Статті (кафедри МП)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 12 з 12
 • Документ
  Analysis of dynamic characteristics of the inverter operating on a complex load
  (2020) Vereschago, E.; Kostiuchenko, V.; Novogretskyi, S.
  Створено імітаційну модель перетворювача з м'якою комутацією транзисторів. Застосовані нові методики розрахунку і засоби вимірювання еквівалентних частотних характеристик перетворювальних пристроїв з негативним зворотним зв'язком до завдань аналізу стійкості. Наведено порівняльний аналіз розрахункових частотних характеристик перетворювача в режимі нормального функціонування з характеристиками його лінійної моделі. Розглянуто особливості розрахунку еквівалентних частотних характеристик петлевого посилення ключових пристроїв. Відзначено, що саме еквівалентні частотні характеристики петлевого посилення описують взаємозв'язок частотних властивостей з динамікою перетворювачів напруги з широтно-імпульсною модуляцією і дозволяють достовірно визначити реальні запаси стійкості, прогнозують режими генерації і відкривають можливість отримання максимального негативного зворотного зв'язку в заданій смузі частот ключових пристроїв. Немінімально-фазові властивості перетворювача істотно ускладнюють досягнення високої якості стабілізації вихідного струму (коефіцієнта стабілізації) імпульсних стабілізаторів при використанні тільки принципу управління по відхиленню. Вдале рішення задачі дає використання принципу комбінованого управління. Компенсація збурюючого впливу (зміни напруги живлення) дає значно кращий результат, ніж його парирування по ланцюгу зворотного зв'язку. Цілком реально усунути вплив вхідної напруги u(t) на вихідний струм i2 в статичному режимі (u=const) і при відсутності контуру негативного зворотного зв'язку, що і забезпечує при u=const в сталому режимі, і забезпечити кращі динамічні властивості перетворювача. Вплив нелінійних властивостей широтно-імпульсної модуляції на стійкість проявляється в розглянутих характеристиках у вигляді додаткового фазового зсуву і резонансних сплесків в околиці субгармонік тактової частоти. Додаткові зворотні зв'язки, що вводяться в контур регулювання, дозволяють вирішувати завдання синтезу найбільш простими технічними засобами.
 • Документ
  Анализ динамических сопротивлений преобразователя с мягким переключением для питания технологических установок
  (2019) Верещаго, Е. Н.; Костюченко, В. И.; Vereshchaho, YE. M.; Kostiuchenko, V. I.; Верещаго, Є. М.; Костюченко, В. І.
  Мета роботи. Оцінка динамічних опорів стабілізованого перетворювача, основана на розрахунку імпульсних джерел електроживлення за допомогою методу усереднення змінних стану і за допомогою ЕОМ. Розгляд заходів щодо збільшення вихідного опору і поліпшення параметрів перехідного процесу, підвищення його стійкості. Розгляд особливості роботи імпульсного джерела електроживлення на електричну дугу з ємністю. Методи дослідження. Класичні частотні теорії управління та методи експериментального визначення частотних параметрів. Отримані результати. Розглянуто питання, що виникають при проектуванні і розробці пристроїв та систем електроживлення електричної дуги – електромагнітна сумісність окремих вузлів в системі електроживлення, їх стійкість, а також стійкість всієї системи електроживлення. Розглянута особливість роботи імпульсного перетворювача напруги на комплексне навантаження. Показані причини виникнення автоколивального режиму. При необхідності для усунення автоколивань можуть бути додані елементи демпфуючого фільтра. Досліджено вплив зовнішніх зворотних зв'язків на динамічні властивості імпульсного перетворювача напруги, що працює на дугове навантаження. Для забезпечення стійкості в системі "фільтр електромагнітних завад – імпульсний перетворювач напруги" слід знижувати вихідний опір фільтра до величини меншої вхідного опору перетворювача. Отримані результати розрахунку комплексного вхідного опору імпульсного перетворювача напруги можуть бути використані для аналізу стійкості роботи системи електроживлення з вхідним фільтром радіоперешкод. Додатковий зворотний зв'язок по напрузі на дузі призводить до суттєвого збільшення вихідного опору перетворювача і до згладжування його частотної характеристики (відсутності резонансного максимуму), що дуже бажано. В цілому частотна залежність вихідного опору для двоконтурної системи більш сприятлива, ніж для одноконтурної в плані динаміки. Наукова новизна. Застосування нових ефективних алгоритмів розрахунку і спектрального аналізу процесів в замкнутих нелінійних дискретних системах з різними видами зворотних зв’язків в режимі їх нормального функціонування до аналізу нового об'єкта. Практична цінність. Робота має конструктивний характер і завершиться процедурою проектування регуляторів з використанням нової – натурної теорії управління для об'єктів з невизначеними параметрами.
 • Документ
  Анализ устойчивости системы электропитания сварочной электрической и плазменной дуги
  (2019) Верещаго, Е. Н.; Костюченко, В. И.; Vereshchaho, YE. M.; Kostiuchenko, V. I.; Верещаго, Є. М.; Костюченко, В. І.
  Мета роботи. Розгляд питань, що стосуються проблеми стійкості системи "джерело живлення - електрична дуга" при малих збуреннях і її вирішення в рамках методу малих коливань. Обговорення вибору математичної моделі, викладення ефективного підходу до вирішення завдань стійкості, основаного на використанні для аналітичного опису ланцюгів змінного струму загальних рівнянь квазістаціонарних режимів. Методи дослідження. У методологічному плані стаття базується на відомих класичних положеннях загальної теорії стійкості. В основному розглядається стійкість при малих збуреннях і використовуються методи, які базуються на аналізі диференціальних рівнянь першого (лінійного) наближення, які отримали плідне застосування і розвиток у теорії автоматичного регулювання. Отримані результати. Приклади розв’язання конкретних завдань стійкості в аналітичній, а також в графічній або графоаналітичній формі мають важливе значення в становленні і затвердженні теоретичних положень. На відміну від числових рішень вони більш наочно ілюструють всі характерні сторони проблеми. Зокрема, вони є хорошою ілюстрацією тієї відмінної сторони завдання про аперіодичну стійкість, що його рішення залежить виключно від статичних характеристик елементів системи і може бути отримано в рамках лише кінцевих рівнянь, а в якості критерію стійкості можна використовувати коефіцієнт опору. Наукова новизна. Отримав подальший розвиток відомий метод стосовно нового об’єкту дослідження перетворювача з м’яким перемиканням, що працює на електричну дугу. Приділено окрему увагу більш чіткій постановці завдання і більш диференційованій оцінці її прийнятності для заданої технічної системи. Практична цінність. У зв’язку з безперервним розвитком окремих систем електроживлення значення проблеми їх стійкої роботи ще більше зростає. Стаття може служити реальною основою для конструктивного вирішення питань загальної теорії стійкості нових джерел живлення технологічних навантажень, сприяти створенню сприятливих умов для подальшого плідного її розвитку, а також для розробки нових ефективних методів вирішення конкретних завдань, що цікавлять фахівців в області систем електроживлення електротехнологічних установок.
 • Документ
  Исследование статических и динамических характеристик преобразователя напряжения с мягким переключением, работающего на дуговую нагрузку
  (2019) Верещаго, Е. Н.; Костюченко, В. И.; Vereschago, E. N.; Kostyuchenko, V. I.; Верещаго, Є. М.; Костюченко, В. І.
  Мета роботи. Забезпечення підвищення якості регулювання імпульсних перетворювачів енергії з одночасним виключенням з його динаміки небажаних динамічних режимів. Побудова імітаційної моделі мостового перетворювача з фазовим керуванням і м'яким перемиканням, що працює на дугове навантаження, дослідження статичних і динамічних характеристик, аналіз статичних і динамічних режимів функціонування замкнутої системи стабілізації струму, вивчення нелінійних динамічних властивостей розглянутого перетворювача з ШІМ, порівняльний аналіз частотних характеристик реальної замкнутої імпульсної системи з характеристиками її лінійної моделі. Методи дослідження. Фундаментальні принципи теорії зворотного зв'язку, частотного аналізу стійкості електричних ланцюгів і управління, математичного моделювання та спектрального аналізу процесів в нелінійних дискретних системах, цифрової обробки сигналів і експериментального визначення характеристик і параметрів систем автоматичного управління. Застосування інженерної методики та універсальної комп'ютерної програми, що базуються на нових рішеннях матричних рівнянь ланцюгів, що дозволяють на якісно іншому рівні в автоматичному режимі виконувати трудомісткі розрахунки частотних характеристик, що враховують нелінійний характер процесів в замкнутих сучасних потужних імпульсних системах. Отримані результати. Запропонована система регулювання струму на основі перетворювача з м'якою комутацією транзисторів володіє достатньою надійністю і терміном служби, дозволяє отримати високий ККД і показники якості і точності в умовах невизначеності параметрів об'єкта і збурень. Розроблено методику проектування оптимальних за Боде частотних характеристик петлевого посилення розглянутого перетворювача з ШІМ, в можливості регулювання статичної та виборі динамічної нестабільності вихідного струму, в забезпеченні стійкої роботи і виключення автоколивального режиму стабілізованого перетворювача, що працює на довільне комплексне навантаження. Наукова новизна. Отримала подальший розвиток теорія частотного управління шляхом її поширення на новий клас об'єктів - джерела живлення для електротехнологій з поліпшеними показниками якості і точності, що дозволяє підняти зварювальні та суміжні з нею технології на більш високий рівень, вирішити багато проблем, в тому числі проблему поліпшення якості кінцевого продукту. Практична цінність. Розглянуті в статті аналіз статичних і динамічних характеристик і застосування нових методик розрахунку і засобів вимірювання еквівалентних частотних характеристик перетворювальних пристроїв з ШІМ слід вважати як один з етапів створення інженерних методик синтезу регуляторів джерела живлення, який би розглядав останні як істотно нелінійні системи і враховуючи можливість виникнення небажаних динамічних режимів. Метод замкнутого контуру дозволяє визначити частотні характеристики функції петлевого посилення перетворювача з ШІМ, адекватно відображаючи умови стійкості та можливі режими генерації.
 • Документ
  Чувствительность характеристик модели электрической дуги к изменению параметров элементов
  (2019) Верещаго, Е. Н; Костюченко, В. И.; Vereschago, E. N.; Kostyuchenko, V. I.; Верещаго Є. М.; Костюченко В. І.
  Мета роботи. Розгляд кількісної оцінки чутливості певних властивостей автоматичної системи до змін параметрів елементів лише частини керованого об'єкта – зварювальної дуги. Методи дослідження. При вирішенні практичних завдань регулювання електродуговими і плазмовими технологічними процесами важливе значення має вирішення завдання визначення оптимальних параметрів налаштування або параметричної оптимізації автоматичних систем регулювання, серед методів яких виділяються безпошукові методи, засновані на використанні апарату чутливості. Отримані результати. Проаналізовано чутливість характеристик моделі електричної дуги до зміни параметрів номінальної передавальної функції дуги, отримані вирази для функцій чутливості, побудовані графіки відповідних функцій. Припущено, що зміни параметрів викликаються змінами ємності, яка завжди має місце в ланцюгах з дугою. Наукова новизна. Сформульовано та розв'язано задачу знаходження прийнятного компромісу між вимогами малого значення помилки стабілізації без значного збільшення значення вхідної змінної. Практична цінність. Розроблено різні правила для зменшення чутливості передавальної функції об'єкта по відношенню до можливих, непередбачених змін параметрів керованого об'єкта, які можуть бути використані при проектуванні високоякісних транзисторних джерел струму для дугового навантаження. Для ілюстрації чутливості передавальної функції дуги показані реакції моделі на ступеневу зміна вхідного впливу для різних випадків. На жаль, в статті не розглядаються характеристики придушення збурення і шумів, а розглядаються лише деякі варіанти для зменшення функції чутливості.
 • Документ
  Побудова рівняння трансформованого еліпсу передбачення за даними тривалості розробки 3D-моделей секцій корпусів суден
  (2017) Приходько, Сергій; Приходько, Наталія; Кудін, Олег; Кошовий, Дмитро; Prykhodko, Sergiy; Prykhodko, Natalia; Kudin, Oleh; Koshovy, Dmytro
  В статті вперше побудовано рівняння трансформованого еліпсу передбачення для двовимірних негаусівських даних тривалості розробки 3D-моделей секцій корпусів суден в залежності від маси секцій на основі перетворення Джонсона сім’ї SB. Наводиться приклад застосування цього рівняння до визначення викидів у зазначених двовимірних негаусівських даних.
 • Документ
  Constructing the transformed prediction ellipses on the basis of normalizing transformations for bivariate non-Gaussian data
  (2017) Приходько, Сергей Борисович; Приходько, Наталья Васильевна; Кудин, Олег Алексеевич; Смыкодуб, Татьяна Георгиевна
 • Документ
  Нелінійна регресійна модель для оцінювання трудомісткості робіт у суднобудівних проектах на основі двовимірного нормалізуючого перетворення Джонсона
  (2019) Приходько, Н. В.; Макарова, Л. М.; Кудін, О. О.
  У статті вперше побудовано нелінійну регресійну модель для оцінювання трудомісткості робіт з розробки конструкторської документації суден на основі двовимірного нормалізуючого перетворення Джонсона сімейства SB. Двовимірне нормалізуюче перетворення Джонсона враховує кореляцію між випадковими змінними двовимірного негаусівського вектору трудомісткості робіт. Використання двовимірного нормалізуючого перетворення Джонсона сімейства SB дозволяє зменшити довірчі інтервали і інтервали передбачення нелінійної регресії у порівнянні з одновимірним нормалізуючим перетворенням Джонсона сімейства SB та одновимірним нормалізуючим перетворенням на основі десяткового логарифму. Це дає змогу підвищити достовірність оцінювання трудомісткості робіт в проектах розроблення конструкторської документації суден.
 • Документ
  Побудова нелінійної регресійної моделі для оцінювання розміру веб-додатків, реалізованих мовою Java
  (2019) Макарова, Л. М.; Приходько, Н. В.; Кудін, О. О.; Makarova, L. M.; Prykhodko, N.V.; Kudin, O. O.
  Розглянуто проблему отримання ефективної системи оцінки кількості строк коду та оцінювання розміру веб-додатків, реалізованих мовою Java. Побудована нелінійна регресійна модель для оцінювання розміру веб-додатків, реалізованих мовою Java, на основі одновимірного нормалізуючого перетворення Джонсона. Проведено порівняння отриманих результатів з іншими моделями. Розраховані границі інтервалу передбачення для лінійної моделі, нелінійної моделі на основі десяткового логарифму та нелінійної моделі на основі нормалізуючого перетворення Джонсона. Усі значення нижньої границі інтервалу передбачення для нелінійних моделей більші нуля. Ширина інтервалу передбачення нелінійної регресії на основі нормалізуючого перетворення Джонсона менше, ніж для лінійної регресії, майже для всіх проектів. При порівнянні нелінійних моделей, ширина інтервалу передбачення моделі на основі нормалізуючого перетворення Джонсона менша для великих значень вихідних емпіричних даних. Також порівняно значення коефіцієнту детермінації R2, сeредньої величини відносної похибки MMRE та рівня прогнозування PRED(0,25) для трьох побудованих регресійних моделей. Значення наведених параметрів кращі для нелінійної регресійної моделі на основі нормалізуючого перетворення Джонсона, однак прийнятні значення MMRE та PRED(0,25) (не більше 0,25 та не менше 0,75 відповідно) для нелінійної регресії з використанням одновимірного нормалізуючого перетворення Джонсона не досягнуті, що свідчить про необхідність застосування двовимірного нормалізуючого перетворення Джонсона для урахування взаємного впливу двох випадкових величин.
 • Документ
  Constructing non-linear regression equations on the basis of bivariate normalizing transformations
  (2017) Prykhodko, S. B.; Prykhodko, N.V.; Makarova, L. M.; Kudin, O. O.; Smykodub, T. G.; Приходько, С. Б.; Приходько, Н. В.; Макарова, Л. М.; Кудін, О. О.; Смикодуб, Т. Г.
  Запропоновано методи побудови рівнянь, довірчих інтервалів та інтервалів передбачення нелінійних регресій на основі двомірних нормалізуючих перетворень для негаусовських даних. Застосування методів розглядається для одного набору двомірних негаусовських даних: для фактичної трудомісткості (години) і розміру (скориговані функціональні точки) зі 133 проектів з підтримки та розробки програмного забезпечення.
 • Документ
  Применение нечетких иерархических реляционных моделей для оценки деятельности человека в автоматизированных системах
  (2013) Еременко, Андрей Петрович
  В данной работе предлагается использовать нечеткие реляционные модели иерархической структуры (НИРМ).
 • Документ
  Применение адаптивных фильтров Калмана для определения случайных ошибок инерциальных датчиков бесплатформенных инерциальных навигационных систем
  (2013) Джангиров, Максим Владимирович; Снигур, Анатолий Кириллович
  Целью работы является получение случайных характеристик инерциальных датчиков, используя адаптивный фильтр Калмана, с возможностью их непосредственного применения в алгоритмах интегрированной навигационной системы.