Навчально-методичні матеріали (ЕІС та РК)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 15 з 15
 • Документ
  Теоретичні основи проектування морської робототехніки
  (2018) Алоба, Л. Т.; Бабкін, Г. В.; Войтасик, А. М.; Клочков, О. П.; Сірівчук, А. С.; Трибулькевич, В. В.; Aloba, L. T.; Babkin, G. V.; Voytasik, A. M.; Klochkov, O. P.; Sirivchuk, A. S.; Trybuljkevych, V. V.
  У навчальному посібнику розглянуто питання життєвого циклу процесу створення засобів морської робототехніки, моделювання розрахунків витрат на її створення та планування робіт проектів їх створення. Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Морська робототехніка» зі спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 – «Електрична інженерія». Може бути корисним при підготовці розділів з техніко-економічного обґрунтування проектів створення засобів морської робототехніки. Навчальний посібник може бути корисним для аспірантів і наукових співробітників, які проводять дослідження з автоматизації керування морськими рухомими об’єктами.
 • Документ
  Інформаційно захищена система моніторингу морської акваторії на базі безекіпажних підводних апаратів
  (2018) Буруніна, Ж. Ю.; Войтасик, А. М.; Клочков, О. П.; Корицький, В. І.; Майданюк, П. В.; Сірівчук, А. С.
  Навчальний посібник описує основні види робіт які виконуються за допомогою підводних апаратів, та методологію їх використання. Також описано методологію використання підводних апаратів у складі комплексу моніторингу підводної обстановки на захищеній акваторії. Призначено для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", спеціалізація "Морська робототехніка".
 • Документ
  Визначення технічних характеристик безекіпажних прив'язних підводних апаратів
  (2018) Буруніна, Ж. Ю.; Войтасик, А. М.; Клочков, О. П.; Сірівчук, А. С.
  Навчальний посібник присвячено розгляду підходів до створення складових прив'язної підводної системи як елементів, технічні характеристики яких взаємно впливають один на одного. Призначено для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", спеціалізація "Морська робототехніка".
 • Документ
  Математичні моделі та методики будівництва безекіпажних підводних апаратів
  (2018) Бабкін, Г. В.; Буруніна, Ж. Ю.; Войтасик, А. М.; Клочков, О. П.; Корицький, В. І.; Сірівчук, А. С.
  У вказівках описуються декілька методик будівництва безекіпажних автономних та прив'язних підводних апаратів-роботів, призначених для вирішення широкого спектру підводних задач. В наданих матеріалах представлено методики морських натурних випробувань безекіпажних автономних та прив'язних підводних апаратів спеціального призначення. Призначено для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", спеціалізація "Морська робототехніка".
 • Документ
  Основи наукових досліджень
  (2017) Волянська, Я. Б.; Волянський, С. М.
  У посібнику розглянуто методологічні основи наукового пізнання і роль науки у сучасному суспільстві. Значну увагу приділено методології наукових досліджень, у тому числі збору інформації та її обробці, проведенню експериментальних досліджень, поняттю захисту інтелектуальної власності. Надано рекомендації щодо підготовки, оформлення і публічного апробування наукової роботи. Призначено для студентів технічних спеціальностей, може бути корисним студентам інших спеціальностей і ВНЗ, науковим та інженерно-технічним працівникам, аспірантам і здобувачам наукових ступенів.
 • Документ
  Моделювання електромеханічних систем
  (2018) Волянський, С. М.; Волянська, Я. Б.
  У посібнику викладено особливості моделювання електромеханічних пристроїв і систем за допомогою програмного комп'ютерного середовища МАТLАВ та його пакетів розширення. Розглянуто основні принципи функціонального і структурного моделювання в пакеті Simulink, докладно розглянуто питання моделювання електричних кіл, напівпровідникових перетворювачів і електромеханічних пристроїв у пакеті Sim Power Systems. Навчальний посібник містить систематизований виклад основних положень, що повністю відповідають змісту робочої програми з дисципліни "Моделювання електромеханічних систем" для бакалаврів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка".
 • Документ
  Автоматичне керування прив'язними підводними системами при проведенні морських операцій на великих акваторіях
  (2018) Надточий, В. А.; Алоба, Л. Т.; Войтасик, А. М.; Клочков, О. П.; Сірівчук, А. С.; Nadtochy, V. A.; Aloba, L. T.; Voytasik, A. M.; Klochkov, O. P.; Sirivchuk, A. S.
  У навчальному посібнику розглянуто питання автоматизації підводно-технічних робіт, що виконуються прив'язними підводними системами при виконанні ними пошуку та знешкодження небезпечних підводних об'єктів на великих за площею акваторіях. Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Морська робототехніка" зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" галузі знань 14 "Електрична інженерія".
 • Документ
  Автоматичне керування прив'язними підводними системами при роботі з точковими підводними об'єктами
  (2018) Буруніна, Ж. Ю.; Надточий, В. А.; Алоба, Л. Т.; Войтасик, А. М.; Клочков, О. П.; Сірівчук, А. С.; Burunina, Zh.Yu.; Nadtochy, V. A.; Aloba, L. T.; Voytasik, A. M.; Klochkov, O. P.; Sirivchuk, A. S.
  У навчальному посібнику розглянуто питання автоматизації підводно-технічних робіт, що виконуються прив'язними підводними системами, оснащеними начіпними інструментами - маніпуляторами, різаками тросів тощо. Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Морська робототехніка" зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" галузі знань 14 "Електрична інженерія".
 • Документ
  Хвильова електростанція з гнучким енергопоглинаючим елементом
  (2020) Блінцов, В. С.; Блінцов, О. В.; Бабкін, Г. В.
  Викладено огляд технічних рішень щодо побудови хвильових електростанцій та напрямок удосконалення таких об'єктів морської енергетики на основі гнучких електропоглинаючих елементів. Наведено відомості про математичне забезпечення для комп'ютерного дослідження функціонування та експериментальні дослідження макета хвильової електростанції. Для наукових співробітників, спеціалістів, аспірантів та студентів, які навчаються за спеціальностями 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" та 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".
 • Документ
  Основні методи оптимального керування електромеханічних систем
  (2002) Блінцов, В. С.; Кінаш, А. Т.; Хлопенко, М. Я.
  Навчальний посібник містить основні положення, методи і практичні додатки теорії оптимального керування стосовно до задач аналітичного конструювання оптимальних регуляторів і швидкодії електроприводів з урахуванням обмеження щодо нагрівання.
 • Документ
  Розрахунок тиристорного перетворювача для управління судновим електроприводом постійного струму
  (2005) Блінцов, В. С.; Жук, Д. О.; Жук, О. К.
  Подано методику розрахунку тиристорних перетворювачів, наведено порядок вибору необхідної схеми перетворювача, розрахунку її параметрів та характеристик. Посібник призначений для студентів спеціальності "Електронні системи" при вивчені дисципліни "Енергетична електроніка".
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Обчислювальна техніка і програмування"
  (2006) Волянська, Яна Богданівна
  У вказівках викладено методику розв'язання традиційних математичних та інженерних задач. Наведено приклади розв'язання задач та короткі теоретичні відомості до кожної теми. Призначені для студентів другого і третього курсів спеціальності 8.092201 "Електричні системи і комплекси транспортних засобів".
 • Документ
  Методические указания к практическим занятиям по курсу "Энергосбережение в электроприводе". Ч. 1
  (2007) Волянская, Яна Богдановна; Волянский, Сергей Михайлович
  Методические указания предназначены для студентов пятого курса специальности 8.092201 "Электрические системы и комплексы транспортных средств". Главной задачей практических занятий по дисциплине "Энергосбережение в электроприводе" является закрепление и расширение знаний, которые получают студенты на лекциях, во время самостоятельной работы с литературой, а также приобретение практических навыков проведения расчетов и решения конкретных задач.
 • Документ
  Методические указания к практическим занятиям по курсу "Введение в специальность". Электрические схемы. Правила их выполнения и оформления
  (2008) Волянская, Яна Богдановна
  В указаниях приведены условные графические обозначения элементов электрических схем с учетом внесенных в стандарты изменений. Содержатся общие требования к построению и оформлению электрических схем. Методические указания предназначены для студентов первого курса направления "Электромеханика", также будут полезными при курсовом и дипломном проектировании.
 • Документ
  Проектування електроприводів кермових пристроїв
  (2006) Локарев, Валентин Іванович; Сліжевський, Микола Борисович
  Розглянуто нову методику гідродинамічного розрахунку керма, що відрізняється більш високою точністю. Розрахунки електромеханічного кермового пристрою виконано за відомою методикою Фрейдзона І.Р. При виконанні розрахунків електрогідравлічного кермового пристрою використано поновлену методику, що дозволяє уникнути переходу від кутових величин до переміщень скалки пресів. Завдяки цьому скорочується трудомісткість розрахунків. Крім того, процедура розрахунків електрогідравлічного кермового пристрою стає близькою процедурі розрахунків електромеханічного кермового пристрою, що полегшує його засвоєння.