kuznetsov V. V.; Chursin D. І.; Shevtsov А. P.
  Для визначення комплексної технічної ефективності теплообмінних апаратів енергетичних установок об'єктів морської інфраструктури пропонується вирішення математичного завдання системного аналізу з невизначеністю мети. Такий підхід дозволяє за рахунок раціонального компромісу цільових функцій вибрати показники теплообмінних апаратів енергетичних, технологічних та систем об'єктів морської інфраструктури з урахуванням умов обмеження. Спосіб раціонального компромісу заданих цілей реалізований у вигляді оптимістичного та песимістичного варіантів сукупності значень критеріїв як цільових функцій.
 • Документ
  Обгрунтування профілю поверхонь теплопередачі компактних теплообмінних апаратів с заданими масогабаритними показниками у складі енергетичних установок
  (2022) Кузнецов, В. В.; Kuznetsov, V. V.
  Представлені результати дослідження конвективного енергообміну при використанні круглих, еліптичних та плоскоовальних труб в якості поверхонь нагріву теплообмінних апаратів енергетичних установок. Показано вплив перерозподілу опорів форми і тертя на ефективність теплопередачі в окремих каналах різної форми. Отримано, для утилізаційних для дизельних та газотурбінних енергетичних установок, використання гладких еліптичних труб призведе до зменшення встановленої поверхні нагріву на 26…31 %, маси поверхні на 16…19 %, об’єму поверхні на 14…18 %, для регенераторів газотурбінних установок зменшення маси складе 12…18 %, об’єму – 12…14 %, для нагрівачів-утилізаторів повітряних турбінних теплоутилізуючих установок використання еліптичних гладких трубних поверхонь нагріву дозволить знизити масу майже на 28 %. При використанні досліджених поверхонь в утилізаційних котлах суднових енергетичних установок підвищення ефективності установки складе до 2,5 %.
 • Документ
  Визначення характеристик теплоенергетичних апаратів при нестаціонарності течії в пучках труб
  (2023) Кузнецов В. В.; Чурсін Д. І.; Шевцов А. П.; Kuznetsov V. V.; Chursin D. I.; Shevtsov A. P.
  Для поліпшення техніко-економічних характеристик енергетичних установок об'єктів морської інфраструктури визначені умови інтенсифікації процесів теплоенергетичних апаратів завдяки впливу нестаціонарності течії в пучках труб. Такий підхід дозволяє вибрати конструктивні показники енергетичних та технологічних теплообмінних апаратів, а також систем енергетичних установок з урахуванням технічних умов обмеження. Обґрунтовано, що інтенсифікація теплопередачі способом перерозподілу опору форми і тертя з урахуванням витрат енергії на переміщення теплоносіїв відповідає модифікованому фактору аналогії Рейнольдса.
 • Документ
  Вплив рециркуляції димових газів на техніко-економічні та екологічні показники роботи суднового допоміжного котла
  (2021) Єпіфанов, О. А.; Димо Б. В.; Пацурковський, П. А.; Язловецький А. В.; Yepifanov A. A.; Dymo B. V.; Patsurkovskyi, P. A.; Yazlovetsky A. V.
  Отримано дані про вплив рециркуляції димових газів на основні характеристики роботи суднового допоміжного котла типу Ольборг ОМ ТСІ паропродуктивністю 20,0 т/год. Рекомендовано коефіцієнт рециркуляції в діапазоні 10...15 %. При таких значеннях коефіцієнта рециркуляції опір газоповітряного тракту котла підвищується на 11,7...24,8 %, а викиди оксидів азоту знижуються на 32,5...43,9 %. Дослідження проводилося із застосуванням методу математичного моделювання.
 • Документ
  Шляхи підвищення ефективності видалення сірководню з повітря в газорідинних системах
  (2023) Пацурковський П. А.; Patsurkovskyi P. A.
  Представлено механізм формування зони проходження хімічних реакцій в місці контакту фаз. Оцінено глибину зміщення фронту хімічних реакцій всередину краплі з урахуванням тривалості існування краплі та швидкості дифузійних процесів. Наведено рекомендації щодо підвищення ефективності видалення сірководню з повітря.
 • Документ
  Інтенсифікація теплопередачі в сучасних суднових котлах
  (2023) Єпіфанов О. А.; Yepifanov O. A.
  Виконано аналіз методів інтенсифікації теплопередачі в сучасних суднових котлах. Наведено конструкції оребрення поверхонь нагріву та устроїв для інтенсифікації тепловіддачі в каналах. Рекомендовано залежності для розрахунку теплообміну в оребрених поверхнях та каналах.
 • Документ
  Підвищення ефективності суднових енергетичних установок профілюванням трубних пучків теплообмінних апаратів лунковими системами
  (2023) Кузнецов, В. В.; Шевцов А. П.; Kuznetsov, V. V.; Shevtsov A. P.
  Розглянуто напрямок підвищення ефективності суднових енергетичних установок шляхом використання в їх складі теплообмінних елементів, що реалізують інтенсивні способи переносу теплоти, які характеризуються переважаючим зростанням тепловіддачі над аеродинамічним опором. Методом дослідження є математичне моделювання процесів в енергетичних установках на рівні їх окремих елементів – теплового двигуна, енергетичних та технологічних теплообмінних апаратів. Адекватність математичної моделі, для дослідження ефективності енергетичних установок, обґрунтована за результатами верифікації та валідації шляхом порівняння результатів розрахунків з результатами фізичного експерименту, що мають розбіжність не вище 9,3 %. Метою дослідження є вдосконалення економічних, екологічних, ресурсних і масогабаритних характеристик енергетичних установок шляхом використання теплообмінних елементів з інтенсифікацією процесів конвективного переносу теплоти і маси шляхом використання оребрених поверхонь з лунками. Завдяки виконанню лункових систем на ребрах круглих труб зі спірально-стрічковим оребренням та еліптичних труб з пластинчастим оребренням можливе підвищення коефіцієнту тепловіддачі до 36 %, при цьому коефіцієнт опору пучка залишається незмінним. Використання теплообмінних апаратів із запропонованими теплопередавальними елементами у складі суднових енергетичних установок з малообертовими двигунами та газопаротурбінних установок дозволяє покращити їх економічні та екологічні характеристики. Отримано, що для танкерів типу PANAMAX підвищення коефіцієнта корисної дії суднової енергетичної установки складає 1,3 % завдяки використанню в утилізаційному котлі еліптичних поверхонь з пластинчастим оребренням і лунковими системами на ребрах. Індекс EEDI судна при цьому знизився на 1,7 %. Для контейнеровозів дедвейтом понад 100000 т зміна цих показників відповідно склала 2,5 та 2,7 % відповідно. Для суднової газопаротурбінної установки підвищення ККД склало 2,4 %.
 • Документ
  Експериментальне дослідження очищення лляльних вод від нафтопродуктів
  (2021) Лейбович, Л.І.; Пацурковський, П.А.; Першина, К.Д.; Стельмах, О.І.
  Проаналізовано можливість використання електрохімічного методу для очищення лляльних вод від нафтопродуктів. Представлено графік ефективності очищення води від нафтопродуктів в залежності від кратності циркуляції. Обґрунтовано доцільність проведення подальших експериментальних досліджень очищення нафтовмісних вод електрохімічним методом.
 • Документ
  Перспективы применения трубчатых поверхностей профилированных лунками в регенераторах ГТУ
  (2014) Мовчан, С. Н.; Соломонюк, Д. Н.
  Рассматриваются результаты работы ГП НПКГ "Зоря"-"Машпроект" по совершенствованию конструкции регенератора и уменьшению его массо-габаритных показателей.
 • Документ
  Питання інтенсифікації роботи сонячного колектора в охолоджуючому обладнанні
  (2014) Лейбович, Л. І.; Бензар, С. С.
  Метою даного дослідження стало підвищення ККД сонячного колектора і підвищенню температури в середині колектора для більш ефективної його роботи.
 • Документ
  Загрязнение поверхностей нагрева и тепловая эффективность вспомогательных котлов при сжигании водомазутных эмульсий
  (2013) Акимов, Александр Викторович; Горячкин, Владимир Юрьевич; Половец, Юрий Александрович
  Результаты расчетных исследований показали, что при переходе на сжигание ВМЭ с W r = 30 % периодичность очистки увеличивается от 1000 часов при W r = 2 % до 3000 часов при W r = 30 %, что объясняется уменьшением концентрации твердых частиц в потоке дымовых газов и влиянием акустических волн на толщину отложений.
 • Документ
  Исследование влияния температуры наружного воздуха на эффективность работы когенерационных установок парогазового цикла
  (2013) Долганов, Юрий Анатолиевич; Епифанов, Александр Анатолиевич
  Проведенное с помощью разработанной математической модели исследование позволяет на стадии расчетов определять диапазоны изменения электрической и тепловой мощности при изменении температуры наружного воздуха.
 • Документ
  Аналіз показників рідкої фракції технології БЦП
  (2013) Мирошниченко, М. В.; Маркіна, Л. М.; Рижков, С. С.
  Розглядаються показники рідкого продукту отриманого методом багатоконтурного циркуляційного піролізу.
 • Документ
  Дослідження турбоімпактного осадження частинок багатофазних сумішей палив підвищеного тиску
  (2013) Рижков, С. С.; Борцов, О. С.; Рижков, Р. С.
  Інтенсифікація турбоімпактного переносу полідисперсного середовища дозволяє збільшити сумарне осадження частинок від 10 мкм та частинок до 0,1 мкм до 99,1 %. Отримано оптимальний перепад тиску (0,09 МПа) у ступені попереднього очищення з розміром 20 мм, що відповідає вимогам до сепараційного обладнання.
 • Документ
  Осадження рідкої фази у турбоімпактних сепараторах багатофазних сумішей палив підвищеного тиску
  (2013) Рижков, С. С.; Борцов, О. С.; Рижков, Р. С.
  Встановлено, що найбільші значення осадження рідкої фракції спостерігається у турбоімпактному сепараторі з радіальним коагуляційним елементом.
 • Документ
  Дослідження газодинаміки 3D моделі турбоімпактного сепаратора з радіальним коагуляційним елементом палив підвищеного тиску
  (2013) Рижков, С. С.; Борцов, О. С.; Рижков, Р. С.
  Встановлено, що у 3D моделі сепаратора багатофазних сумішей палив підвищеного тиску зі ступенем очищення у 20 мм відбувається збільшення швидкості потоку через звужуючий канал, що призводить до осадження частинок завдяки струминному рівню очищення та перепад тиску до 0,09 МПа, що дозволяє використовувати даний турбоімпактний сепаратор у промислових потужностях.
 • Документ
  Турбоімпактний перенос частинок багатофазних сумішей палив підвищеного тиску у межах внутрішньої задачі
  (2013) Рижков, С. С.; Борцов, О. С.; Рижков, Р. С.
  Встановлено, що швидкість у каналі (внутрішня задача) збільшується у 2 – 2,5 рази, що дозволяє інтенсифікувати турбоімпактний перенос полідисперсного середовища в елементі сепаратора.