Навчально-методичні матеріали (СГД)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 25
 • Документ
  Соціологія : навч.-метод. посібник для студентів денної та заочної форм навчання
  (2023) Матвієнко Людмила Володимирівна
  Навчально-методичний посібник знайомить з основними аспектами та проблемами курсу «Соціологія», розкриває актуальні питання історії розвитку світової соціологічної думки, суспільства, стратифікації, особистості, соціальних інститутів та методику соціального дослідження. До кожної лекції подано рекомендовану літературу, сформульовані контрольні запитання, тестові завдання, короткий соціологічний словник. Призначено для студентів вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації.
 • Документ
  Основи психології : метод. вказівки для студентів денної та заочної форм навчання
  (2023) Матвієнко, Людмила Володимирівна
  Методичні вказівки з навчального курсу «Основи психології» допоможуть студентам перевірити рівень знань за допомогою тестових завдань, поданих до кожної теми семінарського заняття. Також стануть у нагоді викладачам для діагностування вивченого матеріалу студентами. Призначено для студентів вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації для денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Політологія
  (2023) Шаповалова Ірина Василівна
  Призначено для студентів різних спеціальностей, які вивчають курс політології.
 • Документ
  Філософські аспекти осмислення науки
  (2023) Патлайчук, Оксана Віталіївна; Ступак, Ольга Петрівна
  Вміщено рекомендації щодо вивчення теми «Філософські аспекти осмислення науки», яка входить до змістового модуля «Наука як соціокультурний феномен» дисципліни «Філософія науки». Детально розглянуті питання теми. Окремо подано список літератури, яку можна використати для підготовки, ключові тези лекції, тестові завдання та фрагменти творів видатних представників сучасності для обговорення. Призначено для аспірантів та здобувачів наукового ступеня «доктор філософії», а також усіх, хто цікавиться проблемами філософії науки.
 • Документ
  Історія соціокультурної комунікації: публіцистика
  (2021) Філатова, О. С.
  У навчально-методичних рекомендаціях та вказівках до самостійної роботи представлено матеріали, які стануть у пригоді студентам в освоєнні та поглибленні знань про українську публіцистику: теоретичну і практичну самобутність публіцистичної творчості, історичні форми розвитку, способи творення й поширення. Зокрема подаються плани практичних занять, тестові завдання, орієнтовані питання до модульних контрольних робіт та екзамену, вказівки до самостійного вивчення окремих тем курсу тощо.
 • Документ
  Наука як соціокультурний феномен: практикум з дисципліни "Філософія науки" для аспірантів та здобувачів наукового ступеню PhD (доктор філософії)
  (Миколаїв: НУК) Патлайчук, О. В.; Ступак, О. П.; Гончарова, О. О.
  Наведено матеріал (рекомендації до самостійної роботи, практичні завдання з тем, фрагменти текстів), який може бути використаний для підготовки аспірантів та здобувачів наукового ступеню PhD (доктор філософії) відповідно до першого навчального модуля дисципліни "Філософія науки". Призначено для аспірантів та здобувачів наукового ступеню PhD (доктор філософії), а також всіх, хто цікавиться проблемами філософії науки.
 • Документ
  The course of lectures on the philosophy of science for graduate students: навчальний посібник з філософії науки для підготовки аспірантів та здобувачів наукового ступеню PhD (доктор філософії)
  (Миколаїв: НУК, 2021) Патлайчук, Оксана; Гончарова, Олена
  Тексти лекцій складені для підготовки аспірантів та здобувачів наукового ступеню PhD (доктор філософії) відповідно до програми дисципліни "Філософія науки". Призначено для аспірантів та здобувачів наукового ступеню PhD (доктор філософії), а також всіх, хто цікавиться проблемами філософії науки.
 • Документ
  Теорія і практика редагування
  (2019) Гузенко, Світлана Валентинівна
  У посібнику представлено короткий огляд теоретичних відомостей із загальної теорії і практики редагування. Дібрано велику кількість текстів, уривків, що потребують правки. Ретельне опрацювання практичного матеріалу дозволить студентам здобути практичні навички роботи з текстами. Посібник буде корисний студентам філологічних спеціальностей закладів вищої освіти, усім, хто небайдужий до художнього слова.
 • Документ
  Редакторський аналіз і методика редагування
  (2017) Гузенко, Світлана Валентинівна
  У посібнику представлено короткий огляд теоретичних відомостей із загальної теорії редагування, методики літературного редагування. Дібрано велику кількість текстів, уривків, що потребують правки. Ретельне опрацювання практичного матеріалу дозволить студентам здобути практичні навички роботи з текстами. Посібник буде корисний студентам філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, усім, хто небайдужий до художнього слова.
 • Документ
  Основи науки про політику. Конспект лекцій
  (2021) Бобіна, О. В.; Шаповалова, І. В.
  У посібник включені конспекти лекцій, завдання для індивідуальної роботи, списки джерел і літератури. Призначено для студентів різних спеціальностей, які вивчають курси, пов’язані з пізнанням політики як явища суспільного життя. Посібник стане в нагоді всім, хто бажає засвоїти ази політичних знань.
 • Документ
  Політологія
  (2017) Бобіна, О. В.; Сонечко, О. С.; Ткаченко, А. В.; Федоренко, М. О.; Шаповалова, І. В.
  Навчальний посібник складається з двох частин: першої – лекцiй на вчального курсу "Політологія" в яких викладені уявлення про сутність, теоретичні підходи і проблематику політології, другої – методичних рекомендацій щодо організації самостійної роботи студентів з курсу. Призначено для студентів різних спеціальностей, які вивчають курс політології.
 • Документ
  Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Юридична психологія»
  (2018) Мухіна, Л. М.
  У методичних рекомендаціях розглянуто основні теми, що відповідають навчальній програмі з дисципліни «Юридична психологія». Методичні рекомендації містять виклад основних теоретичних положень, набір практичних завдань. Також у рекомендаціях наведено порядок організації поточного і підсумкового контролю та критерії оцінювання набутих знань.
 • Документ
  Соціологія
  (2020) Бобіна, О. В.; Коростильова, І. В.; Кравчук, О. Ю.; Матвієнко, Л. В.; Сонечко, О. С.; Ткаченко, А. В.; Федоренко, М. О.; Шаповалова, І. В.
  Навчальний посібник розроблено згідно з навчальною програмою для студентів різних спеціальностей, які вивчають курс соціології. У посібнику викладено уявлення про сутність, теоретичні та емпіричні підходи і проблематику соціології, надаються основи методики організації та проведення соціологічного дослідження. Призначено для студентів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей. Можуть бути використані також у системі перепідготовки та підвищення кваліфікації.
 • Документ
  Україна в системі міжнародних відносин
  (2020) Матвієнко, Людмила Володимирівна
  У стислій формі показано роль України в системі міжнародних відносин з часів існування Давньоруської держави і до початку ХХІ ст. Також подаються завдання для самостійної роботи, документи та матеріали, рекомендована література і додатки.
 • Документ
  Методичні вказівки з курсу "Історія України"
  (2019) Матвієнко, Людмила Володимирівна
  Методичні вказівки орієнтують студентів у процесі самостійного та індивідуального оволодіння навчальним матеріалом. Окремо виділені тестові завдання, тематичний історичний словник та рекомендована література. Призначено для студентів заочної форми навчання технічних ВНЗ, також будуть корисними студентам, викладачам і усім, хто цікавиться проблемами історії України.
 • Документ
  Соціологія. Короткий конспект лекцій для студентів денної форми навчання
  (2019) Матвієнко, Людмила Володимирівна
  Короткий конспект лекцій знайомить з основними аспектами та проблемами курсу "Соціологія". Розкриває актуальні питання історії розвитку світової соціологічної думки, суспільства, стратифікації, особистості і соціальних інститутів, а також методику соціального дослідження. Призначено для студентів вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації.
 • Документ
  Навчальний посібник з курсу «Політологія» (лекції)
  (2020) Кравчук, О. Ю.; Шаповалова, І. В.
  Посібник містить основний (опорний) матеріал з навчального курсу «Політологія». Курс лекцій складений відповідно до вимог державного освітнього стандарту і включає в себе весь перелік необхідних тем. З метою рейтингового контролю знань наводяться тестові завдання по всьому навчальному матеріалу та контрольні запитання до кожної лекційної теми, завдання для самостійної роботи. Призначено для студентів вузів технічних спеціальностей.
 • Документ
  Соціологія: конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей (українською та російською мовами)
  (2020) Кравчук, О. Ю.
  Вміщено питання про основні соціально-політичні проблеми сучасного суспільства в рамках дисципліни «Соціологія», розглянуто історію формування сучасної соціологічної думки та систему сучасного суспільства. Призначено для студентів технічних спеціальностей.
 • Документ
  Cоціологія. Робоча навчальна програма
  (2004) Бобiна, Олег Валерійович; Дюндін, Дмитро Андрійович; Коростильова, Ірина Вікторівна
  Робоча навчальна програма включає тематичний план лекцій, плани семінарських занять та дидактичні матеріали для їх проведення, засоби контролю знань студентів, список рекомендованої літератури. Це дає змогу ознайомитись зі змістом навчального курсу "Соціологія" і опанувати його основні теми не лише пiд керiвництвом викладача, а й самостiйно. Вказівки призначені для самостійної підготовки студентів стаціонарної форми навчання вищих навчальних закладів негуманітарного профілю.
 • Документ
  Політологія
  (2004) Багмет, Алла Миколаївна; Бобіна, Олег Валерійович; Молодих, Ігор Владиленович; Федоренко, Михайло Олександрович; Шаповалова, Ірина Василівна
  Робоча навчальна програма включає тематичний план лекцій, плани семінарських занять та дидактичні матеріали для їх проведення, засоби контролю знань студентів, список рекомендованої літератури. Це дає змогу ознайомитись зі змістом начального курсу "Політологія" і опанувати його основні теми. Вказівки призначені для самостійної підготовки студентів стаціонарної форми навчання вищих начальних закладів негуманітарного профілю.