Навчально-методичні матеріали (ДВЗ,УтаТЕ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 13 з 13
 • Документ
  Інформаційні основи систем автоматизованого проектування двигунів внутрішнього згоряння: планування та обробка результатів експерименту
  (2012) Мінчев Дмитро Степанович; Нагірний Антон Вікторович
  Наведено докладну інформацію щодо засобів автоматизації досліджень процесів у двигунах внутрішнього згоряння. Логічно пов'язані проблеми планування експерименту, представлення результатів експерименту за допомогою регресійних рівнянь та визначення екстремумів дослідних функцій. Розглянуті відповідні алгоритми і надані рекомендації щодо їх реалізації в сучасних програмних середовищах. Призначено для студентів заочної та денної форми навчання при вивченні курсів "Інформаційні основи САПР ДВЗ", "Оптимізація режимів роботи двигунів внутрішнього згоряння", "Теоретичні основи оптимізації режимів роботи ДВЗ ".
 • Документ
  Суднові двигуни внутрішнього згоряння
  (2015) Наливайко В. С.; Тимошевський, Б. Г.; Ткаченко С. Г.
  У підручнику викладені основи конструкції суднових ДВЗ, систем, які їх обслуговують, загальні принципи їх роботи, цикли та показники, теплопередача та тепло напруженість, а також характеристики та режими роботи, основи кінематики та динаміки, основи проектування та екологічні проблеми. Значна увага приділена основам технічної експлуатації суднових ДВЗ. Підручник призначений для студентів спеціальностей «Суднові енергетичні установки та устаткування» і «Двигуни внутрішнього згоряння». Він може бути корисним викладачам, аспірантам, інженерам, які працюють у галузі створення, дослідження та експлуатації СДВЗ.
 • Документ
  Основи комп’ютерного проектування ДВЗ : навч. посібник для поглибленого вивчення курсу та отримання практичних навичок при створенні математичних моделей процесів ДВЗ та конструкції окремих вузлів і деталей для студентів спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування» (спеціалізація «Двигуни внутрішнього згоряння»)
  (2017) Наливайко Василь Степанович; Ткаченко Станіслав Григорович; Хоменко Вікторія Станіславівна; Авдюнін Роман Юрійович
  Навчальний посібник має на меті поглибити знання студентів при вивченні дисципліни «Основи комп’ютерного проектування ДВЗ» та допомогти придбати практичні навички створення математичних моделей процесів, які відбуваються в циліндрах дви¬гунів внутрішнього згоряння, а також показати, як користуватись моделями у процесі проектування вузлів або окремих деталей ДВЗ. Крім цього, окремі частини даного на¬вчального посібника будуть корисними і при вивченні інших дисциплін, які передбачені в навчальних планах рівня підготовки «магістр», наприклад, «Теорія робочих процесів двигунів внутрішнього згоряння». Навчальний посібник побудовано виключно на мате¬ріалах, які отримані на кафедрі суднового машинобудування та енергетики Херсонської філії НУК при проведенні науково-дослідницьких робіт. Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» (спеціалізація «Двигуни внутрішнього згоряння»).
 • Документ
  Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Оптимізація режимів роботи двигунів внутрішнього згоряння» для студентів спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування» (спеціалізація «Двигуни внутрішнього згоряння») денної та заочної форм навчання
  (2017) Наливайко Василь Степанович; Авдюнін Роман Юрійович; Мисько В’ячеслав Олександрович
  У методичних вказівках наведено загальні відомості про дисципліну, зміст лекційних занять з посиланнями на рекомендовану літературу, теми практичних занять, самостійну та науково-дослідну роботу з орієнтовним переліком тематики цих робіт, контрольних пи¬тань, перелік завдань для самостійної роботи студентів, поточний і підсумковий модульний контроль успішності, а також список рекомендованої літератури. Призначені для студентів Херсонської філії НУК денної та заочної форм навчання, що здобувають (другий) магістерський освітньо-професійний рівень та навчаються за спеціаль¬ністю 142 «Енергетичне машинобудування» (спеціалізація «Двигуни внутрішнього згорян¬ня»).
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Суднові двигуни внутрішнього згоряння»
  (2022) Наливайко Василь Степанович; Авдюнін Роман Юрійович; Андрєєв Артем Андрійович
  Освітньою програмою «Суднові двигуни внутрішнього згоряння» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти передбачено набуття здобувачами вищої освіти (ЗВО) знань з теорії робочих процесів, термодинамічного циклу, конструктивної будови суднових двигунів внутрішнього згоряння (СДВЗ) та їх елементів і систем, теплопередачі, кінематики та динаміки, основних характеристик і режимів, а також низки інших знань, прямо чи опосередковано пов’язаних із двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ). Програма навчальної дисципліни «Суднові двигуни внутрішнього згоряння» розрахована на ЗВО, які вивчили наступні курси: «Вища математика», «Фізика», «Опір матеріалів», «Технічна термодинаміка», «Тепломасообмін», «Теплотехнічні вимірювання та прилади», «Теорія механізмів і машин». Передбачається, що навички, отримані при вивченні дисципліни «Суднові двигуни внутрішнього згоряння», будуть використовуватися ЗВО при виконанні курсових проєктів і робіт з інших спеціальних дисциплін; проведенні ними науково-дослідних робіт і підготовці випускної бакалаврської роботи.
 • Документ
  Розрахунок ступеня відцентрового наддувного компресора
  (2021) Мошенцев Юрій Леонідович; Гогоренко Олексій Анатолійович
  Навчальний посібник містить методику розв’язання оберненої задачі розрахунку ступеня відцентрового наддувного компресора на основі двовимірної моделі течії повітря та відповідної замкненої системи інтегральних рівнянь. Призначено для виконання курсового та дипломного проєктів, а також для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування" освітньої програми "Двигуни внутрішнього згоряння".
 • Документ
  Основи експлуатації, обслуговування та ремонту двигунів внутрішнього згоряння
  (2018) Митрофанов, О. С.; Проскурін, А. Ю.
  Розглянуто практичні питання технічної експлуатації, обслуговування та ремонту поршневих двигунів внутрішнього згоряння. Пояснено причини підвищених зносів основних деталей і вузлів двигунів. Наведено схеми і способи вимірювання та ремонту основних деталей. Дано узагальнені рекомендації з експлуатації основних систем та агрегатів, що обслуговують ДВЗ. Призначено для студентів денної та заочної форм навчання при вивченні курсів "Експлуатація та обслуговування машин", "Експлуатація та ремонт двигунів внутрішнього згоряння", "Експлуатація установок з ДВЗ".
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з отримання альтернативного палива для двигунів внутрішнього згоряння
  (2015) Митрофанов, Олександр Сергійович; Проскурін, Аркадій Юрійович; Познанський, Андрій Станіславович
  Наведено схему та опис експериментального стенда з отримання синтез-газу з біоетанолу. Викладено порядок виконання лабораторних робіт й обробки результатів. Призначені для студентів денної та заочної форм навчання при вивченні курсів "Палива, мастила та охолоджуючі рідини", "Застосування альтернативних палив у ДВЗ".
 • Документ
  Методичні вказівки до випробування двигунів 2Ч 7,2/6 та 6ЧН 12/14 за навантажувальною характеристикою
  (2015) Митрофанов, Олександр Сергійович; Проскурін, Аркадій Юрійович; Познанський, Андрій Станіславович
  Наведено схеми та опис експериментальних стендів і двигунів. Викладено порядок виконання лабораторних робіт й обробки результатів. Призначені для студентів денної та заочної форм навчання при вивченні курсів "Теорія ДВЗ", "Теорія робочих процесів ДВЗ", "Суднові двигуни внутрішнього згоряння".
 • Документ
  Конструкція і динаміка двигунів внутрішнього згоряння
  (2008) Наливайко, Василь Степанович; Ткаченко, Станіслав Григорович; Хоменко, Вікторія Станіславівна
  В методичних вказівках викладені основні розділи програми курсу "Конструкція і динаміка двигунів внутрішнього згоряння", наводяться рекомендації щодо вивчення окремих тем, дається системний виклад основних питань, приводяться конструктивні схеми двигунів і деталей, що пояснюють суть конструкції. Крім цього, наприкінці кожного розділу наводяться контрольні питання, що дозволяють студенту зробити самооцінку ступеня освоєння матеріалу. Контрольні роботи дозволяють остаточно закріпити отримані знання. У заключній частині вказівок наводиться методика виконання курсового проекту по динаміці ДВЗ.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по компресорним машинам
  (2008) Мошенцев, Юрій Леонідович; Борозенець, Володимир Григорович
  Методичні вказівки містять методику випробувань в лабораторії кафедри ДВС поршневого, відцентрового та роторно-лопатевого компресорів. Виконання лабораторних робіт дає можливість студентам практичного ознайомлення з конструкцією і роботою типових допоміжних механізмів дизельних СЕУ; придбання практичних навичок в обслуговуванні і найпростіших дослідженнях названих механізмів; зіставлення теоретичних знань з результатами власних експериментальних досліджень. Призначені для виконання лабораторних робіт студентами усіх форм навчання за фахом 8.090210 Двигуни внутрішнього згоряння.
 • Документ
  Розрахунки охолоджувачів наддувочного повітря ДВЗ
  (2009) Мошенцев, Юрій Леонідович; Гогоренко, Олексій Анатолійович
  Методичні вказівки містять розгорнутий приклад виконання розрахункового завдання з дисциплін "Проектування апаратів та агрегатів ДВЗ" і "Застосування апаратів та агрегатів ДВЗ". Методичні вказівки призначені для виконання курсового та дипломного проектування студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.090210 "Двигуни внутрішнього згорання".
 • Документ
  Проектування відцентрового насосу
  (2009) Мошенцев, Юрій Леонідович; Гогоренко, Олексій Анатолійович
  Методичні вказівки містять приклад розрахунку ступеня відцентрового насосу з циліндричними лопатями. Наведено спосіб розрахунку та побудови теоретичних профілів перетинів усіх елементів гідравлічного тракту насосу з трапецієвидною формою поперечного перетину спірального відводу. Методичні призначені для виконання розрахункових завдань, курсового та дипломного проектів, а також для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання з дисциплін “Суднові допоміжні механізми”, “Агрегати ДВЗ” та “Нагнітачі”, спеціальностей 8.090210 і 8.090509.