Статті (ОЕА)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 61
 • Документ
  Формування дохідної частини державного бюджету України в умовах воєнного стану
  (Вінницький національний аграрний університет, 2024) Гавриленко Н. В.; Коверний О. Є.; Havrilenko Nataliia; Koverny Oleksandr
  У статті охарактеризовано особливості виконання державного бюджету за доходами в період воєнного стану. Окреслено проблеми, спричинені збройною агресією Росії, щодо бюджетної політики України. З’ясовано, що фактично потреба у фінансовій допомозі спровокована зростанням військових витрат, оскільки дохідна частина бюджету приблизно така ж, як і видатки на одне лише Міністерство оборони. Проаналізовано структуру збитків в економіці й тенденції зміни ВВП. Встановлено, що, не зважаючи на поступове відновлення ВВП, існує досить вагома проблема – зміна структури економіки. Зазначено, що в загальній картині економіки нашої країни державні витрати займають все більший обсяг. Як і в попередньому році, найбільшою статтею видатків бюджету у 2023 році є безпека й оборона; водночас видатки спрямовані на неї порівняно з довоєнним періодом, зросли майже вдесятеро. Структура економіки за 2022–2023 рр. зазнала суттєвих змін, знизилась частка галузей з високим податковим коефіцієнтом, що негативно впливає на рівень сплати податків з економіки. Виявлено, що в 2023 році в результаті політики Національного банку України (далі – НБУ), спрямованої на утримання відносно високої облікової ставки, прибутки банківської системи в декілька разів перевищили довоєнні показники, що дозволило отримати нею значний позитивний фінансовий результат. Зазначено, що значну частину доходів держбюджету заробив паливно-енергетичний сектор, який, незважаючи на війну, продовжує залишатися успішною складовою економіки України. Під час прогнозування доходів державного бюджету потрібно враховувати високий ступінь невизначеності й непередбачуваності, що впливає на високу ймовірність відхилення фактичних показників кошторису від планових. Основними ключовими ризиками можна назвати продовження війни й невизначеність щодо подальших шляхів її розвитку, неповернення біженців з-за кордону, недостатньо швидке проведення реформ; недоотримання допомоги від міжнародних організацій та урядів. Останнє – не умовність, а факт, адже ключовим джерелом доходів 2024 року стануть зовнішні запозичення, оскільки власного ресурсу (податкові та неподаткові надходження, трансферти) має вистачити, щоб профінансувати лише половину видатків. Фактично, потреба у фінансовій допомозі спровокована зростанням військових витрат, у бюджеті прописана у форматі позик.
 • Документ
  Comparative legal analysis of the status of human rights promotion and protection bodies (foreign experience)
  (European Institute for Innovation Development., 2024-02-05) Havrilenko Nataliia V.; Гавриленко Наталія Вікторівна
  Для науки конституційного права проблема інституціонального оформлення взаємовідносин держави і людини в контексті розвитку демократії та зміцнення конституційної системи захисту прав і свобод людини і громадянина є завжди актуальною та не визиває жодного сумніву. В юридичній науці можна зустріти думку про те, що цей каталог, заснований на європейських цінностях, було нав’язано Заходом всім іншим країнам світу і є непридатним для всього населення світу. Предметом дослідження є конституційно-правові норми України і зарубіжних країн, загальновизнані принципи і норми міжнародного права, які регулюють суспільні відносини, що виникають у сфері формування та діяльності державних органів щодо сприяння прав людини та їх захисту в сучасному світі. Об'єктом дослідження виступають суспільні відносини, що склалися в процесі формування та діяльності спеціалізованих державних органів по сприянню прав людини та їх захисту в Україні і зарубіжних країнах. Мета дослідження полягає у визначенні можливості використання позитивного досвіду зарубіжних державних органів по сприянню прав людини та їх захисту для вдосконалення діяльності інституту уповноважених з прав людини в Україні, а також для підвищення ефективності вітчизняної системи захисту прав людини. Методи дослідження базуються на загальноприйнятих принципах наукового пізнання явищ соціальної дійсності. Всі ці принципи знайшли своє втілення в методологічному кластері нашого дослідження, який складається з внутрішньо взаємопов'язаних між собою методів наукового пізнання, як: історичний, логічний, генетичний, аналогія, аналіз і синтез, ідеалізація, дедукція, історико-правовий, формально-юридичний аналіз, порівняльно-правовий і інших.
 • Документ
  Tax logistics in the state tax relations management system
  (Видавничий дім «Гельветика», 2023) Havrilenko N. V.
  В статті розглянуто роль податкової логістики в системі управління податковими відносинами. Розширено межі традиційного розуміння податкової логістики, яка застосовується на мікрорівні. Податкову логістику визначено як діяльність, яка полягає в здійсненні управління податковими ресурсами держави відповідно до державного і бюджетного устрою. Реалізація фіскальної логістики здійснюється в системі фіскального менеджменту держави. На прикладі ієрархії управління податковими відносинами показано формування податкової логістики з мікрорівня до рівня філософського осмислення значущості податків у сучасному суспільстві. Сфера її впливу може охоплювати як всю систему обігу податків, так і безпосередньо, регіональний рівень, на якому ефективність її використання буде значно вищою, а це суттєвим чином підвисить мультиплікаційний ефект, який сприятиме підвищенню конкурентоздатності регіонів. З’ясовано, що межі податкової логістики на рівні мікроекономіки і макроекономіки за своєю природою мають антагоністичний характер, а це обумовлено наявністю полярно орієнтованих економічних інтересів держави і платника податків. Сфера її впливу може охоплювати як всю систему обігу податків, так і безпосередньо, регіональний рівень, на якому ефективність її використання буде значно вищою, а це суттєвим чином підвисить мультиплікаційний ефект, який сприятиме підвищенню конкурентоздатності регіонів. Встановлення оптимальної залежності між обсягами господарської діяльності, оподаткуванням і формуванням доходів бюджету є основою оптимального податкового регулювання економіки держави. Проте з метою більш ефективного здійснення податкового регулювання використовується потенціал фіскального адміністрування, що сприяє більш повній та своєчасній мобілізації податкових надходжень до системи державного бюджету.
 • Документ
  Роль цифровізації у правовому регулюванні окремих функцій органів державної влади і управління
  (Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки, 2023) Гавриленко Н. В.; Havrilenko N. V.
  У статті досліджено вплив цифровізації на зміну правового регулювання управлінської діяльності щодо реалізації окремих функцій органами державної влади і управління. Розглянуто та сформульовано основні тенденції прийняття державними органами і органами місцевого самоврядування управлінських рішень, які пов’язані із постійно зростаючими можливостями обробки інформації у цифровій формі із застосуванням інформаційних технологій. Доведено, що компетенція державних органів у процесі цифрової трансформації механізмів управління стрімко змінюється. З’ясовано, що найбільша динаміка регулювання спостерігається в сфері надання послуг державними органами, в тому числі з позиції зміни їх компетенції, а це тісно пов’язано з процесом цифровізації управлінської діяльності. Під впливом цієї умови реалізація повноважень публічних органів є постійно мінливою. Так, вони можуть бути обумовлені як виникненням нових явищ у інформаційному просторі, наприклад, наявність інструментів для створення соціальних сторінок в інформаційних системах, якими користуються громадяни, так і з появою нових законодавчих вимог. Встановлено, що структурносистемні зміни тісно пов’язані з такими аспектами управлінської діяльності як: реалізація наявних повноважень, надання державних і муніципальних послуг, побудова міжвідомчої взаємодії. Детально розглянуто напрямок, пов’язаний з наданням послуг публічними органами в електронному вигляді. Можливості роботи з цифровою інформацією призводять не лише до змін процедурних аспектів реалізації тих або інших прав і обов’язків публічних органів, але і до змістовного розширення їх компетенції. При цьому, слід відмітити, їх цілі співпадають відносно більш якісного і ефективного виконання покладених на них функцій. Інститут правового моніторингу не є новим для практики, але при цьому його можливості помітно розширилися в умовах цифрової трансформації управління завдяки появі нових інформаційних технологій і методів роботи з даними.
 • Документ
  Офісні витрати в контексті сучасних підходів до обліку витрат
  (2023) Гавриленко Н. В.; Havrilenko Nataliia
  Термін "офіс" вже доволі давно став однією з найбільш розповсюджених характеристик економіки 21 століття. Офіси мають усі – від будівельної організації до рекламної компанії, від величезного заводу з тисячами працівників до невеличкої фірми, на якій заледве налічується десять працівників. Функціонування офісу – це так чи інакше витрати, причому дуже різноманітні, що зумовлює певні їх облікові особливості. В статті виявлено і висвітлено особливості конкретних офісних витрат, які необхідно враховувати при формуванні облікової політики, що дозволить сформувати досить раціональну облікову систему. Дані особливості полягають: в специфіці нормативного регулювання, значній питомій вазі офісних витрат в загальних витратах, різноманітності зазначених витрат, особливих підходах до їх кваліфікації. Зазначено, що будівлю офісу можна обліковувати як один об'єкт основних засобів, або як сукупність окремих об'єктів основних засобів або малоцінних необоротних матеріальних активів. Підкреслено, що будівлю офісу обліково поділити на декілька об'єктів можна й у процесі її експлуатації. Щодо офісної канцелярії, то тут порядок відображення витрат на її придбання в бухгалтерському обліку залежить від терміну її експлуатації.
 • Документ
  Деякі концептуальні засади обліку бухгалтерських ризиків
  (2023) Гавриленко Н.В.; Грищенко О. В.; Козіцька Н. О.; Havrilenko Nataliia; Hryshchenko Olena; Kozitska Natalia
  В статті зазначено, що характерною особливістю страхового бізнесу є те, що, з од-ного боку страхування вважають одним із методів управління ризиком, а з іншого боку, страховик, як суб'єкт ринку, сам підпадає під вплив цілої низки ризиків. При цьому, очіку-ваним ефектом від надання страхових послуг бізнес визнає задоволення потреби безпеки, фактор впевненості господарюючого суб'єкта, який вступив у страхові відносини. Це зумовлює необхідність підвищення довіри обліково-аналітичних даних за своїм змістом до страхової компанії. Отже, запропонована нами більш розширена класифікація бух-галтерських ризиків дозволяє вести аналітичний облік за однорідними групами ризиків, в тому числі і страховими. Також в статті представлено авторське бачення методики бухгалтерського обліку і включення в бухгалтерську звітність страхових компаній мож-ливих збитків, пов'язаних з наслідками бухгалтерських ризиків, які позитивно вплинуть на інформативність, достовірність даних про рух фінансових резервів, а також якість контролю щодо їх цільового використання.
 • Документ
  Податкова логістика в системі державного фіскального менеджменту
  (2023) Гавриленко Н. В.; Havrilenko Nataliia
  У статті розглянуто роль податкової логістики в системі управління податковими відносинами. Розширено межі традиційного розуміння податкової логістики, яка за-стосовується на мікрорівні. Податкову логістику визначено як діяльність, яка полягає в здійсненні управління податковими ресурсами держави відповідно до державного і бю-джетного устрою. Реалізація фіскальної логістики здійснюється в системі фіскального менеджменту держави. На прикладі ієрархії управління податковими відносинами пока-зано формування податкової логістики з мікрорівня до рівня філософського осмислення значущості податків у сучасному суспільстві. Сфера її впливу може охоплювати як всю систему обігу податків, так і безпосередньо, регіональний рівень, на якому ефективність її використання буде значно вищою, а це суттєвим чином підвисить мультиплікаційний ефект, який сприятиме підвищенню конкурентоздатності регіонів
 • Документ
  Інформація в умовах цифровізації публічно-правового управління
  (2023) Гавриленко Н. В.; Havrilenko Nataliia
  В статті розглянуто вплив цифровізації на зміну правового регулювання управлінської діяльності щодо реалізації окремих функцій органами державної влади і управління. Розглянуто та сформульовано основні тенденції прийняття державними органами і органами місцевого самоврядування управлінських рішень, які пов’язані із постійно зростаючими можливостями обробки інформації у цифровій формі із застосуванням інформаційних технологій. Доведено, що компетенція державних органів у процесі цифрової трансформації механізмів управління стрімко змінюється. Встановлено, що структурно-системні зміни тісно пов`язані з такими аспектами управлінської діяльності, як: реалізація наявних повноважень, надання державних і муніципальних послуг, побудова міжвідомчої взаємодії. Детально розглянуто напрямок, пов`язаний з наданням послуг публічними органами в електронному вигляді.
 • Документ
  The Development of E-commerce in the Context of the Digitalization of the Economy
  (Review of Economics and Finance, 2023-06) Verbivska Liudmyla; Sarai Nataliia; Ivashchenko Maryna; Havrylenko Nataliia; Kuznietsova Olha
 • Документ
  Сегменти господарської діяльності в обліковій політиці: управлінський аспект
  (2022) Гавриленко, Н. В.; Havrilenko, Nataliia
  У статті зазначено, що з метою оптимізації співвідношення ризиків і прибутковості господарюючі суб'єкти можуть розгортати господарську діяльність в різних географічних областях і сферах господарювання, виробляти різні види продукції та послуг і таким чином диверсифікувати свій бізнес. Краще оцінити рентабельність і ризикованість такого бізнесу дозволяє сегментована звітність. Доведено, що вимоги до відображення в обліковій політиці інформації про сегменти мають відношення лише до певної групи підприємств, які повинні виділити відповідні сегменти за їх наявності та включити до наказу про облікову політику інформацію про сегменти діяльності, пріоритетний вид сегмента та засади ціноутворення у внутрішньогосподарських розрахунках. Обґрунтовано необхідність додаткового коригування даних бухгалтерського обліку за операціями відображення доходів від передання товарів, робіт, послуг між сегментами.
 • Документ
  Доцільність стимулювання малого і середнього бізнесу
  (2013) Дубовик, О. Ю.; Гавриленко, Н. В.
  Стаття присвячена викладенню результатів наукового дослідження державного стиулювання підприємницьких структур в Україні
 • Документ
  Модернізація фіскального менеджменту в умовах цифровізації
  (2022) Гавриленко, Наталія; Грищенко, Олена; Козіцька, Наталія; Havrilenko, Nataliia; Hryshchenko, Olena; Kozitska, Natalia
  В статті зазначено, що цифрове фіскальне середовище для платника податків – фізичної особи – це, насамперед, його особистий кабінет, а доступ до нього можливий як в межах офіційного сайту фіскальних органів, так і з мобільного додатку. Доведено, що результати ухвалених фіскальними органами заходів щодо розширення цифрового середовища та підвищення ефективності податкового контролю, в кінцевому підсумку проявляються в зростанні податкових надходжень в бюджетну систему України. Запропонована модель, в основі якої покладено цифрову платформу, відображає всі ті основні елементи, які сприятимуть пом'якшенню наявних і можливих перешкод у взаємодії фіскальних органів і платників податків. Перший найважливіший момент полягає в тому, що при вирішенні такої задачі, як розшифрування цифрового фіскального середовища у фіскальних органів повинні залишатися і традиційні канали взаємодії з платниками податків.
 • Документ
  Бухгалтерські критерії ідентифікації
  (2015) Гавриленко, Наталья; Козицкая, Наталья; Грищенко, Елена; Havrylenko, Natalia; Kozitska, Natalia; Grishchenko, Elena
  Ситуації, ділові операції, події, факти господарської діяльності, зустрічаються практично у всіх наукових роботах з бухгалтерської науки, але досі не проведена ідентифікація цих явищ з погляду бухгалтерських критеріїв, базових принципів, способів відображення і контролю, облікових механізмів та ін. У статті висвітленні наукові засади ідентифікації різноманітних явищ господарського життя з погляду бухгалтерських критеріїв.
 • Документ
  Порівняльний аналіз альтернативних способів оподаткування малих підприємств
  (ВНЗ "Національна академія управління") Гавриленко, Н. в.
  У статті висвітлено теоретичні положення та практичні пропозиції щодо принципів і методів вибору оптимальної системи оподаткування малих підприємств шляхом визначення математичними методами граничних умов оподаткування. Значну увагу приділено чинникам впливу на податкову базу малого підприємства; розроблено економіко-математичну модель вибору оптимального режиму оподаткування для малих підприємств та проведено аналіз фіскальноїта стимулюючої ефективності традиційної й альтернативних спрощених (моноподаткових) технологій для суб'єктів малого підприємництва.
 • Документ
  Соціально-економічний аналіз малого бізнесу в Миколаївському регіоні
  (2008) Гавриленко, Н. В.
  Дослідження показали, що в Миколаївському регіоні існує нагальна потреба у стимулюванні інноваційної діяльності. Враховуючи інтелектуальний потенціал регіону, впровадження інноваційних технологій у сферу виробництва та послуг є недостатнім. Підприємці регіону не готові вкладати кошти у розвиток інновацій, а небажання фінансово-кредитних установ фінансувати інноваційну діяльність зумовлене тим, що інвестиції в інноваційну діяльність характеризуються значним ризиком і забезпечують дохід через 5-10 років.
 • Документ
  Порівняльний аналіз доцільності роботи за альтернативними способами оподаткування малих підприємств
  (2007) Гавриленко, Н. В.
  В результаті окремих трансформацій у вітчизняній податковій системі перемістилась у бік вищого рівня рентабельності фінансово-господарської діяльності для будь-якого із розглянутих варіантів паушального податку з обороту. Аналогічно, якщо порівняти інші виведені “початкові” і “сьогоднішні” умови для здійснення такого вибору, то можна переконатись, що останнім часом коло платників, котрим це було безперечно вигідно, дещо звузилось. Тобто теза щодо зниження привабливості радикально спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого бізнесу ще раз підтверджується з допомогою методів математичної формалізації.
 • Документ
  Проблеми застосування методів визначення справедливої вартості активів і зобов'язань
  (2017) Гавриленко, Н. В.; Грищенко, О. В.
  У статті розглянуто методи, які традиційно застосовуються до оцінки справедливої вартості активів, оцінено їх недоліки та переваги, проаналізовано обмеження щодо використання тих чи інших підходів до оцінки. У зв'язку з великим поширенням оцінок за справедливою вартістю в Міжнародних стандартах фінансової звітності (МСФЗ), автори розглядають також можливість застосовувати дохідний, витратний та порівняльний методи оцінки активів під час складання звітності за МСФЗ, пропонують додаткові вимоги, які потрібно внести в договір оцінки, щоб результат такої незалежної оцінки можна було використовувати під час складання звітності за МСФО.
 • Документ
  Податкові витрати та контроль за їх станом в системі обліково-податкового інформаційного простору
  (2016) Гавриленко, Н. В.; Грищенко, О. В.
  Упровадження в систему українського господарського обліку підсистеми податкового обліку продовжує викликати запитання і нерозуміння в частині практичного застосування та доцільності. Відмінності в принципах угруповання доходів і витрат організації, їх визнання в бухгалтерському обліку і для цілей оподаткування, способи оцінки незавершеного виробництва та готової продукції та деякі інші розбіжності не мають економічного обґрунтування. Необхідно зазначити, що самостійно податковий облік застосовується досить рідко, тоді як методологія його ведення практично скрізь заснована на методології бухгалтерського обліку. Одним з аргументів за ведення податкового обліку як самостійної підсистеми називають відмінності в правилах формування багатьох показників для цілей бухгалтерського обліку та для цілей оподаткування.
 • Документ
  Оцінка податкової ефективності програм підтримки малого і середнього бізнесу
  (2014) Гришина, Л. О.; Гавриленко, Н. В.; Гришина, Н. В.; Гришина, Л. А.; Гавриленко, Н. В.; Гришина, Н. В.
  В статті розглянуто науково-пракичні аспекти державної підтримки малого і середнього бізнесу. Запропоновано підходи до оцінювання податкової ефективності фінансування підтримки малого підприємництва органами місцевого самоврядування.