Статті (СтаРС)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 15 з 15
 • Документ
  Оцінка підприємницьких ризиків під час управління проектами за теорією ігор
  (2018) Лугінін, О. Є.; Looginin, O. Ye.
  Указано на необхідність використання апарату теорії ігор у прийнятті управлінських рішень за наявності ризиків і конфліктної ситуації в підприємницькій діяльності у разі невизначеності. За основними причинами невизначеності надано класифікацію видів ігор за прийнятими їх категоріями. На основі наведеного прикладу розглянуто практичну схему парної стратегічної гри, яка достатньо часто зустрічається на практиці у випадках однокрокової та змішаної стратегій гравців. Наведено напрями подальших досліджень у прийнятті управлінських рішень за математичними моделями.
 • Документ
  Застосування інформаційних технологій в забезпеченні міцності і вібрації суден та їх конструкцій
  (2018) Лугінін, О. Є.; Коршиков, Р. Ю.; Терлич, С. В.; Looginin, O. E.; Korshykov, R. Yu.; Terlych, S. V.
  Реалізуються комп’ютерно-орієнтовані математичні моделі загальної та місцевої міцності і вібрації суден. Розглядаються міцнісні задачі для судна і його конструкцій, які узагальнені і комп’ютеризовані авторами для практичних потреб і для використання в навчальному процесі в розрахунках таких балочних схем: загального поздовжнього згину судна у вертикальній площині на тихій воді, спуску його з поздовжнього похилого стапеля і постановці в сухий док для здійснення ремонтних робіт; поперечного згину нерегулярних суднових перекриттів; визначення форм і частот вільної вібрації корпусу судна.
 • Документ
  Комп’ютерно-орієнтований метод п’яти моментів в розрахунках згинання суднових перекриттів
  (2021) Лугінін, О. Є.; Терлич, С. В.; Коршиков, Р. Ю.; Luginin, O. Ye.; Terlych, S. V.; Korshykov, R. Yu.
  Вступ. На ранніх стадіях проєктування суден, їх спуску зі стапеля, постановці в док та в навчальному процесі можуть бути використані наближені методи оцінки загальної та місцевої міцності суден. Запропоновано нову версію удосконаленого та універсалізованого методу п’яти моментів (М5М). Метою дослідження є розробка нової версії М5М для стержневої моделі згинання суднових перекриттів із вирішенням таких завдань: врахування в балочній моделі суднових перекриттів нерегулярності розміщення балок головного напряму (БГН) та перехресних балок (ПБ) при їх непризматичності, довільності граничних умов,розподіленні навантаження на розглядувані балки; врахування деформації зсуву в стінках балок перекриття; врахування полосового навантаження від спускових доріжок та докового опорного пристрою (ДОП) під час докування суден. Результати. Розроблено комп’ютерно-орієнтований метод розрахунку згинання суднових перекриттів з урахуванням їх особливостей у проєктуванні суден, спуску зі стапелю та докуванні. Висновки. Розроблено алгоритм і розрахункову методикуз розгляду задач розрахунку згинання перекриттів у процесі проєктування суден,їх спуску з поздовжнього похилого стапелю та постановки в сухий або плавучий доки. Реалізована удосконалена балочна модель оцінки згинання суднових перекриттів на основі М5М, який поширений та універсалізований для практичних розрахунків з урахуванням таких факторів: нерегулярність розстановки балок перекриття, довільності їх граничних умов; розподіл навантаження між балками обох напрямів і видів навантаження на перекриття; врахування деформації зсуву в стінках балок; врахування особливостей деформування днищових перекриттів суден під час їх спуску з похилого поздовжнього стапелю і докування зарахунок розгляду полосового навантаження балок.
 • Документ
  The current status and prospects of modular houseboats construction and technical exploitation
  (2021) Shchedrolosiev, O. V.; Terlych, S. V.; Konovalova, H. V.
 • Документ
  Розрахунок параметрів остійності одноярусного контейнерного хаусботу
  (2022) Коновалова, Г. В.; Щедролосєв, О. В.; Терлич, С. В.; Konovalova, H. V.; Shchedrolosiev, O. V.; Terlych, S. V.
  Вступ. У зв’язку зі збільшенням популярності будівництва плавучих будин- ків (хаусботів) виникає необхідність розроблення методик забезпечення їх без- печної експлуатації. Хаусботи, згідно із класифікацією Регістру судноплав- ства України, належать до стоїчних суден навіть за наявності енергетичної установки. Для безаварійної експлуатації таких плавучих споруд необхідним є забезпечення остійності, враховуючи їх малу осадку у разі відносно великої вітрильності та, як правило, недостатньої надійності якірного та/або швар- товного пристроїв. Метою дослідження є отримання математичних залеж- ностей для визначення параметрів остійності (центру величини, поперечного та поздовжнього метацентрів для трьохпоплавкового понтону самохідного хаусботу). Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичною базою є наукові роботи в галузі проєктування та конструювання хаусботів, дебар- кадерів, понтонів, нормативно-правова база Регістру судноплавства України, а також дослідження щодо модульного формування та конструктивно-тех- нологічних рішень плавучих та берегових споруд. Методи дослідження. Для розрахунку плечей статичної остійності використано два основні методи теорії корабля: рівнооб’ємних нахилень та обертання відносно нерухомої вісі. Спосіб рівнооб’ємних нахилень передбачає проведення допоміжних ватерлі- ній, які наближено відсікають постійний об’єм підводної частини понтону. Недоліком такого методу є необхідність дублюючих обчислень для діючої та допоміжної ватерлінії, у зв’язку із чим виникає можливість накопичення похи- бок. Резюме. Вперше розроблено методичні рекомендації розрахунку остій- ності плавучих будинків на прикладі одноярусного контейнерного хаусботу. Запропоновані авторами математичні залежності та графічні пояснення до них дозволяють визначити параметри діаграми Ріда для різних розмірів понтону, його осадки та значень статей навантаження у разі мінімальної кількості вихідних даних.
 • Документ
  Вплив аеродинамічного сліду авіанесучого судна на динамічні параметри супутніх літальних апаратів
  (2021) Терлич, Станіслав; Terlych, S. V.
  Вступ. Турбулентність в атмосфері є одним із основних факторів ризику для авіації. Великі вихори, які виникають при обтіканні складного рельєфу берегової місцевості та стаціонарних берегових споруд, а також як й атмосферний супутній слід за авіанесучим судном, є серйозною загрозою для літальних апаратів, що здійснюють зліт або посадку. Актуальність. Залежно від обставин літальний апарат, який потрапляє у вихоровий слід за судном, може відчувати сильні збурення підйомної сили, моментів крену, рискання й тангажуючого моменту. Саме обмеження у вихровій безпеці в основному визначають мінімальні дистанції між кораблем і літальним апаратом при посадці. Зліт і посадка на палубу авіаносного корабля є найскладнішими режимами пілотування. Метою дослідження є моделювання обтікання надводної частини судна повітряним потоком і формування когерентних структур від його корпусу й надбудов (рубок, щогл, спеціальних пристроїв) під час руху судна, його швартування або стоянки на якорі, урахування впливу хитавиці судна на формування й еволюцію когерентних структур атмосферного супутнього сліду, оцінка параметрів впливу збуреного потоку від судна на літального апарату. Методи та технології. Під час дослідження застосовано сіткові методи розв’язання початково-крайових задач прикладної аеродинаміки (RANS: Reynolds-averaged Navier-Stokes) [2] і технології штучних нейронних мереж [3]. Отриманий результат не враховує в’язкої структури вихорів та «оцінки зверху» ступеня небезпечності вихорового сліду для літального апарату в супутньому сліді корабля. З іншого боку, вихоровий слід, який отримано сітковим методом, у силу високої схемової в’язкості, ураховуючи рихлу структуру вихорів, дає змогу дати «оцінку знизу». Зокрема, на рис. 6 спостерігається сплиття вихорового кластера (вихорів протилежного знаку) на значну висоту відносно поверхні моря. Висновки. 1. Створено комп’ютеру модель обтікання надводного корпусу та рубки судна повітряним потоком. 2. Отримано графічні залежності впливу хитавиці судна на формування супутнього аеродинамічного сліду за судном. 3. Виконано оцінку параметрів впливу збуреного потоку на літальні апарати в супутньому сліді в атмосфері за судном.
 • Документ
  Сучасні комп'ютерні технології і системи в задачах дослідження морехідних якостей суден
  (2022) Яглицький, Ю. К.; Кириченко, К. В.; Yahlytskyi, Yu. K.; Kyrychenko, K. V.
  Сучасний етап розвитку суднобудування та судноплавства характеризується створенням складних зразків морської техніки, якими все важче управляти і приймати правильні рішення при виникненні небезпечних ситуацій. Аналіз аварій суден свідчить про те, що значна їх частка пов'язана з незнанням фактичних показників мореплавства в штормових умовах, тому проблема забезпечення безпеки мореплавства в усі часи зберігається актуальною. Зростаючий вплив системи "людина-судно" в процесі експлуатації суден обумовлює необхідність врахування підвищених вимог до безпеки. Дослідження морехідних якостей виконуються на основі аналізу динаміки судна і вимагає розробки нових підходів, що забезпечують надійні методи прогнозу. Це підкреслює актуальність постановки задачі аналізу і дослідження обчислювальних системо-комплексів, що визначають поведінку судна в різних ситуаціях з використанням методів математичного моделювання. Сучасні можливості обчислювальної техніки відкривають перспективи широкого використання засобів і методів математичного моделювання поведінки судна в умовах безперервної зміни зовнішнього середовища. Бортові обчислювальні комплекси (БОК), що створюються в даний час в дослідницькому проектуванні, і повинні забезпечити автоматизовану підтримку прийняття рішень з безпеки мореплавання. Інтегрований БОК – це система інтелектуальної підтримки судноводія, яка призначена для визначення мореплавності судна в даних умовах плавання при режимі руху, який використовується, і як уникнути випадків втрати мореплавства. В сучасних умовах інтегровані БОК можуть бути складовою частиною глобальних комп'ютерних систем, найбільш перспективними напрямками застосування яких є "е-навігація" та безекіпажне судноводіння, які є одними з ключових напрямків розвитку інформаційних технологій у морської галузі. Вивченню особливостей сучасних комп'ютерних технологій і систем з аналізу та прогнозу морехідних якостей суден та інноваційних технологій "е-навігації" й безекіпажного судноводіння і присвячено представлене дослідження.
 • Документ
  Комплексне дослідження сучасних тенденцій "зеленого" судноплавства
  (2022) Яглицький, Ю. К.; Yahlytskyi, Yu. K.
  У наш час екологічні стандарти для суден стають дедалі жорсткішими, тому судноплавна галузь, яка є одним із перспективних засобів транспортування, що забезпечує більшу частину світової торгівлі, також відчуває суспільний тиск через необхідність удосконалення своєї роботи та вжиття заходів для зниження забруднень. Новітньою тенденцією в судноплавстві є так зване "зелене судноплавство" – комплекс технологічних інновацій, який привів до розроблення суден, обладнання та пального, які більш безпечні екологічно. Метою дослідження є аналіз можливостей застосування нових матеріалів, підвищення рівня енергоефективності судна, використання сучасних ефективних енергозберігаючих технологій у процесі створення суден, удосконалення енергоустановок судна, які відповідають новим вимогам екологічних стандартів і зменшують обсяг шкідливих викидів, розроблення екологічного та альтернативних видів палива, створення "екосуден". Результати. Розглянуті й досліджені основні напрями вирішення екологічних проблем у судноплавстві, які спрямовані на зменшення небажаних антропогенних змін навколишнього середовища. Висновки. У результаті проведеного дослідження обґрунтовано раціональність проведення розробок із таких питань: створення та класифікації нових матеріалів і технологій із використання композитів для корпусів суден, а також як багатофункціональних теплозвукоізоляційних матеріалів і покриттів; оптимізації обводів корпусів зі зміною дизайну та конструктивних особливостей судна; використання енергії вітру для підвищення рівня енергоефективності судна; удосконалення наявного досвіду у сфері розроблення й використання екологічного та альтернативних видів палива, зменшення негативного впливу на навколишнє середовище викидів із суден, а також побудови "екосуден" за принципами "зеленої логістики", яка дає можливість скоротити відходи й забруднення на всьому ланцюжку виробництва та поставок.
 • Документ
  Дослідження концепції віртуальної моделі судна у чотиривимірному просторі
  (2022) Яглицький, Ю. К.; Кириченко, К. В.; Yahlytskyi, Yu. K.; Kyrychenko, K. V.
  На світових ринках морської техніки в даний час відбуваються значні зміни, які пов'язані з оптимізацією виробничо-технологічних процесів, впровадженням автоматизованих систем проєктування і управління, розрахунком життєвого циклу виробів, масовим використанням сучасних інформаційно-обчислювальних систем. Зростаюча конкуренція у світовій практиці суднобудування, що постійно змінює набір інструментів САПР, змушує проєктні організації звертатися до нових технологій проєктування. Однією з самих обговорюваних технологій останніми роками є технологія створення інформаційної 4D-моделі судна, що об'єднує параметричну 3D-модель з графіками календарно-мережевого планування. Інформаційна 4D-модель судна робить можливою реалізацію великих проєктів за рахунок ефективного планування, контролю і управління процесом створення об'єкта, що передбачає наявність великого обсягу інформаційних даних і використання календарно-мережевих графіків. Для складання календарно-мережевих графіків планування, безумовно є потужні програмні комплекси (Microsoft Project, Oracle Primavera та ін.), які використовують класичні інструменти управління проєктами. Однак описуючи склад робіт, їх послідовність і взаємозв'язок, а також ресурси, які необхідні для їх виконання, ці програмні продукти не дають можливості побачити, як будуть виконуватися роботи і який буде отриманий результат. Саме для вирішення цих проблем і створюються комп'ютерні програми, які здійснюють взаємну ув'язку 3D-графічної моделі з часовою шкалою побудови об'єкта і дозволяють набагато ефективніше здійснювати процеси планування і прогнозування, вести контроль термінів і витрати ресурсів, виявляти і запобігати можливим просторово-часовим колізіям при створенні об'єкта (судна). У статті проаналізовано проблеми, які виникають під час неналежного впровадження нових інформаційних технологій, програмних продуктів та комп'ютерної техніки при створенні судна і зроблені висновки про можливість впровадження і наведені переваги повної віртуальної 4D-моделі судна. Ці питання залишаються актуальними і для сучасних дослідників новітніх інформаційних технологій створення віртуальних моделей судна.
 • Документ
  Еволюція екстер’єру корабля у світовому кораблебудуванні
  (2021) Терлич, С. В.; Татарченко, О. Б.
  У статті проведено короткий історичний аналіз еволюції екстер’єру бойових ударних кораблів із XVII до ХХ століття. З’ясовано основні критерії змінення форми корпусу, надбудов, димових труб, щогл корабля. Проаналізовано фактори технологічності форми корпусу, надбудов та конструкцій. Короткий огляд еволюції екстер’єру військового корабля показав, що у всі часи кораблебудівники намагались створити образний та гармонійний силует корабля. Сучасний корабель є складною об’ємнопросторовою структурою. Багато його розмірних співвідношень значною мірою визначені особливостями енергетичної установки та озброєння. З огляду на це, під час розроблення екстер’єру необхідно комплексно враховувати вимоги доцільності, економіки та естетики. Отже, якщо на перших етапах розвитку кораблебудування на екстер’єр кораблів більший вплив мали міфічні та естетичні чинники, то на сучасному етапі значний вплив на зовнішній вигляд флоту мають функціональні чинники, адже застосування передових технологій має вирішальне значення у сучасному кораблебудуванні. Історія еволюції екстер’єру корабля дотепер не стала предметом комплексного вивчення серед дослідників науки та техніки в Україні. Тому метою цієї статті є дослідження еволюції екстер’єру кораблів у світовому кораблебудуванні від найдавніших часів до наших днів. Авторами здійснено історичний, науково-технічний і експлуатаційний аналіз розвитку архітектури судів, на основі якого виявлено та введено в систему основні вимоги та обмеження, що впливають на архітектурно-конструктивний тип бойового корабля. Результати дослідження впроваджено у навчальний процес під час вивчення спеціальних дисциплін суднобудівного профілю та ознайомлення з історією світового кораблебудування.
 • Документ
  The current status and prospects of modular houseboats construction and technical exploitation
  (2021) Shchedrolosiev, O. V.; Terlych, S. V.; Konovalova, H. V.
 • Документ
  Дослідження впливу демпферуючого потоку рідини на коливання елементів загальносуднових систем та трубопроводів
  (2019) Терлич, С. В.
  В статті представлено рішення задачі досліджень впливу демпферуючого потоку в’язкої рідини на амлітудно-частотні характеристики коливань елементів загальносуднових систем та трубопроводів з урахуванням як динаміки рідини, так і зовнішніх навантажень: хитавиці судна, випадкового переміщення вантажу, нестандартної роботи суднових насосів. Складено вихідні диференційні рівняння другого порядку у часних похідних, призначено граничні умови, наведено розв’язок чисельними методами. Отримані величини перевірено із результатами практичного експерименту. Наведено аналітичні та графічні залежності.
 • Документ
  Сучасні підходи системного аналізу в оцінці підприємницьких ризиків
  (2019) Лугінін, О. Є.; Терлич, С. В.; Антофій, Н. М.; Looginin, Oleg; Terlych, Stanislav; Antofiy, Natalia
  Класифіковані економіко-математичні методі і моделі у прийнятті та прогнозуванні господарських рішень в умовах невизначеності зовнішньої та внутрішньої інформації. Розглянуто два підхода в оцінці ризиків проектів (завдань) при частковій та повній невизначеності інформації. При частковій невизначеності розглянуто такі моделі та економіко-математичні методи їх реалізація: статистичний, аналізу чутливості проекту, визначення точки беззбитковості, оцінки бета-ризику, стохастичного програмування, економетричного прогнозування, оптимізації завдань на основі принципу максимума Понтрягіна, теорії масового обслуговування, оптимізації завдань за деревом рішень, за теорією корисності, за підходом Байєса, за оцінкою «вартість-ефективніст», за моделями імітаційного моделювання, факторного та кластерного аналізу. При повній невизначеності інформації розглянуті методи й моделі на основі статистичних критеріїв Лапласса, Вальда, Севіджа, Гурвіца та теорії ігор за такими методами: парної і множинної гри, одно- та многошагової гри, з часткової та повної невизначеності, з нульової та ненульовою сумами. Надана стисла характеристика цих методів і моделей та сфер їх використання у реалізації господарських рішень для інноваційних проектів і завдань.
 • Документ
  Hoвi засоби підіймання затонулих об’єктів та конструкцій із використанням рідкого азоту
  (2021) Терлич, С. В.; Terlych, S. V.
  Представлені інженерні рішення використання рідкого азоту для заморожування води у відсіках і цистернах затонулих об’єктів, а також інженерних споруд, які були штучно затоплені для їх підйому на поверхню. Технологія може бути частково застосована для докування великих суден або повністю використана для підйому і докування середньотонажних і малотоннажних плавучих споруд. Представлені конструктивні схеми пропонованих установок, а так само функціональні і графічні залежності параметрів льоду в затоплених відсіках від характеристик зовнішнього середовища і потужності холодильної установки. Для підігріву рідкого азоту при переході його в газоподібний стан розроблені рекомендації розрахунку криогенного газифікатора, який частково використовує внутрішню енергію переходу води з рідкого до твердого фазового стану. Під час комп’ютерного моделювання доведена можливість використання до 47% теплоти фазового перетворення води за відсутності обмерзання тепло передавальних елементів газифікатора. У процесі дослідження розроблено комп’ютерну модель прогнозування маси льоду при безпосередній подачі рідкого азоту морської води і з’ясовано, що рідкий азот можна подавати у воду об’єкта, який продувається, і якщо виконувати відповідні технічні умови, лід на елементах газифікатора не створюватиме. Рідкий азот є ефективним, нешкідливим, інертним легко газифікується і одним із найдешевших засобів створення позитивної плавучості для затонулих об’єктів. Можуть бути різні типи установок використання рідкого азоту для суднопідіймальних робіт залежно від конкретних поставлених завдань. Лід, яка утворюється на трубопроводі-газифікаторі, загалом не впливає на хід суднопіднімального операції. Як ефективний засіб підігріву рідкого азоту в кріогенному газифікаторі можна використовувати забортну воду, використовуючи для цих цілей до 47% теплоти фазового переходу води з рідкого у твердий стан. У відповідних умовах можна безпосередньо подавати рідкий азот у воду об’єкта, який продувається, нехтуючи замерзанням води і створенням на виході трубопроводу пробок із льоду.
 • Документ
  Комп’ютерно орієнтований метод п’яти моментів у розрахунках згинання суднових перекриттів
  (2021) Лугінін, О. Є.; Терлич, С. В.; Коршиков, Р. Ю.; Luginin, O. Ye.; Terlych, S. V.; Korshykov, R. Yu.
  Вступ. На ранніх стадіях проєктування суден, їх спуску зі стапеля, постановці в док та в навчальному процесі можуть бути використані наближені методи оцінки загальної та місцевої міцності суден. Запропоновано нову версію удосконаленого та універсалізованого методу п’яти моментів (М5М). Метою дослідження є розробка нової версії М5М для стержневої моделі згинання суднових перекриттів із вирішенням таких завдань: врахування в балочній моделі суднових перекриттів нерегулярності розміщення балок головного напряму (БГН) та перехресних балок (ПБ) при їх непризматичності, довільності граничних умов, розподіленні навантаження на розглядувані балки; врахування деформації зсуву в стінках балок перекриття; врахування полосового навантаження від спускових доріжок та докового опорного пристрою (ДОП) під час докування суден. Результати. Розроблено комп’ютерно орієнтований метод розрахунку згинання суднових перекриттів з урахуванням їх особливостей у проєктуванні суден, спуску зі стапелю та докуванні. Висновки. Розроблено алгоритм і розрахункову методику з розгляду задач розрахунку згинання перекриттів у процесі проєктування суден, їх спуску з поздовжнього похилого стапелю та постановки в сухий або плавучий доки. Реалізована удосконалена балочна модель оцінки згинання суднових перекриттів на основі М5М, який поширений та універсалізований для практичних розрахунків з урахуванням таких факторів: нерегулярність розстановки балок перекриття, довільності їх граничних умов; розподіл навантаження між балками обох напрямів і видів навантаження на перекриття; врахування деформації зсуву в стінках балок; врахування особливостей деформування днищових перекриттів суден під час їх спуску з похилого поздовжнього стапелю і докування за рахунок розгляду полосового навантаження балок.