Магістерські роботи (М та ГП)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 9 з 9
 • Документ
  Європейський напрямок розвитку публічного управління в Україні: порівняльно-правовий аналіз
  (2021) Зелінський, В. О.; Zelinskyi, V. O.; Сікорський О. П.
  Зелінський В. О. Європейський напрямок розвитку публічного управління в Україні: порівняльно-правовий аналіз. Актуальність теми дослідження відображається у кардинальній трансформації організації та здійснення публічної влади в Україні, як цілісної системи. Оскільки, у сучасних умовах державно-правового розвитку нашої держави, права людини та становлення сучасного розуміння правового статусу особи стають головним стимулом до формування нових сфер відносин у суспільстві умовах науково-технічного прогресу та глобалізація, що, в свою чергу, зумовили зростання ролі цифрової трансформації (діджиталізація) у системі публічного управління. Саме тому питання реалізації органами державної влади й органами місцевого самоврядування своїх функцій та повноважень, їх взаємодії як у юриспруденції, так і у державному управлінні є предметом наукового дослідження для багатьох наук і цій проблемі присвячено досить значну увагу загалом. Магістерська робота складається з трьох розділів. В першому розділі проаналізовано становлення публічного управління в Україні та країнах Європи, а також надано розуміння публічного управління в Україні та визначено його структурну побудову і класифіковано за відповідними критеріями. В другому розділі проаналізовано адміністративно-правові засади здійснення публічного управління в Україні. У третьому розділі розглянуто міжнародні та європейські стандарти у галузі публічного управління та запропоновані шляхи удосконалення публічного управління в Україні. Наукова новизна роботи полягає у дослідженні адміністративноправових засад публічного управління з метою пошуку оптимальних шляхів його розвитку та забезпечення в Україні. Список використаних джерел містить 75 найменувань. Загальний обсяг роботи – 85 сторінок.
 • Документ
  Компетенція центральних органів виконавчої влади у морській галузі Сполученого Королівства та України
  (2020) Маргарян, В. В.; Margaryan, V.; Сандюк Г. О.
  Світовий океан завжди відігравав значну роль у життєдіяльності людства та забезпеченні його існування. На сучасному етапі розвитку людської цивілізації важливе місце посідають морські перевезення та видобуток природних ресурсів у акваторіях морів та океанів. З метою забезпечення належного захисту навколишнього природного середовища та оптимального використання Світового океану при здійсненні господарської та інших видів діяльності людини кожна з держав нормативно врегульовує порядок використання водного простору у межах своєї акваторії і визначає перелік державних органів, які у подальшому будуть формувати та реалізовувати державну політику у даній галузі. З часу становлення України як незалежної держави, центральні органи виконавчої влади у морській галузі стрімко розвиваються та забезпечують розбудову України як морської держави. Для формування ефективної системи центральних органів виконавчої влади України у морській галузі та оптимізації їх діяльності є необхідність врахування досвіду та наукових здобутків як нашої держави, так і зарубіжних держав. У розділі 1 даної роботи розглянута компетенція та система центральних органів виконавчої влади у морській галузі Сполученого Королівства. Розділ 2 присвячений аналізу системи центральних органів виконавчої влади у морській галузі України та компетенції даних державних органів. У розділі 3 аналізуються спільні та відмінні риси центральних органів виконавчої влади Сполученого Королівства та України у морській галузі, а також проводиться аналіз ефективності виконання даними державними органами завдань державного управління у їх сфері з метою надання відповідних пропозицій щодо вдосконалення їх функціонування. Таким чином, у даній роботі розглянутоо органи виконавчої влади у морській галузі таких країн, як Великобританія та Україна, проаналізовано законодавство на підставі і у межах якого діють зазначені державні органи та спроба порівняти системи цих органів, виділити їх позитивні та негативні риси з метою встановлення можливостей удосконалення законодавства і оптимізації функціонування державного апарату в Україні.
 • Документ
  Дослідження сучасних проблем у сфері уникнення подвійного оподаткування
  (2020) Есенов, М.; Esenov, M.; Сандюк Г. О.
  Актуальність теми магістерської роботи обумовлена важливістю питання уникнення подвійного оподаткування в міжнародних відносинах. У сучасних умовах поширення інтеграційних процесів, інтернаціоналізації та інтенсифікації економіки значно розширилось коло проблем, які вимагають розв’язання на міжнародному рівні. Найбільш гостро це зачіпає податкову сферу, оскільки податки визначають розвиток міжнародної торгівлі, рух інвестицій, здійснення міжнародних зв’язків. Розширення міжнародного співробітництва неминуче породжує подвійність (багатомірність) оподаткування. З огляду на це постає нагальна потреба детального вивчення сучасного стану усунення подвійного оподаткування у світовому масштабі та визначення напрямів вирішення цієї проблеми в Україні. В цілому магістерська робота складається з трьох розділів. В першому розділі досліджено правову природу міжнародного подвійного оподаткування. В другому розділі розглянуто поняття міжнародних податкових угод та їх види. В третьому розділі охарактеризовано механізм усунення міжнародного подвійного оподаткування. Практична значимість дослідження полягає в тому, що наукові положення, оцінки, висновки, пропозиції, отримані в ході написання магістерської роботи, можуть бути використані при вдосконаленні чинного законодавства України; послужити основою для подальших наукових пошуків у галузі податкового права; сприяти практичній діяльності компетентних органів держави, на яких покладено обов'язок забезпечувати міждержавне податкове співробітництво. Список використаних джерел містить 118 найменувань. Загальний обсяг роботи – 114 сторінок.
 • Документ
  Адміністративні послуги в Україні: адміністративно-правовий аспект
  (2020) Батаріна, А. В.; Batarina, A.; Достдар Р. М.
  Тема магістерської роботи присвячена розкриттю проблемних питань, які виникають під час надання адміністративних послуг. У зв’язку з цим, в роботі було досліджено теоретичний та практичний аспекти розвитку сфери надання адміністративних послуг в Україні.Як наслідок було здійснено аналіз правового регулювання у сфері надання адміністративних послуг в Україні, охарактеризовано порядок надання адміністративних послуг з метою надання удосконалення вже існуючих адміністративних послуг в цілому. В цілому магістерська робота складається з трьох розділів. В першому розділі досліджено історичні аспекти встановлення та розвитку сфери адміністративних послуг в Україні, розкрито зміст та проаналізовано нормативо-правове регулювання адміністравтиних послуг в Україні. В другому розділі розглянуто види та порядок надання адміністравтиних послуг в Україні, а також охарактеризовано повноваження суб’єктів, які надають адміністративні послуги. В третьому розділі охарактеризовано міжнародний досвід надання адміністративних послуг та шляхи удосконалення національного законодавства в даній сфері. Результати роботи або окремих положень представлені до практичного застосування під час визначення поняття адміністративної послуги та вироблення шляхів удосконалення правового регулювання надання адміністративних послуг в України. Список використаних джерел містить 126 найменувань. Загальний обсяг роботи – 102 сторінки.
 • Документ
  Теоретичні засади функціонування ювенальної юстиції в Україні
  (2020) Михайлов, О. С.; Mykhailov, О. S.; Дмитрук, І. М.
  В наші дні, враховуючи особливості вчинення злочинів, збільшення кількості кримінальних справ за участю неповнолітніх, особливо актуальним є вивчення та вдосконалення ювенальної юстиції як основного механізму попереджання злочинів за участю неповнолітніх. Крім того, багатоаспектний та гнучкий функціонал ювенальної юстиції може мати велике значення в процесі зменшення загальної кількості вчинених правопорушень. Перший розділ присвячений вивченню та аналізу теоретико-правових засад діяльності ювенальної юстиції. У цьому розділі охарактеризується поняття ювенальної юстиції, досліджується питання історіографії поняття й принципів ювенальної юстиції. У другому розділі виконано аналіз особливостей ювенальної юстиції в різних країнах, проаналізовано характерні риси в різних країнах та дана оцінка ролі ювенальної юстиції в Україні. Третій розділ спрямований на покращення механізмів функціонування ювенальної юстиції аналізу ефективності і подальшого вдосконалення ювенальної юстиції в Україні.
 • Документ
  Науково-практичний аналіз проблеми існування перевищення повноважень в Україні
  (2020) Курковський, А. О.; Kurkovsky, A. O.; Дмитрук, І. М.
  Протидія злочинам, які вчиняють службові особи юридичних осіб приватного права, є важливою проблемою в процесі становлення України як демократичної і правової держави. Шкода, яку заподіюють такими діяннями, полягає не лише у матеріальних втратах, а й у порушенні законних прав та інтересів людей. За опублікованими статистичними даними спостерігається тенденція зростання чисельності таких злочинів. Для ефективної боротьби з цим негативним соціально-правовим явищем необхідно, щоб правоохоронні і судові органи правильно і однаково розуміли таке поняття, як службова особа юридичної особи приватного права. А також правильно визначали перевищення повноважень данної особи. Розділ 1. «Нормативне регулювання проблеми «перевищення повноважень» в Україні» присвячений історично-правовому огляду антикорупційного законодавства України, суспільній небезпечності перевищення повноважень. Розділ 2. «Юридичний аналіз складу злочину за ознаками перевищення повноважень» включає характеристику об'єкт злочину, об'єктивної сторони злочину, суб'єкту злочину, суб'єктивної сторони злочину. Розділ 3. «Науково-практичні основи кримінально-правової оцінки матеріалів оперативно-розшукової діяльності за ознаками перевищення повноважень» містить загальну характеристику, класифікацію матеріалів оперативно-розшукової діяльності за ознаками перевищення повноважень, поняття кримінально-правової оцінки матеріалів оперативно-розшукової діяльності та критерії оцінки матеріалів оперативно-розшукової діяльності за ознаками перевищення повноважень.
 • Документ
  Місце договору міжнародної купівлі-продажу товарів в системі міжнародних комерційних контрактів
  (2020) Колесниченко, А. В.; Kolesnichenko, A.; Ломжець, Ю. В.
  Тема магістерської роботи присвячена аналізу системи міжнародних комерційних контрактів та місця в ній договору міжнародної купівлі-продажу товарів. Договір (контракт) міжнародної купівлі-продажу є найбільш поширеною юридичною формою зовнішньоекономічної угоди. Його розробка (вироблення умов і складання проєкту), укладання та виконання вимагають спеціальних знань і навичок, врахування специфічних особливостей зовнішнього ринку. За своїм характером цей контракт, як і всі зовнішньоторговельні операції, пов'язаний з правом більш ніж однієї держави, внаслідок чого природним чином ускладнюється нормативна правова база, що забезпечує його функціонування. Істотні відмінності між національними законодавствами окремих країн, що зберігаються незважаючи на тенденцію гармонізації правових систем держав, в тому числі, що належать до різних правових інститутів, зумовлюють перевагу регламентації таких угод міжнародними договорами. Разом з тим відносна нечисленність і розрізненість таких актів обумовлює значну роль колізійних норм національного законодавства, уніфікованих норм міжнародного приватного права і міжнародних звичаїв. Дослідження взаємодії цих чотирьох складових в теорії і практиці правового регулювання міжнародної торгівлі являє собою актуальну задачу юридичної науки. Магістерська робота складається з трьох розділів. В першому розділі досліджено історико-правові аспекти уніфікації права міжнародного комерційного контракту та охарактеризовано поняття міжнародного комерційного контракту, основні ознаки та принципи міжнародного комерційного контракту. В другому розділі розглянуто поняття і правове регулювання міжнародної купівлі-продажу товарів. В третьому розділі охарактеризовано порядок укладення міжнародного комерційного контракту, форма, зміст і структура договору міжнародної купівлі-продажу товарів. Список використаних джерел містить 54 найменування. Загальний обсяг роботи – 114 сторінок.
 • Документ
  Адміністративно-правове забезпечення ґендерної рівності проходження служби в Збройних Силах України
  (2020) Александрова, А. І.; Aleksandrova, A.; Сікорський, О. П.
  Тема магістерської роботи присвячена проблематиці інтегрування та забезпечення ґендерної рівності чоловіків і жінок під час проходження служби в ЗСУ. У зв’язку з цим, у роботі було досліджено теоретичний та практичний аспекти визнання, закріплення та реалізації принципів рівності чоловіків та жінок у секторі безпеки і оборони України із врахуванням ситуації збройної агресії проти України й необхідності розбудови ЗСУ за стандартами НАТО. Як наслідок, було досліджено загальні положення адміністративно-правового забезпечення ґендерної рівності під час проходження служби в ЗСУ, а також розглянуто міжнародні стандарти забезпечення ґендерної рівності з метою їх імплементації в законодавство України. Магістерська робота складається з трьох розділів. В першому розділі досліджено історико-правові аспекти становлення ґендерної рівності та охарактеризовано особливості забезпечення ґендерної рівності в ЗСУ як об’єкта адміністративно правового регулювання в цілому. В другому розділі розглянуто адміністративно-правові гарантії забезпечення ґендерної рівності проходження служби у ЗСУ, зокрема: проаналізоване правове регулювання забезпечення ґендерної рівності в ЗСУ, а також досліджено механізми реалізації ґендерної рівності в ЗСУ та розкрито особливості адміністративного і судового захисту. В третьому розділі охарактеризовано міжнародний досвід у сфері забезпечення ґендерної рівності у секторі оборони та його впровадження в Україні. Результати роботи або окремих положень представлені до практичного застосування щодо подолання прогалин чинного законодавства в частині забезпечення ґендерної рівності в ЗСУ, а також у практичному застосуванні деяких положень роботи щодо подолання дискримінації за ознакою статі у сфері безпеки і оборони. Список використаних джерел містить 110 найменувань. Загальний обсяг роботи – 96 сторінок.
 • Документ
  Адміністративно-правові засади проходження служби у підрозділах Морської піхоти Військово-Морських Сил України
  (2020) Александров, В. А.; Aleksandrov, V.; Сікорський, О. П.
  Тема магістерської роботи присвячена проблемі організації та діяльності підрозділів Морської піхоти ВМС України відповідно до стандартів НАТО. У зв’язку з цим, в роботі було досліджено теоретичний та практичний аспекти проходження служби у підрозділах Морської піхоти ВМС України, із врахуванням особливостей відродження даного виду збройних сил України після анексії Автономної Республіки Крим Російською Федерацією. Як наслідок, було досліджено адміністративно-правові засади проходження служби у підрозділах Морської піхоти ВМС України, а також розглянуто основні положення щодо організації та діяльності підрозділів Морської піхоти і підготовці особового складу відповідно до стандартів НАТО. В цілому магістерська робота складається з трьох розділів. В першому розділі досліджено історико-правові аспекти становлення Морської піхоти на теренах України, дано визначення служби у Морській піхоті ВМС України та розглянуто зміст і структура адміністративно-правового інституту служби у Морській піхоті ВМС України в цілому. В другому розділі встановлений адміністративно-правовий порядок проходження служби у підрозділах Морської піхоти ВМС України, зокрема: проаналізовані адміністративно-правові вимоги до професійної підготовки військовослужбовців Морської піхоти ВМС України, а також охарактеризований порядок зарахування на службу та припинення служби у підрозділах Морської піхоти ВМС України. В третьому розділі досліджено організаційно-правові гарантії проходження служби у підрозділах Морської піхоти ВМС України. Результати роботи або окремих положень представлені з метою пошуку оптимальних шляхів розвитку та запровадження нової Воєнної доктрини України відповідно до стандартів НАТО в цілому, а також у практичному застосуванні щодо подолання прогалин чинного законодавства в частині забезпечення безпеки і оборони підрозділами Морської піхоти ВМС Збройних Сил України. Список використаних джерел містить 61 найменування. Загальний обсяг роботи – 74 сторінок.