Навчально-методичні матеріали (ПЛ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 27
 • Документ
  Пізнання–мова–комунікація
  (2024) Філіппова Ніна Михайлівна
  Навчальний посібник надає можливість познайомитися з базовими поняттями когнітивної лінгвістики. Структура посібника дозволяє показати роль мови у процесах пізнання і розуміння світу, навчитися аналізувати концепт, описувати особливості мовної картини світу, зрозуміти деяку специфіку українськомовної концептосфери. Призначений для студентів-філологів.
 • Документ
  Англійська мова: тестові завдання з лексики та граматики для студентів І курсу спеціальності 035 «Філологія»
  (2023) Пономаренко Наталія Миколаївна
  Тестові завдання спрямовані на допомогу студентам у самостійній роботі для перевірки засвоєння ними лексичного запасу слів та граматичного матеріалу. Завдання містять матеріал, який складається з тем, запропонованих студентам на практичних заняттях. Список використаної літератури додається. Тестові завдання розроблені відповідно до програми навчальної дисципліни «Англійська мова» для фахівців першого рівня вищої освіти галузі знань 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 035 «Філологія» спеціалізації 035.10 «Прикладна лінгвістика». Призначено для студентів вузів.
 • Документ
  Латинська мова. Тестові завдання для самоконтролю та самостійної роботи студентів
  (2023) Шаманова Наталія Євгенівна
  Тестові завдання розроблені відповідно до програми навчальної дисципліни «Латинська мова» для фахівців першого рівня вищої освіти галузі знань 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 035 «Філологія» спеціаліза¬ції 035.10 «Прикладна лінгвістика». Пропонується діагностичний блок у вигляді базових тестових завдань і завдань підвищеної складності до кожної теми курсу латинської мови та рекомендована література для самостійної роботи студентів. Призначено для викладачів латинської мови та студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
 • Документ
  Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності «Прикладна лінгвістика» з німецької мови «Німецька мова в комунікативних ситуаціях»
  (2017) Єганова Лариса Леонідівна
  Методичні вказівки спрямовані на допомогу студентам у самостійній роботі з вивчення німецької мови. Важливим завданням матеріалів є формування у студентів лінгво-методичних навичок та вмінь, необхідних для майбутнього вчителя іноземної мови. Мета методичних вказівок полягає у тому, щоб студенти оволоділи фонетичними, лексичними та граматичними нормами німецької мови та передбачає набуття та розвиток навичок і вмінь читання, письма, мовлення та усного сприйняття німецької мови. Основна увага при вивченні другої іноземної мови приділяється комунікативному, ситуаційному підходам, тому методичні вказівки складаються з 10-ти уроків-ситуацій.
 • Документ
  Методичні вказівки з німецької мови для іноземних студентів
  (2020) Єганова Лариса Леонідівна
  Вказівки мають за мету закласти підґрунтя навичок і вмінь усного та письмового мовлення. Студенти повинні отримати навички правильної вимови, оволодіти основними типами інтонації та засвоїти основні правила орфографії. Методичні вказівки передбачають лише первинне знайомство студентів з основними правилами морфології та синтаксису німецької мови з метою подальшого їх детального та системного опрацювання й оформлення граматичних навичок на наступних етапах вивчення німецької мови. Призначено для іноземних студентів, які починають вивчення німецької мови як другої іноземної.
 • Документ
  Граматика в таблицях : метод. вказівки з німецької мови для іноземних студентів
  (2020) Єганова Лариса Леонідівна
  Важливим завданням матеріалів є формування у студентів навичок вмінь з граматики з метою подальшого їх детального та системного опрацювання і формування граматичних навичок на наступних етапах вивчення німецької мови. Граматичний матеріал подається в таблицях, що сприяє зручному використанню деяких граматичних тем і подальшому їх опрацюванню.
 • Документ
  Знак–інформація–мова: семіотика та комунікація
  (2023) Філіппова Ніна Михайлівна
  Навчальний посібник «Знак– інформація–мова: семіотика та комунікація» – це хрестоматія та система завдань для самостійної роботи студентів з дисципліни «Семіотична концептологія». Він складається з чотирьох розділів, які представляють основні поняття семіотики, мову як особливу знакову систему, семіотику літератури, прикладну семіотику. Призначено для студентів філологічних спеціальностей.
 • Документ
  Вступ до прикладної лінгвістики
  (2014) Філіппова, Н. М.
  Даний посібник представляє один з можливих підходів до навчання дисципліни «Вступ до прикладної лінгвістики». Посібник складається з 4-х розділів, які розкривають основні підходи до визначення прикладної лінгвістики, показують роль моделювання як інструменту прикладної лінгвістики, дають уявлення про методи лінгвістичного аналізу, які дозволяють моделювати мову, мовлення, картину світу, яка представлена в мові, а також демонструють основні напрями прикладної лінгвістики. Призначений для студентів і молодих науковців, зацікавлених у знайомстві із спеціальністю «Прикладна лінгвістика».
 • Документ
  Тематичний словник-глосарій для студентів-іноземців спеціальності «Філологія»
  (2021) Пономаренко, Н. М.
  Тематичний словник-глосарій спрямований на допомогу студентам у самостійній роботі над вивченням та вдосконаленням лексичного запасу слів. Словник-глосарій складається з тем, які містять слова та словосполучення по даній темі двома мовами англійською та туркменською, та їх переклад російською мовою, яка також вивчається студентами іноземцями. У даному словнику після кожної теми вміщено глосарій ключових термінів, а також додаткові вправи для практики використання вивчених лексичних одиниць. Список використаної літератури додається. Призначено для студентів-іноземців спеціальності «Філологія» спеціалізації «Прикладна лінгвістика».
 • Документ
  Особливості англомовного риторично-організованого наукового дискурсу
  (2021) Філіппова, Н. М.
  Посібник складається з трьох розділів, які пропонують базову інформацію, пов’язану з характеристиками наукового функціонального стилю, особливостями функціонування і формування термінів та терміносистем, композиційними особливостями наукового тексту. Особливої уваги заслуговують практичні завдання, які дозволяють перевірити рівень засвоєнності теоретичних знань. Посібник призначено для магістрантів і аспірантів, майбутніх докторів філософії, спеціальності яких пов’язані з технічними галузями знань, і студентів філологічних спеціальностей.
 • Документ
  Загальне термінознавство
  (2020) Філіппова, Н. М.
  Навчальний посібник покликаний забезпечити вивчення особливостей функціонування термінологій як важливого компоненту мовної політики будь-якої країни й основного інструменту наукового мислення. Розглянуто актуальні теми загального термінознавства: термін і терміносистема; мовні інтерференції; внутрішня та зовнішня форми терміна; когнітивні засади аналізу терміносистем; історія розвитку україномовних термінологій; термінологічне планування. Вміщено завдання для самостійної роботи студентів, список рекомендованої літератури та ключові слова з кожної теми. Призначено для студентів-філологів вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліну "Загальне термінознавство".
 • Документ
  Методичні вказівки для самостійної роботи з розвитку інтонаційних та фоностилістичних навичок усного мовлення
  (2020) Мочалова, Н. С.
  Методичні вказівки спрямовані на допомогу студентам у самостійній роботі над теоретичними та практичними питаннями з розвитку інтонаційних та фоностилістичних навичок усного мовлення. Вони складаються з 14 уроків, які містять теоретичні положення та практичні вправи і завдання. Наприкінці вміщено глосарій ключових термінів, додаткові вправи для розвитку фоностилістичних навичок та список рекомендованої літератури. Призначено для студентів першого курсу спеціальності "Прикладна лінгвістика
 • Документ
  Латинська мова : навчальний посібник з вивчення дисципліни
  (2021) Шаманова, Наталія Євгенівна
  Посібник складається з 20 лекцій, які містять теоретичний, лексичний, практичний, фразеологічний і текстовий матеріал та завдання з етимологічного аналізу лінгвістичних термінів. Мета посібника – надати студентам основні відомості з латинської мови як для аудиторного, так і для самостійного вивчення. Призначено для фахівців першого рівня вищої освіти галузі знань 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 035 «Філологія» спеціалізації 035.10 «Прикладна лінгвістика».
 • Документ
  Методичні рекомендації з методики викладання англійської мови (тестові завдання для контролю рівня сформованості методичної компетенції)
  (2020) Шаманова, Наталія Євгенівна
  Методичні рекомендації розроблені відповідно до програми навчальної дисципліни «Методика викладання англійської мови». Містять тестові завдання для контролю рівня сформованості методичної компетенції. Призначено для фахівців першого рівня вищої освіти галузі знань 03 «Гуманітарні науки» спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.10 «Прикладна лінгвістика».
 • Документ
  Інформація – мова – знак: семіотика та комунікація
  (2012) Філіппова, Н. М.
  Навчальний посібник – це хрестоматія та система завдань для самостійної роботи студентів з дисципліни "Семіотика". Він складається з чотирьох розділів, які висвітлюють основні поняття семіотики, мову як особливу знакову систему, семіотику літератури, прикладну семіотику.Посібник призначений для студентів філологічних спеціальностей, зокрема для самостійної роботи студентів спеціальностей 7.02030303 "Прикладна лінгвістика.
 • Документ
  Compass for Research Students
  (2012) Філіппова, Н. М.
  Навчальний посібник призначений для магістрів, аспірантів і здобувачів технічних спеціальностей, які готуються до кандидатського іспиту з англійської мови. Структура орієнтована на те, щоб допомогти молодим науковцям розвинути навички читання, говоріння та письма на основі типових комунікативних ситуації. Він складається з п’яти розділів, тезаурусу і чотирьох додатків.
 • Документ
  Семіотико-соціолінгвістичний аспект лінгвістичного аналізу
  (2007) Філіппова, Н. М.; Снігур, Л. А.
  Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності 7.030505 „Прикладна лінгвістика”. Данні вказівки представляють хрестоматію та систему завдань для самостійної роботи студентів з деяких проблем семіотичного і соціолінгвістичного аналізів.
 • Документ
  Compass. Grammar in Use
  (2000) Філіппова, Н. М.; Лук'янова, С. Г.; Кібарова, С. І.; Клемент'єва, І. О.
  Даний посібник – це можливість представити декілька елементів навчальної практичної (функціональної) граматики, мета якої підвести студента до розміркування над різними можливостями використання граматичних засобів і на практиці показати, як взаємодіють когнітивна і комунікативна функції мови.
 • Документ
  Постмодернізм: характерні особливості та проблеми розвитку
  (2008) Данильчук, Ольга Михайлівна
  Методичні вказівки мають головною метою дати студентам для їх практичної роботи матеріали, які полегшать теоретичне і практичне вивчення курсу "Постмодернізм". Такими матеріалами є: анотований зміст лекцій, який супроводжується списком обов'язкової та додаткової літератури; питання для самоконтролю, які ставлять за мету дати повне висвітлення явища постмодернізму; загальний тест, призначений для практичного засвоєння теоретичних положень; словник персоналій та термінологічний. Методичними рекомендаціями можна скористатися для підготовки до аудиторних і практичних занять. Подані рекомендації містять матеріали з курсу "Постмодернізм". Призначено для студентів філологічних спеціальносей.
 • Документ
  Історія зарубіжної літератури. Середні віки і доба відродження
  (2011) Данильчук, Ольга Михайлівна
  Містять розподіл навчального часу з урахуванням кредитно-модульної системи. Наведені теми змістовних модулів, тематика лекційних та практичних занять (до останніх додаються перелік художніх текстів для читання і список критичної літератури), подаються загальні тести для самоконтролю, контрольні питання, список обов'язкових для читання художніх творів, тематика рефератів, питання до заліку, таблиці, теоретико-термінологічний матеріал (словник), а також список рекомендованої літератури. Можуть бути використані як при підготовці до аудиторних занять, так і під час самостійного вивчення окремих розділів. Призначені для студентів-філологів та тих, хто опановує історію зарубіжної літератури самостійно і бажає систематизувати свої знання.