Магістерські роботи (А та КП)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 9 з 9
 • Документ
  Інститут нейтралітету у міжнародному праві
  (2021) Юн, А. Л.; Yun, A. L.; Бортник Н. П.
  Юн А. Л. Інститут нейтралітету у міжнародному праві Сьогодні нейтралітет як засіб вирішення конфліктів через переговори і пошук взаємовигідних рішень залишається в міжнародній практиці та доводить свою життєздатність. Проте, інститут нейтралітету потребує перегляду ряду концептуальних основ, що направлені на підвищення його ефективності та ролі у встановленні і підтримці міжнародного миру та безпеки, розширенні сфери його дії і пристосуванні до сучасних міжнародних реалій. З появою нових осередків конфліктів, обумовлених безпосередньо економічними інтересами розвинених країн, нейтралітет держав, що стоять на позиції неучасті у військових конфліктах, знову стає актуальним. У першому розділі під назвою «Теоретичні аспекти генези, змісту та форм нейтралітету як політико-правової категорії» наведені та проаналізовані існуючі дефініції поняття «нейтралітет» та його форми, розглянута генеза становлення та розвитку цього політико-правового явища. Другий розділ «Характеристика постійного нейтралітету як вищої форми його розвитку» розкриває поняття і зміст постійного нейтралітету як найвищої форми нейтралітету, способи його встановлення, можливість членства постійно нейтральних держав у міжнародних організаціях та міжнародно-правову відповідальність, яка настає за порушення цього статусу. У третьому розділі «Інститут нейтралітету в сучасних умовах розвитку міжнародно-правових відносин» йдеться, безпосередньо, про практику реалізації такого міжнародно-правового статусу, як нейтралітет на прикладі конкретних держав, а саме: Швейцарії, Австрії та Мальти, а також про перспективи подальшого розвитку нейтралітету у сучасному міжнародному праві.
 • Документ
  Кримінальна відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України
  (2021) Поповська, А. А.; Popovska, A. A.; Сікорський О. П.
  Поповська А. А. Кримінальна відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України. Актуальність теми дослідження відображається у злочинах проти основ національної безпеки України, які являються найбільш небезпечними посяганнями на суспільні відносини, оскільки останні забезпечують державну безпеку, обороноздатність, незалежність країни та її конституційний лад. Зокрема, без відповідної кримінально-правової охорони даної сфери соціальних відносин недопустиме нормальне функціонування держави та належних її інститутів в цілому. Тому, метою дослідження є загальний кримінально-правовий аналіз злочинів проти основ національної безпеки України, а також вивчення міжнародного досвіду у сфері забезпечення основ національної безпеки з метою їх імплементації. Магістерська робота складається з трьох розділів. В першому розділі досліджено історичний розвиток кримінального законодавства стосовно злочинів проти основ національної безпеки України. В другому розділі проаналізовано кримінально-правовий аналіз складів злочинів проти основ національної безпеки України. У третьому розділі розглянуто міжнародний досвід у сфері забезпечення основ національної безпеки та запобігання вчиненню злочинів проти основ національної безпеки України. Результати роботи або окремих положень проблеми національної безпеки України останніми роками є предметом активної дискусії серед вітчизняних та іноземних політиків та науковців. Список використаних джерел містить 91 найменувань. Загальний обсяг роботи – 95 сторінок.
 • Документ
  Правове регулювання доступу до публічної інформації
  (2020) Ясельська, А. С.; Yaselska, А.; Князєв В. С.
  Право на доступ до інформації в Україні є конституційним правом людини, яке передбачене і гарантоване статтею 34 Конституції України, а саме: право кожного на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань; право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір. Деякі фахівці стверджують, що доступність інформації є найбільш значущим зобов'язанням держави, його ще описують як «право осіб знати свої права і обов'язки (в області прав людини і основних свобод) і діяти відповідно до них». У розділі 1 «Правовий режим публічної інформації» проаналізовано поняття публічної інформації, зокрема, досліджено категорію «суспільний інтерес» як критерій публічної інформації, а також поняття «створеної» чи «готової» інформації як ознаки публічної інформації. У розділі 2 «Правове регулювання доступу до публічної інформації» висвітлено порядок доступу до публічної інформації, нормативно-правове забезпечення доступу до публічної інформації; проаналізовано суб’єктний склад відносин у сфері доступу до публічної інформації; порядок подання інформаційних запитів в різних формах; досліджено процедуру оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації. Розділ 3 «Міжнародні стандарти забезпечення доступу до інформації» містить сучасні тенденції в сфері вимог до доступу до публічної інформації України в контексті міжнародних стандартів. Список використаних джерел містить 50 найменувань. Загальний обсяг роботи – 84 сторінки.
 • Документ
  Корпоративні підприємства: особливості правового регулювання
  (2020) Ходжабердіев, Халикберді; Khodjaberdiev, Halykberdi; Ломакіна О. А.
  Магістерська робота присвячена ролі корпоративних утворень в системі економічного і соціального партнерства. Корпоративні підприємства як найбільш поширена форма організації підприємницької діяльності, акумулюючи в собі різні по галузевим і територіальним ознаками господарські освіти, складають основу економік більшості країн світу. З огляду на сучасний стан формування та розвитку корпоративного сектора національної економіки питання особливостей організації та функціонування корпоративних підприємств набувають особливої актуальності. Розділ 1 «Корпоративне підприємство: поняття, ознаки та місце серед інших юридичних осіб» присвячений дослідженню формування та розвитку корпоративних форм підприємництва в економіці України; аналізу поняття і ознак корпоративного підприємства. У розділі 2 «Класифікація корпоративних підприємств і особливості правового регулювання» розглянуті окремі особливості правового регулювання окремих видів корпоративних підприємств, зокрема: Товариство з обмеженою відповідальністю з двома і більше засновниками, господарські товариства, в тому числі, господарське товариство з одним учасником і кооперативи. Розділ 3 «Правовий статус корпоративних підприємств в Туркменістані» висвітлює правове регулювання корпоративних підприємств, їх класифікацію, порядок створення і функціонування згідно законодавства Туркменістану. Список використаних джерел містить 97 найменувань. Загальний обсяг роботи – 97 сторінок.
 • Документ
  Поняття непоіменованих договорів та особливості правового регулювання
  (2020) Сичугова, М. О.; Sichugova, M. O.; Ломакіна О. А.
  У темі магістерської роботи досліджено особливості непоіменованого договору, правове регулювання та основні види таких договорів. Проаналізовано ряд важливих питань: зміст «непоіменованого договору», межі свободи договору щодо вибору виду договору, що укладається; алгоритм кваліфікації непоіменованих договорів. В процесі роботи було використано законодавство України та зарубіжних країн, книги, статті. У розділі 1 «Поняття непоіменованих договорів та особливості правового регулювання» розглянуто особливості цивільно-правовового договору, принцип «дозволено все що не заборонено законом», а також поняття, зміст та правове регулювання непоіменованого договору. Розділ 2 «Аналіз окремих видів непоіменованих договорів» містить такі види: договір про надання медичних послуг, договір трансферу спортсмена, договір про надання освітніх послуг, договір про надання ритуальних послуг, дистриб'юторський договір. У розділі 3 «Правове регулювання непоіменованих договорів в окремих країнах» досліджено правове регулювання непоіменованих договорів в Росії, Німеччині, Франції, Молдові та інших країнах. Список використаних джерел містить 97 найменувань. Загальний обсяг роботи – 78 сторінок.
 • Документ
  Податкові правопорушення та боротьба з ними
  (2020) Козлов, І. О.; Kozlov, I. O.; Борко А. Л.
  Актуальність теми магістерського дослідження полягає у визначенні категорії – податкові правопорушення та способів боротьби з ними через аналіз встановленої юридичної відповідальності. Ці питання є вкрай актуальними, тому що не припиняється пошук оптимальної моделі оподаткування, яка б стимулювала платників податків до правослухняної поведінки, які б усвідомлювали, що сплата податків тягне за собою формування в державі соціальних благ. Емпіричну основу наукової роботи склали законодавчі та нормативні акти з питань оподаткування в Україні, матеріали Державної податкової адміністрації, Кримінальний Кодекс України, Податковий кодекс України, практика діяльності державних органів України та інших країн. У розділі 1 «Податкові правопорушення» розглянуто поняття та види податкових правопорушень, проаналізовано ознаки податкових правопорушень. У розділі 2 «Види юридичної відповідальності за податкові правопорушення» охарактеризовані особливості фінансово-правової, адміністративно-правової та кримінально-правової відповідальності. Розділ 3 «Іноземний досвід правового регулювання відповідальності за податкові правопорушення» складається із аналізу досвіду різних країн у сфері притягнення до юридичної відповідальності за податкові правопорушення. Список використаних джерел містить 62 найменування. Загальний обсяг роботи – 97 сторінок.
 • Документ
  Правовий статус суб’єктів господарювання у портовій діяльності України
  (2020) Козлов, А. С.; Kozlov, A.; Борко А. Л.
  Тема магістерської роботи присвячена розкриттю правового статусу суб’єктів господарювання у портовій діяльності України, ролі в економіці, обсягу їх функцій і повноважень. Емпіричну основу дослідження склали: законодавство України та зарубіжних країн, практика діяльності державних органів України та інших країн. У розділі 1 «Морепортова діяльність як різновид господарської діяльності» розглянуто становлення та розвиток портової галузі у системі галузей економіки як предмет правового впливу; досліджені правові засади державного регулювання господарської діяльності у сфері портової галузі України. Розділ 2 «Особливості правового статусу суб’єктів господарських відносин у портовій діяльності України» складається із аналізу правового статусу суб'єктів портової влади, суб'єктів портового господарства, суб'єктів господарювання – споживачів портових послуг або робіт, органів державної влади та місцевого самоврядування, що здійснюють організаційно-господарські повноваження у морських портах. Розділ 3 «Іноземний досвід правового регулювання господарських відносин у морських портах» присвячений огляду тенденцій розвитку правового регулювання господарських відносин у морських портах інших країн світу, запозичення передового досвіду на шляху інтеграції до Європейського Співтовариства, перспективам реформування системи господарських відносин у морських портах, механізму подальшого вдосконалення конкурентної політики України у визначеній сфері. Список використаних джерел містить 43 найменування. Загальний обсяг роботи – 102 сторінки.
 • Документ
  Захист конституційних прав біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту в умовах євроінтеграції
  (2020) Мунтян, А. В.; Muntian, A. V.; Седляр, Ю. О.
  Актуальність теми зумовлена проголошеним стратегічним курсом нашої держави на вступ до ЄС та виконанням зобов’язань за Угодою про асоціацію 2014 р., зокрема щодо співробітництва у сфері міграції, притулку та управління кордонами. Відсутність стабільного економічного стану, а також незадовільний соціально-політичний лад окремих країн призвели до активізації міграційних процесів серед населення планети. Негативні тенденції сучасної міграції полягають в тому, що мігрантами стають особи, які змушені залишити свої країни через громадянські війни, соціально-політичну нестабільність, дискримінацію тощо. Магістерська робота складається з трьох розділів. В першому розділі досліджено конституційні засади правового статусу біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту в Україні. В другому розділі проаналізовано набуття, реалізація і припинення правового статусу біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту в Україні. В третьому розділі розглянуто проблеми захисту прав біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту в умовах євроінтеграції. Результати роботи або окремих положень представлені до практичного застосування під час усунення прогалин вітчизняного законодавства у сфері захисту прав біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, а також під час проведення заходів з удосконалення міграційної політики та розробки довгострокової стратегії інтеграції біженців в українське суспільство. Список використаних джерел містить 94 найменування. Загальний обсяг роботи – 96 сторінок.
 • Документ
  Висновок судово-психіатричної експертизи в цивільному процесі
  (2020) Баландіна, В. Є.; Balandina, V. E.; Седляр, Ю. О.
  Актуальність теми дослідження обумовлена широким використанням різноманітних засобів доказування в цивільному судочинстві, серед яких одну з найважливіших ролей відіграє судова експертиза, що призначається у спорах у сфері цивільних правовідносин, вирішення яких складає компетенцію цивільних судів. Лише судова експертиза дає можливість встановити опосередкованим шляхом нові факти, які недоступні для безпосереднього пізнання, тобто ті юридичні факти, з якими норми матеріального права пов’язують виникнення, зміну та припинення правовідносин. Тому, метoю дoслідження є визначення правoвoї прирoди виснoвку експерта у справах прo визнання oсіб недієздатними. Магістерська робота складається з трьох розділів. В першому розділі розглянуто дієздатність в цивільному процесі, поняття судово-психіатричної експертизи в цивільному процесі, її призначення, види та порядок проведення судово-психіатричної експертизи. В другому розділі досліджено поняття, сутність та правову природу висновку експерта, види висновків та порядок формування висновку експерта. В третьому розділі проаналізовано практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при призначенні судово-психіатричної експертизи. Сфoрмульoвані у рoбoті пoлoження та прoпoзиції представлені до практичного застосування у закoнoдавчій сфері України для дoпoвнення та вдoскoналення нoрм, щo регулюють прoцес oфoрмлення виснoвку експерту та йoгo oцінку судом. Список використаних джерел містить 87 найменувань. Загальний обсяг роботи – 93 сторінки.