Монографії (ОАЕ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • Документ
  Конституційне право на достатній життєвий рівень і проблема бідності: основні акценти
  (2023) Гавриленко Н. В.; Havrilenko Nataliia Viktorivna
  Право людини на достатній рівень життя розглядається як природнє невідчужуване право людини, яке забезпечується системою особистих, політичних, соціально-економічних і культурних прав, а категорія «гідного життя» постає не у вигляді достатнього матеріального добробуту, а як спосіб людського буття, яке здійснюється відповідно до вимог людської екології, що і визначає необхідність юридичного механізму нової якості. Згідно з авторською позицією, гідний рівень життя людини формується лише тоді, коли він є логічним наслідком уявлень про людську гідність, які існують в суспільстві, а також є специфічним продуктом творчої діяльності самої людини. З’ясовано, що проблема бідності є однією з найбільш гострих проблем у соціальній сфері України. Доведено, що проведені в нашій країні соціально-економічні реформи, в результаті яких відбувся перехід до ринкових відносин, супроводжувалися колосальним зростанням чисельності соціально уражених верств населення, які не мають можливості самостійно забезпечити собі гідний рівень життя, що призвело до необхідності впровадження додаткових заходів щодо надання державної соціальної підтримки і розширення контингенту осіб, які мають право на її отримання.
 • Документ
  An analytical support methodology for transformational processes
  (Mykolas Romeris University.Public Security Academy) Havrylenko, Nataliia
 • Документ
  Аналіз впливу податкового клімату на підприємницьку активність суб'єктів малого та середнього бізнесу
  (2013) Гавриленко, Н. В.
  Дослідивши передумови становлення великого, малого та середнього бізнесу за кордоном, можна зробити висновок про те, що таємниця високої значущості цього сектора в економіці розвинутих країн зосереджена не лише в пільговому оподаткуванні, а й в ефективній і продуктивній державній політиці, спрямованій на розвиток і підтримку малого підприємництва. Спеціальні режими і податкові пільги дозволяють зміцніти, розвинутися малим підприємствам до рівня середніх зайняти своє місце на ринку, і стати повноцінними учасниками податкових відносин
 • Документ
  Development of fiscal administration in Ukraine under the conditions of digital transformations
  (Publishing House of University of Technology) Havrylenko, Nataliia
 • Документ
  Формування конкурентних стратегій підприємницької структури
  (2018) Гавриленко, Н. В.; Грищенко, О. В.; Козіцька, Н. О.
  Наведено обґрунтування стратегічного підходу до формування конкурентоспроможності економічного суб'єкта. Конкурентна перевага встановлюється в результаті впровадження конкурентних стратегій підприємницьких структур. Результатом дослідження є необхідність вибору стратегії лідерства для конкурентних переваг.
 • Документ
  General aspects of financial mechanism of sustainable development of small enterprise business
  (2020) Havrilenko, Nataliia
  Всі рoзглянyті зaдaчі вдoскoнaлення елементів фінaнсoвoгo меxaнізмy нaйтіснішим чинoм пoв'язaні між сoбoю. Тoмy в прoцесі фінaнсoвoгo менеджментy oкремі зaвдaння пoвинні бyти oптимізoвaні між сoбoю для нaйбільш ефективнoї реaлізaції йoгo гoлoвнoї мети. Тaким чинoм, пoбyдoвa системи yпрaвління фінaнсaми мaлoгo підприємствa нa oснoві фінaнсoвoгo меxaнізмy дoзвoлить підтримyвaти стaлий рoзвитoк мaлoгo підприємствa, ствoрюючи тим сaмим вaжливy кoнкyрентнy перевaгy.
 • Документ
  Оцінка результативності управлінського обліку, аналізу та контролю витрат
  (2016) Гавриленко, Н. В.; Грищенко, О. В.; Козіцька, Н. О.
  В статті доведено, що для прийняття обґрунтованих рішень за результатами управлінського обліку недостатньо суб'єктивної оцінки керівника того чи іншого рівня управління. Більш важливою є оцінка на основі взаємозалежної структури оціночних показників про досягнуті результативні показники щодо кожного об'єкта управлінського обліку. Це дозволить більш об'єктивно оцінити ступінь ризику і його вплив на вирішення проблем. Результат оцінки виправданий за умови його проведення на одну і ту ж дату по відношенню до всіх облікових об'єктів, в одному і тому ж форматі і на регулярній основі, а структурність відхилень за результатами оцінки об'єктів управлінського обліку покладе початок оцінці структурного ризику.