051 "Економіка"

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 46
 • Документ
  Вплив розвитку міжнародного фондового ринку на світову економічну систему в умовах цифровізації
  (2024) Сірінова М. А.; Єфімова Г. В.
  Сучасна глобалізована економіка та швидка цифрова трансформація визначають новий вимір функціонування міжнародного фондового ринку та його вплив на світову економічну систему. Дана бакалаврська робота спрямована на дослідження ключових аспектів цього взаємозв'язку з урахуванням актуальності та загострення конкуренції в умовах глобального фінансового середовища. У першому розділі "Теоретичні основи дослідження ролі міжнародного фондового ринку" проводиться аналіз сутності та еволюції фондового ринку як ключового фінансового інструменту. Висвітлюються сучасні тренди розвитку міжнародного фондового ринку та його становлення в Україні, враховуючи специфіку національного фінансового сектору. Другий розділ "Аналіз ролі міжнародного фондового ринку в розвитку світової економічної системи в умовах цифровізації" детально розглядає вплив фондового ринку на глобальну економіку, зокрема у контексті процесів цифровізації. Автор проводить аналіз трансформацій міжнародних фінансових центрів у світовій економіці та розробляє регресійну модель для визначення взаємозв'язків між фондовим ринком та цифровими технологіями. У третьому розділі "Перспективи підвищення ролі міжнародного фондового ринку в розвитку світової економічної системи в умовах цифровізації" досліджуються актуальні проблеми та надаються практичні рекомендації для оптимізації функціонування міжнародного фондового ринку. Вивчаються перспективи розвитку нових міжнародних фінансових центрів, враховуючи вплив цифрових інновацій. Висновки роботи дозволяють визначити та проаналізувати ключові тенденції взаємодії міжнародного фондового ринку та світової економічної системи в епоху цифровізації. Робота містить практичні рекомендації щодо оптимізації стратегій управління фінансами та ризиками в умовах сучасного фінансового середовища.
 • Документ
  Розробка та обґрунтування бізнес-плану розвитку підприємства (на прикладі КП "Жовтневі ласощі")
  (2023) Чариєва Б. О.; Charyeva B. O.; Рогов В. Г.
  Чариєва Б.О. «Розробка та обґрунтування бізнес-плану розвитку підприємства (на прикладі КП «Жовтневі ласощі») – бакалаврська робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр». – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 2023. Велике значення для розвитку економіки, покращення матеріального стану населення має збільшення виробництва промислових підприємств. У випускній кваліфікаційній роботі розглянуті теоретичні засади створення та діяльності підприємства, роль планування у підприємницькій діяльності. Наведена характеристика підприємства КП «Жовтневі ласощі», проаналізовані його виробничо-економічні показники. У практичній частині розроблено бізнес-план розвитку підприємства, який довів доцільність запропонованих заходів.
 • Документ
  Розробка та обґрунтування бізнес-плану створення нового підприємства з виробництва облицювальної плитки
  (2023) Кушнир Н. С.; Kushnir N. S.; Рогов В. Г.
  Кушнір Н. С. «Розробка та обґрунтування бізнес-плану створення нового підприємства з виробництва облицювальної плитки» – бакалаврська робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр». – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 2023. Розглянуті теоретичні засади створення та діяльності підприємства, роль планування у підприємницькій діяльності. Виконано аналіз ринку облицювальної плитки в Україні та обрано організаційно-правову форму підприємства, що створюється. У практичній частині розроблено бізнес-план створення нового підприємства, який довів високу ефективність проекту.
 • Документ
  Розробка та обґрунтування бізнес-плану створення нового підприємства виробничої сфери
  (2023) Гайипгелдієв Б. Г.; Gayipgeldiev B. G.; Комишник В. І.
  Гайипгелдієв Б. Г. «Розробка та обґрунтування бізнес-плану створення нового підприємства виробничої сфери» – бакалаврська робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр». – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 2023. Розглянуті теоретичні засади створення та діяльності підприємства, роль планування у підприємницькій діяльності. Виконано аналіз меблевого ринку в Україні та обрано організаційно-правову форму підприємства, що створюється. У практичній частині розроблено бізнес-план створення нового підприємства, який довів високу ефективність проекту.
 • Документ
  Розробка та обґрунтування бізнес-плану створення нового підприємства виробничої сфери
  (2023) Акиєв, М. П.; Akiev M. P.; Комишник В. І.
  Акиєв М. П. «Розробка та обґрунтування бізнес-плану створення нового підприємства виробничої сфери» – бакалаврська робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр». – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 2023. Розглянуті теоретичні засади створення та діяльності підприємства, роль планування у підприємницькій діяльності. Виконано аналіз ринку міжкімнатних дверей в Україні та обрано організаційно-правову форму підприємства, що створюється. У практичній частині розроблено бізнес-план створення нового підприємства, який довів високу ефективність проекту.
 • Документ
  Зовнішньоекономічна діяльність України: аналіз і перспективи розвитку
  (2023) Хумметдурдиєв А. А.; Марущак С. М.
  Актуальність теми. Сучасні процеси інтернаціоналізації світового економічного розвитку не обходять жодну країну, яка стає чи є частиною світового господарства. Отже, зовнішньоекономічна діяльність – це одна з найбільш важливих та невід’ємних сфер економічної діяльності. Базою зовнішньоекономічної діяльності країни є її зовнішня торгівля, яка здійснюється у двох основних формах: експорт та імпорт. Вихід на будь-який зовнішній ринок – це тривалий і копіткий процес. Для вітчизняного виробника, що є важливим суб’єктом зовнішньоекономічних відносин, і для економіки в цілому експорт продукції та послуг дозволяє отримати нові можливості, розширення діяльності, збільшення прибутку. Але діяльність на зовнішніх ринках потребує більше зусиль. Підприємствам необхідно вдосконалювати технічні параметри виробництва, підвищувати продуктивність праці та якість продукції. Експортерам варто проаналізувати, чи готова їх компанія до експорту, провести маркетингове дослідження та обрати найперспективніші ринки, з’ясувати вимоги та правила на обраних ринках, знайти партнерів, обрати оптимальні для себе бізнес-моделі, вирішувати питання транспорту і логістики та пошуку шляхів зниження експортних ризиків. Кожна держава, маючи на меті загальний розвиток, повноцінне членство в системі світового господарства, вибудовує загальну зовнішньоекономічну стратегію. З огляду на сказане, тема кваліфікаційної роботи важлива і актуальна. Дослідженням питань управління зовнішньоекономічною діяльністю держави, підходам стосовно її вдосконалення приділяли увагу такі вітчизняні і зарубіжні науковці як Гордополов В. Ю., Акименко О. Ю., Самблук М. В., Ковтун Е. О., Рахман М. С., Леоненко К. Р., Брояка А. А., Рибак І. В., Улида В. Ю., Тюха І. В., Іванина В. О., Єлісєєнко О. В., Скобєлєва Г. С., Двуліт З. П., Завербний А. С., Передало Х. С., Наумчук С. І., Ксендзук В. В. Метою кваліфікаційної роботи є узагальнення теоретико-методичних положень, аналіз поточного стану та розробка практичних рекомендацій щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності держави. Для досягнення поставленої мети ми вирішили такі основні завдання: пояснити сутність зовнішньоекономічна діяльність як складової національної економіки; уточнити значення державного та міждержавного регулювання ЗЕД України; визначити сутність зовнішньоекономічної політики держави та її структури; проаналізувати платіжного балансу України; дослідити динаміку та структуру експорту та імпорту товарів; проаналізувати динаміку та структуру експорту та імпорту послуг; встановити проблеми та перспективи розвитку ЗЕД України; пояснити управління ризиками ЗЕД України як спосіб вирішення проблем; сформулювати напрями вдосконалення державної зовнішньоторговельної політики. Об’єктом дослідження є процеси економічна діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, основою якої є їх взаємовідносини. Предметом дослідження є сукупність теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання, державного регулювання цієї діяльності в умовах, визначених часом та наявними можливостями. Теоретичну основу дослідження складають наукові, теоретичні висновки та узагальнення вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, що містяться у монографічній, спеціальній та періодичній літературі з питань зовнішньоекономічної діяльності держави. Методологічну основу дослідження склали методи наукової абстракції, аналізу, синтезу, логічного аналізу, системного підходу тощо. Для вирішення певних завдань застосовувалися такі методи: монографічний – при вивченні літературних джерел, практики ЗЕД; теоретичне узагальнення, порівняння та аналогії – для розкриття сутності досліджуваних понять; абстрактно-логічний – для здійснення теоретичних узагальнень, формування висновків та їх обґрунтування; статистичні – для аналізу структури та динаміки експорту товарів та послуг; аналізу Платіжного балансу. Інформаційну базу дослідження складають законодавчі та нормативно-правові акти України, офіційні дані Державної служби статистики України, Національного банку України, Світового банку, ЄС та ін. Структура і обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Повний обсяг роботи – 64 сторінок. Робота містить 3 таблиці, 28 рисунків. Список використаних джерел налічує 38 найменування на 4 сторінках.
 • Документ
  Актуальні проблеми економічної політики Європейського Союзу та шляхи їх розв’язання
  (2023) Рєджєпов П. Б.; Марущак С. М.
  Актуальність теми. Посилення взаємозалежності економік країн та інтенсифікація інтеграційних процесів у глобальних умовах розвитку зумовили трансформацію їх зовнішньоекономічних відносин. Сьогодні інтеграційні процеси стали предметом дослідження багатьох науковців. Особливу увагу приділяють європейській інтеграції, яка стала наочним прикладом вражаючих успіхів країн-членів Європейського Союзу. Після останнього розширення Євросоюз охоплює 27 країн, об'єднавши більшу частину Європи. На міжнародній арені ЄС виступає потужним економічним центром нарівні зі Сполученими Штатами Америки та Японією. Динамізм євроінтеграційних процесів ставить перед політичною елітою Європи нові виклики, а перед наукою – нові завдання. Ключові з них – на чому ґрунтується успішність інтеграційних процесів, які ідейні засади спонукають країни вливатися до лав Євросоюзу. Більше того, досить часто фахівці-міжнародники дебатують з приводу проблемності європейської інтеграції, адже існує дилема – європейська інтеграція не завжди успішна, але, з іншого боку, ЄС розширюється територіально, нарощує свою економічну та політичну міць. Стратегічний вибір України щодо інтеграції до ЄС визначає необхідність розробки відповідних механізмів для реалізації даного вибору. Особливо важливим у цьому контексті є економічне співробітництво між Україною та Європейським Союзом, що передбачає функціонування глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі, взаємовідкриття ринків, регуляторне та інституційне наближення України до економічних стандартів ЄС, реалізацію економічної складової Угоди про асоціацію. Це дасть можливість вивести співпрацю між Україною та ЄС на якісно новий рівень, суттєво наблизити економічну систему України до економічної системи Євросоюзу на основі взаємної лібералізації, вільного руху товарів, капіталів та послуг, гармонізації підходів та принципів, на яких будуються галузеві політики, закріпити Україну як конкурентоспроможного та інвестиційно привабливого учасника глобальної економіки. В даний час економічне співробітництво України та країн ЄС не відповідає їхньому потенціалу і в основному обмежується зовнішньою торгівлею товарами традиційної структури та певною кількістю спільних інвестиційних проектів. Але Україна вже стала кандидатом в члени ЄС. Тому вивчення діяльності ЄС є дуже важливою і актуальною темою. Дослідженням теоретичних питань міжнародної економічної інтеграції, регіоналізації, європейської інтеграції, історії ЄС, його економіки та проблематики займалися такі вітчизняні і зарубіжні науковці, як Трихліб К. О., Костенко А. М., Готра В. В., Матюшенко І. Ю., Беренда С. В., Рєзніков В. В., Дугієнко Н., Дугієнко О., Бутко М. П., Сідоров В. І., Матюшенко І. Ю., Беренда Х. В., Рєзніков В. В., Батаренко А. О., Шнирков О. І., Гавриленко Н. М., Ус І. В., Широкий Г. М., Carter B., Колінець Л. Б. Метою кваліфікаційної роботи є дослідження теоретичних основ міжнародних інтеграційних процесів, ЄС як прикладу регіонального економічного і політичного союзу, оцінки стану його економіки, економічної політики, проблематики та методичного інструментарію вирішення проблем. Для досягнення поставленої мети ми сформулювали та вирішили такі завдання: визначити сутність та етапи міжнародної економічної інтеграції; відслідкувати історичні етапи західноєвропейської інтеграції та формування Європейського Союзу; виявити економічні складові та принципи функціонування ЄС; дослідити основні показники діяльності Європейського Союзу; встановити й дослідити місце Європейського Союзу у світовій економіці; охарактеризувати європейську економічну політику; описати актуальні проблеми економічної політики ЄС; висвітлити аспекти антикризової політики ЄС; проаналізувати основні напрямки економічної політики ЄС у 2023 році. Об’єктом дослідження є економічна політика ЄС як основа планування та здійснення економічної діяльності Союзу, його співпраці з іншими країнами світу і позиціювання ЄС як важливого суб’єкта міжнародної діяльності. Предметом дослідження є проблеми, які виникають в ході реалізації економічної політики ЄС на сучасному етапі розвитку, та способи їх вирішення. Теоретичну основу дослідження складають наукові, теоретичні висновки та узагальнення вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, що містяться у монографічній, спеціальній та періодичній літературі з питань міжнародної економічної інтеграції та функціонування інтеграційних утворень. Методологічну основу дослідження склали методи наукової абстракції, аналізу, синтезу, логічного висновку, системного підходу тощо. Для вирішення певних завдань застосовувалися такі методи: монографічний – при вивченні літературних джерел, практики економічних процесів; теоретичне узагальнення, порівняння та аналогії – для розкриття сутності економічної політики; абстрактно-логічний – для здійснення теоретичних узагальнень, формування висновків та їх обґрунтування; статистичні – для аналізу структури та динаміки ВВП, експорту, імпорту та інших показників ЄС. Інформаційну базу дослідження складають законодавчі та нормативно-правові акти ЄС, офіційні дані Eurostat, Світового банку та ін. Структура і обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Повний обсяг роботи – 63 сторінки. Робота містить 4 таблиці та 22 рисунки. Список використаних джерел налічує 55 найменування на 6 сторінках.
 • Документ
  Економічна безпека в умовах повномасштабної війни
  (2023) Мальцева Л. К.; Єфімова Г. В.
  Внаслідок війни в Україні на сьогоднішній день можна виділити чотири основні види суспільних витрат: людські, матеріальні, витратні (економічні) та екологічні. Розміри втрат і ризики постійно зростають і оцінюються мільярдами гривень щодня. Ураховуючи негативні макроекономічні наслідки для української економіки, інвестиційного потенціалу та руйнування інфраструктури, одним із найважливіших завдань наразі є проведення глибокого аналізу кризи та дослідження шляхів відновлення. Актуальність цього дослідження полягає в тому, що це дозволяє виявити основні ризики та виклики, з якими стикаються економіка та підприємства в умовах війни, а також розробити стратегії зменшення цих ризиків і підвищення стійкості економічного середовища. Вивчення економічної безпеки в контексті війни також дає можливість аналізувати досвід інших країн, які зазнали подібних конфліктів, та використовувати його для формулювання рекомендацій та стратегій управління в умовах кризових ситуацій. Основною метою даної кваліфікаційної роботи є аналіз та оцінка економічної безпеки України в умовах повномасштабного вторгнення та післявоєнного відновлення, виявлення факторів, що впливають на неї, та розробка рекомендацій щодо забезпечення стійкості та розвитку економіки країни в цих умовах. Предметом дослідження є економічна безпека України, яка включає комплексний аналіз економічних процесів, стану секторів економіки, зовнішньоекономічних зв'язків та інших факторів, що впливають на стійкість та розвиток економіки країни під час повномасштабного вторгнення та післявоєнного відновлення. Об'єктом дослідження є економічна система України в умовах повномасштабного вторгнення та післявоєнного відновлення, включаючи економічні процеси, сектори економіки, зовнішньоекономічну діяльність, фінансову систему, інвестиційний клімат та інші складові, які впливають на економічну безпеку та стійкість країни. Методологічна основа. Для виконання роботи та проведення якісного аналізу було застосовано такі загальнонаукові методи дослідження: спостереження, порівняння, узагальнення та формалізація. Для написання даної роботи також використовувались методи аналізу досліджень, публікацій та статей науковців, огляд останніх новин, аналіз статистичних даних різних міжнародних та національних установ для вибору та представлення показників та їхнього значення. Важливим методом також була систематизація та класифікація отриманих даних. Завдання кваліфікаційної роботи: 1. Проаналізувати сучасні геополітичні та економічні виклики, що впливають на економічну безпеку України в умовах повномасштабної війни. 2. Вивчити особливості функціонування економіки України під час воєнного конфлікту та виявити головні загрози та ризики для економічної стійкості. 3. Проаналізувати вплив воєнного конфлікту на ключові сектори економіки України, включаючи промисловість, сільське господарство, торгівлю, фінансову систему та зовнішньоекономічну діяльність. 4. Дослідити роль іноземних інвестицій та зовнішньоекономічних зв'язків у забезпеченні безпеки України під час воєнного конфлікту. 5. Проаналізувати досвід інших країн, які стикалися з подібними викликами, та виділити ефективні стратегії та заходи, спрямовані на забезпечення економічної стійкості та відновлення після війни. 6. Розробити стратегічні рекомендації для української влади та відповідних господарських суб'єктів з метою модифікації економічної безпеки України в післявоєнний період. 7. Зробити висновки та сформулювати рекомендації щодо забезпечення економічної безпеки України в умовах повномасштабного вторгнення та післявоєнного відновлення. Дані завдання спрямовані на вивчення та аналіз різних аспектів економічної безпеки України, виявлення загроз та ризиків, а також розробку конкретних рекомендацій для забезпечення стійкості та розвитку економіки країни в умовах повномасштабної війни та післявоєнного відновлення. Засновуючись на проведеному дослідженні, яке охопило аналіз сучасних тенденцій, експертні оцінки та стратегічні рекомендації, ця кваліфікаційна робота має на меті вивчити вплив повномасштабної війни на економічну безпеку України та проаналізувати особливості післявоєнного відновлення. Робота буде спрямована на визначення факторів, що впливають на економічну безпеку України в умовах воєнного конфлікту, а також розробку стратегічних рекомендацій щодо модифікації економічної безпеки в післявоєнний період. Завдяки цій роботі ми маємо надію поглибити розуміння економічної безпеки України в умовах повномасштабної війни та післявоєнного відновлення та сприяти розробці ефективних стратегій, спрямованих на захист та розвиток економіки країни. Структура і обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи складає 80 сторінок, містить список використаних джерел із 46 найменувань. Робота ілюстрована 13 рисунками та містить 2 таблиці. У першому розділі узагальнено теоретичні аспекти дослідження економічної безпеки України та визначені основні загрози економічній безпеці. У другому розділі здійснено порівняльний аналіз динаміки реалізації економічної безпеки європейських країн, наведено особливості реалізації економічної безпеки в сучасних умовах. У третьому розділі формулюється ідея модифікації економічної безпеки України в післявоєнній реальності на основі аналізу досвіду країн світу у сфері економічної безпеки.
 • Документ
  Трансформація міжнародного бізнесу в умовах цифрової економіки
  (2023) Майборода Г. І.; Єфімова Г. В.
  Актуальність теми роботи. Цифрова економіка має значний вплив на глобальне бізнес-середовище, що призводить до появи нових глобальних підприємств і галузей, трансформації бізнес-моделей у традиційних галузях і, як ключового фактора, що лежить в основі глобального процесу виробництва та продажів, змін у організація світового господарства. Крім того, цифрова економіка створює нові виклики та можливості для міжнародних інвестиційних процесів. Цифровізація сприяла появі нових видів цифрових технологій (інформаційно-комунікаційних технологій), які сприяли розробці нових товарів і послуг. Вони варіюються від цифрових пристроїв, таких як розумні машини (Інтернет речей), до комплексних цифрових платформ (наприклад, електронна комерція, соціальні медіа) і абсолютно нових технологій (технологія блокчейн). Сьогодні багатонаціональні компанії використовують оцифровку та цифрові технології більш широко та інтенсивніше в усіх секторах економіки. Зокрема, розвиток штучного інтелекту та збору даних може призвести до значного розширення масштабів інвестиційних процесів. Крім того, зростаючий вплив цифрової економіки на міжнародну торгівлю відіграє важливу роль у розвитку процесів інтернаціоналізації. А цифровізація, у свою чергу, стає ключовим елементом, який лежить в основі діяльності транснаціональних компаній. Подібно до того, як нецифрові сектори економіки лише нещодавно почали консолідувати свої цифрові можливості, цифрова політика також знаходиться на ранніх стадіях розвитку. Компанії в різних галузях пристосовуються до зростаючого цифрового бізнес-середовища, нарощуючи внутрішні можливості, а також купуючи зовнішні активи та знання з усього світу. Найбільш важливими в науковому розумінні для автора під час роботи над кваліфікаційною роботою були теоретичні розробки провідних вітчизняних фахівців, зокрема: І. О. Артем'євої, О. А. Грішнової, О. Є. Гудзь, В. В. Івати, Г. В. Єфімової, Д. Б. Кірєєва, І. С. Клименко, Р. М. Лісової, Л. С. Любохинець, С. М. Марущак, К. В. Михайлової, Т. В. Орєхової, П. Р. Пуцентейло, К. О. Січкаренко, Ю. М. Солодковського, Ю. В. Шевченко, О. В. Щербатенко тощо. Окремі аспекти процесів цифровізації висвітлені у працях таких іноземних науковців, як Б. Банке, Р. Бухт, М. Калужський, А. Остервальдер та ін. Мета і завдання роботи. Метою кваліфікаційної роботи є дослідження особливостей впливу цифровізації економіки на процеси трансформації міжнародної торгівлі. Завдання дослідження полягають в наступному: визначити зміст та основні складові цифрової економіки в сучасних умовах розвитку світової економіки; проаналізувати переваги та недоліки процесів цифровізації міжнародних компаній; вивчити методи впливу цифровізації на міжнародні справи; охарактеризувати сучасні тенденції розвитку міжнародної торгівлі в умовах цифровізації; аналізувати особливості цифрової трансформації бізнес-моделей компаній у глобальному ринковому середовищі; оцінити вплив цифрової економіки на бізнес-середовище країн світу; розкрити особливості розвитку міжнародного бізнесу з використанням цифрових інструментів; узагальнити засоби оптимізації бізнес-процесів у глобальному цифровому середовищі; дослідити особливості модернізації підприємств в Україні в контексті цифрової трансформації. Об’єктом дослідження виступає міжнародна торгівля, модифікована глобальними процесами цифровізації економічної діяльності. Предметом дослідження є форми та методи впливу цифрових технологій на трансформаційні процеси в міжнародній торгівлі. Теоретичною і методологічною базою Методологічну основу дослідження складають фундаментальні положення цифрової економіки. У першому розділі використано методи від абстрактного до конкретного, поєднання аналізу та синтезу, структурно-системний підхід, метод, причинно- наслідкові зв’язки для розкриття сутності та концептуальних основ цифрових технологій. У другому розділі роботи, в аналітичній частині, де досліджувалися та аналізувалися сучасні тенденції у формі та методах впливу цифрових технологій на міжнародну торгівлю, були розглянуті статистичний метод, метод аналізу та синтезу, а також порівняльний метод, використовувався метод аналізу. В останньому третьому розділі основним науковим методом став метод причинно-наслідкових, логічних і функціональних зв'язків і залежностей. Теоретичною основою роботи стали економічні дослідження вітчизняних та зарубіжних учених. Інформаційною базою для написання кваліфікаційної роботи є документи Національної служби статистики України, Всесвітнього економічного форуму та Організації економічного співробітництва та розвитку. Фактологічною та статистичною основою були щорічні звіти Державної служби статистики України, звіти ЮНКТАД та OECD. Структура і обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. В роботі містяться 4 таблиці та 15 рисунків. Список використаних джерел включає 76 найменувань на восьми сторінках.
 • Документ
  Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями в контексті реалізації її національних інтересів
  (2023) Кузьменко О. Ю.; Майстренко О. М.
  Актуальність теми. Розвиток співробітництва між державами та іншими учасниками міжнародних відносин пов'язаний з функціонуванням цілої системи міждержавних та недержавних організацій глобального і регіонального значення. Зростання взаємозалежності світових інституцій, виникнення та загострення глобальних проблем спонукали зростання актуальності пошуку шляхів підвищення ефективності багатостороннього співробітництва та поширенню його сфери. Міжнародне співробітництво у матеріальній сфері проявляється у таких формах: міжнародна спеціалізація та кооперація виробництва; спільне виробництво продукції на двочи багатосторонній основі, коли окремі країни беруть участь у випуску тієї чи тієї продукції; праця у сфері капітального будівництва; організація спільних підприємств. На сучасному етапі існування валютно-фінансового співробітництва міжнародні організації відіграють все більш помітну роль в світовій економіці. Їх діяльність вносить необхідне регулювання та сприяє встановленню стабільності у функціонування валютно-розрахункових відносин. Серед найбільш впливовіших міжнародних валютно-фінансових інституцій виділяють так звані «Бреттон-Вудські організації», до яких відносять Міжнародний валютний фонд (МВФ) та Світовий банк (СБ). Окрім того найбільш потужними та дієвими організаціями також є Банк міжнародних розрахунків, регіональні банки та валютно-кредитні організації Європейського Союзу (Європейський фонд валютного співробітництва, Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції і розвитку, Північної Америки (Міжамериканський банк розвитку), Південно-Східної Азії (Азіатський банк розвитку) та ін. Деякі країни Східної та Центральної Європи досягли значних економічних результатів саме завдяки підтримці міжнародними кредиторами реформ, здійснюваних їх керівництвом. Оскільки поточна підтримка української економіки та її відбудова після війни були б неможливими без фінансової підтримки міжнародних фінансових організацій, питання " Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями в контексті реалізації її національних інтересів "набуває першочергового значення. Наразі дослідженню проблем та перспектив співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями в контексті її національних інтересів присвячені наукові праці таких вчених, як А. Кредисова, Б. Губського, В. Новицького, А. Поручника, С. Сокаленка, А. Філіпенка, О. Щербини, М. Бучинської, С. Яникіна, Л. Ринейської та ін. Однак актуальність цієї тематики не знижується і постійно потребує постійного моніторингу та наукових досліджень. Метою кваліфікаційної роботи є аналіз співпраці країн з міжнародними фінансовими організаціями, вплив кредитів, наданих міжнародними фінансовими організаціями, на економіку України. В рамках мети дослідження слід виділити наступні дослідницькі завдання: 1. Дослідити історію та передумови формування міжнародних фінансових організацій. 2. Визначити цілі та особливості кредитів, що надаються міжнародними фінансовими організаціями країнам-членам. 3. Виявити проблеми та перспективи подальшої співпраці з цими організаціями на прикладі України. Об’єктом дослідження є співпраця України та інших країн з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема з Міжнародним валютним фондом, групою Світового банку (наприклад, Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Міжнародною асоціацією розвитку) та Європейським банком реконструкції та розвитку. Предметом дослідження є сукупність теоретичних та прикладних аспектів сучасного періоду розвитку діяльності міжнародних фінансових установ та питання їх співпраці з Україною та іншими країнами. Методологічну основу дослідження склали методи наукової абстракції, аналізу, синтезу, індукції, дедукції, логічного аналізу, системного підходу тощо. Для вирішення окремих завдань в кваліфікаційної роботі також застосовувалися такі методи: монографічний – при вивченні літературних джерел; абстрактно-логічний – для здійснення теоретичних узагальнень, формування висновків та обґрунтування нових гіпотез; функціональної оцінки – для визначення сучасних тенденцій розвитку співпраці з міжнародними фінансовими установами. Інформаційну базу дослідження складає законодавство України, статистичні матеріали Національного банку України та Міністерства фінансів України, Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Європейського банку реконструкції та розвитку, наукові статті вітчизняних та зарубіжних дослідників, інтернет-ресурси. В роботі використовувалися монографічна і довідкова література, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, матеріали періодичних видань. Структура і обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Повний обсяг роботи 67 сторінок, з них основний текст – 51 сторінка. Робота містить 12 таблиць, 2 схеми. Список використаних джерел налічує 39 найменування на 4 сторінках.
 • Документ
  Експортний потенціал України на світовому ринку продукції АПК
  (2023) Клічановський Е. В.; Майстренко О. М.
  Актуальність теми. Сучасні процеси інтернаціоналізації світового економічного розвитку не обходять жодну країну, яка стає чи є частиною світового господарства. Отже, зовнішньоекономічна діяльність – це одна з найбільш важливих та невід’ємних сфер економічної діяльності. Базою зовнішньоекономічної діяльності країни є її зовнішня торгівля, яка здійснюється у двох основних формах: експорт та імпорт. Вихід на будь-який зовнішній ринок – це тривалий і копіткий процес. Для вітчизняного виробника, що є важливим суб’єктом зовнішньоекономічних відносин, і для економіки в цілому експорт продукції та послуг дозволяє отримати нові можливості, розширення діяльності, збільшення прибутку. Але діяльність на зовнішніх ринках потребує більше зусиль. Підприємствам необхідно вдосконалювати технічні параметри виробництва, підвищувати продуктивність праці та якість продукції. Експортерам варто проаналізувати, чи готова їх компанія до експорту, обрати найперспективніші ринки, з’ясувати вимоги та правила на обраних ринках, знайти партнерів, обрати оптимальні для себе бізнес-моделі, вирішувати питання транспорту і логістики та пошуку шляхів зниження експортних ризиків. В даному процесі також важлива роль і участь держави. В економіці АПК – це сукупність ланок – галузей, підгалузей, виробничих підприємств, організацій, діяльність яких тісно пов’язана з виробництвом, зберіганням, транспортуванням, переробкою та збутом продукції. АПК формується на основі агропромислової інтеграції в умовах високого рівня розвитку продуктивних сил та усуспільнення виробництва. Його складовою частиною є інтеграційний продовольчий комплекс. Розвиток АПК має надзвичайно важливе значення для держави. Експорт української продовольчої продукції в умовах війни підкреслив роль держави у вирішенні глобальної продовольчої проблеми. Без сумніву, експортна діяльність і участь у світовому ринку для України і розвитку її економіки надзвичайно важливо. Проте, як ми вияснили, проблем в даному питанні також чимало. Отже, тема кваліфікаційної роботи важлива і актуальна. Дослідженням теоретичних питань експортного потенціалу, його нарощення, вдосконалення діяльності АПК займалися такі вітчизняні і зарубіжні науковці, як Савченко М.В., Хаджинов І.В., Завидовська А.О. Гребельник О.П. Рибак І.В. Лаврів, І.М. Бестужева С.В. Пасхавер Б.Й. Шебаніна О.В., Кікоть Н.Е. Надвиничний С.А. Кравченко В.О. Лисак М. Кучечук Л.В. Картер С. Кононенко Л.В. Кирчата І.М., Шершенюк О.М., Деділова Т.В. Васильців Т.Г., Куницька-Іляш М.В. Метою кваліфікаційної роботи є дослідження теоретичних основ формування та розвитку експортного потенціалу галузі, дослідження стану та тенденцій розвитку експортного потенціалу АПК України, обґрунтування ролі України на світовому ринку як функції від рівня розвитку експортного потенціалу АПК та пропозицій щодо підвищення ефективності досліджуваної сфери. Для досягнення поставленої мети ми сформулювали та вирішили такі завдання: – визначити сутність, структура та значення експортного потенціалу держави та галузі; – пояснити структуру та значення АПК як важливої господарської системи України; – описати передумови формування та реалізації експортного потенціалу АПК України; – встановити сучасні тенденції виробництва та споживання продовольчих товарів у світі; – проаналізувати стан розвитку АПК України; – визначити основні тенденції розвитку експорту продукції АПК України; – пояснити суть проблеми та довести роль експортного потенціалу АПК України у вирішенні світової продовольчої кризи; – сформулювати стратегічні напрями розвитку експортного потенціалу продукції АПК України; – обґрунтувати реалізації експортного потенціалу шляхом зміцнення фінансової безпеки АПК України. Об’єктом дослідження є процес розвитку експортного потенціалу галузі. Предметом дослідження є сукупність теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо формування, реалізації та використання експортного потенціалу АПК України. Теоретичну основу дослідження складають наукові, теоретичні висновки та узагальнення вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, що містяться у монографічній, спеціальній та періодичній літературі з питань розвитку експорту та його потенціалу в окремій галузі АПК держави. Методологічну основу дослідження склали методи наукової абстракції, аналізу, синтезу, логічного висновку, системного підходу тощо. Для вирішення певних завдань застосовувалися такі методи: монографічний – при вивченні літературних джерел, практики формування експортного потенціалу; теоретичне узагальнення, порівняння та аналогії – для розкриття сутності досліджуваних понять; абстрактно-логічний – для здійснення теоретичних узагальнень, формування висновків та їх обґрунтування; статистичні – для аналізу структури та динаміки експорту товарів та послуг АПК. Інформаційну базу дослідження складають законодавчі та нормативно-правові акти України, офіційні дані Державної служби статистики України, Національного банку України, Світового банку та ін. Структура і обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Повний обсяг роботи – 68 сторінок. Робота містить 4 таблиці та 26 рисунків. Список використаних джерел налічує 56 найменування на 6 сторінках.
 • Документ
  Зовнішньоекономічний потенціал розвитку відносин між Україною та ЄС
  (2023) Брошевецька Є. Д.; Єфімова Г. В.
  Актуальність теми роботи. Сучасний світ характеризується посиленням глобалізаційних процесів та зростаючим значенням зовнішньоекономічних відносин між країнами. Для країн, особливо тих, що прагнуть до розвитку та інтеграції, встановлення і підтримка сприятливих та ефективних зовнішньоекономічних зв'язків має вирішальне значення. У цьому контексті Україна, як країна з великим геополітичним потенціалом, активно розвиває свої зовнішньоекономічні відносини, зокрема з Європейським Союзом (ЄС). Тема дослідження "Зовнішньоекономічний потенціал розвитку відносин між Україною та ЄС" є актуальною та значущою, оскільки вона стосується ключового напрямку розвитку України, що базується на співпраці з ЄС. Європейський Союз є найбільшим торговельним партнером України та надає важливу підтримку у формі фінансової, технічної та експертної допомоги. Мета і завдання дослідження. Метою даної дипломної роботи є аналіз та оцінка потенціалу розвитку зовнішньоекономічних відносин між Україною та ЄС, виявлення можливостей та викликів, які виникають на шляху співпраці між цими двома сторонами. Дослідження спрямоване на визначення переваг, які надає Україні співпраця з ЄС, а також виявлення необхідних заходів та рекомендацій для подальшого розвитку цих відносин. Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі будуть розглянуті такі ключові задачі: – Характеристика економічної категорії «економічний потенціал»; – Поняття та структура зовнішньоекономічного потенціалу країни; – Фактори формування і використання зовнішньоекономічного потенціалу країни; – Дослідження стану та динаміки зовнішньоекономічних відносин України до 2022 року; – Аналіз наслідків війни для зовнішньоекономічних відносин України; – Оцінка зовнішньоекономічного потенціалу України; – Розробка стратегії формування і розвитку зовнішньоекономічного потенціалу України; – Перспективи удосконалення зовнішньоекономічних відносин України та ЄС в повоєнний період; – Основні шляхи розвитку зовнішньоекономічних відносин між Україною та ЄС. Аналіз економічного потенціалу України: У дослідженні будуть проаналізовані основні економічні показники України, такі як ВВП, експорт, імпорт, інвестиції та інші фактори, що впливають на зовнішньоекономічний потенціал країни. Також будуть вивчені галузі, в яких Україна має конкурентні переваги та можливості для співпраці з ЄС. 1. Аналіз зовнішньоекономічних відносин України та ЄС: Вивчення торговельного обороту, структури торгівлі, інвестиційних потоків та інших аспектів зовнішньоекономічної співпраці між Україною та ЄС. Будуть розглянуті договори, угоди та інструменти, що регулюють ці відносини, а також успіхи та проблеми, які виникають на шляху співпраці. 2. Виявлення переваг співпраці з ЄС: Дослідження буде спрямоване на визначення користі, яку отримує Україна від зовнішньоекономічної співпраці з ЄС. Будуть розглянуті переваги, такі як доступ до великого ринку, технологічний трансфер, фінансова та технічна підтримка, підвищення конкурентоспроможності та інші фактори, які стимулюють економічний розвиток України. 3. Виклики та перспективи співпраці: Розгляд буде приділено також викликам та перешкодам, з якими стикається Україна в процесі розвитку зовнішньоекономічних відносин з ЄС. Будуть розглянуті такі фактори, як політична стабільність, реформи, правова система, корупція та інші фактори, що впливають на ефективність співпраці. Порушення прав людини, конфлікти та інші політичні чинники також можуть стати перешкодою на шляху досягнення повного потенціалу співпраці між Україною та ЄС. Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань були використанні загальнонаукові методи наукового пізнання: аналіз торгівельного обміну; аналіз інвестиційного потенціалу; стратегічне планування та прогнозування; економічне моделювання; стратегічний аналіз. Об’єкт дослідження. Потенціал розвитку відносин між Україною та ЄС . Предмет дослідження. Виявлення шляхів покращення співпраці, зміцнення взаємовигідного співробітництва та досягнення більш важливих результатів у майбутньому. Характеристика структури роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків і списку використаних джерел. Повний обсяг – 87 сторінок, з них основний текст – 75 сторінок. Робота містить 0 таблиць і 2 рисунків. Список використаних джерел налічує 22 найменувань на 3 сторінках.
 • Документ
  Управління процесом створення цифрового бізнесу
  (2023) Григоровська Ю. В.; Єфімова Г. В.
  Актуальність теми роботи. Глобальна пандемія COVID-19 суттєво змінила умови бізнесу, і компанії були змушені швидко адаптуватись до нової реальності. Цифровий бізнес став важливим чинником в забезпеченні стійкості та безперервності діяльності підприємств. Управління процесом створення цифрового бізнесу допоможе вивчити кращі практики та використовувати їх для подальшої стійкості та розвитку підприємства. За останні роки цифрова економіка зростає експоненційно, і все більше підприємств розуміють важливість наявності цифрової стратегії. Управління процесом створення цифрового бізнесу допоможе виявити ключові аспекти успішного переходу до цифрової моделі підприємства. У сучасному бізнес-середовищі інновації є ключовим фактором успіху. Побудова цифрового бізнесу дозволяє використовувати нові технології та інструменти для вдосконалення продуктів, послуг і процесів, що підтримує конкурентоспроможність бізнесу. Багато компаній усвідомлюють необхідність цифрової трансформації, адаптації до стрімкого розвитку технологій. Цифрова комерція пропонує можливості для ефективнішої персоналізації продуктів і послуг, що допомагає підвищити задоволеність клієнтів і покращити взаємодію з ними. Управління процесом побудови цифрового бізнесу допоможе визначити оптимальні стратегії досягнення цих цілей. Загалом, управління процесом створення цифрового бізнесу є актуальною темою дослідження, оскільки дозволяє розкрити можливості, які пропонують цифрові технології, та розробити стратегії ефективного використання цих можливостей у поточному бізнес-середовищі. Теоретичні основи управління процесом створення цифрового бізнесу досліджено в роботах таких науковців, як Андрос С. В., Верба В. А., Воржакова Ю. П., Хлебинська О. І., Гусєва О. Ю., Легомінова С. В., Данченко О. Б., Пістунов І. М., Продіус О. І., Урба С. І. та ін. Разом з тим залишається невирішеним питання ефективногов провадження цифрових ініціатив, збільшення продуктивності та досягнення стратегічних цілей, що зумовило вибір теми кваліфікаційної роботи. Мета і завдання роботи. Метою кваліфікаційної роботи є детальне вивчення фундаментальних аспектів, стратегій, методів та інструментів, необхідних для успішного створення та управління цифровим бізнесом, а також використання знань з управління процесом створення цифрового бізнесу з метою покращити успіх компаній у цифровому середовищі та досягти їхніх стратегічних цілей. Завдання дослідження полягають в наступному: дати порівняльну характеристику організації онлайн та офлайн бізнесу; визначити напрямки трансформації класичного бізнесу в цифровий; описати бізнес-моделі цифрового бізнесу; проаналізувати передумови започаткування цифрового бізнесу; визначити процедуру організації бізнесу на прикладі художньої приватної школи; сформулювати ідеї та створення онлайн школи малювання з продажем цифрових товарів; охарактеризувати маркетингову складову міжнародного цифрового бізнесу з малювання; розробити пропозиції просування та подальшої комерціалізації онлайн школи малювання із продажем цифрових товарів. Об’єктом дослідження є сам процес створення цифрового бізнесу, що означає, що дослідження спрямоване на вивчення етапів, методів, інструментів та стратегій, які використовуються для створення цифрового бізнесу. Предметом дослідження є аспекти, які впливають на ефективне управління процесом створення цифрового бізнесу. А саме, дослідження методів створення та вдосконалення цифрових продуктів та послуг, включаючи процеси дизайну, розробки, тестування та впровадження. Методи дослідження. В роботі використані загальнонаукові методи дослідження. Перший з них – системний аналіз був використаний при дослідженні економічної системи цифрового бізнесу та його складових. Другий, статистичний та структурний – для оцінки стану та динаміки розвитку бізнесу в умовах пандемії Covid-19 та війни в Україні, яка стала широкомасштабною в 2022 році. Якісний аналіз – для оцінювання стратегій переходу офлайн бізнесу в цифровий, та порівняння маркетингових стратегій. Інформаційною базою для написання кваліфікаційної роботи послужили навчальні посібники, наукові праці, монографічні дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених, публікації міжнародних організацій, а також електронні ресурси. Структура і обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи складає 73 сторінки, містить список використаних джерел із 34 найменувань. Робота ілюстрована 5 рисунками та містить 22 таблиць. У першому розділі узагальнено переваги та недоліки онлайн- та офлайнбізнесу та визначено напрямки трансформації класичного бізнесу в цифровий. У другому розділі здійснено порівняльний аналіз потенційних напрямів реалізації для створення успішного бізнес-проекту, наведено особливості організації офлайн-діяльності на підприємстві приватної школи мистецтв. У третьому розділі формулюється ідея створення онлайн-школи малювання з продажем цифрових товарів (цифрових пензлів), визначається маркетингова складова бізнесу цифрового малювання, складаються пропозиції щодо просування та подальшого маркетингу шкільний штриховий малюнок із продажем цифрових товарів.
 • Документ
  Сучасні особливості реалізації соціальної політики ЄС
  (2023) Гладков Н. О.; Hladkov N.О.; Вдовиченко Л. Ю.
  Гладков Н. О. Сучасні особливості реалізації соціальної політики ЄС – кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр». – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 2023. У роботі висвітлено соціальну політику ЄС на комунітарному рівні, окреслено функції та розглянуто механізм реалізації соціальної політики ЄС. Проведений у роботі аналіз змісту і напрямів еволюції та генезису соціальної політики ЄС доводить, що нині фактично склалася європейська соціальна модель, яка увібрала в себе кращі досягнення національних моделей соціальної державності і функціонує на основі розвинутого соціального права ЄС. У ході дослідження викладено міркування щодо майбутнього європейської соціальної моделі, а саме: розглянуто принципи, на яких будується така модель зараз, а також проблеми, що виникають, та реформи які потрібно запровадити для їхнього вирішення. Внаслідок проведеного аналізу зовнішнього виміру соціальної політики ЄС та проблем розширення встановлено такі виклики для ЄС як різниця в рівнях життя країн Євросоюзу та нових країн-членів, погроза стабільності, втрата підтримки населення через необхідність фінансування нових країн-членів. Визначено соціальні проблеми в контексті відносин ЄС та України, такі як: нерозвинена економіка, недостатність реформ, потреба гармонізації законодавства з ЄС, високий рівень корупції, Україна як плацдарм для мігрантів, можливість масової міграції українців в ЄС. Проаналізовано як Україна вирішує ці проблеми, а також дано рекомендації в частині їх ефективного розв’язання, що, як наслідок, призведе до успішної інтеграції України в Європейський Союз.
 • Документ
  Розробка та обґрунтування бізнес-плану створення нового підприємства у виробничій сфері
  (2023) Аннамаммєдов, А. Я.; Annamammiedov, A. Y.; Нейман В. М.
  Аннамаммєдов А.Я. «Розробка та обґрунтування бізнес-плану створення нового підприємства у виробничій сфері» – бакалаврська робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр». – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 2023. Розглянуті теоретичні засади створення та діяльності підприємства, роль планування у підприємницькій діяльності. Виконано аналіз ринку хлібопекарної продукції в Україні та обрано організаційно-правову форму підприємства, що створюється. У практичній частині розроблено бізнес-план створення нового підприємства, який довів високу ефективність проєкту
 • Документ
  Розробка та обґрунтування бізнес-плану розвитку діючого підприємства (на прикладі ТОВ "Промітей")
  (2023) Наслузова, К. О.; Камишнік В. І.
  Дипломна робота на здобуття кваліфікації бакалавр. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Міністерства освіти і науки України, Миколаїв, 2023р. Метою дослідження є: розробка та обґрунтування бізнес-плану розширення діяльності підприємства. У процесі виконання дипломної роботи було використано такі методи дослідження: системний підхід (який дозволив виявити проблеми підвищення ефективності діяльності підприємства), метод економічного аналізу (на основі якого була здійснена діагностика фінансового стану підприємства), метод експертної оцінки (для дослідження потенціалу підприємства), метод порівняння (за допомогою якого була визначена конкурентоспроможність компанії) та графічний метод (для представлення результатів дослідження).
 • Документ
  Банкрутство суб’єктів господарської діяльності та його правове регулювання
  (2021) Ляшок, Інна Олександрівна; Мігай Наталя Борисівна
  Кваліфікаційну бакалаврську роботу присвячено проблемі правового регулювання банкрутства підприємств та формування напрямів його запобігання в ринкових умовах. В роботі досліджено сутність банкрутства промислових підприємств у сучасних умовах, вивчено особливості підходів до оцінки імовірності виникнення банкрутства. Здійснено діагностику фінансового стану досліджуваного підприємства, розраховано показники ймовірності банкрутства підприємства за три останніх роки. Вивчено закордонний досвід правового регулювання банкрутства. За результатами здійсненого у бакалаврській роботі дослідження запропоновано заходи попередження банкрутства підприємства.
 • Документ
  Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства
  (2021) Мишаков, А. О.; Хмарська Ірина Анатоліївна
  Кваліфікаційну бакалаврську роботу присвячено проблемі якості та шляхам підвищення конкурентоспроможності підприємства. В роботі вивчено сутність та принципи конкурентоспроможності; фактори, які впливають на конкурентоспроможність промислового підприємства. Досліджені методи оцінки конкурентоспроможності підприємства. Проведено аналіз фінансово-економічних показників діяльності підприємства. Проаналізовано ефективність використання трудових ресурсів, засобів стимулювання персоналу. Проведена оцінка конкурентоспроможності досліджуваного підприємства, сильні та слабкі сторони в конкурентній позиції. З’ясовано, що підприємству необхідно удосконалити технологію виробництва щоб залишатись на лідируючих позиціях. За результатами здійсненого у бакалаврській роботі дослідження сформовані напрями підвищення конкурентоспроможності підприємства, інструменти реалізації та їх можливий вплив на результативність діяльності підприємства. Запропонований комплекс заходів покращення якості продукції та конкурентоспроможності підприємства. Здійснено економічне обґрунтування ефективності впровадження нової технологічної лінії, нового типу обладнання, яке забезпечить позитивний вплив на результативність діяльності підприємства.
 • Документ
  Перспективи розвитку авіаційної галузі України в умовах європейської інтеграції
  (2022) Онищенко, В. М.; Єфімова Г. В.
  Актуальність теми роботи. Розвиток економіки кожної країни багато в чому зумовлений розвитком авіаційної галузі. Вона задіяна в багатьох сферах життя і економіки: перевезення пасажирів і вантажів, сільськогосподарські роботи, створення робочих місць в середині галузі і суміжних галузях, розвиток технологій, підґрунтя для існування і розвитку дотичних сфер. Глобалізація світової економіки та розвиток міжнародних відносин України, зростання попиту на швидке перевезення вантажів та зручне транспортне сполучення стимулюють розвиток авіаційних перевезень. Україна належить до небагатьох країн світу, що мають повний цикл розробки та виробництва авіаційної техніки, і займає провідне місце в секторі транспортної авіації світового ринку перевезень. Авіабудування в Україні є надзвичайно перспективним для розвитку національної економіки, бо належить до високотехнологічних галузей і її розвиток визначає можливість переходу до нового технологічного укладу і справляє істотний вплив на модернізацію економіки в цілому Теоретичні основи розвитку авіаційної галузі як однієї з ключових для економіки України досліджено в роботах таких науковців як: М.М. Бірюкова, В.Н. Денисова, М.М. Гнатовського, І.А. Грицяка, Л.М. Ентіна, А.Я. Капустіна, Б.М. Топорніна, О.В. Кресіна, М.Ю. Григорака, М.В. Новикової, В.Г. Пилипчука, Р.А. Калюжного, В.М. Брижка, В.Ф. Опришка, Л.Д. Тимченка, А.О. Четверікова, Ю.С. Шемшученка та інших. Разом з тим залишається невирішеним питання практичної реалізації концепції інтеграції авіагалузі України в транспортну систему ЄС, що зумовило вибір теми кваліфікаційної роботи. Мета і завдання роботи. Мета кваліфікаційної роботи полягає у вивченні та обґрунтуванні теоретичних засад та розробці практичних рекомендацій щодо визначення напрямів розвитку української авіаційної галузі в контексті інтеграції України до європейського повітряного простору та приєднання до авіаційної мережі ЄС. Завдання дослідження полягають в наступному: − проаналізувати теоретичні основи економіки авіаційної галузі та її складових; визначити її особливості та значення в системі національної економіки; − охарактеризувати систему державної підтримки розвитку авіаційної галузі; − дослідити стан світового авіаринку та особливостей розвитку авіаційної галузі в Європейському Союзі; − дати оцінку переваг та недоліків розвитку авіаційної галузі в Україні; − проаналізувати співробітництво України і ЄС в розвитку авіаційній галузі; − оцінити перспективи розвитку та визначити напрями піднесення авіаційної галузі; − розробити концепцію інтеграції України до загальноєвропейської авіатранспортної системи. Об’єктом дослідження виступає процес формування та реалізації заходів розвитку авіаційної галузі України. Предметом дослідження є система аналітичного інструментарію удосконалення діяльності авіаційної галузі України та інтеграції її в загальноєвропейську систему. Методи дослідження. В роботі використані загальнонаукові методи дослідження. Перший з них – системний аналіз був використаний при дослідженні економічної системи авіаційної галузі та її складових. Другий, статистичний та структурний – для оцінки стану та динаміки розвитку авіаційної мережі України та ЄС. Методи економіко-математичного аналізу застосовувалися для визначення індексу порівняльних переваг RCA. Якісний аналіз – для оцінювання сприяння співробітництва України і ЄС в авіаційній галузі. Інформаційною базою для написання кваліфікаційної роботи послужили навчальні посібники, наукові праці, монографічні дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених, публікації міжнародних організацій, внутрішні корпоративні документи підприємства, а також електронні ресурси. Структура і обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи складає 90 сторінок, містить список використаних джерел із 65 найменувань. Робота ілюстрована 14 рисунками та містить 13 таблиць. У першому розділі узагальнені теоретичні основи розвитку авіаційної галузі, визначена її роль та місце в економіці. У другому розділі аналізуються особливості розвитку авіаційної галузі України та країн ЄС; здійснено комплексний аналіз щодо конкурентоспроможності авіаційної галузі України. У третьому розділі визначено основні проблеми розвитку авіаційної галузі в Україні та на основі проведеного аналізу сформовано загальні рекомендації щодо сприяння розвитку авіаційної галузі та перспектив розвитку в умовах співпраці ЄС та України.
 • Документ
  Впровадження міжнародного досвіду легалізації економіки для забезпечення економічної безпеки України
  (2022) Костенко, Д. О.; Kostenko, D. O.; Вдовиченко Л. Ю.
  Костенко Д. О. Впровадження міжнародного досвіду легалізації економіки для забезпечення економічної безпеки України – бакалаврська робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр». – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 2022. У роботі висвітлено складові економічної безпеки, досліджено вплив тіньової економіки на економічну безпеку країни, проаналізовано міжнародний досвід протидії іллегаційним процесам та вплив зазначених явищ на рівень економічної безпеки України, розглянуто явище протидії процесам іллегалізації та підвищення рівня економічної безпеки в умовах України; визначені напрямки і перспективи протидії іллегаційним процесам в економіці України. Акцентовано увагу, що іллегальні процеси є однією з найбільш серйозних загроз національній економічній безпеці. Зазначено, що тінізація економіки явище комплексне і не лише обумовлює зниження надходжень до бюджетних надходжень, але й суттєво гальмує функціонування держави, сприяє погіршенню економічних показників розвитку країни, та, як наслідок, негативно впливає на усі сфери життя суспільства і, відповідно, – на стан економічної безпеки. Доведено, що зниження рівня тінізації економіки є одним із реальних інструментів підвищення рівня економічної безпеки країни. На підставі аналізу дослідження міжнародного досвіду щодо легалізації незаконних доходів, отриманих у «прихованій» та «неформальній» складових сектору іллегальної економіки констатовано на необхідності легалізації в Україні доходів від незаконної діяльності як реального джерела інвестицій.