Статті (ОЕА)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 52
 • Документ
  The Development of E-commerce in the Context of the Digitalization of the Economy
  (Review of Economics and Finance, 2023-06) Verbivska Liudmyla; Sarai Nataliia; Ivashchenko Maryna; Havrylenko Nataliia; Kuznietsova Olha
 • Документ
  Сегменти господарської діяльності в обліковій політиці: управлінський аспект
  (2022) Гавриленко, Н. В.; Havrilenko, Nataliia
  У статті зазначено, що з метою оптимізації співвідношення ризиків і прибутковості господарюючі суб'єкти можуть розгортати господарську діяльність в різних географічних областях і сферах господарювання, виробляти різні види продукції та послуг і таким чином диверсифікувати свій бізнес. Краще оцінити рентабельність і ризикованість такого бізнесу дозволяє сегментована звітність. Доведено, що вимоги до відображення в обліковій політиці інформації про сегменти мають відношення лише до певної групи підприємств, які повинні виділити відповідні сегменти за їх наявності та включити до наказу про облікову політику інформацію про сегменти діяльності, пріоритетний вид сегмента та засади ціноутворення у внутрішньогосподарських розрахунках. Обґрунтовано необхідність додаткового коригування даних бухгалтерського обліку за операціями відображення доходів від передання товарів, робіт, послуг між сегментами.
 • Документ
  Доцільність стимулювання малого і середнього бізнесу
  (2013) Дубовик, О. Ю.; Гавриленко, Н. В.
  Стаття присвячена викладенню результатів наукового дослідження державного стиулювання підприємницьких структур в Україні
 • Документ
  Модернізація фіскального менеджменту в умовах цифровізації
  (2022) Гавриленко, Наталія; Грищенко, Олена; Козіцька, Наталія; Havrilenko, Nataliia; Hryshchenko, Olena; Kozitska, Natalia
  В статті зазначено, що цифрове фіскальне середовище для платника податків – фізичної особи – це, насамперед, його особистий кабінет, а доступ до нього можливий як в межах офіційного сайту фіскальних органів, так і з мобільного додатку. Доведено, що результати ухвалених фіскальними органами заходів щодо розширення цифрового середовища та підвищення ефективності податкового контролю, в кінцевому підсумку проявляються в зростанні податкових надходжень в бюджетну систему України. Запропонована модель, в основі якої покладено цифрову платформу, відображає всі ті основні елементи, які сприятимуть пом'якшенню наявних і можливих перешкод у взаємодії фіскальних органів і платників податків. Перший найважливіший момент полягає в тому, що при вирішенні такої задачі, як розшифрування цифрового фіскального середовища у фіскальних органів повинні залишатися і традиційні канали взаємодії з платниками податків.
 • Документ
  Бухгалтерські критерії ідентифікації
  (2015) Гавриленко, Наталья; Козицкая, Наталья; Грищенко, Елена; Havrylenko, Natalia; Kozitska, Natalia; Grishchenko, Elena
  Ситуації, ділові операції, події, факти господарської діяльності, зустрічаються практично у всіх наукових роботах з бухгалтерської науки, але досі не проведена ідентифікація цих явищ з погляду бухгалтерських критеріїв, базових принципів, способів відображення і контролю, облікових механізмів та ін. У статті висвітленні наукові засади ідентифікації різноманітних явищ господарського життя з погляду бухгалтерських критеріїв.
 • Документ
  Порівняльний аналіз альтернативних способів оподаткування малих підприємств
  (ВНЗ "Національна академія управління") Гавриленко, Н. в.
  У статті висвітлено теоретичні положення та практичні пропозиції щодо принципів і методів вибору оптимальної системи оподаткування малих підприємств шляхом визначення математичними методами граничних умов оподаткування. Значну увагу приділено чинникам впливу на податкову базу малого підприємства; розроблено економіко-математичну модель вибору оптимального режиму оподаткування для малих підприємств та проведено аналіз фіскальноїта стимулюючої ефективності традиційної й альтернативних спрощених (моноподаткових) технологій для суб'єктів малого підприємництва.
 • Документ
  Соціально-економічний аналіз малого бізнесу в Миколаївському регіоні
  (2008) Гавриленко, Н. В.
  Дослідження показали, що в Миколаївському регіоні існує нагальна потреба у стимулюванні інноваційної діяльності. Враховуючи інтелектуальний потенціал регіону, впровадження інноваційних технологій у сферу виробництва та послуг є недостатнім. Підприємці регіону не готові вкладати кошти у розвиток інновацій, а небажання фінансово-кредитних установ фінансувати інноваційну діяльність зумовлене тим, що інвестиції в інноваційну діяльність характеризуються значним ризиком і забезпечують дохід через 5-10 років.
 • Документ
  Порівняльний аналіз доцільності роботи за альтернативними способами оподаткування малих підприємств
  (2007) Гавриленко, Н. В.
  В результаті окремих трансформацій у вітчизняній податковій системі перемістилась у бік вищого рівня рентабельності фінансово-господарської діяльності для будь-якого із розглянутих варіантів паушального податку з обороту. Аналогічно, якщо порівняти інші виведені “початкові” і “сьогоднішні” умови для здійснення такого вибору, то можна переконатись, що останнім часом коло платників, котрим це було безперечно вигідно, дещо звузилось. Тобто теза щодо зниження привабливості радикально спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого бізнесу ще раз підтверджується з допомогою методів математичної формалізації.
 • Документ
  Проблеми застосування методів визначення справедливої вартості активів і зобов'язань
  (2017) Гавриленко, Н. В.; Грищенко, О. В.
  У статті розглянуто методи, які традиційно застосовуються до оцінки справедливої вартості активів, оцінено їх недоліки та переваги, проаналізовано обмеження щодо використання тих чи інших підходів до оцінки. У зв'язку з великим поширенням оцінок за справедливою вартістю в Міжнародних стандартах фінансової звітності (МСФЗ), автори розглядають також можливість застосовувати дохідний, витратний та порівняльний методи оцінки активів під час складання звітності за МСФЗ, пропонують додаткові вимоги, які потрібно внести в договір оцінки, щоб результат такої незалежної оцінки можна було використовувати під час складання звітності за МСФО.
 • Документ
  Податкові витрати та контроль за їх станом в системі обліково-податкового інформаційного простору
  (2016) Гавриленко, Н. В.; Грищенко, О. В.
  Упровадження в систему українського господарського обліку підсистеми податкового обліку продовжує викликати запитання і нерозуміння в частині практичного застосування та доцільності. Відмінності в принципах угруповання доходів і витрат організації, їх визнання в бухгалтерському обліку і для цілей оподаткування, способи оцінки незавершеного виробництва та готової продукції та деякі інші розбіжності не мають економічного обґрунтування. Необхідно зазначити, що самостійно податковий облік застосовується досить рідко, тоді як методологія його ведення практично скрізь заснована на методології бухгалтерського обліку. Одним з аргументів за ведення податкового обліку як самостійної підсистеми називають відмінності в правилах формування багатьох показників для цілей бухгалтерського обліку та для цілей оподаткування.
 • Документ
  Оцінка податкової ефективності програм підтримки малого і середнього бізнесу
  (2014) Гришина, Л. О.; Гавриленко, Н. В.; Гришина, Н. В.; Гришина, Л. А.; Гавриленко, Н. В.; Гришина, Н. В.
  В статті розглянуто науково-пракичні аспекти державної підтримки малого і середнього бізнесу. Запропоновано підходи до оцінювання податкової ефективності фінансування підтримки малого підприємництва органами місцевого самоврядування.
 • Документ
  Оцінювання податкового навантаження підприємств малого бізнесу в межах «податкового коридору»
  (Західноукраїнський національний університет, 2013) Гавриленко, Наталія Вікторівна; Буга, Наталія Юріївна; Черешня, Віктор Миколайович; Gavrylenko, Natalia Viktorivna; Buga, Natalia Yuriivna; Chereshnia, Viktor Mykolayovych; Гавриленко, Наталья Викторовна; Буга, Наталья Юрьевна; Черешня, Виктор Николаевич
  У статті досліджено теоретичні та практичні аспекти поняття «податкова оптимізація» як комплексу заходів, що припускають дотримання балансу допустимого рівня податкового навантаження і утримання податкових ризиків у граничних межах, спрямованих на раціоналізацію податків. Запропоновано авторський підхід до оцінювання податкового навантаження, який надає можливість отримати більш повне уявлення про абсолютний та відносний рівень показника податкового навантаження на суб’єктів господарювання. Метою зазначеної методики є регулювання оподаткування таким чином, щоб у ході реалізації процедур податкового планування, контролю і регулювання значення показника податкового навантаження знаходилося в межах «податкового коридору». Виявлено, що ефективним засобом збільшення прибутковості є не механічне скорочення податків, а побудова ефективної системи управління підприємством і прийняття таких фінансових рішень, які дозволять зробити оптимальною всю структуру бізнесу.
 • Документ
  Постановка обліку на вітчизняних малих і середніх підприємствах: організаційно-управлінський аспект
  (2017) Гавриленко, Н. В.; Грищенко, О. В.; Gavrilenko, N. V.; Gryshchenko, O. V.
  При аналізі досвіду організації управлінського обліку на малих і середніх підприємствах в Україні переважна увага приділяється програмам, спрямованим на впровадження інформаційних систем, і організаційно-управлінський аспект випадає з розгляду. В статті проаналізовані найбільш поширені проблеми, які випливають із існуючої організаційної структури компанії і обумовлені людським фактором
 • Документ
  Ретроспективний аналіз декомпозиції логістичних систем
  (2018) Гавриленко, Наталія Вікторівна; Грищенко, Олена Валентинівна; Кошутська, Вікторія Олександрівна
  У статті розглянута економічна природа системної форми організації логістики; проведено ретроспективний аналіз декомпозиції логістических систем
 • Документ
  Управлінський облік та внутрішньогосподарський контроль виробничих процесів
  (2015) Козіцька, Наталя; Гавриленко, Наталія; Kozitska, Natalia; Havrylenko, Hataliia
  Стаття присвячена питанням управлінського обліку та внутрішньогосподарського контролю виробничих процесів підприємства. У статті розглядаються основні проблеми організації управлінського обліку і внутрішньогосподарського контролю виробничих процесів та методів їх елімінації
 • Документ
  До и после 1 апреля 2011 года: бухгалтерский и налоговый учет
  (2011) Буга, Н. Ю.; Гавриленко, Н. В.
  Розглянуто зміни, які відбулися в порядку оподаткування доходів фізичних осіб з введенням в дію ПКУ. Ці зміни торкнулися і дивідендів, які виплачуються підприємствами засновникам (власникам). Оскільки більшість господарських товариств виплачує дивіденди на початку поточного року за результатами минулого, питання, пов'язані з нарахуванням і виплатою дивідендів, сьогодні актуальні як ніколи і потребують додаткового дослідження.
 • Документ
  Oсoбливoстi зaстoсувaння деяких фiнaнсoвих iнструментiв для пiдвищення якoстi життя нaселення
  Гавриленко, Наталія; Грищенко, Олена; Козіцька, Наталя
  В статті зазначено, що кoрiннi змiни у вiтчизнянiй екoнoмiцi, пoв'язaнi з рoзвиткoм ринкoвих вiднoсин, пoрoдили мaсу прoблем сoцiaльнoгo хaрaктеру. Сoцiaльнo-екoнoмiчнi трaнсфoрмaцiї не супрoвoджувaлися oнoвленням системи сoцiaльнoгo зaхисту. Перехiд дo ринку вiдбувaвся в умoвaх глибoкoї екoнoмiчнoї кризи, пiдсумкoм якoгo стaли зниження i рiзкa диференцiaцiя дoхoдiв нaселення, зрoстaння бiднoстi, зниження рiвня i пoгiршення якoстi життя нaселення крaїни.
 • Документ
  Податкові витрати та контроль їх стану в системі обліково-податкового інформаційного простору
  (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського) Гавриленко, Н. В.; Грищенко, О. В.
  Упровадження в систему українського господарського обліку підсистеми податкового обліку продовжує викликати запитання і нерозуміння в частині практичного застосування та доцільності. Відмінності в принципах угруповання доходів і витрат організації, їх визнання в бухгалтерському обліку і для цілей оподаткування, способи оцінки незавершеного виробництва та готової продукції та деякі інші розбіжності не мають економічного обґрунтування. Необхідно зазначити, що самостійно податковий облік застосовується досить рідко, тоді як методологія його ведення практично скрізь заснована на методології бухгалтерського обліку. Одним з аргументів за ведення податкового обліку як самостійної підсистеми називають відмінності в правилах формування багатьох показників для цілей бухгалтерського обліку та для цілей оподаткування.
 • Документ
  Розвиток управлінського обліку на основі ризик-орієнтованого підходу
  (Західноукраїнський національний університет) Кулініч, Тетяна; Шепель, Інеса; Гавриленко, Наталія; Kulinich, Tetiana; Shepel, Inesa; Havrylenko, Nataliia
  Вступ. Розвиток суспільства та економіки сьогодні являє собою функціонування в умовах VUCA – нестабільності, невизначеності, складності та неоднозначності (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity), в умовах збільшення обсягу інформації та знань. Ризики орієнтований-підхід в управлінському обліку забезпечує його гнучкість та прогнозування можливих втрат компанії. Мета статті. Метою є вивчення тенденцій розвитку управлінського обліку в умовах інтеграції ризик-орієнтованого підходу. Метод (методологія). У статті використано методи аналізу та синтезу для систематизації концепції ризик-орієнтованого управління на підприємстві. Для ідентифікації основних тенденцій розвитку управлінського обліку в умовах інтеграції ризик-орієнтованого підходу використано метод якісного аналізу статистичних даних щодо використання програмного забезпечення підприємствами для управлінських цілей в Україні. Результати. Управлінський облік та фінансове планування українських підприємств стає більш гнучким через інтеграцію ризик-орієнтованого підходу. В цілому трансформація управлінського обліку автоматично відбувається через інтеграцію технологій та автоматизацію процесів: змінюється структура організації, фінансові працівники та бухгалтери більш гнучкі у прийнятті рішень щодо планування витрат, доходів, прибутків. Технології та нові методи управління стали вирішенням проблеми надмірного навантаження фінансового персоналу рутинними завданнями та процесами. Відтак, автоматизація забезпечила перехід від обмеженої, регульованої, хаотичної системи управлінського обліку до гнучкої, гібридної. Навики та компетенції бухгалтерів розширені, ролі переходять від поточних до операційних, тактичних, стратегічних, відбувається реалізація advanced аналізу в системі обліку.
 • Документ
  Оцінювання податкового навантаження підприємств
  (Аналітик) Гавриленко, Наталія Вікторівна
  Стаття описує сучасні методи оцінювання податкового наван таження підприємств. Наводяться характеристики кожного методу оцінки. Пропонуються нові критерії оцінки і методи систематизації коефіцієнтів для визначення податкового навантаження. Вводяться нові гіпотези щодо оцінки оптимізації оподаткування.